ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА

VII. СЛЪНЦЕТО И ЛУНАТА

Ето, че стигам до кулминацията на Божиите откровения. Те са толкова чудесни и завладяващи, щото знам, че към тях няма да остане безразлично нито едно сърце. Някога, когато Бог говори на Йов из бурята, Той му зададе въпроси, на които праведникът нямаше отговор. Бог го попита:
“Где е пътят към обиталището на светлината?” (Йов 38:19) 
Знаете ли, че целият свят си задава този въпрос и не може да си отговори? Защото той гъмжи от всякакви “светлини”, но нито една от тях не осветява в онази Съвършена пълнота, която ясно да разграничи Смисъла от безсмислието, Пътят от безпътицата, Изхода от безизходицата, Животът от смъртта. И колко верен и истински е стихът от псалома, който казва:
“Защото у Тебе е изворът на Живота, в Твоята Светлина ще видим светлина…” (Псалом 36:9) 
Само в Божията Светлина ние ще намерим светлината на живота си. Слава на Бога, защото на света дойде един Човек, Който каза:
“Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене…” (Йоан 14:6) 
Исус Христос напусна безграничната Си Слава в Небето и дойде между нас, като прие образ на Човек, за да извърви стръмния път от река Йордан до Голготския кръст. В последните Си часове на този свят, Той се обърна в гореща молитва към Небесния Отец, като Му каза:
“Аз Те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша. И сега, прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света…” (Йоан 17:4-5) 
Исус имаше Слава преди създанието на света!
За нея свидетелства псаломът, който казва:
“Небесата разказват за славата Божия, и просторът известява делото на ръцете Му…” (Псалом 19:1) 
Нека прочета какво беше това дело, като отново отворя първа глава от “Книгата Битие”:
“Бог създаде двете големи светила; по-голямото, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти…” (Битие 1:16-19) 
Искам много да внимавате в този стих. Аз ще извадя от него задачите, които ще имат Слънцето и Луната:
Първо: Слънцето ще владее деня.
Второ: Луната ще владее нощта.
Трето: И двете светила ще осветляват земята.
Четвърто: И двете светила ще разделят Светлината от тъмнината.
А сега се връщам на началния стих. Ето какво се казва там:
“И Бог раздели светлината от тъмнината…”
Убеждаваме се, че онова, което Бог направи отначало, впоследствие ще бъде неизменна задача на Слънцето и Луната. Те ще разделят Светлината от тъмнината, така, както Бог направи това отначало. Не е трудно да забележите, че Всевишният Бог дава на Слънцето и Луната Собствените Си способности, което показва, че тези светила не са материални, но са духовни, защото имат мощен и неограничен заряд на божественост.
Такива бяха делата на Божията ръка в Простора, в Неговите небеса. А сега да се върнем пак на Псалом 19, за да разширим темата:
“В тях (небесата) Той постави шатър за слънцето, което, излизащо като младоженец из стаята си, се радва като юнак да тича в попрището…” (Псалом 19:4-5) 
Забелязвате ли, че Слънцето излиза като Младоженец? Неговото излизане е специфично, подчинено на една единствена цел – да си намери Невяста. Това Слънце тича в попрището Си, тоест, в призванието Си като Юнак. Юнакът е Някой, Който е смел и безстрашен. Юнакът е Личност, Която е извършила победа над враговете Си. И за децата вече е ясно, че това Слънце е Исус. Той е Младоженецът! Той е Юнакът, Който победи враговете Си! За Неговото явление Апостол Йоан казва:
“Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола…” (1 Йоаново 3:8)
А сега да видим коя е Луната. За целта отново ще се доверим на Божиите думи. Ето какво казва Бог за едно нещо, в което се е заклел:
“За едно нещо се заклех в Святостта Си и няма да излъжа Давид, че потомството му ще трае до века, и престолът му като слънцето пред Мене, като луната, която е утвърдена до века, и е вярна свидетелка на небето…” (Псалом 89:35-37) 
