ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_4

4. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА В ПЪЛНА ГОТОВНОСТ ЗА ГРАБВАНЕТО

Внимание! За прочита на следващите редове е нужен внимателен подход. Предстои ни да навлезем в кулминацията на тази книга. Нека настроим духовно умовете си, защото Святият Дух ще ни открие истини от Словото Си, точно за времето и сезона си. По Божието благоволение именно ние сме поколението, което ще участва в грабването. Говоря това с максимална сериозност, защото времето за грабването не просто е наближило. То вече е в нас. През изминалите векове много вярващи са очаквали изпълнението на Божието обещание към Църквата и то все не се е случвало. Бог е отлагал този ден и час, за по-късно време, за времето, когато Неговите освежителни времена ще дадат необходимата готовност на християните. Много тълкуватели и теолози цитират думите на Исус от “Деяния на Апостолите”, където Той казва на последователите Си:
“Не е за вас да знаете години и времена, които Отец е положил в Собствената Си власт…” (Деяния 1:7) 
Този стих, според тях, е достатъчно основание, за да кажем, че никой не знае годините и времената за връщането на Божия Син. Аз отхвърлям това основание, най-малко защото Исус казва на Апостолите Си:
“Не е за вас да знаете…”
Дълбокият подтекст на тези думи е:
“Не е дадено на вашето поколение…”
Но днес ние сме друго поколение. Поколение, две хиляди години по-близо до обещанието на Исус. През тези две хиляди години Църквата извървя пътя, който Бог бе видял, че ще извърви. Смениха се обществени строеве и икономически положения. Дойде поколение, живеещо в един свръх развит в технологично отношение свят, в който за броени минути стават явни всички събития. Днес възможностите за благовестието са много по-мощни от първоначалните. Средствата за масова информация са толкова мощни, че отговарят в много голяма степен и на жетвата, която Бог очаква от нас. Днес, само с възможностите на един телевизионен канал Исус Христос влиза във десетки хиляди домове. Преди две хиляди години за това щяха да бъдат необходими десет хиляди апостоли, без да броим усилията пропътувани километри и разходите свързани с това. Разбирате ли, че сме пред прага на най-мащабната жетва, най-мощното благовестие, най-масовата евангелизация в историята на света. Ето защо, очаквайки Исус, ние трябва да заживеем с една мисъл. Мисълта, че ние няма да чакаме да дойде грабването! Ние ще извикаме това грабване и ще платим цената то да се случи в нашето време!
Виждаме как в “Откровението” Бог е дал определение, че четвъртото същество прилича на “летящ орел”. Такъв Летящ Орел трябва да стане Невястата на Исус в онзи миг преди грабването и при самото грабване. Орелът е Цар на небесните висини и той винаги предизвиква възхищение със своята волност, величие и свобода. Такава ще види Църквата Си нашият Господ много скоро. Тя вече е започнала да изглежда така. Нека прочета първите Христови думи, които въвеждат в темата. В “Евангелието от Матей” Исус казва:
“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават, нито крадат; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти…” (Матея 6:19-21) 
Къде са нашите съкровища? Подкопава ли крадец основите на нашите църкви или богатството ни е на място, където той няма достъп?
Ето най-отговорните въпроси, на които всеки трябва да си отговори сам. В настоящите времена сатанинската активност е свързана преди всичко с подкопаване и крадене, с оскверняване благородството на Христовото учение и заменянето му от евтини сатанински фалшификати. Ние трябва да събираме съкровищата си на Небето. Това е първото условие, за да бъдем участници в грабването. Нека позволим в това да ни убеди мъдростта на Соломон. Ето какво се казва в “Притчи”:
“…наистина богатството си прави крила, както орел що лети към небето…” (Притчи 23:5) 
Ако нашите съкровища са на Небето, те ще ни изискат при себе си. Те ще ни дадат крила, с които ние ще полетим нагоре. Сърцата ни ще отидат там, където са съкровищата. Богатството в Исус ще ни даде крила и ние действително ще бъдем “летящ орел”!
