ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_5

5. БОЖИЕТО ЗНАМЕНИЕ ЗА ВАВИЛОН

Искам отново да се върнем към Словото от “Еклесиаст” и да видим как помазаният Божий говорител разкрива Божията Воля. Ето какво се казва в дванадесета глава на тази книга:
“И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото, и стигнат годините, когато ще речеш: Нямам наслада от тях, – преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите, и да се върнат облаците подир дъжда…” (Еклесиаст 12:1-2)
От този стих става ясно, че в дните на Злото ще има някои знамения. Нека отбележа кои са те:
Първо знамение: Помрачава се Слънцето
Второ знамение: Помрачава се Луната
Трето знамение: Спира дъждът
Четвърто знамение: Връщат се облаци подир дъжда
За всичко, записано в тези стихове, ние ще видим, че ни говори и сам Исус в Евангелията, като казва:
“А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си…” (Матея 24:29) 
и още:
“Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си…” (Марк 13:24) 
Как да разбираме тези знамения?
Някои може да виждат в тях природни катаклизми, но този техен поглед е обусловен не от духовно, а от плътско разбиране на Писанието. Досега аз говоря изцяло за духовно значение на Слънцето и Луната, като за Христос и Църквата. Ето защо, ако нещо в един определен период от време ще спре да дава Светлината Си, то това няма да са физическите светила, но духовните. Помислете, че след грабването на Църквата предстои хилядагодишното Царство на Христос. Това е мигът, когато ние ще управляваме народите според обещанието на Исус в Откровение 2:26-27. И можете ли да допуснете, че хиляда години народите няма да имат слънчева светлина и луна? Защото именно това трябва да допуснете, ако приемете предупреждението на “Еклесиаст” и думите на Исус за знамения, свързани с природни светила. А Истината е една и тя ясно е показана в едни стихове от “Откровението”, които ще прочетем. Това са думите на Божието възмездие над Вавилон, религиозното царство на дявола:
“…светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец и от невяста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23) 
Неслучайно, след като се казва, че светлина от светило няма вече да свети над Вавилон, се казва, че “глас на Младоженец и Невяста няма вече да се чуват в него…”, за да разберат духовните, че Светилата на този свят са Христос и Църквата, Слънцето и Луната, Младоженецът и Невястата!
А сега нека да продължа нататък. Предстои грабването на Църквата и веднага след това онзи период, който е известен като “Голямата Скръб”. Исус предупреждава, че не “преди”, но “подир оная скръб” Слънцето ще потъмнее и Луната няма да даде Светлината си. Това иде да покаже, че по време на голямата скръб Слънцето и Луната ще дадат Светлината си на земята, за да извърши тази Светлина определена работа. Следва въпросът:
Какво ще извърши Светлината по време на Голямата Скръб?
Ние ще разберем отговора на този въпрос, като се досетим, че Бог мисли за Спасението на Своя народ Израил. Апостол Павел казва, че:
“…частично закоравяване сполетя Израил, само докато влезе пълното число на езичниците. И така целият Израил ще се спаси…” (Римляни 11:25-26)
В мига на пълнолунието си Църквата ще бъде грабната, но точно това е времето, когато се прекратява закоравяването на Израил към Божия Син, за да дойде и неговото Спасение.
Как ще дойде това Спасение?
В началото на тази тема вече посочих знаменията на Бога и вие видяхте, че между тях е посочен и дъждът. Ще има един дъжд от Всевишния, които ще напои хората Му и ще обърне сърцата им към Исус Христос. “Еклесиаст” говори и за облаци, които ще се върнат подир дъжда, а не по време на дъжда, тоест, това ще бъде дъжд от ясно небе…
Това ще бъде заключителното изливане на Святия Дух!
Но какво са тогава тези облаци?
Облакът винаги е завеса пред Слънцето. Той има за цел да спира слънчевата светлина. От това можем да получим просветление, че облаците са преобраз на началствата и властите на нечестието в небесните места, преобраз на религиозно-демоничната власт на Сатана! Тази власт ще насочи яростта си към Израил, защото след грабването на Църквата той единствен остава като Божий народ на земята. Времената на Голямата Скръб са скръбни не за света, но за евреите. За останалите хора, народи и езици това е време на тържество. Вижте какво знание ни дава “Книгата на пророк Езекиил” по този въпрос:
“Така казва Господ Йеова: Лелекайте – Олеле за деня! Защото е близо денят, дори е близо денят на Господа, облачен ден; ще бъде времето на езичниците…”  (Езекиил 30:2-3) 
Ето такива са времената на човека Антихрист, който ще окупира Ерусалим и ще седне в Божия Храм, за да изисква поклонение и почит като към Исус Христос. Това са времената, когато облаците се връщат подир дъжда. Ние ще си спомним колко точни са думите на Апостол Павел, който предупреждава:
“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише; защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избягнат…” (1 Солунци 5:1-3) 
Моля ви, забележете!
