ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VI ГЛАВА

VI. СВЕТИЛАТА НА НЕБЕСНИЯ ПРОСТОР

Ето, че навлизам в разглеждането на една тема, която още повече ще ви приближи до познаване програмата на Святия Дух. Вече разбрахме, че в началото Луцифер съгреши и неговият бунт бе причина “тъмнина да покрива бездната”. В оня миг Бог заповяда:
“Да бъде Светлина!”
И стана така. Бог нарече Светлината Добро, Истина, Закон, за да изобличи чрез нея Злото, лъжата, беззаконието. Сега настъпва повратен момент от Божията промисъл. В началото Бог каза да бъде Светлина, но сега в четвъртия Си Ден, Той ще заяви нещо друго:
“Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта…” (Битие 1:14) 
Спомнете си, че Бог нарече Светлината “Ден”, а тъмнината нарече “Нощ”. Божието Свято присъствие бе Денят, докато дяволското беззаконие – Нощта. Но ето, че това първо разделение не е достатъчно и Бог казва:
“Да има Светлина, за да разделя…”
На какво се дължи това повторно налагане на Божията Воля?
Преди всичко – на факта, че първия път Бог роди Светлината, понеже каза: “Да бъде!” Но сега, при втория път Той ще постави тази Светлина в служба към Неговата Воля, защото казва:
“Да има Светлина!”
Нека не ви обърква това Божие решение! То ще стане още по-ясно, като вземем предвид, че Бог прекрасно познава характера на Своя противник. Денят никога няма да бъде Нощ, но Нощта винаги ще се стреми да изглежда като Ден. Грехопадението на първите човеци е факт. Те ще живеят изгонени на земята, където е изгонен и Сатана. Те ще живеят в Нощта на света и дяволът ще положи всичките си усилия, така че тази Нощ да изглежда като Ден, тоест, Божият противник винаги ще изисква поклонение и отдаване на слава, като на Бог. Ето защо Бог ще разшири знанието за Светлината на небесния простор и ще каже:
“Нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така…” (Битие 1:14-15) 
Над света ще властва Нощта на дявола, но тя постоянно ще бъде смущавана от светилата на Небесния простор! Тяхното служение пред Бога ще бъде да дадат на човешкия род знаци от Всевишния и да покажат на народите времената, дните и годините, в които Бог ще посети земята, за да спаси човешкия род!
За духовните няма да е трудно да се досетят, че в Божия Спасителен план тези светила ще бъдат пророците. От създаването на света те ще бъдат онези светулки, които падналият бухал ще мрази и няма да търпи, понеже изобличават жалките му напъни да изглежда като орел или гълъб. Със Словото си от Господа Божиите пророци ще осветляват земята и ще бъдат изпълнители на Божията ревност, която заявява:
“Заради Сион няма да млъкна и заради Ерусалим няма да престана, догдето не се яви правдата му като сияние, и спасението му като запалено светило….” (Исайя 62:1) 
Цялото Свещено Писание показва, че Бог има отношение към пророците Си като към светила на Небесния Простор, тоест, носители на Небесната Светлина на Святия Дух. Апостол Петър напомня:
“И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога; движими от Святия Дух…” (2 Петрово 1:20-21)
Словото казва, че това са Святи човеци. А че са Небесни светила ще стане още по-ясно, като прочетем думите, с които Бог се обърна към един от пророците Си – Еремия:
“Прочее, Господното слово дойде към мене и рече: Преди да ти дам образ в корема, познах те, и преди да излезеш из утробата, осветих те. Поставих те за пророк на народите…” (Еремия 1:4-5) 
Ето го Божието призвание към Еремия – да бъде пророк на народите, да бъде светило на Небесния Простор! Помислете над факта, че едно светило от Небето не свети за един или двама, хиляда или милион, или дори народ, но свети за всички народи, за целия свят!
Искате ли друг пример?
Нека го видим! Пророк Моисей заяви на израилтяните:
“Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк, както е въздигнал мене; него слушайте…” (Второзаконие 18:15)
Бог въздигна Своя Син Исус като Светлина на света. Той Го въздигна така, както въздигна Моисей. Доказателство? Ще го намерим в началото на “Евангелието от Матея”, като видим как постъпи Йосиф, когато Божий ангел го предупреди насън:
“И тъй, той стана, взе Детето и майка Му през нощта и отиде в Египет, гдето остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: “От Египет повиках Сина Си”…” (Матея 2:14-15) 
Отец повика Сина Си от Египет, но също от Египет повика и Моисей, който израсна в дома на Фараон. И както Исус е Съвършената Светлина на народите, така и Моисей беше Светлина на Израил. Светлина, дотолкова голяма, че трябваше да слага покривало на лицето си, понеже го озаряваше Божията Слава.