Колко прекрасно е това Божие обещание! Давид трябва да е бил блажен и преизпълнен, когато е чул Божията клетва. От потомството на този мъж Бог наистина въздигна Слънцето Си, за да Го сложи на Царския Престол. От същото това потомство се роди и Луната, която е утвърдена до века и е вярна свидетелка на Небето. Коя е тази Луна?
“Коя е тая, която поглежда като зората, красива като луната, чиста като слънцето, страшна като войска със знамена?” (Песен на песните 6:10)
Спомнете си думите на Исус, миг преди Възнасянето Му при Отец в Небето:
“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята…” (Деяния 1:8) 
Прочетете и други думи на Спасителя:
“Да! и пред управители и царе ще ви извеждат поради Мене, за да свидетелствате на тях и на народите…” (Матея 10:18) 
Моля ви, почувствайте се като част от Луната, тази вярна свидетелка на Небето! Почувствайте се като свидетели на вяра в Исус, Който е Духовното Слънце на света!
Църквата е Луната!
Тя е вярната свидетелка на Небето, която отразява Христовата Светлина и я разпръсва в Нощта на света, за да възвести Славата на Божия Ден, защото:
“Тоя е денят, който Господ е направил; нека се радваме и се развеселим в Него…” (Псалом 118:24) 
Естествено е мнозина да зададат въпроси:
“Защо Божието Слово ни определя като Луна, след като живеем на земята? За Исус е нормално да бъде Слънце, понеже сега Той е на Небето, но как стои въпросът с Църквата като Луна?”
Ето този най-важен въпрос ще разгледам в настоящите размишления. Вие не просто ще се убедите, че Църквата на Исус Христос е Луната, но ще видите сигурните Божии стандарти, които доказват, че сте част от Луната. Преди всичко, факт е, че Луната е в небесата. Тя не е на земята, но над нея. Нека тогава видим къде сме ние в Божиите критерии и Воля:
“Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), и като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса…” (Ефесяни 2:4-6) 
Нашето призвание е да седим с Исус в Небесни места. Това не означава да се качим на самолет и да забравим да слезем, но да търсим Волята и Присъствието на Небесния Дух, Когото Отец изпрати за повярвалите в Името на Исус! Ако стоим в Святия Дух, ние стоим в Небесните места, защото Той е Небесен, а не земен дух. Той изхожда от Отец и Син и свидетелства за Тях. Исус казва за Него:
“Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява…”  (Йоан 16:14-15) 
Този стих е много дълбок. Той крие в себе си тайни, които искам да изявя. Ние разбрахме, че Исус е голямото Светило, сиреч, Слънцето.
Но как хората разбират за Него?
Погледнете на физическото ни слънце и ще видите, че то е на стотици милиони километри от Земята. Този факт обаче не му пречи то да доказва, че е Слънце и да си стои на мястото. Две негови характеристики го правят явно за всички – светлина и топлина.
Същите две характеристики показват, че Исус Христос е духовното Слънце на света! Святият Дух е дух на Светлина и Топлина. Именно чрез Светлината и Топлината Той свидетелства за Исус. В своето духовно значение Светлината и Топлината са Истината и Любовта!
Истината свети, а Любовта гори!
Тези две характеристики трябва пълноценно да действат в нас, за да сме сигурни, че живеем с Исус в небесните места. Винаги има един период в живота на човека, когато Исус започва да му се изявява.
Спасителят винаги действа по един и същи начин.
Първо – като Път. Второ – като Истина. Трето – като Живот.
Вижте тази концентрирана мъдрост в “Соломонови притчи”:
“Но пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което се развиделява, (изпълва се с Божия Истина) догдето стане съвършен ден (и Животът на Бог даде Съвършените Плодове)…” (Притчи 4:18) 
Пътят, Истината и Животът отговарят на Вярата, Надеждата и Любовта. Вярата в Исус е Пътят, който трябва да следваме! Надеждата в Исус е Истината, с която Святият Дух ни осветява и очиства, както става явно това от думите на Апостол Йоан:
“Възлюбени, сега сме Божии чеда, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим, както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както Той е чист…” (1 Йоаново 3:2-3) 