Какви са тези крила? Отговорът е:
Каквото е богатството, такива са и крилата!
Исус ни остави Божие богатство, затова и крилата ни ще бъдат Божии крила. А колко чудесно е казал това псалмистът:
“Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила…” (Псалом 91:1-4) 
Крилата винаги дават тласък и подем. Те издигат човека нагоре. Тези Божии крила са Истината и Любовта. Те са богатството в Небето, което никой крадец не може да ни отнеме. Те са съкровищата, които никога молец не пояжда и ръжда не докосва. Всеки Плод на Истината и Любовта Бог записва под нашите имена в Книгата на Живота. Ето затова Исус ни насърчава да търсим тези съкровища, защото тяхната цена е неизмеримо по-висока и стойностна от богатствата на целия свят. Запомнете:
Участници в грабването ще бъдат онези, чието богатство в небето им е дало крила, за да бъдат като летящи орли!
Пълнолунието на Църквата ще бъде онзи белег за съвършенство и божественост, който ще даде знак на Небесния Отец и Той ще заповяда изпълнението на библейските пророчески предначертания. А сега ще се запознаем с един друг аспект, характерен за летящия орел. Знание за това ще ни даде най-помазаният проповедник, на когото винаги съм доверявал сърцето си. Това е “Еклесиастът”. Ето неговите думи:
“И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото…” (Еклесиаст 12:1) 
Този стих е пророчески. Той визира днешното време. Ние трябва да помним Исус в дните на младостта си, защото скоро предстои да се яви човекът Антихрист, а именно в неговото управление ще бъдат “дните на Злото”. За тези дни Исус предупреждава, като казва:
“Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син…” (Лука 21:36)
Да бдим всякога – това значи да помним Създателя си в дните на младостта си!
Как да разбираме това?
Преди всичко – като научим символ и преобраз на какво е орелът. Един от псалмите дава чудесно знание за това:
“Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел…” (Псалом 103:2-5) 
Сега разбираме защо трябва да помним Исус в дните на младостта. За да бъдем млади по дух, по дързост, по ревност, по вдъхновение, по сила! Млади като Исус! Исус Христос е Младоженец, а не староженец! Неговата Невяста ще е без петно и бръчка! Бръчките говорят за старост, но такава старост в Църквата няма да се намери! Аз не говоря за физическа старост и моля никой да не ме разбира превратно. Аз говоря за състоянието на духа, на вътрешния човек, който действа със Силата на Святия Дух. Вие може да сте на седемдесет години и чрез вашето помазание, ревност и вдъхновение Бог да засрами цяла зала с младежи. Запомнете:
Духовната ви младост е най-точният показател дали сте летящ орел или пълзяща костенурка!
Като голямо насърчение можем да прочетем думите на Апостол Йоан:
“Възлюбени, сега сме Божии чеда, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е…” (1 Йоаново 3:2) 
“Ще бъдем подобни Нему…” – казва Словото. Но Исус възкръсна на тридесет и три години и се възнесе при Отец на тази възраст. Той завинаги остана на тази възраст и ние ще бъдем като Него – във вечната зрелост на човешкия живот. Днес е времето, когато трябва да се отърсим от всички състаряващи фактори за духа. Липсата на Сила, помазание, вдъхновение, ревност и дързост, говорят, че в духовните ни естества не всичко е наред. Сатана знае, че младите ще наследят Царството и неговата активност е насочена да превръща вярващите в духовни старци. Религиозният дух в Църквата е най-състаряващият фактор. Днес има църкви-бабички, чиято основна цел е да нищят басни и родословия, апокрифи и жития. Те не са изненада за Църквата. Още Апостол Павел ги е забелязал и затова е предупредил Тимотей:
“А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие…” (1 Тимотей 4:7) 
Искам да знаете, че духът на Протестантството вече извърши своята роля. Той раздели Религия от Истина. Това беше неговото предназначение. Но днес Църквата е съществото, което е “летящ орел”, а не съществото, което има “като човешко лице”. Не е голямо постижение да заявиш, че нямаш нищо общо с Римокатолицизма и Православието. Те са най-явните религии на света. Помислете обаче, че освен явни религии, има и скрита религия на Сатана. Задача на тази последна Църква е да се справи не само с явните, но най-вече със скритата религия на Сатана, с духа на света, който се промъква в евангелските църкви и те с охота започват да отдават Кесаревото на Бога. Може би ще попитате:
“Защо се случват тези неща в евангелските църкви?”
