БОЖИЯТА ВЕЧНОСТ – IV ГЛАВА

4. СПАСЕНИТЕ ПРИ СТРАШНИЯ СЪД – ПАТРИАРСИ И РОДОНАЧАЛНИЦИ НА НОВИТЕ ЧОВЕШКИ ПОКОЛЕНИЯ

Братко мой! Верни ми приятелю!
Ако умът и сърцето ти са били зашеметени от видението в предишната глава, то се приготви да получиш още по-поразителни подробности, свързани с Вечния Живот във Вечната Скиния на Бог Отец.
Аз се учудвам, но е факт, че по отношение на вечните неща човешките сърца са изпълнени само с невежество и плитко религиозно въображение. И как няма да е така, след като цял живот на религиозните човеци им се втълпяват религиозни представи за Вечния Живот? Още помня собствената си незрялост и ограниченост, когато си мислех, че горе на Небето Светиите постоянно пеят на Бога, а Той постоянно ги слуша. Изобщо – пада едно голямо пеене и всички горе са певци от класа. Не че хвалението не е Свято и превъзвишено! Моля те, не ме разбирай превратно! Но то в никакъв случай не изчерпва представата за Вечния Живот. Тъкмо обратното – да решиш, че Бог няма да ти намери работа в Небето, то значи, че наистина не познаваш плановете на Твореца, нито си надниквал във Вечността Му. А както вече разбра от предишните видения – в Божията Скиния ще има ново Небе и нова Земя. Затова аз оттук нататък ще продължа с новата Земя. И не просто с нея, но с думите, които Господ започна да ми говори, когато ме въздигаше към нея. Ето какво ми каза Той:
“Слуго мой! Нека Скритата Манна, която изпи, разшири докрай сърцето ти и ума ти, за да можеш да схванеш мащабите на делото, което Отец Ми ще извърши с рода на благословените. Да, казвам ти! Разшири ума си докрай, защото на един Велик и Всемогъщ Отец подобават велики и всемогъщи дела. И на един безпределен Разум, като Отеческия, подобават безпределни перспективи пред решенията Му. Затова нека сега да те заведа на първата нова Земя, на която Отец Ми поставя рода на благословените, за да видиш белезите на Вечността, с която Моят Бог ще дари всичките изкупени и спасени!”
След последните Му думи аз и Исус просто полетяхме, тъй щото само след миг ние вече бяхме на новата Земя. И ето, че Господ ме хвана, за да се спуснем на нея, тъй че очите ми видяха разцъфнала и красива природа, готова да обгърне с всичката Божия Любов целия род на благословените. А когато вече бяхме сред неизброимите множества от човеци, Господ ми проговори, като казваше:
“Гледай внимателно тези човеци и Ми кажи какво ти прави впечатление при тях…”
Погледнах на човеците, които бяха облечени в бели дрехи и тогава забелязах, че те всички до един бяха млади. Сред тях имаше бебета и деца от различни възрасти, но никъде не виждах стар човек, нито какъвто и да било печат на старостта върху който и да било човек. Това ме накара с възхищение да се усмихна и да проговоря на моя Господ, казвайки:
“О, Исусе! Виждам само младост сред рода на благословените. Има бебета и деца от различни възрасти, младежи и девойки, и мъже и жени. Но всички те са млади…”
“Да, слуго Мой! Така е! Родът на благословените има една граница на телесното си развитие и това е Господната граница от тридесет и три години. Никой от тези хора няма никога да остарее повече от тридесет и три години. Бебетата ще пораснат до деца, а след това до младежи, и от младежи – докато стигнат зрелостта. И всички в този род на благословените непременно ще се изравнят в телесния си растеж, за да останат на тридесет и три години.
Но много по-важното, за което те доведох на новата Земя, е това да видиш белезите на Вечността, с които Моят Бог и Отец ще дари рода на благословените. А сега ти Ми кажи:
В сравнение с мащабите на Вселената – голямо нещо ли е, че един род на благословени и изкупени е населил една нова Земя?”
“О, Исусе! Разбира се, че за мащабите на Вселената това не е голямо нещо. Но все пак това е началото. А началото е малко, за да стане след време неизмеримо голямо…”
“Точно така е! Началото наистина е много малко, за да стане неизмеримо голямо. Виж тогава какво ще стори Синът, Който сега ще отиде при Святите ръце на Отца…”
След последните думи Исус се отдалечи от мен, като се приближи при Святите ръце на Отца. И като бръкна в мантията Си и извади диамантения Си писец, положи го в десницата на Всемогъщия, като Му казваше:
“Отче Святи! Нека този писец, с който бяха записани имената на тези Твои изкупени и спасени човеци, сега да пламне от Огъня на Вечната Ти благословия! И Ти, Отче Мой, с Вечния поглед на Сърцето Си, заповядай велика съдба за всеки от тези изкупени и спасени. Понеже те са скъпоценните, които Си иззел от старото творение, за да ги направиш родоначалници, царе и патриарси на новото творение…”
В отговор на думите на Сина Си, Отец Му проговори, като казваше:
“Възлюбен Мой Сине! Както Ти Си Верен и Истинен, така всеки от този благословен род ще наследи Твоята Вярност и Истинност! И както Ти Ми роди чеда за новото Небе, така и скъпоценните човеци от този род, ще раждат чеда за новата Земя. И когато родените от едно коляно станат седем поколения, с Облак от свидетели ще ги посетя, за да ги вдигна от тази нова Земя и да ги населя в друга, където ще станат родоначалници на нова цивилизация.
