ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IV ГЛАВА_1

1. ВОДИТЕ НАД ПРОСТОРА

Когато насоча погледа си върху тези “води” аз не мога да не преклоня сърцето си пред Святия Дух, пред Неговото Благодатно и животворящо Присъствие. Новият Завет ни дава убедителна представа за “водите” на Този Съвършен Дух. Исус казва:
“Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. А това каза за Духа, Който вярващите в Него щяха да приемат…” (Йоан 7:38-39) 
На друго място, в разговор с една самарянка, Спасителят каза:
“…който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот…” (Йоан 4:14) 
Едва ли има по-вдъхновяващи от тези думи на Исус, които в пълна степен да показват, че водите над простора, са водите на Бог Святи Дух. В тези води се изявява Съвършено Божията Слава, защото е писано:
“Йеова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето Име по цялата земя; Ти Си поставил Славата Си над небесата…” (Псалом 8:1) 
Когато свържем този стих със стиха от “Битие” разбираме, че водите над простора, наречен Небе, са води на Божията Слава. В историята на човечеството тези води нееднократно са се изливали над земята и тогава Славата на Всемогъщия е заблестявала така силно, щото Неговото Величие и Възвишеност са отеквали като тътен по всички краища на света.
Има някои чудесни истини за водите на Святия Дух, които ще изброя тук, за да бъдат напълнени сърцата ни с обич към Утешителя ни. Като начало нека се пренеса в мига преди грехопадението и видим мястото, където Адам и Ева щяха да обитават:
“И Господ Бог направи да произрастява от земята всяко дърво, що е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото за познаване доброто и злото. И река изтичаше от Едем да напоява градината…” (Битие 2:9-10) 
Главната причина, за да имат Адам и Ева Вечен Живот, бе именно тази река, която е Реката на Живота, реката на Бог Святи Дух. Тя напояваше дърветата в градината и те даваха своите чудесни плодове. Слава на Бога, защото чрез вярата в Исус и чрез Неговото Име ние имаме своя достъп до тази река. В един от псалмите се казва:
“Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напасти, затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила, и планините се преместили всред моретата, ако и да бучат и да се вълнуват водите им, и планините да се тресат от надигането им. Има една река, чиито води веселят Божия град, Святото място, гдето обитава Всевишният…” (Псалом 46:1-4) 
Моля ви да разбирате, че това Свято място и този Божий Град е Църквата Христова! Църквата е Свято място, защото е писано:
“Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свят, който храм сте вие…” (1 Коринтяни 3:16-17) 
Църквата е и Божият град, защото за нейните членове е казано:
“Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство…” (Ефесяни 2:19) 
Съграждани са хората, които живеят в един и същи град. Ето защо Божията река днес тече всред Църквата и напоява сърцата на вярващите, за да имат и те Плодовете, които дават Вечен Живот. Ние отново ще видим тази река в “Откровението на Йоан”. Впечатленията си за нея Апостолът разкрива с думите:
“След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му…” (Откровение 22:1) 
Тази река трябва да бъде вечен прицел на нашата вяра, постоянно упование на нашата надежда и мощен извор на нашата любов. Бог иска винаги да се стремим към водите над простора, защото, ако пребъдваме в техните течения, никой демон на Сатана не ще може да ни докосне. Защо? Защото между водите над простора и водите под простора стои Небето – Божиите ангели, които са непреодолима преграда за демоничната ярост!
Присъствието на Святия Дух има един непрестанен стремеж, който е чудесно илюстриран в стиха от псалома, където е казано:
“Бездна призовава бездна с шума на Твоите водопади; всичките Твои вълни и Твои развълнувани води преминаха над мене…” (Псалом 42:7)
Когато Отец излива Святия Дух от Небето се получава един своеобразен водопад. Водопад, който създава привличане между две бездни.
Кои са тези бездни?
Преди всичко – бездната е нещо неизследимо. Самата дума в дълбокия си смисъл идва от старобългарския език и означава “място без дъно”. Ето защо две такива неизследими неща ще се призовават, когато Божият водопад се излива. Отговорът за това кои са бездните ще открием в “Притчи Соломонови”, където е записано:
“Височината на небето и дълбочината на земята и сърцата на царете са неизследими…” (Притчи 25:3) 
Така разбираме нещо важно. Височината на Небето е Присъствието на Святия Дух. Сърцата на царете са нашите сърца. А оттук и откровението:
Когато се излива Святият Дух, тогава височината на Небето призовава дълбочините на нашите сърца!
А че именно вярващите в Исус са царете, става ясно от факта, че нашият Господ е наречен в Словото “Цар на царете”, а Апостол Петър се обръща към християните с думите:
“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина…” (1 Петрово 2:9)
Бог иска да Го търсим от дълбочините на сърцата си, да желаем Присъствието Му с цялото си същество и това Присъствие непременно ще дойде и Божиите развълнувани води ще изпълнят духа ни. Бог се вълнува, когато Го призоваваме. Неговото Сърце се радва, когато издигаме Святото Му Име, когато хвалим Всемогъщата Му десница. Божията Воля е всякога да пребъдваме във водите над простора, в животворящото присъствие на Святия Дух. И за да бъде пълно убеждението ни за това, че сме призовани да стоим дори над Небето, нека си припомним думите на Апостол Павел от “Посланието към Ефесяните”:
“…за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите – сила, която е според действането на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христос, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господства, и всяко име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, която е Неговото тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички…” (Ефесяни 1:18-23) 
Бог Отец покори всичко под нозете на Исус. Друг е въпросът дали вярващите се чувстват част от тези нозе. Друг е въпросът дали осъзнават, че ако Исус Христос е далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, то далече по-горе е и Неговото Тяло, сиреч, Църквата!
Това е богатството между Светиите, което ни принадлежи!
Това е славното от Бог наследство, дадено ни според Христовия Завет!
Естествено е, че дяволът никога няма да се съгласи вярващите да бъдат по-горе от неговата власт и възможности. Ето защо той ще воюва с всички сили, за да държи Църквата в позиция “против” него, а не в позиция “над” него.
Но вие помислете! Ако водите на Святия Дух са “над” простора, то Бог ни е призовал не просто да бъдем над дявола, но дори над Божиите ангели. Генералната програма пред Църквата днес е да пробие поднебесните подстъпи на Злото и да излезе в позиции на тържество и победа!
Нашият пример е Господ Исус Христос. Ако сме Негови последователи ние трябва да вършим това, което вършеше Той на този свят. Ние трябва да бъдем там, където беше Той на този свят. Защото, макар да живееше всред човеците, Исус ходеше в небесните места. Спомнете си думите Му към фарисеите:
“Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят…” (Йоан 8:23) 
Нека не бъдем от този свят! И тогава с радост ще видим, че Духът на Живия Бог ни е поставил да плуваме в Неговите води, в Реката на Живота. Моля се на Бог тези истини да влязат в сърцето на всеки, който чете тази книга. Ние имаме Вечния Живот, когато участваме в Живота на Бога, когато сърцата ни се напояват от Реката на Живота, когато имената ни са записани в Книгата на Живота. Предстои да разгледам втората част от тази тема, а именно – водите под простора, силите на нечестието и тъмнината в поднебесните места.

Leave a Reply