Аз също се питах дълго време. Накрая Исус ми даде отговора Си в “Евангелието от Лука”. Ето какво казва там Той:
“И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бучението на морето и вълните…” (Лука 21:25) 
Преди няколко години, когато за пръв път четях Евангелието аз бях доста респектиран от този стих. Очите ми виждаха бучащо море с вълни като цунами, които застрашително се въздигат с желание да разрушат всичко. Така мислех тогава. Впоследствие започнаха да се раждат някои въпроси в главата ми, като например:
“А какво да кажем за народите, чиито земни територии не граничат с морета? Те ще бъдат ли в недоумение?”
Всъщност – в недоумение е бил плътският ми ум, който е свикнал с аршина на земното и видимото, без да е имал обновяване и просветление от Святия Дух. Нека помислим, че наближава духовното пълнолуние на Църквата! Нека се досетим, че е дошло времето, когато ще се изпълни числото на езичниците, които ще повярват в Исус Христос. Естествените природни закони ни дават знанието, че при пълнолуние настъпва прилив, тоест, нивото на моретата се покачва! Чудно ли е тогава, че при духовното пълнолуние морето ще бучи и издига вълните си? Спомнете си, че вече цитирах думи от “Книгата на пророк Исайя”:
“Ах! шуменето на многото племена, които бучат като бученето на моретата, – и смутът (недоумението) на народите, които напират като напора на големи води!” (Исайя 17:12) 
Причината за надигането на света против Църквата е именно в наближилия свършек, в грабването, което може да стане всеки ден и час.
Какво представлява приливът на света? Някой може би ще помисли, че светът ще подложи на геноцид християните…
Да, но така врагът ще стане забележим!
Точно това Сатана не иска да се случи! Той иска да бъде незабележим, за да може стратегията му да успее. А каква е стратегията му?
Именно такава, че светът ще се опита да се смеси с Църквата. В обществото на християните ще влязат светските модели и принципи, така щото да задушат духовното общение с Христос за сметка на един лъжлив комфорт и самодоволство, тщеславие и свръхдуховност.
Нека не се заблуждаваме! Апостол Павел казва:
“Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате словото на живота…” (Филипяни 2:14-16) 
Нека да вярваме в онова, което казва Божието Слово, а не комфортният дух. Светът е опак и извратен. Нищо в него не е достойно за подражание. Християните са светила на света, а не слуги на света. За съжаление ще видим, че в много църкви духът на света е взел тотални позиции. Вярващите пеят с музиката на света, наричат събранията си със светски термини, “конференции”, “конгреси”, “семинари”. Моделите на библейските училища са копирани от светските. И в едните и в другите дипломата е издигната в култ. Подобно на многото “логии” накичихме и общението с Библията и познаването на Бог като “теология”.
Какво е всичко това? Духовност или зле прикрита светщина? Какъв е този номер за посещение, който взимаме от секретарката на пастора? Какви са тези членски карти, които делят вярващите на “нашите” и “останалите”? Какво е това работно време пред кабинета на Божия служител? Небето ли е това или е светът?
Помислете върху един факт! Възможно ли е вълните на морето да потопят луната? И потопените свидетели на небето ли ще са или свидетели на земята? Забравихме ли думите на Апостол Йоан, който заявява:
“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века…” (1 Йоаново 2:15-17)
Святият Дух иска да вземете дълбокото от този стих, да го изпълнявате и така да се обучите в съвършено благочестие и трезвеност.
