НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – VI ГЛАВА

6. КОГА ЕДНА ПЛЪТ СЕ ПРЕВРЪЩА В ТРУП?

Отново, за кой ли път, аз ще насоча вниманието ти към Адам и Ева. Искам да знаеш, че Книгата Битие е Книга на Началата и когато някой бъде воден от Бога да открива причините и следствията в първите глави на “Битие”, то такъв е воден от Дух на мъдрост и на откровение. С това не искам да хваля себе си, но да възвелича Милостта на Бога, която днес посещава човеците с тази книга. Виждаш какъв е въпросът на тази тема:
Кога една плът се превръща в труп?
Зная, че и сам имаш сила да отговориш на въпроса:
Когато духът напусне тази плът!
Значи, както сам се убеждаваш, има известен период, когато плътта е все още жива, поради милостта на духа. Той не иска веднага да я напусне, но й дава шанс да бъде променена. Когато в началото първите човеци съгрешиха, Бог каза на Адам:
“С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш…” (Битие 3:19)
Тези Господни думи имаха своето естествено продължение и развитие. Бог виждаше ефекта на грехопадението от началото до края. Затова в един малко по-късен момент Той заяви:
“Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека; в блуждаенето си той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години…” (Битие 6:3) 
Както сам виждаш, основната причина, за да прекрати Бог връзките между духа и плътта е скрита в блуждаенето на човека. Блуждаене, което го показва пред Лицето на Бога като плът.
Знаеш ли какво е блуждаенето?
Това е съществуване без ясен смисъл, без прицел и посока. Това е блъскането и завличането от всеки вятър на учение. Бог ще наблюдава известно време това блуждаене и накрая ще прекрати взаимоотношенията между духа и плътта. А сега те моля да имаш вярата да приемеш, че когато Бог обеща такава съдба за човешкия дух и плът, то подобна съдба има и в отношението между Святия Дух и Христовото Тяло, понеже това е Тялото на Човешкия Син. Бог няма винаги да търпи нечестието, което мнозина проявяват в Тялото Му и затова ще дойде миг, когато Духът Му ще напусне онези части от Тялото, които не са дух, но плът. Словото ясно ти показва, че Бог е намерил начин да проверява кои части от Христовото Тяло се покоряват на Христос и кои – на света, човешките авторитети и дявола.
Ето кой стих действа за съдба в Църквата, ако и мнозина просто да го игнорират и да не му обръщат внимание:
“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (2 Солунци 2:11-12)
Най-естественият копнеж за плътските ще бъде този да повярват лъжата, понеже същата тази лъжа няма да изисква от тях да се съразпнат с Исус. Тази лъжа измамно ще ги успокоява, че е самата истина. Тази лъжа ще ги издигне на постове и ще им даде награда в този живот. Тази лъжа ще ги поквари в сърцата им и те – ако и видимо да са в Църквата, невидимо вече ще са във властта на дявола. Нека това не те плаши, но да изостри бдителността ти. Защото Грабването на Църквата, което може да се случи вече във всеки миг, не е гаранция, че всички ще бъдат участници в него. Нещо друго каза Исус:
“Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде…” (Матея 24:40-44) 
Какъв ли ще да е този другият, който се оставя? Каква ли ще да е тази жена на мелницата, която пропуска мига на вечността? Какви ще да са онези, които спят тогава, когато Сатана подкопава духовните им устои и ограбва от събранията им Силата на Евангелието? Какъв ще да е този час, когато мнозина изобщо не мислят за Исус? И най-вече – какво ще да е това тяло, което не участва в грабването, нито пък наследява обещанията на Божието Слово?
Сам разбираш, че такова тяло не може да е живо. Такова тяло е труп. Такова тяло е лидер на отстъплението. Такава църква отдавна е влюбена не в Исус, но в човека-Антихрист. Затова Бог ще направи така, че всяка влюбена невяста да намери любимия по сърцето си.
В тази тема искам да ти дам някои най-важни белези, с които да разграничиш плътта от трупа, защото ако в плътта все още има някаква надежда, то в трупа няма никаква надежда. Защото, ако в плътта Духът все още се движи, макар и наскърбен и натъжен, в трупа няма никакво Присъствие от Духа.
Първото, което искам да знаеш, е, че всеки извършен грях намалява Присъствието на Божия Дух. Грехът е свидетелство, че между теб и Бога няма допирни точки, но има разминаване между твоето намерение и Неговото намерение, между твоите дела и Неговите дела. Това, естествено, не бива да ни плаши, защото имаме Ходатай пред Отца и Неговата Кръв е силна да покрие греховете ни. Но не в това е проблемът.
Проблемът е имаме ли все още нужда от Неговата Кръв!
