ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – V ГЛАВА_1

1. СЕМЕНОСНАТА ТРЕВА

В Спасителната Божия Промисъл този трети ден бе ден, в който Бог заповяда Неговата Воля да стане явна за човеците, като Слово, като Свещено Писание, даващо семе на Сеяча и Хляб на гладния, защото:
“Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста…” (Матея 4:4) 
В по-предишни разсъждения вече говорих, че Христос е последният Адам, което от само себе си подсказва, че Църквата е последната Ева. На тези последни Адам и Ева Бог заповяда:
“Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна…” (Битие 1:29) 
В една Своя изповед Исус каза:
“Моята храна е да върша волята на Онзи, Който Ме е пратил, и да върша Неговата работа…” (Йоан 4:34) 
Така разбираме, че семеносната трева, която бе храна за последния Адам, е Волята на Небесния Отец, Неговото Свещено Слово, дадено на човеците. Тук ще разгледам в по-голяма пълнота това Слово, тоест, тази семеносна трева. В стиха от “Исайя”, който вече цитирах, се казва, че Божието Слово ще даде семе на Сеяча и Хляб на гладния.
Кой беше Този Сеяч?
Ето вижте отговора в “Евангелието от Матея”:
“Сеячът на доброто семе е Човешкият Син; нивата е светът, доброто семе, това са чедата на царството; а плевелите са чадата на лукавия…” (Матея 13:37) 
Разбирате ли как Бог гледа на Словото Си? Разбирате ли, че Божието Слово е дадено с цел да преобрази вътрешно всеки човек, така щото вярващият в Бога да се чувства част от това Слово, негово добро семе?
Когато приемаме с пълна вяра думите на Исус, делата на Исус, примера на Исус, тогава позволяваме на Бог да ни преобрази със Светлината на Своя Единороден Син. Другото, което искам да забележите, е, че Исус е не само Сеячът, но и Хлябът на гладните. Защо? Отговорът е:
Защото така, както Словото стана плът, семената се превърнаха в Хляб!
Целият Стар Завет, който Бог даде на Израил, бе семеносна трева. Във всяка от неговите книги заблестяваше скъпоценната Светлина на едно Семе – Исус Христос. Така всички тези семена, тези велики откровения за Божия Син, в Новия Завет се превърнаха в Хляб. Хляб, за който Исус каза:
“Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха. Тоя е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее довека; да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът (която Аз ще дам) за живота на света…” (Йоан 6:48-51) 
Запомнете: Да се храните със семеносната трева, дадена от Всевишния, това значи вярата ви да я превърне в Хляб на Живот! Бог иска да приемем не едно или друго от Личността на Исус. Бог иска да приемем пълнотата на Христовата божественост, Неговата Любов. Неговите Път, Истина и Живот. Тогава ние ядем Хляба, слязъл от Небето, за да имаме Вечен Живот. Исус казва:
“Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене…” (Йоан 6:57) 
Тайната на успешния християнски живот се крие в това доколко се храниш с Хляба на Живота. Изобилната храна ще ти даде изобилна сила и ти ще експлодираш в мощ и помазание, защото Животът в тебе ще бъде Христос. Забравиш ли да общуваш с Неговата божественост и пълнота, тогава ще се намериш в стиха от псалома, където е записано:
“Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, защото забравям да ям хляба си…” (Псалом 102:4) 
Искам да знаете един духовен принцип, който действа в абсолютна ненарушимост. Това е принципът, че ако не се храниш със семеносната трева, много скоро ще изсъхнеш като зелена трева! Защо? Защото:
“…се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието слово, което живее и трае до века. Защото: “Всяка твар е като трева, и всичката й слава като цвят от трева; тревата изсъхва и цветът й окапва, но Словото Божие трае до века”, и това е словото, което ви е благовестено…” (1 Петрово 1:23-25) 
Разбирате ли, че семето в тревата говори за нейната вечност и непреходност. Семето е “зародиш”, съдържащ в себе си бъдещето на Живот, готов да се развие, когато бъде посято това семе. Докато зелената трева изсъхва, понеже в нея няма семе, няма Божие благоволение. А че Свещеното Писание е неизчерпаема съкровищница от Божии семена е ясно от това, че двадесет века то се сее, пониква и дава съвършени плодове в сърцата на хората. Бог иска да види в нас не нещо друго, но глад за Словото Му, жажда за Присъствието Му. И тогава сме блажени, защото Господ Исус казва:
“Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят…” (Матея 5:6) 
Друга важна особеност от Божията Воля е тази, че Бог иска винаги да сеем семената Му, да проповядваме благовестието на всяка твар. Защото можем ли да си представим, че някой иска да пожъне, ако преди това не е посял. Ние трябва щедро да сеем, за да пожънем щедра реколта. Това не е Божие, а наше задължение. В една от притчите Си Исус показва характера на Небесния Отец с думите Му към ленивия слуга:
“Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна гдето не съм сеял, и събирам, гдето не съм пръскал…” (Матея 26:26) 
Цялото Спасение, което Исус извърши за човешкия род, се реализира с една неуморна, постоянна благовестителска работа, която е причина и ние самите да сме в Господната ръка, вършещи Божията Воля. Последното важно нещо от Божията Воля е напояването на семената. Апостол Павел казва в “Първото послание към Коринтяните”:
“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте…” (1 Коринтяни 3:6) 
Бих обърнал стиха така:
Господ прави да расте, когато някой е насадил, а друг е напоил!
Семето винаги има една цел – да порасне. Но за да има силен и благословен растеж то трябва да бъде поливано.
Какво искам да кажа?
Не е достатъчно да кажеш на някого да повярва в Исус! Ти трябва да го напоиш с Исус! Сърцето на човека трябва да бъде напоявано с помазано Божие Слово, с чисти и бистри води от Духа на Истината. Исус казва:
“И който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си…” (Матея 10:42) 
Погледни на сърцето си и виж, че то е чаша, която Святият Дух пълни със Своето животворящо присъствие! Вземи от този Живот в себе си и започни да напояваш хората! Тогава те ще имат благословен растеж, а ти никак няма да изгубиш наградата си в Небесното Царство на Господа.
Нека така да приключа със семеносната трева и да продължа нататък към размишленията за плодоносното дърво. То ще бъде следваща точка от размишленията върху тази тема.

Leave a Reply