В стиха се говори за проявления на три духа на тъмнината, които са и трите най-жестоки противника пред Църквата:
Първо: Похотта на плътта или духът на Езавел.
Второ: Пожеланието на очите или духът на Антихрист.
Трето: Тщеславието на живота или духът на Вавилон.
Тези три духа са войнственият тризъбец на дявола. Те се противят на Волята на Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Нека започна разглеждането на първото проявление. То е свързано с духа на Езавел и работи против покаянието на вярващите. В “Откровението на Йоан” има слово, обърнато против този дух. Ангелът на Исус се обръща към тиатирската църква с думите:
“…имам против тебе това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и ядат идоложертвено. И дадох й време да се покае, но не иска да се покае от блудството си. Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло; и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят от нейните с тях дела. И чадата й ще убия с мор. И всичките църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас, според делата му…” (Откровение 2:20-23) 
Едва ли има стих в “Откровението”, който да е по-отговорен за вярващите от този, който цитирах. Забележете пасажа, който е подчертан. Той е равносилен на това, че общуващите с духа на Езавел няма да участват в грабването на Църквата, но ще останат като посрещачи на явлението на човека Антихрист, а неговото време Словото ни открива като времето на Голямата Скръб. Какво ще стане тогава с тези поклонници на Езавел? Именно това, че ще бъдат убити с мор, тоест, с учението на човека Антихрист, което има за цел да разруши човешкия дух. Мнозина от нас не разбират, че явлението на Антихрист е заповядано от Господа на Силите. То е реализация на Божия гняв срещу нечестивите. То е жетвата на Сатана, който ще прибере онези, които са се покланяли на неговия образ, а не на Божия. А колко ясно е казано това във “Второто послание на Апостол Павел към Солунците”:
“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, (между отстъпилите от вярата в Исус) за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата…” (2 Солунци 2:11-12) 
Нека сега да видим къде се крие силата на духа на Езавел. Апостол Йоан казва, че негова мишена е похотта на плътта. Той я експлоатира изключително ефективно. Вижте какво се съдържа в тази похот, като прочетем думите на Апостол Павел в “Галатяни”:
“А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство…” (Галатяни 5:19-20) 
Тези дела са бариера за каквото и да било покаяние в Църквата. Първото, което духът на Езавел ще търси като прицел на своята активност, е блудството. Тук нямам само предвид плътското блудство, но блудството, като оставяне на Христовия Път и влизане в общение с гибелни ереси и бесовски учения. Това, несъмнено, ще доведе човека до второто състояние – нечистота. За да разберете какво е нечистотата, то трябва да знаете какво е чистотата. Исус казва на Своите Си:
“Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих…” (Йоан 15:3)
Ако някъде има нечистота, то там вече го няма Христовото учение, но е дошло учението на светския дух, на духа на Езавел. Вижте, че в стиха против духа на Езавел се говори, че тя е жената, която “учи и прилъгва” християни да “блудстват и ядат идоложертвено”. Първо е “ученето”, а след това “прилъгването”. Защо? За да се хванат на въдицата на дявола колкото е възможно повече наивни рибки. Малко от нас знаят, че дяволът може да изнася лекции по теология, по-успешно от всеки друг. Това е неговото “учене” на наивните и лековерните. И когато те “клъвнат” стръвта му, следва хлъзгавия улей и пропастта между вярващия и Бога. С риск да раздразня светския дух и всички негови апологети, с риск да си спечеля врагове и критици, с риск тази книга да бъде анатемосана и късана, горена и забранявана, заявявам:
Теологията няма нищо общо с Учението на Исус Христос и познаването на Бога!
Теологията е параван за духа на Езавел. Тя е врата към света, а не врата към Небето. И през тази врата могат да влязат най-богопротивните духове на Сатана. Аз признавам правото на човека да учи “биология”, “геология”, “филология”, “зоология” и всякакви други “логии”.
Но, моля ви, не превръщайте Спасението от Исус в “теология”!
Колко от нас са размишлявали над думите на Елиу, който съветваше Йов в Дух на мъдрост:
“Научи ни що да Му кажем, защото поради невежество ние не можем да наредим думите си, ще Му се извести ли, че желая да говоря, като зная, че ако продума човек, непременно ще бъде погълнат? И сега човеците не могат да погледнат на светлината, когато блещи на небето, като е заминал вятърът и го е очистил, та е дошло златозарно сияние от север; А как ще погледнат на Бога, у Когото е страшна слава! Всемогъщ е, не можем да Го проумеем, превъзходен е в сила…” (Йов 37:19-23) 
“Не можем да Го проумеем!” – казва Словото, а теологията си присвои правото не само да Го проумява, но и да Го дефинира и поставя в рамка, та дори и да изпитва учещите и да им поставя оценки и дава дипломи. Колко е хитра старовременната змия!
“А как тогава да позная Бога, ако не чрез теология?” – ще попита някой. Ще отговоря не аз, но Апостол Павел:
“…дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просветли очите на сърцата ви…” (Ефесяни 1:17-18) 
Виждаме, че Бог дава не учебник по теология или конкорданс на Стронг, но “Дух на мъдрост и на откровение”. Духът не е хартия, не е диплома, не е оценки. Духът е благоволение от Бога върху очите на твоето сърце, а не върху логиката на твоя ум. А сега да видим и последното оръжие от арсенала на Езавел. Става дума за чародейството. Искам да знаете, че деветдесет и девет процента от духовните травми и падения на християните се дължат на чародейство. И то не толкова на врачки и магьосници, вън от Църквата, а на такива, които са внедрени от дявола вътре в църквите. Онова, което ще ни предпази от хищната ръка на Езавел по отношение на чародейството, е знанието, че всяка молитва за ближния, която не е вдъхновена от Святия Дух, е акт на чародейство!
Ние трябва да знаем какво иска Святият Дух, а не какво диктува умът ни, защото е писано:
“…а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайства за светиите по Божията воля…” (Римляни 8:27)
Да изпитваш сърцата – това значи да осветиш съвестта на човека, да влезеш като крадец в сърцето му и Словото на Истината, която ти дава Бог, да е благословение за него. А сега да видим и вторият богопротивен дух – духът на Антихриста. Неговата стратегия се свързва с пожеланието на очите. За тази стратегия Исус предупреждава:
“И ако те съблазни окото, извади го и хвърли го; по-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл…” (Матея 18:9) 
Макар и ясен, този стих крие голяма тайна. За да я разберете, ще ви задам един въпрос:
Когато някой се съблазнява, той само едното си око ли ще съблазни или двете?
Физическият ни поглед е така устроен, че и двете ни очи гледат в една посока, освен ако не сме кривогледи. Това означава, че ако приемем плътски Христовите думи, ще изпаднем в недоумение и ще Му кажем:
“Господи, как казваш Ти да не се съблазни едното ми око, след като при съблазън са атакувани и двете? Ако се съблазня, то ще е съблазън за двете ми очи, а не само за едното, но Ти имаш предвид само едното ми око… Как да Те разбирам?”
Започнете да приемате духовно думите на своя Спасител и тогава няма да имате никакъв проблем с разбирането. Думите на Исус са духовни, а не плътски. Когато повярваме в Неговото Име, тогава в нашето духовно естество започват да съжителстват две очи, два погледа. Първият е нашият естествен поглед, а вторият – на Божието Слово. Сатана не може да атакува Божието Слово. Ето защо той ще атакува нашия поглед. В този случай ние можем да се подадем на атаката или да я отблъснем. Всичко зависи от нашата вяра. Исус ни предупреждава, че ако бъдем съблазнени, е по-добре да се отречем от собственото си виждане, тоест, да извадим окото си, вместо с двете си очи да бъдем хвърлени в огненото езеро. Това иде да покаже, че можеш да си имате Библия в къщи и пак да отидете в ада. Затова запомнете:
Бог ни дава Словото, за да гледаме чрез него!
