НАСТЪПЛЕНИЕТО НА ОТСТЪПЛЕНИЕТО – V ГЛАВА

5. КОГА ЕДНО ТЯЛО СЕ ПРЕВРЪЩА В ПЛЪТ?

Искам да знаеш, братко мой, че това е една от темите, за която дълго трябваше да стоя пред Бога и да искам Неговия поглед и ум. Преди да вляза в дълбокото искам да ти кажа кой стих от Библията светеше в ума ми, когато пристъпих в разглеждането на този дълбок въпрос:
“Познах, че всичко, що прави Бог, ще бъде вечно; не е възможно да се притури на него, нито да се отнеме от него…” (Еклесиаст 3:14)
Имайки този стих в главата си аз се опитах да си представя първия човек Адам. Едно съвършено създание, в което пулсираше Вечният Живот на Бога. Едно съвършено творение, на което не можеше да се притури, нито да се отнеме. И въпреки писаното Слово на Бога това творение падна. Въпреки Съвършенството, това творение се покри с тление.
В Бог ли беше грешката, че Адам падна?
Бог ли не беше доизпипал работата Си или се случи нещо друго?
Задавах си тези въпроси, защото, както надявам се ти е известно, Бог създаде човека по Своя образ и подобие.
Бог е Дух, Който владее Собствената Си Вселена. И в оня миг човекът беше дух, владеещ тялото си, а не плът, владееща духа.
Какво се случи, така щото човекът да изгуби Образа на Бога?
Не питам теб с този въпрос, защото човек не може да отговори на такъв въпрос. Човек не може да излезе преди началото си, за да види Божието видение, замисъл и намерение за създаването му.
Слушащ въпроса ми, Бог ми отговори така:
“Голямата трагедия на Адам и Ева беше тази, че те предпочетоха да правят нещата вместо Мен. Словото Ми не може да се наруши, защото винаги онова, което Аз правя, ще бъде вечно.
Когато Творецът създава творението Си, Той му слага Своя печат на Съвършенство. Но когато творението само се опита да прави нещата, подобно на Твореца, то губи Моя печат и приема свой собствен печат.
Ето такова нещо стана с Адам и Ева. Те предпочетоха сами с какво да се хранят. Те вече имаха собственото намерение за живота си, а не намерението на Твореца. А знаеш ли ти какво става, когато нещо тръгне да препятства Волята на Моя Дух?”
“Естествено, Господи, че това нещо става Твой противник!”
“Отговорът ти не е достатъчен! Нужно е да освободиш още повече ума си за Моите откровения. Нека ти помогна в това, като те попитам:
Кога Аз забелязах грехопадението на Адам и Ева?”
Отворих библията си и очите ми намериха точният стих, говорещ именно за това. Тогава го посочих с пръст и казах на Бога:
“Ето, Господи! Словото Ти казва:
“И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета…” (Битие 3:8) 
“Значи, както забелязваш, Адам и Ева чуха Гласа Ми именно когато усетиха “вечерния ветрец”. Имаш ли вярата да приемеш, че ветрецът беше нахлуването на Духа Ми в градината?”
“Да, Господи! Ти Си Дух, а един дух се движи подобно на вятъра, понеже е невидим и безплътен…”
“Виждаш ли как сам го каза? Аз съм Дух, Който е невидим и безплътен. Но продължи четенето на стиха, за да видиш, че Адам и Ева се скриха от Лицето Ми между градинските дървета.
Какво значи да се скриеш от Духа Ми? Кой може да се скрие от Духа Ми? Или нека го кажа още по-ясно за сърцето ти:
Кой може да се скрие от вечерния ветрец? Ти какво би направил, за да се скриеш от вятъра? Няма ли да потърсиш някаква завеса, някакво прикритие и заслон?”
“Да, Господи, бих постъпил именно така!”
“А вятърът ще те докосва ли вече?”
“Не, Господи, защото между мен и вятъра ще бъде завесата!”
