РУИНИТЕ НА ПЕНТАПОЛИСА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С РУИНИТЕ НА ЕФЕС

Братко мой! Верни ми приятелю!
Без никакво бавене аз започвам да описвам видението, което Господ показа на сърцето ми. Защото след последните Си думи Той хвана пояса на духа ми, като го привърза към Мантията Си, а след това ме прегърна с Десницата Си и премина с мен през Пролома на Божия Свят Олтар. Така ние полетяхме надолу към земята, като преминахме над Хълма Господен и Храма от живи скъпоценни камъни на Смирна и Филаделфия. Но без да се спираме там, продължихме надолу – към долината под Хълма, където очите ми виждаха отблизо руините на Пентаполиса, димящи от опожаряване и всякакви други демонични опустошения. Така подробностите ставаха все повече и повече, тъй щото аз вече виждах и призрачния Ефес, попаднал сякаш под масирана бомбардировка от изтребители. В центъра на този град стърчаха печално изпотрошените колони на храм, към който Господ и аз все повече се приближавахме. И ето, че накрая нозете ми стъпиха на обгорената земя пред храма, а Исус вдигнал Меч в Десницата Си докосна централната му колона, като ме питаше:
“Гледай, слуго Мой, и Ми кажи какъв образ е издълбан върху главната колона на този разрушен храм?”
Погледнах към образа върху колоната, от който се разнесе ръмжене на зъл дух, а главата ми мигом настръхна от ужаса на видяното, тъй щото казах на Спасителя:
“О, Исусе! Страшен е образът, който виждам. Защото това е образ на вълк, който ръмжейки разтваря челюстите си и трака със зъбите си, сякаш се готви да разкъса някое невинно агънце…”
“А кой от духовете е вълк сред тъмните началници на дявола?”
“Ах, Господи мой! Това, без всякакво съмнение, е духът на Корей!”
“Да, Стефане! Образът върху колоната наистина е на духът на Корей, чиито глутници разрушават и опустошават този град. Но ти сега си спомни всичко от Словото Ми, което знаеш за град Ефес, и Ми кажи с какво той е известен в миналото си…”
Думите на Исус подействаха като прожектор в паметта ми, тъй щото библейските стихове сами се явиха в ума ми. И тогава аз Му казах:
“Спасителю мой! В “Деянията на Апостолите” градският писар на Ефес се обърна към жителите на града, като им казваше:
“Ефесяни, кой е оня човек, който не знае, че град Ефес е пазач на капището на великата Диана и на падналия от Юпитера идол?” (Деяния 19:35)
И аз като зная, че Юпитер е главният римски бог, а самият Рим отново е въплъщение на вълк, понеже създателите му Ромул и Рем са откърмени от вълчица, разбирам, че именно на духа си Корей дяволът е възложил пълното съсипване на Ефеската църква. Понеже и Апостолът Ти Павел остави предупреждение на Ефеските презвитери, като им каза думите:
“Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Светият Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със Собствената Си кръв. Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си…”  (Деяния 20:28-30)
И сега ужасният вълчи образ върху този стълп напълно доказва, че Павловите думи са се сбъднали, а вълците никак не са жалили стадото…”
Господ ме слушаше със съвършено внимание, приковал погледа Си към мен. А след това ми проговори, казвайки:
“Съвършено точно цитираш Словото Ми, слуго Мой! Защото Аз предупредих Павел за свирепите вълци, които щяха да нападнат стадото, а Той предаде думите Ми на Ефеските презвитери. Но ти сега виж, че духът на Корей не е сам в опустошението над този град. Понеже ако отново прочетеш по-горния цитат от “Деяния”, ще видиш, че Ефес е известен не само с идола на Юпитер, но и като пазач на капището на римската богиня Диана.
Виж тогава съседния стълп на този разрушен храм, и Ми кажи какъв образ е издълбан в него…”
Послушал моя Господ, аз погледнах към съседната колона, когато видях върху него образ на жена, държаща младенец в скута си. А това ме накара да кажа на Исус:
“Ах, Господи мой! Виждам на този съседен стълп образ, който отговаря на култа към Твоята земна майка Мария, наречена “Богородица”…”
“А знаеш ли ти в кой град се е състоял вселенският събор, на който се е решило Мария да бъде обожествена като посредник между Църквата и Бога?”