Любовта на Исус е Животът на Бог в нас и нашият живот в Бога!
Съчетаете ли тези трите по правилния начин, записан тук, вие несъмнено сте Невястата на Слънцето, тоест, Луната, която е вярна свидетелка на Небето. И както Исус владее Деня, тоест, господства над всички сили на Светлината, така Църквата владее над Нощта, тоест, има призванието да положи под себе си всички Господни врагове. Или, казано чрез думите на Апостол Павел, това изглежда така:
“…така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества, (разбирай демони – б.а.) и всеки език (тук разбирай човеци – б.а.) да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бог Отец…” (Филипяни 2:10-11) 
А сега да погледнем на Църквата не с нашия, но с Божия поглед. Бог е толкова мъдър, щото цялата Вселена е белязана със знака на Неговата Премъдрост. Ние виждаме как Словото Му ни дава удивителна чистота и прозорливост в символите, които Святият Божий Дух използва. Някога, вдъхновен от Божието творение, псалмопевецът извика:
“Ден на ден казва слово, и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи. Тяхната вест е излязла по цялата земя, и думите им до краищата на вселената…” (Псалом 19:2-3) 
Уловихме ли това Слово?
Мисля, че да! Библията ни убеди какво са Слънцето и Луната. Погледнем ли на Деня, ние виждаме Исус, Словото на живия Бог, защото каквото е Слънцето за земята, това е Исус Христос за човеците. Но стихът продължава нататък с думите “нощ на нощ изявява знание.” Ето това знание искам да откриете тук.
Какво знание може да ни даде Нощта?
Преди всичко – знание за Луната!
Забележете факта от псалома, че нощ на нощ изявява знание. Това означава, че една нощ ще изяви знание на друга нощ, другата нощ – на трета и така, докато Съвършеното знание на Бога се изяви напълно.
Какво ще изяви Нощта?
Преди всичко – Луната!
Ние ще забележим някои особености в Луната. Първата особеност е тази, че за разлика от Слънцето, Което е изцяло светло, Луната има фази на осветяване. Тези фази са четири. В края на четвъртата фаза ще дойде така нареченото пълнолуние, тоест, Луната ще бъде изцяло осветена от Слънцето.
Как да разбираме това знание, като отнесено към Църквата?
Преди всичко – като факт, говорещ за нарастване на Църквата. Словото ни учи, че със закоравяването на Израил дойде Спасението на езичниците. В коментар по тази тема Апостол Павел разкрива някои тайни за Църквата:
“Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израил, само докато влезе пълното число на езичниците…” (Римляни 11:25) 
Това пълно число на езичниците ще отговаря на пълнолунието на Църквата. В сегашното време ние сме последното поколение в Христос, но преди нас Исус е спасил неизброимо число от човеци. Всички те са Църквата на Исус, която е в Небето на заслужен покой и отдих. Всички те свидетелстват за преминалите вече три фази на Луната. Ние живеем във времето на четвъртата фаза. Графиката по-долу ще ни покаже как изглеждат различните фази, съотнесени със знанието, което ни дава “Откровението”. Там Исус показва на Апостола четири живи същества със специфични лица, които отговарят на четири генерации християни от Историята на Църквата. А сега вижте това:

luna1

РАННА ХРИСТОВА ЦЪРКВА

“Първото живо същество приличаше на лъв…” (Откровение 4:7)

luna2

ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И РЕЛИГИОЗНИЯ ДУХ НА ДЯВОЛА, ДУХЪТ НА АНТИХРИСТ

“Второто живо същество приличаше на теле…” (Откровение 4:7)

luna3

ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА ПО ВРЕМЕ НА ПРОТЕСТАНТСКАТА РЕФОРМАЦИЯ

“Третото имаше като човешко лице…” (Откровение 4:7)

luna4

ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА В ГОТОВНОСТ ЗА ГРАБВАНЕТО И ПРИ САМОТО ГРАБВАНЕ

“Четвъртото приличаше на летящ орел…” (Откровение 4:7)

Вие вече сте видели графиката и се питате каква връзка могат да имат фазите на Луната с вида на съществата. Нека последователно отговоря на този въпрос, като разгледам всяка фаза поотделно.

Leave a Reply