Господният Ден идва нощем, тоест, Слънцето и Луната са престанали да дават Светлината си!
Господният Ден идва не когато казват “голяма скръб”, а когато казват “мир и безопасност”!
Това иде да ни покаже, че Голямата Скръб е скръб само за онези, които откажат да се поклонят на Антихриста и неговия образ или да приемат числото на неговото име, за което число ясно говорих в главата “Утрото и Вечерта”. Така разбираме, че Светлината, която ще дават Слънцето и Луната, ще бъде за тези, които действително преживяват голяма скръб, но в момента, когато те бъдат избити от Антихрист, то и действието на Слънцето и Луната на земята се прекратява и тогава идва времето на “мир и безопасност”, които Антихрист предлага на поклонниците си. Израил ще преживее едно унищожително гонение от Антихриста, за което гонение се говори в седма глава на “Откровението”.
Ето какво вижда Апостол Йоан:
“Тогава един от старците ми проговори, като ми каза: Тия, облечени в бели дрехи, кои са? И откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идват от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях…” (Откровение 7:13-15) 
Убедете се, че това са именно евреите, като прочетем следващите стихове, на които ще поставя коментар в скоби:
“Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, (значи е имало време, когато са били и гладни, и жадни – б.а.) нито ще ги удари слънцето, нито някой пек (спомнете си, че евреите не познаха Исус като Слънце, но Го убиха и затова бяха “ударени” с проклятие, продължило векове – б.а.) защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир (значи е имало време, когато не им е било Пастир – б.а.) и ще ги заведе при извори с текущи води (тоест, в пълнотата на общение със Святия Дух, Когото не са познавали от дълги времена – б.а.) и Бог ще обърше всяка сълза от очите им (свидетелство за скръбта и мъката, дошли от гонението на човекът Антихрист – б.а.)…” (Откровение 7:16-17)
Нека продължа още с тази много важна тема. Когато Исус Христос отваря печатите и стига до петия печат, тогава става нещо интересно:
“И когато отвори петия печат видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието слово, което опазиха. И те викаха с висок глас: Докога, Господарю свети и истинни, не ще съдиш и въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? И на всеки от тях се даде по една бяла дреха; и рече им се да си почиват още малко време, докле се допълни числото и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях…” (Откровение 6:9-11)
Сега ясно разбираме, че Израил ще заприлича на съществото, което приличаше на “теле”, тоест, ще претърпи гонение, подобно на гонението, което претърпя Църквата по време на настъплението на религиозния дух на Сатана. Едва след избиването на евреите Исус пристъпва към отварянето на шестия печат, за което четем:
“И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям тръс: слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв…” (Откровение 6:12)
Ето тук вече се реализира Божието знамение над Вавилон. Църквата е грабната и Израил също е в Небето. На земята е останала само блудницата Вавилон и останалите човеци от света. Стотици, отстъпили от Исус църкви, гръмко афишират явлението на човека Антихрист. И в този миг Бог се обръща против Вавилон, като му заявява:
“…светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец (Исус) и от невяста (Църквата) няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята, (свидетелство за властта, която получават от човека Антихрист) понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23)
Виждате ли, дошъл е моментът, когато на Сатана му е позволен един “лукс” – да бъде човек. Да бъде не какъв да е човек, но човек, който се представя за Човешкия Син. Словото коментира за този “лукс” със стиха:
“И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовият образ да продума…” (Откровение 13:15)
Това “дишане” е вдъхване в ноздрите на сатанинския син на “жизнено дихание”, така щото той да придобие душа. И този човек на греха, син на погибелта, тръгва по целия свят, като гръмко афишира, че е Исус Христос.
Как ще реагира блудницата?
“Ще му се зарадва !” казват мнозина. Мога да се съглася с тях, но само дотам, че ще се зарадва отстъпилата църква.
Но я помислете колко религии има в този свят! Има Мохамед, Буда, Шинто, Бахай, Джайна, Кришна, Вишну. Има също атеизъм, материализъм, рационализъм, комунизъм, социализъм… Има толкова много рожби на сатанинското лукавство, които никак няма да бъдат съгласни, че идва някой, който иска поклонение като Исус Христос. “Ние никога не сме вярвали в Исус, за да Го приемаме!” – ще кажат те. Мюсюлманите ще си поискат Мохамед, будистите ще си искат Буда, кришнарите ще си искат Кришна, шинтоистите – Шинто, бахайците – Бахай, джайнистите – Джайна, вишнуистите – Вишну… Атеистите и материалистите ще кажат:
“Бог не съществува! Това е противно на идеологията ни…”
Разбирате ли какво се получава? Разбирате ли, че с явлението на човека Антихрист Сатана се разделя сам против себе си? Става така, че сатанинските заблуди се обръщат против създателя си. Рожбите – против бащата, който ги е родил! Нека си спомним какви думи каза Исус:
“…ако Сатана е въстанал против себе си, и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят…” (Марк 3:26) 
Така се убеждаваме, че с явлението на човека Антихрист е дошъл краят на Сатана. Той ще заплати много скъпо заради лукса да представя сина си за Исус Христос. И знаете ли какво ще се случи? Нека прочетем, за да имаме представа:
“Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици. И десетте рога, които си видял, (става дума за десетте отстъпили църкви, които излъчват отсред себе си лидери, “царе”, получаващи власт заедно със звяра – б.а.) те и звярът (човекът Антихрист) ще намразят блудницата (тоест, религиите и ученията, които не приемат Исус Христос, и по тази причина не приемат и човека Антихрист, представящ се за Божия Син – б.а.) и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън. Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи…” (Откровение 17:15-17) 
Разбирате ли каква голяма примка има в нозете на Сатана? Разбирате ли какво е знамението над Вавилон? Именно това, че създателят на блудницата ще си унищожи сам блудницата и така ще извърши Божията Воля! Нека видим и думите на Бог към Сатана, записани в “Книгата на пророк Исайя”. Бог се обръща към Своя противник, като към един, който е бил “син на зората”, но в един момент пророчеството се обръща от херувима на Злото към човека на греха, сина на погибелта:
“Ония, които те видят, ще се взрат в тебе, ще те разгледат и ще рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, който разклащаше царствата, който запустяваше света, и съсипваше градовете му, който не пускаше в домовете им затворниците си? (Има се предвид хората, приели белег на челото или на ръката си, тоест, с прегоряла съвест – б.а.)…” [ (Исайя 14:16-17)]
В контекста на тези размишления последното, което ще се случи, е Второто пришествие на Исус Христос, когато “ще Го видят ония, които Го прободоха…”, тоест, отстъпилата църква, на която Антихристът е предложил “мир и безопасност”. С Меча, излизащ от устата си, нашият Господ ще порази нечестивите, за да установи Своето хилядагодишно Царство на земята. Нека имаме предвид съдбата на Вавилон, за да опазим съдбите си от всичко, което предстои да се случи. Нека отворим очите си за надеждата, която Христос остави в “Откровението на Йоан” като разкри Волята Си към една от църквите с думите:
“Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята…” (Откровение 3:10) 
Като съществен прицел на нашата вяра е знанието, че Грабването на Църквата е преди Второто Пришествие на Христос! Второто пришествие е онзи Ден Господен, за който говори целият Стар Завет. Но този ден няма да донесе Спасение и Светлина, защото всички спасени от Исус ще са вече в Небето. Той ще донесе само осъждение и гняв над рода на нечестивите. Църквата трябва да насочи своя поглед не към Второто пришествие на Исус, а към обещаното от Бога грабване преди да дойдат времената на Злото. Църквата трябва да бъде съществото “летящ орел”, за да срещне Господ във въздуха. Нека защитя това твърдение с едни Божии думи от “Книгата на пророк Амос”:
“Горко на ония, които желаят деня Господен! За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина. Както, ако бяга човек от лъв и го срещне мечка, или, като влезе в къщи, опре ръката си о стената, и змия го ухапе, така не ще ли бъде денят Господен тъмнина, а не виделина? Дори мрак, без никаква светлина?” (Амос 5:18-20)
При Второто Пришествие на Исус няма да има Спасение, но Божие възмездие над нечестивите. Спомнете си, че Библията казва:
Праведният се отнема преди да е дошло Злото!
Преди да дойде Антихрист, Църквата ще бъде грабната, а Голямата Скръб, която ще преживеят евреите, ще бъде тяхното вечно Спасение от Исус. Те ще бъдат горе в онзи миг преди Милениума, защото там ги е видял Апостол Йоан:
“И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исус, и поради Божието слово, което опазиха, и на ония, (евреите) които не се поклониха на образа на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христос хиляда години…”  (Откровение 20:4)
Така приключвам разсъжденията си за Слънцето и Луната.
Днес е времето, когато Бог иска да повдигнете главите си към Небето и да се качите да живеете в това Небе с вяра. Тогава вие несъмнено сте част от Луната, част от небесните свидетели на Господ Исус Христос, които са недосегаеми от демоните на Сатана.
Вярвам, че естеството на разгледаните теми още повече ще укрепи сърцата ви, за да бъдете безукорно и славно поколение. Поколение на Слава и Сила, Победа и Величие в Името и чрез Името на Исус Христос, нашият Господ и Спасител. Амин и Амин!

Leave a Reply