ТЪМНИЯТ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ТЪМНИЯ ПАНТЕОН НА ДЯВОЛА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Още в мига, когато пред духа ми се яви тъмният пантеон с латинския надпис, аз разбрах, че съкрушаването на дявола ще бъде твърде болезнено и страшно. И като помня и зная, че слугувам на чрезмерно велик и могъщ Бог, сега ще отдам цялата Слава на Господ Исус Христос, при Когото оставах с духа си, за да следвам видението Му. А то вече се разгръщаше с голяма яснота и подробности пред очите ми, защото виждах самия дяволски пантеон някак отгоре. И ето, че Исус протегна Десницата Си напред и ми посочи латинския надпис върху високите стълпове, като ми казваше:
“Гледай, слуго Мой! Виж латинския надпис на тъмния пантеон, чиито думи гласят:
“Divide et impera!”
И знай от твоя Господ, че значението на тези думи е:
“Разделяй и владей”!
А ти сега помисли и Ми кажи защо този надпис е положен над всичките стълпове на умноженото беззаконие? Той ли е главното кредо на Моя противник, дявола?”
“О, Исусе! Едва ли има други думи, които толкова лаконично да определят смисъла на дяволското съществуване. Сатана не би бил тъмният княз на света, ако не го раздели, за да го владее. Защото в разделението е слабостта на всяко нещо, понеже то престава да бъде единно и твърдо. А Ти Си предупредил всички ни колко голяма е разликата между разделения пясък и сплотената Канара! Ето затова този надпис е същината на дяволската амбиция и главната причина за успеха на тъмното му засеняване…”
“Точно така е, слуго Мой! Разделяйки, да владее – това е кредото на лукавия! За шест хиляди години това тъмно кредо е реализирано във всяка област на човешкото битие, която дяволът би желал да засенява, контролира и извращава. Но ти сега виж, че под този надпис на върха на пантеона се спускат седем високи колони. Седем стълпа на умноженото беззаконие, които правят надписа над тях абсолютно успешен. Затова нека да ти покажа и самите стълпове, защото под тяхната зловеща сянка живеят всички народи и езици на света.
Първият и най-важен стълп в средата на пантеона повтаря латинския надпис над него. Той е главната имперска амбиция на дявола да засенява и въздига своите угодници по върховете на светската или религиозна йерархия. Ето затова е нужен стълпът “Разделяй и владей”! А отляво и отдясно има по още три стълпа, които следват латинското послание на главния стълп. Трите стълпа вдясно са свързани с повелята “Разделяй”. Трите стълпа вляво са свързани с повелята “Владей”…”
Докато Господ ми говореше, аз съвсем ясно забелязвах всичко, което ми показва. А Той, прегърнал ме с Десницата Си, ме приближи при основата на пантеона, където продължи да ми говори, казвайки:
“Виж като начало трите стълпа, свързани с повелята да разделят. Първият от разделящите стълпове засенява света с латинския надпис, който гласи:
“Homo homini lupus est!”
Смисълът на тези латински думи означава:
“Човек за човека е вълк!”
Вторият от разделящите стълпове засенява света с латинския надпис, който гласи:
“Si vis pacem, para bellum!”
Смисълът на тези латински думи означава:
“Ако искаш мир – готви се за война!”
Третият от разделящите стълпове засенява света с латинския надпис, който гласи:
“Roma locuta, causa finita!”
Смисълът на тези латински думи означава:
“Рим каза – въпросът е приключен!”
А сега виж стълповете отляво, свързани с повелята да владеят. Първият от владеещите стълпове засенява света с латинския надпис, който гласи:
“Si vivis Romae, Romano vivito more!”
Смисълът на тези латински думи означава:
“Ако живееш в Рим, живей по Римските обичаи!”
Вторият от владеещите стълпове засенява света с латинския надпис, който гласи:
“Panem et circenses!”
Смисълът на тези латински думи означава:
“Хляб и зрелища!”
Третият от владеещите стълпове засенява света с латинския надпис, който гласи:
“Omnis distaedere – pecunia nunquam!”
Смисълът на тези латински думи означава:
“Всичко омръзва – парите никога!”
Ето така, слуго Мой, ти вече видя тъмния пантеон на дявола и основните му седем стълпа, с които той разделя и владее света. И нека никой не тръгва да търси този пантеон по плът в днешен Рим, понеже той се намира в тъмния духовен свят от много хилядолетия, и на стълповете му се покоряват всички началства и власти на нечестието, всичките демони и бесове, всичките явни и скрити поклонници на Луцифер. Всеки Кесар и религиозен лидер. Всички насилници и безумци. Всички, които обичат лъжата и лъжат.