Мъж и жена ще се посочват от писеца Ти, за да бъдат едно тяло, една плът, една съдба и едно служение пред Нас! И на тях ще дам уникален родов отпечатък, за да Ми бъдат родоначалници, царе и патриарси! А Ти вземи сега писеца, пламнал от Бащинската Ми Любов! И нека Вечната Съдба на Вечния Живот започне да подпечатва човеците според Вечния Ми Избор и предузнание!”
След думите на Отца Си, Исус взе пламналия диамантен писец и застана пред целия род на изкупените и благословените, като им казваше:
“Мои възлюбени, които сте деца на Отца Ми! С велики съдби ви запечатва Отец Ми, Който ви подарява Скинията Си! Сам Той свързва сърцата ви с Неговата пламенна Любов! За да се обичате и създадете потомства и поколения, чийто брой ще е като звездите и като песъчинките по морския пясък!
Ето, лъчи ще излязат от диамантения Ми писец и ще започнат да ви посочват – мъж за жена му, и жена за мъжа й! И вие, посочените, заставайте зад Мен! За да определя местата ви за живеене по тази красива и благословена Земя! А когато потомците ви родят потомци, и техните потомци – потомци, и техните потомци – потомци, и така – до седмото поколение, Сам Отец Ми ще ви въздига в Облак с Небесните Си служители, за да ви даде да бъдете родоначалници на нова цивилизация и жители на нова планета!
А когато се наситите на години и числото им стигне хиляда, хилядагодишните сред вас ще се въздигат в Господното Преображение, за да бъдат усъвършенствани Светии на Господа, които ще продължат да Му служат на Небето!”
След тези думи на Господ, диамантеният Му писец започна да докосва сърцата на човеците, а те с радост и възторг заставаха зад Него – мъж с жена си, и жена с мъжа си. А Исус просто ми даде знак да Го приближа и започна да ми говори, като казваше:
“Виждаш ли съчетаните от Отец Ми, които застават зад Мене?
Ето, казвам ти, че това е чудо на чудесата! Но ти виж и личният белег, с който Отец Ми запечатва родоначалниците, патриарсите и царете…”
Говорейки ми, Господ просто посочи челата на мъж и жена, и аз видях как върху тях се беше появила звездата на Давид. Това искрено ме учуди, тъй щото попитах Исус:
“Господи, защо Отец запечатва съчетаните със звездата на Давид?”
А Спасителят ми проговори, казвайки:
“Защото Той винаги остава верен на Словото Си! А за този Негов род на благословените важат изключително думите, които Той е казал за слугата Си Давид:
“При това Аз ще го поставя в положение на първороден, по-горе от земните царе. Вечно ще пазя милостта Си за него; и Заветът Ми ще бъде верен спрямо него. Също и потомството му ще направя да продължава до века, и престолът му като дните на небето…” (Псалом 89:27-29)
Ето, Стефане! Те наистина ще бъдат по-горе от земните царе, защото сетнината им е да се възкачат в Славата Господна и в Небесния Ерусалим. И потомството им ще бъде вечно, и престолът им – като дните на Небето. Но ти виж още една тайна, с която Отец запечатва родът на благословените. Защото, като помислиш, тези човеци ще стигат в телата си до границата от тридесет и три години и няма да остаряват повече. Но все пак всред тях ще има белег за разпознаване на годините им. И този белег Отец ще постави върху десниците на людете Си. Виж и него, като си припомниш думите, писани от пророк Исайя:
“Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво, и избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си…” (Исайя 65:22)
След тези думи Господ просто прегърна един от човеците, заставащи зад Него и ми даде знак да гледам, като ми казваше:
“Виж дланта на този Божий човек. Върху нея ще започне да расте нежен белег от дървото на рода му. И когато дървото бъде напълно завършено в разклоненията си, той ще изпълни числото си от хиляда години на новата Земя, и ще бъде въздигнат в Господното Преображение, за да бъде след това усъвършенстван праведник на новото Небе…”
Погледнал върху дланта, аз наистина виждах нежните чертици на дърво, което беше в началото на растежа си. И докато гледах, Господ отново ми проговори, като казваше:
“Всички тези люде на Моя Бог и Отец с посочването си от диамантения писец ще получат и нови имена от Господа. С тези имена ще се нарекат и поколенията им, и цивилизациите, които ще се създадат по цялата Вселена. И за да бъде пълно и пространно разбирането ти, нека ти кажа и това, че Вечният Живот няма да следва последователно напълване на галактиките, една след друга според числото на звездите им, но всяка галактика ще се населва от един род, който постепенно ще запълва обиталищата й. Тъй щото една галактика ще принадлежи на един род, който ще се превърне в една цивилизация. А всичко това, придобило Вселенски размери, ще бъде наречено “Велико Преселение на човешкия род”. И ролята на Небесните Ми служители в това Велико Преселение ти предстои да разбереш в следващото Ми видение, което ще ти дам…”
След тези последни думи Господ ме въздигна от новата Земя, тъй щото двамата с Него се намерихме в Небесния Ерусалим.

Leave a Reply