Библията е окото, което никога не може да бъде съблазнено!
Бог иска да се отречем от собствения си поглед, при положение, че не можем да го съгласим с Неговия! Нека никой да не разчита на собствения си поглед, тоест, на интелигентността или знанията, ерудицията или опита си, защото всичко това е нищожно в Божиите очи. Нека всеки си спомни какво е казал Спасителят:
“…ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!” (Матея 6:23) 
Духът на Антихрист атакува винаги там, където вярващият отслабне в общението си с Божието Слово.
А сега да видим и третия дух – духът на Вавилон. Това е духът, който атакува общението между християните, като ги кара са търсят не Славата на Отец, а собственото си тщеславие. Отново ще ви припомня думите на Апостол Павел:
“Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек…” (Римляни 1:21-23) 
Забележете, че се казва, че “познаха Бога”. Той не е бил непознат за тях. Той се е изявил, но са приели Славата Му като своя собствена, за да бъдат съграждани не на Светиите, а на всички ония, чийто роден град е Вавилон, великата блудница, Религията. Една от най-ужасните мерзости, които сътвори Вавилон, е, че се превърна в пазарище на човешки души. С вярата на човека в Бога започна да се търгува. Търговците влязоха в Храма и го оскверниха. Ние ще прочетем, че в мига, когато Господ наказва Религията, една категория човеци се чувстват така, сякаш са ги откъснали от пъпната им връв. Нека видим този миг на Божие въздаяние:
“И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един час дойде съдбата ти! И земните търговци плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им, стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и багреница, коприна и червено; и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед; от желязо и от мрамор; и канела, аромати, тамян, миро и ливан; вино и дървено масло; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души…” (Откровение 18:9-13) 
От този стих става ясно, че спектърът на търговските стоки на Вавилон е изключително широк. Той обхваща всички учения и философии, всички земни мъдрости и знания, всички плодове на сатанинското лукавство, с които дяволът измами живеещите на земята. А сега си представете колко църкви ползват услугите на това пазарище. Колко църкви прегърнаха фалшиви доктрини и откровения. Помислете за вълната “Ню-Еидж”, която със страшна сила залива Америка. Помислете за “Свидетелите на Иехова” и “Мормоните”. Забележете разрастващото се влияние на “Обединителната църква на Мун”, на “Обществото за Кришна съзнание”, на сциентоложката църква, на “трансцеденталната медитация”. Това не са суетни напъни на дявола. Това са мащабни водовъртежи на морето, което бучи и гълта в себе си милиони човешки души. Забележете всичко, което смътно мирише на окулт или традиция, за да го отхвърлите веднъж и завинаги. Сатана е безпощаден към жертвите си. Неговите демони са така специализирани, че ако веднъж уловят човешкото сърце, не го пускат никога, освен, ако Исус не простре Ръката Си отгоре. Днес Христовата Църква е изправена пред един съдбоносен избор:
Живот в Небесните места с Исус или коварна смърт сред пазарищата на Вавилон!
Знам, че темата излезе от границите, за които говори заглавието, но бях длъжен да разкрия не само съществото, което прилича на “летящ орел”, но и факторите, които отрязват крилата на този орел.
Отново ще повторя:
Нищо, нищо, нищо от този свят не слиза от Небето!
Нищо от този свят не може да спаси човешката душа!
Богатствата на Църквата са в Небето, а не в света и там крадци не ги крадат. А ако искате да видите на коя църква й крадат богатствата, (които следователно са в света) то просто пуснете телевизора, за да чуете и видите как се крадат икони, за да се изнасят зад граница. Ако богатствата на тази църква бяха в Небето, то никой крадец нямаше да й ги открадне. В заключение – похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота са отворени врати за демони на Сатана, които безпощадно убиват духа, душата и плътта на човека. Предстои ни да разберем и знамението, с което Бог ще разтърси Вавилон.

Leave a Reply