БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – V ГЛАВА

5. СВЕТИИТЕ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС – ПОСЛАНИЦИ, ЛЕТОПИСЦИ И ПРАТЕНИЦИ В ОТЕЧЕСКАТА СКИНИЯ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Аз не зная кой и как ти е говорил за Славата, като понятие, което касае въздигането на Божиите слуги на почит и признателност. Но сега искам да ти кажа, че Славата за Истинските Божии слуги все още не се е явила, но предстои да бъде изявена. Всяко друго проявление, което касае днешното славене и въздигане на земни човеци, е просто измама на дявола, с която той иска да завлече мнозина в огненото езеро.
В копнежите си за земната слава, а не за Небесната, мнозина вече пропуснаха, а на други предстои да пропуснат Вечността на Господ Исус Христос. Защо е така? Именно защото безумните и покварените обичат да прескачат предишното стъпало преди Небесната Слава, което се казва “съучастие в страданията на Исус”. Днес почти никой не иска да страда, нито да се уподобява на Спасителя. Почти никой не желае да понесе раните Му, да се съразпне на Кръста Му, и да сложи на главата си Венеца Му. Защо е така? Защо човеците не искат Христовите страдания, за да придобият след тях и Славата?
Колкото и да исках да намеря отговор през годините, с който да утеша сърцето си, аз все не успявах. Сигурно и други не са успявали и затова са решавали в сърцата си, че каквото вземат от този суетен земен живот – това ще е келепирът им и всичката им сметка от вярата в Бога. Те много бързо забравиха Святите думи на Апостол Павел, който всичко считаше за измет, само и само Христос да придобие. Те много бързо се отметнаха от сериозното предупреждение на Божия слуга, което гласи:
“Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление…” (1 Коринтяни 15:19) 
“Само един живот и една кариера си имаме пред Бога!” – решиха в сърцата си пастирите-наемници. И като запретнаха ръкави – втурнаха се да печелят неправедните си заплати, да строят неправедните си къщи, да купуват неправедните си коли и да трупат неправедните си банкови сметки.
“Само един живот и един шанс имаме, за да се прославим!” – решиха в сърцата си църковните книжници, наричани с бляскавата титла “теолози”. И като се втурнаха да завършат образованията си във всичките демонични люпилни по земята, връщаха се по църквите си с дипломи, с дебели теологически тухли в черните си куфарчета, и с още по-дебел пласт от грим и дяволска измама. И като затракаха по клавиатурите на скъпите си преносими компютри – започнаха да бълват мерзост след мерзост от демонични доктрини и човешки поучения.
“Само един живот и само един начин имаме да се позлатим!” – решиха в сърцата си църковните търговци. И като напълниха сергиите си с американски бестселъри, извадиха калкулаторите си и започнаха да призовават към масово купуване и съучастие на всички християни в поклонение пред Мамон – златният бог на Вавилон и едноличен ковчежник на дявола. Ето така – пастири, теолози и търговци категорично се отказаха да съучастват в страданията на Исуса, за да приемат отпосле и Неговата Слава. Тъкмо обратното – те станаха последните слуги на Рим, които забиха гвоздеи в ръцете и нозете на Спасителя, а след това сплетоха и трънен венец за главата Му.
И така, братко мой, днес пред сърцето ти стоят две реалности:
Първата – реалността на прославените дяволски слуги на земята.
Втората – реалността на все още непрославените Христови слуги, които Сам Господ ще прослави на Небето.
Ако искаш първата реалност – напълни си портфейла с пари и тръгвай от конференция на конференция, и от сергия на сергия. Защото Сатана ще прославя лъжехристите си и лъжепророците си до самото явление на човека-Антихрист, и дори до мига преди Второто пришествие на Господ Исус Христос.
Ако искаш втората реалност – застани на колене пред Господ и прочети тази книга до самия й край. Защото в нея Господ ще даде на сърцето ти да разбере за каква всъщност Слава в Небето говори Словото Му. Защото славата на дявола и слугите му приключва във вълните на огненото езеро, а Славата на Христос и Светиите ще продължи във Вечността. Трябва да си тотално безумен или духовно извратен, за да предпочетеш днешната земна слава пред бъдещата Небесна, и днешните гнусни поклони пред дявола, пред бъдещото Свято поклонение и тържествуване в Небесния Ерусалим. Затова нека оттук нататък да продължа с думите, които Господ Исус Христос проговори на сърцето ми, когато двамата с Него вече ходехме по златните улици на Небесния Град. Ето какво ми каза Спасителят:
“Слуго Мой! Приеми в сърцето си верните Ми и истинни думи, че до този момент на откровенията Ми към теб, око не е виждало, ухо не е чувало и на ум не е дохождала Славата, която ще се открие пред Господ и Неговите Светии. Защото от мига, когато Отец Ми изрече думите Си, че подновява всичко, Той предава цялото управление на Скинията Си на Своя Син Христос и на Невястата Му, Църквата. И сега Аз непременно ще те въведа в Божието Светилище, за да чуеш думите, които Отец Ми ще ти каже, като Негов слуга и свидетел на Святия Му Дух…”
След тези Свои думи Господ тръгна към Божието Светилище, а аз Го последвах. И ето, че Исус застана пред вратите на Светилището, като ги разтвори. А след това, пристъпил няколко крачки напред, Той протегна ръце към Божия Олтар, като казваше на Отца:
“Всемогъщи и Святи Отче!