Знаеш ли, че всяко тяло има нужда от кръв? Няма Живот в Тялото, ако няма Кръв. Ето защо Христовото Тяло винаги има нужда от Кръвта на Исус. Благодарение на тази Кръв то е чисто, умито, издигнато в позиции над дявола. Апостол Йоан ти казва това много ясно:
“Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бог лъжец, и Неговото слово не е в нас…” (1 Йоаново 1:8-10) 
Дяволът се плаши най-много от Кръвта на Исус. Ето защо първото нещо, което лукавият ще направи в отстъпилите църкви, е да им внуши, че нямат нужда от Кръвта на Исус. Затова запомни:
Първият белег на отстъпилата църква е тщеславието или упованието в собствената праведност, която няма нужда от Кръвта на Исус!
Божието Слово те учи, че в кръвта е животът ти. И ако някъде я няма Христовата Кръв, то там го няма и Христовият Живот. В това отношение прицелът на дявола е не просто да я няма Кръвта на Исус.
Нещо повече! Нека ти предам думите, които ми каза Бог:
“Исус проля Кръвта Си за вас и вие винаги се нуждаете от Неговата Кръв. Само че в мнозина тази Кръв не действа, понеже те не знаят как да я усилят, за да усетят Животът, скрит в нея. Затова кажи на всички християни, че не ще могат да почувстват Кръвта на Исус, ако нямат Сърцето на Исус!
Всяка кръв търси своето си сърце. Така и Кръвта на Исус търси Сърцето на Исус.
Имате ли вие Сърцето на Исус?
Имате ли Любовта на това Сърце?
Защото само с такова Сърце ще усетите и Кръвта.
Защо когато мнозина викат към Мен да ги поръся с Кръвта на Исус не искат от Мен да им дам Сърцето на Исус? Или такива мислят, че Кръвта е нужна само за греховете им? Тялото Христово само поради греха ли има нужда от Кръв? Не е ли Кръвта, която го снабдява, която го храни, която го пълни с Живот от Живота Ми и Дух от Духа Ми?
Истинските свещеници на Моя Син Исус знаят силата на Кръвта, защото имат Сърцето Му. Истинските свещеници никога не забравят Словото Ми, което казва за Исус:
“Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги ония, които се освещават. А и Святият Дух ни свидетелства за това; защото след като е казал: – “Ето заветът, който ще направя с тях след ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, и ще ги напиша в умовете им”, прибавя: “И греховете им и беззаконията им няма да помня вече”. А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си, и като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода…” (Евреи 10:14-22) 
Ако Кръвта на Исус ви усъвършенства и освещава, то да заживеете ли живот без Кръвта или живот на грях за очистване от Кръвта? Защо когато Кръвта ви дава новия и живия Път мнозина от вас предпочитат стария път на смъртта и беззаконието? Такива не показват ли, че нямат Сърцето на Исус, а колко по-малко – Кръвта Му?”
Аз не искам никой да се намери като съд за изливане на Божията болка, защото тя е страшна и не може да се понесе. Аз искам, братко мой, да внимаваш на словото в тази книга, понеже то е заредено със съдба от Исус.
Дотук ти разбра първият белег на отстъпилата църква – липсата на Христовата Кръв. Всяка липса на кръв винаги ще превърне тялото в труп.
Нека сега да продължа към втория белег. Ако се върнеш в началото на тази книга, ти ще видиш как Бог проведе с мен един разговор. Разговор, в който Той ме попита кое е ужасното в състоянието на един парализиран човек. И там ми каза:
“Парализата е болката да знаеш, че имаш тяло, но да не можеш да разчиташ на него! Парализата е най-острата болка за духа, защото при все, че духът е жив, тялото е мъртво. То повече не иска да слуша волята на духа…”
Опитай се да си представиш това! Църква, която повече не иска да слуша Волята на Бога.
Какво ли Христово тяло ще е тази църква? Не е ли труп? И кога една църква не желае да слуша Волята на Бога?
Ето и отговорът:
Всяка църква, която знае Волята на Бога, но не живее по Волята на Бога, съгрешава самоволно и се превръща в парализирано тяло, което е обречено да стане труп!
Защо е така? Ето защо:
“Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците…” (Евреи 10:26-27) 
Забележи цитирания стих!
Знаеш ли какво значи в някоя част на Христовото Тяло да не е останала жертва за грехове?
Това значи, че такава част е останала без Христовата Кръв, защото именно Кръвта на Исус е жертвата за греха.
А сега си представи може ли една част от Тялото да живее без Кръв? Забележи и другото, което е важно.
Знаеш ли какво значи някой да съгрешава самоволно?
Това значи такъв да се откаже от Божията Воля и да приеме в сърцето си покорството на друга воля.
Но коя ще е тази друга воля, ако не е волята на дявола?
Защото днес самоволното съгрешаване е най-разпространеният грях всред вярващите.
Защото когато Бог казва: “Даром сте приели, даром давайте!” Той изявява Волята Си. Но мнозина съгрешават самоволно и продават Неговото.
Защото когато Бог казва: “Не си прави кумир и не му се кланяй!” Той изявява Волята Си. Но мнозина превръщат в кумир присъствието на света и наричат общенията си със светски термини, като конференции, семинари, сесии и други.
Защото когато Бог казва: “Да нямаш други богове, освен Мен!” Той изявява Волята Си. Но мнозина се кланят на бога на собствения си стомах и превръщат среброто и златото в бог.
Защото когато Апостол Павел казва: “Дано Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос ви даде Дух на мъдрост и на откровение да Го познаете…” той явява Съвършената Божия Воля, свързана с познаването на Бог. Но мнозина се кланят на бога на теологията, на светския прочит на Словото, на речниците, конкордансите, дипломите и университетите.
Какво да кажем на всичко това?
Не докарват ли тези поклони към света безсилие в Тялото на Исус?
И не се ли превръща тогава това тяло в труп?
Нека Святият Дух те докосне и убеди в сериозността на това, за което ти говоря, а за повече насърчение виж как Апостол Петър говори за влиянието на света в Църквата и за всички, които са били победени от мръсните светски принципи:
“Те са безводни кладенци, мъгли тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина [до века]. Защото, като говорят с надуто празнословие (ето ти ефекта от теологията и всяко човешко зубрене на Словото) те с разтленността подмамват в плътските страсти ония, които едвам избягват от живеещите в заблуда. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става. Понеже, ако, след като са избягали от светските мърсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени (от желанието да обличат общението си и приемат в обходата си светските модели), то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената на тях света заповед. С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” (2 Петрово 2:17-22) 
Братко мой, Словото на Бог не може да се наруши. Ти или ще го приемеш или не. Но в двата случая то стои.
Забелязваш ли, че от каквото е победен някой, на това и роб става?
Нека разширя тази библейска истина:
От каквато воля е покорен някой, то и неин изпълнител става!
Каква ще е тогава тази воля, която накара много църкви да се харесват на света? Не трябва ли една Невяста да иска да се хареса на Младоженеца си? И когато една църква не желае да отхвърли светските принципи на общение, забогатяване и корист, то можеш ли в такава да видиш Волята на Бог Отец?
Не! Нека не се заблуждаваме!
Защото това, което днес се случва, Бог ми откри като най-голямата ампутация (тоест, отрязване на телесни органи) в Тялото на Христос.
Знаеш ли какво става, когато една част напусне Тялото?
Става това, че тя напуска не само Тялото, но и Духа, Който животвори Тялото. Тогава тази част се превръща в късче мъртво месо. Месо на някой човешки авторитет, бил той цар, стотник, хилядник.
А сега отвори “Откровението на Йоан”, за да видиш от какво е съставен трупът на човека-Антихрист, тоест, отстъпилата църква. Идва един миг, когато войските на звяра Антихрист ще кръстосат мечовете си с Небесната войска на Господ Исус Христос. Тогава Бог ще заповяда изтреблението на отстъпилата църква и ще изпрати ангел посред Небето, който ще извика:
“Дойдете, събирайте за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи. И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство…” (Откровение 19:17-19) 
Днес е време и сега е час, когато трябва в сърцето си да си зададеш най-съдбоносните въпроси на живота си:
Към какво се стреми сърцето ми? Дали към Живота в Тялото на Исус Христос или към месата на отстъпилите църкви? Дали към Авторитета на Разпнатия и Възкръсналия или към авторитета на хилядници, стотници, теолози, професори, магистри, доктори, месии, лъжепророци, банкери, бизнесмени и търговци?
И ако си сигурен, че сърцето ти търси Волята на Бога, Живота на Бога, Кръвта на Бога, Сърцето на Бога, Любовта на Бога, Светлината на Бога, то отърси прахта от нозете си и влез с чиста вяра в невидимата Христова Църква, която познава Исус и Той също я познава.
Отхвърли всяко общение, в което се презира Кръвта на Исус поради тщеславие и собствена праведност! Отхвърли всяко общение, в което се презира Волята на Бога за сметка на самоволно съгрешаване.
Отхвърли трупа и намери Живото Тяло!
Амин и Амин!
А колкото до това как да го направиш, то следващата последна тема ще ти разкрие стъпките към Живота на Бога.

Leave a Reply