А какво да кажа за Даниил? Светило, което не беше нужно да си прави самоизтъкване, защото дори езически цар му заяви:
“Чух за тебе, че духът на боговете бил в тебе, и че светлина, разум и превъзходна мъдрост се намирали в тебе…” (Даниил 5:14) 
И най-накрая нека споменем и пророк Йоан Кръстител. Ето думите на Исус за него:
“Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене…” (Йоан 5:35) 
Искам отново да повторя, че Божиите пророци са онези светила на Небесния Простор, които служат за знаци и за показване времената, дните и годините. Аз разглеждам Спасителната програма на Святия Дух, тоест, повторния прочит на първа глава от “Книгата Битие”, но нека да видим какво заяви Бог чрез пророк Амос:
“Наистина Господ Йеова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си пророците…” (Амос 3:7) 
Всички времена, дни и години са в ръката на Господ, а Неговият Път и Спасителен план се предизвестиха от слугите Му. Друг е въпросът дали Израил внимаваше в думите на тези пророци. Всички светила говореха за Светлината, но не всички четящи и слушащи разбраха това. Един дух на тъмнина бе превзел умовете им. Един дух беше закоравил сърцата на религиозните водачи на Израил и те се противяха на всяко знание и разбиране на Божието Спасение. Пророците ясно показаха времената, но фарисеите ни видяха това. Пророците, и особено последният – Йоан Кръстител – дадоха знак за Спасителя, но този знак остана незабелязан. Най-убедителен евангелски факт в илюстрация на това ще прочетем в “Евангелието от Матея”:
“Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исус, и, за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето…” (Матея 16:1)
Тази духовна неграмотност предизвика Божия Син. При цял Стар Завет, говорещ за Неговото идване, глупави, слепи и фанатизирани от Сатана човеци търсеха още доказателства за Него. Тогава Той им каза:
“Когато се свечери, думате – Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее; а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете!…” (Матея 16:2-3) 
Исус дойде като Най-Голямото Знамение в историята на човешката цивилизация, но Израил не позна времето, в което Неговият Господ дойде да го посети. “А защо не позна времето?” – ще попита някой. Отговорът е:
Защото преди това не познаха пророците и не приеха Светлината от светилата на Небесния простор!
Ако евреите бяха познали и приемали пророците на Бога, те щяха да приемат и Сина Божий. Но те не само, че не познаха Светлината, дошла да им покаже Кой е Денят и коя – Нощта. Нещо повече – убиха ги…
“Затова и Божията премъдрост рече: Ще им изпращам пророци и апостоли и едни от тях ще убият и изгонят; за да се изиска от това поколение кръвта на всички пророци, която е проливана от създаването на света, – от кръвта на Авела до кръвта на Захария, който загина между олтара и светилището. Да! Казвам ви, ще се изиска от това поколение…” (Лука 11:49-51) 
Искам да запомните един духовен принцип:
Не можете да приемете Светлината на Отца, ако не сте приели или не приемате светилата Му! Не можете да пребъдвате в ослепителна Светлина, ако не свикнете с голямата! Приемайки Светлината на Божиите пророци вие всъщност сте изкачили първото стъпало на Спасението от Бог.
Апостол Петър казва:
“За това спасение претърсваха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас; като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, Който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите. И откри им се, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат…” (1 Петрово 1:10-12) 
Виждаме, че Христовите пророци имаха три цели:
Първата: Да посочат времената.
Втората: Да предизвестят Христовите страдания
Третата: Да предизвестят Христовата Слава
Първите две дейности бяха изпълнени. Последната трета цел ще действа до Второто завръщане на Исус, когато ще се открие най-голямата Му Слава от Отец. Ето защо след старовременните пророци Бог ще издигне новозаветни пророци, които да предизвестят Славата Господна и да направляват пътя на Църквата към тази Слава. Искам да знаете, че днес е време, когато Бог издига Светила, много по-мощни от първоначалните. Малко от нас вникват в думите на Исус:
“Истина ви казвам: Между родените от жени не се е въздигнал по-голям от Йоан Кръстител; обаче, най-малкият в небесното царство е по-голям от него…” (Матея 11:11) 
Защо по-голям? Отговорът е:
Защото днес е времето на Христовата Слава, а не на Христовите страдания!
Нека съпоставя Исус с Моисей, за да разберете какво имам предвид. Исус е Пророкът на Новия Завет, а Моисей – на Стария Завет. И двамата пребъдват в Божията Слава, но Славата на Исус във всяко отношение е по-голяма. Защо?
“Понеже Той се удостои със слава толкоз по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почитта що има оня, който е строил къщата, от почитта, що има къщата. Защото всяка къща се строи от някого; а Тоя, Който е устроил всичко, е Бог. И Моисей беше верен в целия Божий дом, като слуга, за да засвидетелства за онова, което щеше да се говори по-после; а Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако удържим докрай дръзновението и похвалата на надеждата си…” (Евреи 3:3-6)
Несъмнено, ако Христос е в неизразима Слава, то в такава Слава ще предидат и пророците Му. Затова Той казва:
“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи…” (Матея 10:41) 
Ако старозаветните пророци говориха за Светлината, като за нещо, което ще дойде, новозаветните говорят за нея, като за нещо, което свети.
Ето затова запомнете:
Който приема светило на Исус Христос в името на Светлината, която то носи, сам приема награда от Бога да бъде светило на света!
