ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – I ГЛАВА_1

I. КНИГАТА НА ЖИВОТА

1. СЪЗДАВАНЕТО НА ЖИВОТА

За да разберем Книгата на Живота трябва да имаме правилния поглед върху Живота, като високоорганизирано сложно съществуване, в следствие на отношения между дух и материя. Светът, в който живеем, ни интригува с две главни реалности – съществуващата и живеещата материя. От своя страна те свидетелстват за творческата и животворяща активност на Божия Дух. Бог създаде планетата Земя с всички необходими условия за високо организирано съществуване. Той създаде въздуха и водата, металите и минералите, слънцето и луната. Бог създаде великолепно разнообразие от всякакви растителни и животински видове. Земята се напълни с Неговото жизнено дихание, което е причина за дишането и съществуването на всяка твар и всяко растение. В “Битие”, Книгата на Началата, е разкрита Волята на Твореца за Живота на Земята. За шест дни Бог заповяда и създаде всичко, което поиска. Но цялата Негова дейност при Сътворението се предопределяше от желанието Му да осигури условия за най-съвършеното Си творение – човекът. Бог направи Земята заради човека. Той искаше човекът да живее един вечен, щастлив и пълноценен Живот, изпълнен с градивност и непрестанно усъвършенстване. Каква по-добра перспектива от това – човекът постоянно да открива величието, Любовта и прекрасната Промисъл на своя Създател. Бог искаше човекът да бъде Негово дете, изпълнено със Святостта Му, с Плодовете на Святия Му Дух. Думите, с които Бог заповяда създаването на човека, показват в пълна степен колко добра и перспективна бе Волята на Създателя. Бог каза:
“Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята…” (Битие 1:26)
Човекът беше създаден като владетел над видимия свят, който Бог сътвори и му подари. Две думи обясняваха съвършената власт на човека – Образът и Подобието, които Бог вложи от Себе Си в неговия дух, душа и тяло. Ето защо Животът на човека беше по-различен от живота на всяка друга твар. Бог направи човека интелигентно същество, личност, която може да проявява своята воля, ум, чувства. Личност, която може да бъде съгласна или несъгласна със Своя Творец. В това отношение Бог показа Съвършената Си Любов към Своето създание, което може свободно да избира как да живее и как да общува със своя Творец. Ето защо, ако трябва да определим коя книга в Библията засвидетелства раждането на Живота, неговия смисъл и предназначение, то това е “Книгата Битие” и най-вече – първата глава от тази Книга. Прочетете я и ще се убедите, че всеки стих дава Живот на нещо, с всеки стих се реализира гениалният Божий план, с всеки стих се дава съществуването на нещо ново, което разкрива пълнотата на Божията Воля. В тази глава Бог поставя началата на всичко, което съществува, което диша и което живее. Това ми дава основанието да кажа, че Първа глава от Битие е Книгата на Живота!
Нека се убедим в това, като разсъждаваме върху заповедта, която Бог издаде за спазване от Адам:
“От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш…” (Битие 2:16-17) 
Това бе предупреждение от Бога, с цел Адам да запази Живота Си. Имаше нещо най-ценно в Адамовия дух, което Бог искаше първия човек да пази винаги. И това бе Образът на Бог. Той бе животворящото начало в Адам. Но освен Образ, в Адам имаше и Подобие, тоест, освен дух, Адам имаше и жива душа. Тази жива душа трябваше винаги да се покорява на духовните начала на Адам, тоест, никога Подобието не трябваше да взима връх над Образа! Грехопадението на първите човеци показа, че Подобието в тях взе контрол над Образа, душите – над духовните им начала. В този миг те вече бяха изгубили Живота от Бога, защото божественото в тях бе осквернено от бунт и грях. Имената им бяха изтрити от Книгата на Живота, тоест, от първоначалния план, който Творецът имаше за тях. Нямащи вече място в Книгата на Живота, Адам и Ева нямаха и властта, с която Творецът ги бе облякъл. Те лекомислено преотстъпиха тази власт на Сатана, който вместо тях стана господар и княз на земята. Това бе най-голямата трагедия за човешкия род. Имената на Адам и Ева бяха изличени от Книгата на Живота и така в съдбата на първите човеци, а и на всички останали техни потомци се появи смъртта, книгата на смъртта.
Искам всички да разбирате, че в своята дълбока духовна същност Животът е Присъствието на Божия Образ в духа на човека и контролът на този Образ над човешката душа, сиреч, подобието!
Бог можеше завинаги да остави човеците да се хранят с плодовете на беззаконието си, но Той промисли нещо чудесно, превъзходно, спасително. Бог промисли възстановяване на Своя Образ в човека.
За това възстановяване ще говоря във втората глава от тази тема.

Leave a Reply