ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА” – V ГЛАВА

5. ЗА ПРОКЛЯТИЕТО “АКЕЛДАМА”

Братко мой! Верни ми приятелю!
Аз зная, че много години ти и всички други Божии чеда са задавали въпроси без отговор.
Защо благоденстват богатите? Защо телата им са тлъсти и са лишени от общите човешки трудове и неволи? Защо Господ Исус не дава на нас така, както дяволът е дал на тях?
Вярвам, че чрез тази книга ще си отиде една голяма празнота от сърцето ти. Защото вече си разбрал, че всяко нещо си има цена. И самата цена се плаща в сетнината, а не приживе. Аз съм сигурен, че ако днес Исус отключи портите на ада и даде възможност на всички в него да живеят по друг начин, то земята ще преживее същинското Небесно Царство. Но Бог Отец в Своята Святост и Премъдрост е дал на всички ни един изпит в земния ни живот. Като избор между Святост и поквара, между щедрост и алчност, между сребролюбие и боголюбие. А когато нишката на живота стигне своя край и сребърната верижка се скъса, идва мигът на Истината. Миг, за който ти говори и Апостол Павел, като казва:
“…тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд…” (Евреи 9:27)
Ще чакаш ли чак до Съда, за да се убедиш кои отиват на нивата Акелдама? Не е ли по-добре да видиш белезите им приживе, та да се пазиш от тях?
Ето, в тази последна глава аз ще ти споделя за последните думи на Исус, свързани с проклятието Акелдама. Защото Той ми каза и това:
“Виж какво е записано в Словото Ми, като проклятие над Юда Искариотски. Защото това проклятие идва приживе и е белег за вечното проклятие Акелдама…”
Погледнах на стиховете от “Деяния на Апостолите” и отговорих на моя Господ, като Му казах:
“Господи мой! Има две проклятия над Юда. Първото е:
“Жилището му да запустее, и да няма кой да живее в него…” (Деяния 1:20)
А второто проклятие гласи:
“Друг нека вземе чина му…” (Деяния 1:20) 
Слушайки отговора ми, Господ отново ме попита:
“А как ти разбираш първото проклятие? Какво значи жилището на някого да запустее?”
“Исусе! Без всякакво съмнение зная, че това ще рече такъв човек да даде сърцето си на Антихриста, който е запустителят. И понеже в такова сърце влиза дух на смърт, то наистина няма кой да живее в него…”
Исус се усмихна на думите ми и продължи, като ми казваше:
“Отговори Ми добре, но не достатъчно. Затова нека отново да те попитам: Кой е Оня, Който наистина живее в човешкото сърце? Кой е Животът за сърцата ви?”
“О, Исусе! Ти Си Животът за сърцата ни!”
“Сега разбираш ли още по-ясно какво е проклятието над сребролюбците?”
“Да, Исусе! Аз вече съм усещал това проклятие в тях. Защото когато съм призовавал такива на щедрост, то отвътре няма никой. Няма Кой да живее и да дава…”
В този момент Господ ме погледна с голяма нежност в погледа Си, а след това добави:
“Иди и кажи на Моите, че ето така ще регистрират кой живее в нивата Акелдама. Защото на всеки в тази проклета нива жилището е запустяло и Аз не живея в него…”
Усещал ли си тези Христови думи, братко мой? И колко пъти си искал от богатите да ти помогнат с проявена щедрост?
Да, но вътре няма никой! Няма Кой да живее в жилищата им!
И ето затова ти казвам, че повече любов, щедрост и благост ще получиш от бедняка, нежели от оня, който не може да преброи парите си. Защото в сърцето на бедняка живее Оня, Чието Сърце е несравнимо по-благо и щедро от сърцата на всичките богаташи по целия свят.
Но ето, че Господ отново ме попита:
“А как разбираш второто проклятие, момчето Ми?”
“Господи мой! Като слушам въпроса Ти, в сърцето ми изплуват ония думи от “Притчи Соломонови”, в които слугата Ти съветва всички да се пазят от блудницата Вавилон. А там се казва:
“Защото от устните на чуждата жена капе мед, и устата й са по-меки от дървено масло; но сетнините й са горчиви като пелин, остри като изострен от двете страни меч. Нозете й слизат в смърт, стъпките й стигат до ада, тъй че тя никога не намира пътя на живота; нейните пътеки са непостоянни и тя не знае накъде водят. Прочее, чеда, слушайте мене, и не отстъпвайте от думите на устата ми. Отдалечи пътя си от нея. И не се приближавай до вратата на къщата й, да не би да дадеш жизнеността си на други. И годините си на немилостивите; – да не би да се наситят чужди от имота ти, и трудовете ти да отидат в чужд дом; а ти да охкаш в сетнините си, когато месата и тялото ти се изнурят, и да казваш: Как можах да намразя поуката, и сърцето ми да презре изобличението, и аз да не послушам гласа на учителите си, нито да приклоня ухото си към наставниците…” (Притчи 5:3-13)
И аз, Исусе, като си спомня как стъпките на ония богаташи ги отведоха в дълбочините на ада, разбирам, че те са намразили поуката, презрели са изобличението и друг влиза в чина им…”
В отговор на думите ми Гласът на моя Господ стана строг. И Той, като ме погледна с най-дълбокия Си поглед, прогласи пред мене думите Си, казвайки:
“Днес и до свършека на стария свят блудницата Вавилон ще покори мнозина богаташи със съблазните си. И те, като оставят Учението Ми и Завета Ми, ще се съединят с нея, за да вършат блудодеянията й и да пият от чашата й.
Да бъдат търговци и престъпници!
Учители на измамливия дяволски просперитет!
Готови като Аарон да излеят златното теле!
Готови като Корей, Датан и Авирон да подбуждат омраза и ненавист към Моите пратеници.
Но ето, казвам ви:
В Книгата на Живота на закланото Агне ще се запишат мнозина други, които ще вземат чина и дела на отстъпилите от Името Ми. И както съм казал в Евангелието Си, мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков на Божията трапеза в Небесното Царство, а чедата на Царството ще бъдат изхвърлени вън.
Вън от Святостта и Светлината, понеже възлюбиха нивата Акелдама! Вън от Благостта и Милостта, понеже се закоравиха в измамите на греха и престанаха да показват Благост и Милост! Вън от светлините на Сион, които са блаженства, защото предпочетоха измамата на земните благословения вместо Оня, Който е Вечното Благословение! Вън от Вечния Живот и от престолите на Небето, понеже възлюбиха пътя на Юда и продадоха вярата си за тридесет сребърника!
Днес е времето на най-страшната поквара и на най-твърдото Божие поколение против дявола! И ако покварата иде чрез платените лъжепророци на просперитета, то твърдостта ще намерите в онези, които бяха убивани, смазвани, хулени, презирани и опозорявани заради Мене.
Ето, предупредих ви! И дадох на сърцата ви съкрушителното знание против Мамон! Издигнете се при Мене, като бъдете щедри и не ламтите за долното! Осъдете Акелдама в живота си! Прегърнете Оня, Който е Вечното Благословение, за да превъзмогнете над ония, които са вечното проклятие! Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply