ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – V ГЛАВА

V. СЕМЕНА, ДЪРВЕТА И ТРЕВИ

В тази тема пристъпвам към разглеждането на един от най-важните аспекти на Божията Промисъл, на Спасението от Бога, което е чрез Слово и чрез вяра. В стиха от “Битие” Бог казва:
“Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така. Земята произрасти крехка трева, трева, която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден трети…” (Битие 1:13) 
Нека се убедим колко дълбока е Божията Промисъл, като се спрем на едни чудесни Божии думи, записани в “Книгата на пророк Исайя”. Ето какво казва Бог чрез слугата Си:
“Защото както слиза дъждът и снегът от небето, и не се връща там, но пои земята и я прави да произрастява и да напъпва, та дава семе на сеяча и хляб на гладния. Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам…” (Исайя 55:10-11) 
Разглеждайки не Творческата, но Спасителната Воля на Бога, ние ще видим, че в началото Създателят заповяда Словото Му да стане явно за човеците. Именно Божието Слово бе онази крехка, семеносна трева, която дава семе според вида си. Именно вярата в Бога бе онова плодоносно дърво, което ражда плод според вида си. Аз ще разгледам тези откровения в първата част на тази тема, но сега нека се спрем на другото, което заповяда Бог. Ето Неговите думи:
“А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна; и стана така…” (Битие 1:30) 
Вярвам, че не сте забравили откровенията от предишната тема. Там вие се убедихте, че войнствата на Сатана са оприличени на земни зверове, въздушни птици и пълзящи гадини. Те също ще се хранят, но не със семеносната трева, сиреч, Словото на Бога, а с една друга зелена трева. Този стих в “Битие” е несъмнено и само строго духовен. Плътското му разбиране ще ни изправи пред много въпросителни. Например:
Как да се обясни факта, че Бог заповяда зверовете да ядат зелена трева, а голяма част от тях са кръвожадни, тоест, хранят се с месо? Бог ли сбърка в преценката Си или зверовете престанаха да Му се подчиняват?
Не! Бог не е сбъркал! Достатъчно е да прочетете предупреждението Му, което Той отправи към Ной и синовете му. Ето какво гласи то:
“А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от всеки човек, да! От брата на всеки човек ще изискам живота на човека…” (Битие 9:5) 
Бог няма да съди и изисква от животни без свободна воля, защото инстинктите, положени в тях, са под Божия контрол. Бог ще съди и наказва демоните, които воюват против кръвта, сиреч, живота на човека. Бог ще съди и наказва човеците, поставили се в услуга на демоните и станали техни слуги. Следва въпросът:
Каква е Божията присъда над нечестивите?
Отговорът е:
Именно зелената трева!
За нея ще разсъждавам след като разгледам семеносната трева и плодоносното дърво. А сега нека да насоча вниманието ви към семеносната трева.

Leave a Reply