Въвеждам пророка Ти в Твоето Светилище според изричната Ти Воля и Съвършеното Ти предузнание! Направи го, Боже Всемогъщи, настойник на Славата, която има да се яви след Страшния Съд върху всичките Ти слуги и Светии! Помажи го със Святото Си Миро, за да остане съхранен завинаги в Твоята велика и тайнствена премъдрост! Дай му да свидетелства за Силата, с която Ти ще прославиш Небесните Светии в Скинията, която им подаряваш! Ето, Отче Святи! Слугата Ти стои в присъствието Ти и Те слуша!”
Докато слушах думите на Господ, аз паднах на колене и закрих с ръце лицето си, понеже пламъци на Свят Огън и Облак на Съвършена Слава изпълниха Божието Светилище. И ето, че пламъците се раздвижиха, а аз усетих как огнената ръка на Отец докосва главата ми, а думите Му прокънтяха като водите на водопад в сърцето ми:
“Слуго Мой! Сине човешки!
Аз съм Господарят ти, Всемогъщия Бог, а ти си пророкът, когото съм посочил за говорител на Волята Ми и изявител на тайните Ми!
Аз те посочих да извървиш пътя от Началото до Края! Аз те образувах в утробата, и Аз те изпълних с Духа Си, за да извършиш съвършено всичката Ми Воля и онова, което съм записал за теб!
И сега, когато Синът Ми те въведе във века на бъдещите добрини и преславни събития, пак Той ще те въведе в Залата на Обновлението, за да свидетелстваш оттам за Славата, която ще се открие за Моите Светии след Страшния Съд.
Защото Аз, Всемогъщият Бог на Небето и Вселената, заповядвам Вечен Живот с ново Небе и нова Земя!
Аз ще вдъхна Живот от Живота Си, Дъх от Дъха Си и Огън от Огъня Си на нови поколения, с които Скинията Ми ще оживее в Живота Ми и ще се разцъфти от Дъха Ми!
Из род в род и от век на век ще напомням делото, което ти извърши за Сина Ми! Из род в род и от век на век на челото ти ще блести печатът на Отеческото благоволение и ти ще бъдеш на Вечна почит и облажаване всред Светиите! Защото ти дадох пръв да преминеш оттатък със Сина Ми! Понеже прие да пострадаш и претърпя всичката дяволска ярост, за да може думите Ми да станат писано Слово и Волята Ми – пророчески видения!
А сега Аз те помазвам с Мирото Си, за да съхраня Мъдростта Си в тебе и ти повелявам да се възправиш и последваш Сина Ми в Залата на Обновлението! За да имат съвършена надежда всичките Ми Светии и да се възрадват премного от Славата, която Всемогъщият ще открие за тях и за Вечното им служение пред Мене, пред Сина Ми и пред Святия Ми Дух!”
Докато Отец ми говореше, огненото Му Миро се стече от пръстите Му върху главата ми. А Господ, като се приближи до мен, подаде ми ръката Си и ме възправи, като ми казваше:
“Последвай Ме, възлюбен от Отца Ми! Защото Славата за теб е много голяма и наградата ти никой никак няма да отнеме!”
С вълнение и благоговение, което не мога да опиша, аз последвах Исус, като преминах с Него през Светилището. И ето, че Господ застана пред златна врата, като натисна дръжката й и я отвори…
Братко мой! След толкова много видения, които дадох на Църквата от Божието Светилище, аз бях изправен пред най-славното и прекрасно видение в живота си. Нозете ми вече пристъпваха след Господ в Зала, която никак не приличаше на зала. Това сякаш, че беше откритият космос и ми се струваше, че стъпвам в нищото. Но ето, че забелязах как в Залата имаше три Святи сфери, подобни на идеални кълба от Божия Светлина. И докато аз ги гледах, Исус пристъпи към първата от тях и ми даде знак да Го приближа, като ми казваше:
“Ела, слуго Мой! И виж първата от сферите на Обновлението! Защото в нея е Славата на Небесните посланици всред Божията Скиния!”