Днес и през следващите дни и години Бог ще засили заключителната Си Воля и Духът, Който ще действа повсеместно по целия свят, за да подготви Църквата, ще бъде Пророческият Дух на Исус Христос. Това не е друг дух, но е Святият Дух. Ръката Господна ще свие всичките Си пръсти и ще остави само един, който да сочи, назидава и изобличава – показалецът. Останалите пръсти от петкратното служение в Църквата ще коленичат пред погледа на Христовите пророци, защото те ще говорят Истината на Святия Дух в неподозирани дълбочини, откровения и просветления. Ще се появят нови духовни длъжности – пророчески пастори, пророчески учители, пророчески евангелизатори. Може би ще попитате – защо именно пророци ще издигне Исус? Ще ви отговоря. Словото казва:
“Дето няма пророческо видение людете се разюздават…” (Притчи 29:18)
Повече от всякога злобата на Сатана ще се концентрира в разюздаване на Църквата, в объркване на нейните членове, в окултни атаки чрез духа на Езавел, в приспиване чрез дух на комфорт и фамилиарност, в светщина и тщеславие. Исус е Добрият Пастир и Неговата Воля е ни един от най-малките дори да загине. Отец промисля Спасението на Израил и пълното му обръщане. Цялата земя ще бъде прорязана от комети на пророчески служения, които Сатана няма да спре, въпреки тоталното мобилизиране на слугите Му. Все още предстои да се яви Денят Господен. Нека тогава да прочетем пророчеството в “Малахия”:
“Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен; и той ще обърне сърцето на бащите към чедата, и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойда и поразя земята с проклетия…” (Малахия 4:5-6) 
В Новия Завет виждаме, че Духът и Силата на Илия дойдоха върху Йоан Кръстител, който беше Предтеча на Исус. Днес е времето, когато този дух и сила отново са на земята, за да изградят в Святост и помазание предтечите на Второто пришествие на Исус. Но ако Духът и Силата на пророк Илия са в атмосферата на Святия Дух, то това е свидетелство, че духът на Езавел отново действа със страшна сила по целия свят! Има взрив на окултизъм, гадателство, чародейство. Има пророци на Ваала и Астарта, които гълтат милиони души. От кого ще се уплашат те, ако не от духа на онзи, чрез когото Бог ги порази край потока Кисон?
Демоните помнят! Демоните не забравят! Време е да припомним на Сатана кой е Бог и как ще подейства с демоните му!
Искам да знаете, че ако има личност в духовния свят, която да е най-тъмна и зла, най-лукава и жестока, най-смъртоносна и безмилостна, то това е духът на Антихрист, който в “Откровението на Йоан” е наречен “лъжепророк”.
Не “лъжеучител” или “лъжепастор”, но “лъжепророк”!
Ако лъжеучителят чупи прозорците на Дома, а лъжепасторът камъните, то, лъжепророкът подкопава основите! Лъжепророкът слага друга основа, която не е Исус Христос, а Антихрист.
Вижте какво е показано на Апостол Йоан в “Откровението”:
“И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ…” (Откровение 19:20) 
Запомнете, че на лъжепророка може да се противопостави само Божий пророк!
Исус предупреждава:
“..ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните…” (Матея 24:24) 
Аз зная, че всички, в които живее Образът на Бога, ще пламнат в ревност и дързост по Господното дело и ще стъпчат под нозете си образа на звяра. Такъв е написаният съд от Бога и неговото действие принадлежи на светиите на Исус Христос, на славните Му пророци.
Накрая – един съвет към всички онези християни, които дълбоко в сърцата си усещат призив от Святия Дух за пророци на Всевишния. Той не е мой, а на Апостол Петър от неговото второ послание:
“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви…” (2 Петрово 1:19) 
Нека се вдъхновим от Словото, с което Бог изпълни старозаветните Си пророци! Тогава в нашите сърца ще се появи светилото, тоест, тяхното помазание и сила от Всевишния. Тогава ще имаме и Зорницата!
“А какво е Зорницата?” – ще попита някой.
Това е светилото, което свидетелства както за себе си, така и за предстоящия изгрев на Слънцето! Това е светилото, което Бог ще изпрати в тъмни места, за да подготви очакващите Господ Исус Христос! Такива човеци ще намерят съдбата си за вечността, според истинските стихове от Словото, съхранили Христовите думи:
“И на този, който победи, и който се пази докрай, за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите, – (и той “ Ще ги управлява с желязна тояга; те ще се строшат като грънчарски съдове,) както и Аз получих от Отца Си. И ще му дам зорницата. Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите…” (Откровение 2:26-29)
Още не съм приключил с откровението. Затова ви моля да отворите дълбоко сърцата си за него.
Какво още е Зорницата? Вижте как Тя сама говори за Себе Си:
“Аз, Исус, изпратих ангела Си, да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда…” (Откровение 22:16)
Искате ли да имате Исус в себе си? Искате ли Той да бъде вашата награда? Тогава вникнете в дълбочината на думите Му, които ще повторя:
“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи…” (Матея 10:41) 
Бъдете благословени с тези истини!
Бъдете пророци на Всевишния Бог!
Бъдете като Исус! Амин и Амин!

Leave a Reply