Но ти, Стефане, виж сега продължението на видението Ми. И нека с теб да го видят всички чеда на Светлината. Защото Аз не съм довел слугата Си, за да му показвам величието на дявола, а по-скоро – страшната му уязвимост и сигурен провал. Понеже върху един разделен свят непременно биха натегнали Святите Ми думи от Евангелието:
“Всяко царство разделено против себе си, запустява, и дом разделен против себе си пада. Така, също, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои царството му?” (Лука 11:17-18) 
А ти, пророко Господен, гледай внимателно какво ще стори Скъпоценният Камък от Сион на този тъмен пантеон…”
След тези думи Исус смръщи страшно Лицето Си и се отдели от мен, като се въздигна високо над дяволския пантеон. В следващия миг от устните Му излезе двуостър Меч. И докато не бях си поел дъх от вълнение, Спасителят се преобрази като Скъпоценен Камък, тъй щото Мечът светеше отсред средата Му. Така Камъкът се завъртя и спусна към тъмния пантеон…
Братко мой! Думите са слаби, за да опишат всичкия ми възторг и благоговение от случващото се във видението. Защото първата Свята мълния излезе от двуострия Меч и порази надписа на пантеона, който се посипа на прах в мрака. А след това втора мълния от Меча се стрелна и удари главния стълп “Разделяй и владей”, тъй щото той се напука страшно, сгромолясвайки се пред нозете ми, без отломките му да могат да ме засегнат. Но и с това видението не приключваше. Защото Скъпоценният Камък се завъртя на първата от стените Си, заставайки срещу първия от трите стълпа на разделението, наречен “Човек за човека е вълк”. И Образ на Агнец проблесна отсред Камъка, като унищожаваше образа на вълк от стълпа, догдето стълпът се напука, разруши и превърна на прах. След това Камъкът се завъртя на втората от стените Си, заставайки против втория от стълповете на разделението, наречен “Ако искаш мир – готви се за война”. И Образ на Кръст проблесна отсред Камъка, унищожавайки образа на кървав меч от стълпа, догдето стълпът се напука, разруши и превърна на прах. Така Камъкът се завъртя на третата от стените Си, заставайки против третия тъмен стълп с наименованието “Рим каза – въпросът е приключен”. И Образ на Тръба проблесна отсред стената на Камъка, унищожавайки образа на пръстен с извити рога отсред стълпа, догдето стълпът се напука, разруши и превърна на прах. А тогава Камъкът се приближи против другите три стълпа на владеенето. И като се завъртя на четвъртата от стените Си, застана против първия от стълповете, наречен “Ако живееш в Рим, живей по Римските обичаи!”. И Образ на Олтар проблесна отсред Камъка, унищожавайки образа на огнен жезъл отсред стълпа, догдето стълпът се напука, разруши и превърна на прах. Без никак да се бави Камъкът се завъртя и на петата от стените Си, заставайки против втория от стълповете на владеенето, наречен “Хляб и зрелища”. И тогава Образ на Жертвен юнец проблесна отсред Камъка, унищожавайки образа на осквернен от копие хляб, догдето напука стълпа му, като го разруши и превърна на прах. А накрая, за последен път, Камъкът се завъртя на шестата от стените Си, заставайки против третия от тъмните стълпове на владеенето, наречен “Всичко омръзва – парите никога!”. И Образ на Златен Светилник проблесна отсред Камъка, унищожавайки образа на ръждясала монета с лика на Кесаря, догдето го напука, разруши и превърна на прах…
Гледах и ликувах, а сърцето ми пееше на Господ и Славата Му!
От страшното творение на дявола не беше останала дори и следа, защото бляскавите мълнии на Скъпоценния Камък бяха унищожили всяка прашинка и помен от стълповете на умноженото беззаконие. Тогава Спасителят отново се преобрази във видението и се приближи до мен, като ме попита:
“Забеляза ли знаменията, които се случваха, докато Аз заставах със Стените Си против дяволския пантеон и срещу всеки от стълповете му?”
“Да, Исусе!” – отговорих с вълнение аз, и продължих, казвайки:
“При сблъсъка на всяка от Стените Ти със стълповете на пантеона, се явяваха образи като изява на духовни символи. Веднъж – Образи от Твоите Стени. И втори път – образи от тъмните стълпове…”
“Наистина е така, слуго Мой! Защото последното време на света е битка между образи, понеже те се наслагват духом в човешкото сърце. И както сам видя – дяволските образи са безсилни пред Божиите и не могат да устоят на мълниите от Господната Светлина. Но ти не мисли, че с това видение нещата приключиха, защото те тепърва ще се отключват във всичките страници на тази Свята пророческа книга. А Моята Победа ще бъде явна само за Званите, Избраните и Верните. За всички останали, които не Ме вярват, пантеонът ще остане засеняващ и смъртоносен до свършека на света. И затова Аз ще ти покажа духовния Ми сблъсък с всеки от тъмните стълпове поотделно. Защото Моите братя и сестри трябва да видят и проумеят къде се коват победите на дявола, и къде настъпват пораженията му. Понеже тези стълпове на беззаконието хвърлят тъмни сенки върху света, за които всички трябва да разберете. И Моите мълнии, които разрушават стълповете, са Господни думи, които всички трябва да чуете и повярвате. Едва тогава ще имате духовните основания да се наречете победители над дявола и царството му. За да бъдете Моят Небесен Триумф над тъмния пантеон на умноженото беззаконие.
Аз, Скъпоценният Камък от Сион, все още говоря и не млъквам! Блажени всички, които обичат Истината и мразят лъжата! Те са светилата на Сион всред опакото и извратено поколение на света! Звезди на Бога и Отца, за които са запазени бъдните добрини на Милениума и Обновлението!”

Leave a Reply