“Да, Исусе! Ефес е този град. Понеже на третия вселенски събор на църквите именно тук се е състояла църковната канонизация на Мария като “Богородица”…”
В този миг Господ бръкна в Мантията Си, като извади двуостър Меч в ръката Си и го простря против образа, издълбан в колоната, тъй щото дух изпищя отсред него и се стрелна встрани като мълния от дим, тъй щото образът се промени и жената в него вече не държеше дете в скута си, но лък със запъната стрела в ръцете си. А Исус със Свещен Гняв в Гласа Си ме попита, казвайки:
“Моята земна майка ли ще види просветеното сърце в този измамлив стълп на Ефеския събор или онази древноримска богиня Диана, на която дяволът даде статут на религиозен посредник, скрита зад маската на една фалшива Мария? Няма ли си Сатана избран блуднически дух, който максимално да поразява плътските страсти на човеците? Не е ли това духът на Моав, който действа чрез демоничната си Диана, която поразява сърцата със стрели от извратена вяра, за да тръгнат нечестивците да призовават името “Богородица”, а да забравят как Апостолът Ми Петър прогласи Истината пред Анна и Кайафа:
“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим…” (Деяния 4:12)
Ако Моето Име е единственото под Небето, чрез което имате достъп до Бога и Отца, за да се спасите, то как вярващите в тази църква са тръгнали да призовават друго име, което не е Моето? Мария ли зачена Христос в утробата си или това стори Сам Бог чрез Святия Си Дух? Не казва ли псаломът за Моето Рождение твърде точни думи:
“Ти Си Мой Син; Аз днес Те родих. Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за Твое наследство, и земните краища за Твое притежание…” (Псалми 2:7-8)
Не казах ли и Аз в Евангелието, посочвайки братята и сестрите Си в Святия Дух:
“Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка…” (Матея 12:49-50)
Разбират ли Моите люде, че в руините на този Ефес не остана никаква Божия Светлина за благовестие, но той бе обречен на разрушение и опустошение поради насилието и заблудата на дявола? И не затова ли Аз вдигнах Светилника Си отсред Ефес, понеже в него се подвизаваха вълчи глутници в духа на Корей и идолопоклонници на Диана в духа на Моав? Не се ли покланя днес цялата християнска религия пред капището на римската богиня Диана, която западният Римокатолицизъм нарече “Светата Дева”, а източното Православие – “Богородица”? И кой от тях да би искал да върши Волята на Отца Ми, за да Ми бъде наистина брат, и сестра, и майка? Ами спомнете си тогава Моите думи, с които се обърнах към Ефеската църква! Думи, които гласят:
“Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш…” (Откровение 2:4-5)
А коя е първата любов на вярващия, Стефане? Коя е тази първа любов, която не трябва да бъде изместена от никоя друга любов в сърцето?”
“О, Исусе! Първата любов отговаря на първата заповед, която гласи:
“Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила…” (Марк 12:29-30)
Гневът на Господ отново се усили в Гласа Му, и пламъци възлязоха от очите Му. А Той вече ме питаше:
“Вълците в Ефес Господ Бог ли са възлюбили с цялото си сърце и душа или идола на Юпитер, за да бъдат насилници над човешките души? Идолопоклонниците на Диана Господ Бог ли са искали да почитат с всичкия си ум и сила или да обожествят смъртната, която измества Святия Дух на Възкръсналия? Ако помраченият Ефес не може да си спомни откъде е изпаднал, за да върши първите си дела, то има ли защо да се чудиш на опустошението му?
Но ето затова Аз сега ще кажа на всички, които все още са останали пленници сред руините на Ефес:
Покайте се и се възвърнете към първата си любов, ако искате да ядете Плода от Дървото на Живота, Което е всред Божия Рай! Напуснете свърталището на вълците в духа на Корей и капището на Диана в духа на Моав, за да намерите изходния път към църквата Филаделфия, който вече показах на пророка Си. Бягайте далеч от руините на Ефес, защото те отговарят на мъртви църкви, които нямат Божии светилници!
А ти, слуго Мой, сега Ме последвай, за да отидем при руините на втория от градовете на Пентаполиса. Руините на Пергам…”

Leave a Reply