Пристъпил до Божия Син, аз забелязах как в първата сфера имаше Златен Жезъл. И ето, че Господ взе Жезъла в ръката Си и ми го подаде, като ми казваше:
“Хвани Жезъла, за да разбереш каква ще е Славата на всеки Небесен посланик!”
С огромна радост аз хванах Жезъла. А тогава Святата сфера просто погълна мен и Исус, тъй щото ние полетяхме сред звездите. И докато летяхме, се намерихме първом пред една галактика, а след това пред една от звездите й, и накрая – на една от планетите й. Така, долетели там, ние доближихме прекрасен Храм от бял мрамор. А вътре в Храма имаше престол, направен от чисто злато. И ето, че Господ ми проговори, като ми казваше:
“Във времето на Великото Преселение на човешкия род, когато съчетаните от Отца Ми създадат поколения и населят тази галактика, в този Храм и на този престол ще стои посланикът на Отца и Сина, който ще е Небесният авторитет сред земните жители!
Той ще им явява Волята на Отца, Словото на Отца, Мъдростта на Отца! И в златния му Жезъл ще са скрити всичките съкровища на Познанието и Светлината на Бога! Така непременно Отец Ми ще изпълни писаното за Небесния Ерусалим, а именно, че:
“…народите ще ходят по неговата светлина…” (Откровение 21:24) 
И ето, пророкувам на Светиите Си, останали по земята. И на всички вас, просветени Божии чеда, казвам:
Блестете по земята като светила на Сион всред опакото и извратено поколение, като им явявате Словото на Живота! Защото вие, които сте били звезди на Сион на земята, непременно ще намерите съдбите си, като посланици на Вечния и Свят Бог, държащи Златния Му Жезъл и явяващи Светлината на новите поколения и цивилизации!”
След тези думи, Господ просто ме прегърна и въздигна от планетата в онази галактика, тъй щото ние отново мигновено се намерихме в Залата на Обновлението. А тогава Исус се приближи до втората от Святите сфери, като ми казваше:
“Слуго Мой! Приближи се до втората от сферите, която е сфера на Обновлението! Защото в нея е Славата на Небесните летописци всред Божията Скиния!”
Пристъпил до Господа, аз забелязах как във втората сфера имаше диамантен писец. И ето, че Исус го взе в ръката Си и ми го подаваше, като казваше:
“Хвани писеца, за да разбереш каква ще е Славата на всеки от Небесните летописци!”
Радостта ми отново преливаше, когато хванах диамантения писец в ръката си. А тогава и втората Свята сфера просто ни привлече през себе си, тъй щото двамата с Господ летяхме сред звездите. А и този път пред очите ми се приближи галактика, а след нея – звезда, и накрая – планета до звездата. Така, летящи надолу, ние стигнахме до прекрасна извисяваща се кула, направена от огромни диамантени камъни. На върха на кулата имаше престол, а в кръг около престола – седем огромни прозореца, през които цялата планета се виждаше на длан. А тогава Господ ми проговори, казвайки:
“Докосни с писеца един от прозорците, за да видиш чудото, което ще се открие пред очите ти!”
С вълнение докоснах един от прозорците. И ето, че той мигновено започна да ми показва новите земни жители от съвсем близо. И тогава Исус със съкровен Глас ми каза:
“Тези прозорци на върха на кулата ще бъдат седемте Божии Духове за всяка планета! Божиите зеници сред човеците! Те ще диктуват на Небесния летописец да записва хрониките на човешкия род и да ги възвестява на Бога и Отца на нужното време, когато се явява в Присъствието Му!
Всеки Небесен летописец ще бъде служител на Божието Слово и възвестител на хрониките на човешката цивилизация! С Вярност и Истинност той ще обхожда чрез зениците Господни всичките краища на човешкия род, за когото е бил поставен като летописец.
И ето, пророкувам на Божиите Светии по земята!
И на всички вас казвам чрез пророка Си:
Бъдете Верни и Истинни! Служете на Верния и Истинния в съвършено послушание към Словото Му! Защото не друг, но Словото Ми ще посочи бъдещите летописци сред вас, на които Отец ще даде да бъдат настойници на Вечната хронология, Негови зеници всред бъдещите човешки поколения!”
След тези думи Господ ме въздигна от кулата, тъй щото ние мигновено напуснахме галактиката, която бяхме посетили. Така, намерил се отново в Залата на Обновлението, аз видях Исус да пристъпва и към третата от Святите сфери. И ето, че за трети път Той ми каза:
“Пристъпи до последната сфера! И хвани Бялото Перо на Гълъба, което взимам от сферата. Защото така непременно ще разбереш каква е Славата на Небесните пратеници всред Отеческата Скиния!”