Тогава Бог ми зададе въпрос, от който ми просветна така, че паднаха всички въпросителни:
“Ако Аз съм Дух невидим и безплътен, то няма ли ти да се скриеш от мен със завесата на плътта? Не е ли плътта най-голямата завеса, която първите човеци поставиха между Мен и себе си? Не направи ли Исус отново път през завесата, сиреч, плътта Си, откъдето премина като велик първосвещеник за всички вас, за да няма за вас такава завеса, но да бъде пътят ви открит към Небето? И не се ли раздра завесата на Храма в Ерусалим именно по тази причина?”
“Но, Боже!” – опита се да реагира плътският ми ум:
“Та нали Ти създаде тази плът, когато направи човека от пръст из земята? Как сега изведнъж казваш, че са я създали Адам и Ева?”
А Бог отново ми отговори:
“Не е така! Когато създадох Адам, Аз му дадох плътско тяло, но не и плът в плътския смисъл на думата. Това тяло всячески се стремеше да Ме познава и Ме познаваше прекрасно. Едва когато тялото стана плът, в смисъл на противно на Волята Ми, то тръгна да се крие между градинските дървета. Това тяло вече търсеше и искаше да постави завеса между себе си и Мен. Затова Аз заявих на Адам, че е пръст и ще се върне в пръстта.
Имай разбирането за плътта, като съпротива на Духа Ми, а не като материал за създаване. Защото нещата, които Аз създавам като материя, са материални, но не и плътски. Всяко създадено от Мен нещо, което Ме слуша и се покорява на Волята Ми, е тяло, но не и плът, ако и плът да е послужила за създаването му…”
Така, братко мой, разбрах, че плътта е най-голямата трагедия на човешкия род. Не плътта, като твое тяло или мое тяло или тяло на който и да е човек, но плътта, като завеса между нас и Бога, плътта, като опит и желание да се скриеш от Духа на Бога, плътта, като плътно покритие от грях и тъмнина върху свободната човешка воля, която търси пътища, различни от Божията Воля.
Ако си учил физика и имаш понятие от плътност, то ти ще видиш, че колкото по-висока е плътността на веществото, толкова по-голямо ще е съпротивлението. Защото многото плът води до плътност, а плътността – до съпротивление. Но нека най-добре Апостол Павел ти каже това:
“Прочее казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате…” (Галатяни 5:16-17)  
В оня миг на грехопадението, когато Господният Дух като ветрец лъхна между градинските дървета, стана така, че Адам и Ева поставиха плътта си като завеса между себе си и Бога. Те се опитаха да се скрият.
Сега разбираш ли кога едно тяло се превръща в плът? Запомни:
Всяко тяло, което се опитва да се крие от Бога и да възпрепятства общението с Божия Дух, се превръща в плът!
Плътта, братко, е начин на поведение. Тя не е просто материалът на човешкото тяло. Тя е амбицията на греха и тъмнината, които ползват това тяло за постигане на целите си. Защото ако действително имаш вярата да приемеш Божия Дух като вятъра, то ще разбереш, че някои правят завеса между себе си и вятъра.
Понеже какво друго да е властта на тъмнината, освен липса на Светлина?
И ако някъде не обитава Божията Светлина, то това е по причина на това, че там е била издигната плът, тоест, крепости. А в това отношение първенецът на вселената по крепости в сърцето си е падналият херувим Луцифер. Ако и да е дух, Бог ми откри за него, че той е най-плътската личност, която някога се е раждала.
Имай вярата да разбереш, че в Едемската градина се беше случило това осъждение, за което в последствие Исус щеше да каже:
“И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му…” (Йоаново 3:19-20) 
Така и в онзи миг Господ дойде в градината, но Адам и Ева обикнаха забранения плод повече от Божията Светлина, защото делата им вече бяха зли. Затова и се скриха между градинските дървета, да не би да се открият делата им. И ако си мислиш, че това е един частичен случай, от който не могат да се правят генерални изводи, то нека Апостол Павел отрезви ума ти. Защото този Божий човек, който имаше дълбоки откровения за силата на плътта и Силата на Духа, заяви в утеснение:
“Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа…” (2 Коринтяни 11:3) 
Дяволът винаги е искал да издига все по-високи крепости и плътни завеси, за да не могат човеците да имат общение с Божия Дух. И най-трагичното и жалкото е, че успява. А причината да успява е тази, че са малцина хората, които биха приели изобличение от Бога и след това смирено биха поправили пътя си и обходата си. В това отношение плътта също си е създала едно “Божие Царство”, в което има всичко най-чудесно и прекрасно, но там липсва една основна Личност. Липсва Бог. В това “Царство” има само радост и тържество. В него грехът е отдавна забравено явление, но затова пък разцъфтява собствената праведност, гордостта и превъзнасянето. Затова те моля да отстраниш нозете си от пътищата на църкви, които са станали тщеславни. В такива църкви Тялото Христово се е превърнало в плът, като е изгубило каквато и да е връзка с Христовия Дух.
Другото, с което искам да те предупредя, за да забелязваш още по-сигурно къде Тялото се е превърнало в плът, е изпълнението на едни думи на Исус, където Той каза:
“Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са…” (Йоан 6:63) 
Забелязваш ли, че плътта нищо не ползва от думите на Исус? И може ли завесата между теб и Бог да я ползват думи, които са изговорени, за да премахнат завесата и Бог да стане явен в живота ти? Няма ли тогава да се получи вътрешно духовно противоречие?
От една страна – плътта нищо не ползва от Божието, но от друга – простира ръце, за да ползва всичко от Божието.
Да, братко! Така се получава. И когато плътските умове на мнозина човеци вземат духовното от Евангелието и го обърнат на плътско, тогава дяволът има изобилен материал за строене на крепости, предразсъдъци и предубеждения. Така завесата става не просто още по-плътна, но направо непреодолима.
Разбираш ли сега, че в действителност когато е изговарял думите Си, Исус не е имал предвид отделната човешка плът, но Своето духовно Тяло – Църквата?
Защото, без съмнение, ти имаш плътски очи, уши и уста, които са ти нужни, за да приемеш и разпространиш Благата Вест. С очите си ще прочетеш Словото, а с ушите си ще го чуеш. Тогава с устата си ще го проповядваш. Значи проблемът не е в твоето тяло и плът. Проблемът не е и в тялото и плътта на брата ти. Проблемът не е в ничие човешко тяло на повярвал в Господ Исус Христос, защото това тяло става храм на Святия Дух.
И да бъде ли Святият Дух противен на храма или храмът противен на Святия Дух? Къде е тогава проблемът?
Ето къде:
Проблемът е, когато мнозина, водени от плътски страсти, похулят Пътя на Истината и си натрупат учители за общата плът, която са си създали!
Аз вече разгледах този въпрос, когато говорих за Вавилонската кула и влиянието на корпоративен дух, но тук ми се налага отново да акцентирам върху това, защото в действителност Тялото Исус Христово се превръща в плът точно тогава, когато се изгуби Божият Авторитет, за да се издигне човешкият. Знай, че винаги, когато човеци се опитат да впечатляват Небето, то от усилията им ще се ражда по една Вавилонска кула. И това е така, защото човеците винаги ще искат да си спечелят име. Те никога няма да работят за издигането на Името Исус, но всякога – за да гъделичкат егоизма и собствената си праведност. Точно затова Павел предупреждава, че в Учението на Христос няма нищо човешко, защото ако би имало, то това учение просто ще е плътско, тоест, противно на Бога. Виж думите му:
“Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга. Защото ви известявам братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко; понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа. Защото сте чули за някогашната моя обхода в юдейската религия, как чрезмерно гонех Божията църква и я разорявах…” (Галатяни 1:10-13)
Виждаш, че след като Апостолът ти казва какво е благовестието, което е приел от Исус, той и продължава в духовен контрапункт, за да ни покаже какъв е бил, когато е угаждал на човеци в обходата си с юдейската религия.
Така и днес, в духовен контрапункт, чрез обходата си в християнската религия, мнозина гонят Божията Църква и се опитват да я разорят!
Защо е така?
Много просто. Защото плътта силно желае противното на Духа и Духът – противното на плътта. Затова запомни:
Религията е най-явното свидетелство и категорично доказателство, че Христовото Тяло от Дух се е превърнало в плът!
И аз те моля от цялото си сърце да избягаш от предубеждението, че религията е понятие, визиращо само православието и римокатолицизма. Така може да са те учили мнозина, но имай вярата да приемеш, че:
Религията е всяко място, където отсъства Божественият Авторитет за сметка на човешки, плътски и демоничен авторитет!
Плътта затова е плът, защото е плътна. А в плътността се създават силни връзки между отделните части, които ги държат слепени една към друга. Така частите стават обвързани. А понятието “религия” в превод на български е именно това – “обвързване”. Всички в подобно обвързване губят свободата в Исус Христос, понеже са презрели и Кръвта, с която са изкупени. Както казва това и стихът от посланието на Павел:
“С цена сте били купени; не ставайте роби на човеци…” (1 Коринтяни 7:23)
Когато станеш роб на човек, тогава напълно си изгубил спасителната Сила на Евангелието. Защото човек ще дойде при тебе, ще ти покаже човешката си диплома, издадена от човешки университети и ще ти каже човешката си титла, за да те впечатли. Тогава, ако не си укрепен духовно, ще се поставиш под властта на човеци, заменил Духа на мъдрост и на откровение за една блудкава плътска теология, която няма никаква сила да преобрази ума, нито да го спаси, но затова пък може измамно да те заблуди, за да отпаднеш от вярата в Исус, от духовното Му тяло, като намериш вяра в човеци и религиозните им общества. Така от всичко, което Бог ми показа за превръщането на Тялото в плът, аз бях много утеснен. Тогава паднах пред Бога и Го питах:
“Господи Боже! Кажи ми как да накарам братята и сестрите ми да разберат дълбочината на онова, което Ти ми откриваш? Как да им обясня, че ако са в Исус, те са Дух, но не и плът?”
А Бог ми отговори:
“Никога Духът Ми не среща съпротива от Духа Ми. Аз не мога да се обърна Сам против Себе Си. Аз ви дадох Моето Слово, което е Меч в ръката на оня, който го притежава. Само и единствено с този Меч ти можеш да разбереш дали си плът или дух. Мечът на Духа не може да порази духовните. Той преминава през тях така свободно, както въздух преминава през въздух. Но когато този меч се забие в плът, тогава тази плът е ранена. Тя ще охка, ще страда и ще търси начин да избяга от острието на Меча.
Ето затова ви искам безплътни, истински поклонници, които Ми се покланят в Дух и Истина! Духовният човек затова е духовен, понеже е неуязвим от нищо и никого. Той е умрял за света и греха и животът му е скрит в Мене. Плътският човек затова е плътски, понеже е уязвим от всичко. Той е забележим за всички демони. Той е мишена, която винаги може да бъде поразена, защото е плътска. Той е жив за света и греха и скрит за Моето присъствие, поради завесата, която си е създал и поради крепостите, зад които е скрит.
Нека духовните си припомнят с какви думи Ми говореше Каин, когато уби брат си Авел:
“Наказанието ми е толкова тежко, щото не мога да го понеса. Ето, гониш ме днес от лицето на тая земя; ще съм скрит от Твоето лице; и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки, който ме намери, ще ме убие…” (Битие 4:13-14) 
Разбираш ли, че когато някой е скрит от Лицето Ми, то това е по причина на плътта?
Защото някога именно плътта в Каин роди завист, а завистта роди убийство. Затова приемете острието на Духа Ми, Мечът на Духа Ми, Който е силен да разруши всяка завеса между Мен и вас, всяка плътност, която пречи на вас да стигнете до Мен и на Мен да стигна до вас. Защото животът ви на земята е място на избор. Избор между две поколения. Поколението на първият Адам и поколението на последният Адам. Поколението на пръстния или поколението на Небесния. Поколението на плътта или поколението на Духа…”
По-ясно от това, което ми каза Бог аз не мога да запиша в тази книга. Затова приеми думите Му. Затова с цялата сериозност се замисли колко съдбоносна сила е скрита в думите на Павел:
“Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетлението…” (1 Коринтяни 15:47-50) 
Ако Словото ти казва, че плът и кръв не могат да наследят Царството Божие, то замисли се дали ти си плът и кръв пред Бога. Защото ако си плът, то е понеже все още си плътски! Защото ако си кръв, то е понеже все още е нужна много Кръв, за да покрие греховете ти!
Какво ли ще се случи с онези, които при все, че са плът и кръв, не искат да се откажат от пътя на света и греха?
Нека следващата тема да ти разкрие тоталната трагедия, която ще преживеят такива.

Leave a Reply