За трети път радостта преливаше от сърцето ми, а аз пристъпих пред Господа, като хванах Бялото Гълъбово Перо. И ето, че и този път сферата ни привлече, за да преминем през нея. Но точно тогава от Божието Светилище към нас се въздигна бял Облак, тъй щото ни обгърна. И докато аз се чудех какъв е този Облак, Господ ми проговори, като казваше:
“Зная, че ще Ме попиташ защо Бялото Перо на Гълъба извика Облака, а той ни обгърна. И сега Аз ти казвам, че пратениците на Небесния Ерусалим винаги пътуват в Облак из Вселената на Отца Ми. Така пътуваха Моисей и Илия, когато се срещнаха с Мен на високата планина при Моето Преображение. Така пътувах Аз, когато се възнесох от Галилея в Славата на Отца Си! Така и ще пристигна на земята, когато настъпи мигът на Грабването, а след това и при Второто Ми пришествие с Моите Светии!
Но ти кажи на всичките Божии чеда и запиши за свидетелство думите Ми, че при Великото Преселение на човешкия род Божиите пратеници ще въздигат в Облак родоначалниците и патриарсите до седмите им поколения, за да ги населяват по цялата Вселена! И пак Божиите пратеници ще посещават с Облак всяко място из Вселената, където годините на човешките чеда са станали като годините на дърво. Тъй щото хилядагодишните ще бъдат въздигани до Хълма Сион и до Господното Преображение, за да бъдат от този момент усъвършенствани праведници и Божии Светии, равноправни на всичките Небесни Светии! Така непременно Отец Ми ще изпълни писаното за Небесния Ерусалим:
“И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят денем, (а нощ не ще има там); па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща…”  (Откровение 21:24-26) 
И ето, пророкувам на всичките Божии чеда от Облака на Божията Слава, като им казвам:
Обичайте свидетелството на Божиите слуги, пророците, и непрестанно се молете, за да слиза върху вас Славата на Отца Ми! Онези, които са обичали Облака приживе, сам Облакът ще ги възлюби отпосле и ще ги изиска, за да бъдат Божии пратеници по цялата Вселена!
Обичайте Словото на Божиите пратеници и никога не забравяйте, че всякога сте наблюдавани от Облак от свидетели!
Обичайте саможертвата на Моите слуги и всякога промисляйте с щедрост и благодарност нуждите на живота им – отсега и до свършека! Защото те са Святите Господни съдове, чрез които отворих очите ви и просветих сърцата ви!
И ако искате Бялото Перо на Гълъба да ви издигне до Облака, всякога се покорявайте на Святия Дух и не Го наскърбявайте в общение с други духове и със словото на сатанинската заблуда.
С този Облак, като Божии пратеници, вие ще преживявате мигновения из Вселената! Защото ще дойдат векове и години, когато из Скинията на Отец Ми ще пътуват стотици хиляди Облаци с милиони пратеници, които ще извършват служения по Преселението или служения по Господното Преображение!
Ето, предсказах ви всичко от Вечността на Бога и Отца! Явих ви чрез слугата Си сферите в Залата на Божието Обновление!
От тези сфери започва Истинската Слава и Съвършеният Вечен Живот по цялата Божия Скиния!
Бъдете усърдни, за да ги заслужите! Бъдете Святи, Любящи и щедри, за да ви намери Отец Ми като мъже и жени по Сърцето Му! Бъдете огнени и ревностни за чистотата на Словото Му! Бъдете Верни и Истинни, както е Верен и Истинен Този, Който ви изяви Вселената, като Вечен Дом за Вечния Живот!
Защото от мига след Страшния Съд, когато Отец Ми изговори думите “Ето, подновявам всичко!” започва великата Небесна хармония и Вечната Любов между Небето и земята!
Хармония, при която в един слънчев и прекрасен Живот земният човек ще опознава всичката Светлина, Благодат и Любов на Бога и Отца, всичкото Съвършено свидетелство на посланиците Му, на летописците Му и на пратениците Му! И когато се насити от земните си дни – ще бъде въздиган на Небето, при Дървото на Живота и Реката на Живота, в Царството на Вечната Светлина и сред огнените камъни на Небесния Ерусалим!
Хармония, при която цялата Вселена ще оживее и ще бъде едно с Отца, Сина и Святия Дух – просветена и бликаща от изворите на Вечния Живот, заповядан от Вечния и Всемогъщ Бог и Отец!
Него, Святият Отец, прославете със сърцата си!
И Негова нека да бъде Славата за вечни векове!
Аз, Амин, Верният и Истинен Свидетел на Отца Ми, пратих пророка Си до Църквата с посланието на Вечността!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply