ЕРИХОН I – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО ПРЕД БОЖИЯ СВЯТ ПРЕСТОЛ И КОВЧЕГА НА ЗАВЕТА

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Знаейки в Святия Дух, че ми предстоят твърде знаменателни видения, аз смирявах няколко седмици сърцето си пред Господа, като очаквах със страх и трепет Неговото идване. А Исус наистина дойде и започна да ми говори, като казваше:
“Слуго Мой! Всичко, което ще ти дам да видиш пред този противен град Ерихон, ти си го виждал през всичките години на слугуването си за Мене. Но днес е денят, и сега е часът цялата Ми Църква да види накуп мерзостите на дявола и седемте му духа, които изграждат и пазят седемте крепости на Ерихон.
А ти сега Ме последвай! Защото ще те въздигна до Святия Престол на Моя Бог и Отец, където Сам Всемогъщият ще говори на сърцето ти и ще те препоръча с Духа Си на цялото Божие домочадие. Защото горе, при Престола на Отца Ми, има седем гръмливи тръби, които Всемогъщият дава само на най-верните Си, на най-силните Си, и на най-преданите на Завета Си…”
След последните Си думи, Господ ме въздигна със силните Си ръце, тъй че полетяхме към Хълма Сион, и към Небесния Ерусалим. Не зная колко продължи въздигането ми, но накрая сърцето ми съзря всичката красота и привлекателност на Божия Град. Така, тръгнали по златните му улици, ние се приближихме до Двореца на Божия Престол. И тогава, пристъпил пред мен, Господ разтвори вратите на Двореца, като казваше на Отца:
“Всемогъщи Мой Боже! По Твоята изрична Воля сега въвеждам пророка Ти в Святото Ти Присъствие! За да говориш на сърцето му и да му дадеш гръмливите златни тръби на Твоята Святост! Благоволи, Отче Мой, да приемеш пророка Си! Той сега стои в подножието Ти и Те слуша!”
Докато моят Господ още говореше на Отца, аз паднах по лицето си, понеже отсред вратите на Божия Дворец ме лъхна Огънят и Славата на Всемогъщия. И ето, че Сам Отец проговори от Светилището Си, като ми казваше:
“Сине човешки! Слуго Господен, когото съм нарекъл пророка на Сион! Аз те създадох заради Името Си и те осветих заради Святостта Си! И пак Аз те поставих против стените на Ерихон за свидетелство против всичките нечестиви, които дразнят Лицето Ми и са противен дим в ноздрите Ми!
Ето, слуго Исус Христов! Сега Аз ще ти дам достъп до седемте Гръма, които се изявяват със седемте златни тръби на Моята Святост! Защото е време да съкруша и строша крепостите на Моя противник! Защото е време Всемогъщият да изрикае от Престола Си, както рикае лъв, и с Гръмовете на Гласа Си да разруша крепостите, които дяволът е въздигнал против Пътя на Святостта Ми!
Следвай Сина Ми, сине човешки! И знай, че в твоя живот и в живота на последните Ми оцелели чеда непременно ще се сбъдне знамението, което извърших насред Израил. Защото сега е съдба на света и князът на крепостите ще бъде изхвърлен вън от сърцата на Званите, Избраните и Верните! Седем Гърма ще предизвикам против седемте крепости на дявола! И с последния Ерихон, твърдото творение на сатанинското лукавство, ще бъде както стана на първия Ерихон! Крепостите му ще рухнат и ще станат като прах пред Вятъра, и като пепел след Огъня, като място на запустение, което бъдните поколения няма да помнят, нито да намерят!
Аз, Всемогъщият от Сион, ще прибера в Ковчега на Завета Си всичко, което оцелее, и ще предам на разрушение и голяма скръб всичко, което се издигна високо против познанието за Мене! Господ на Силите рече на слугата Си, и заяви против врага Си в тъмнината:
Ужас, трепет и лелекане за тебе, Сатано! Лъх си пред Очите Ми и не ще те има довека! Гняв, разорение и погибел върху крепостите ти, запустителю! Защото вече няма да има бавене от Престола Ми, понеже мерзостите ти натегнаха повече от морския пясък!
Иди, слуго Господен, след Исус! И като вземеш златните тръби, които ще ти бъдат дадени, надуй ги гръмогласно с всичката Сила на Святия Дух! Аз, Всемогъщият, те посочих за това дело, и Сам те поставих за знамение против Ерихон!”
В думите на Отца имаше толкова Огън, Вятър и Гръм, щото само по Неговата Воля останах неиздухан на мястото си. А когато Отец изговори думите Си, Господ ме въздигна с ръката Си, като ми казваше:
“Последвай Ме, слуго Мой! Защото сега ще те въведа до Ковчега на Завета, който е пред Божия Свят Олтар, и ще вземем седемте гръмливи тръби, които ще надуеш за знамение и предвещание против Ерихон…”
Ето, че Господ тръгна в Божието Светилище, а аз Го последвах. Така ние влязохме на едно Свято място, където очите ми зърнаха Ковчега на Завета, а вътре в него и седемте златни тръби на Божията Святост. И когато видях всичко това, аз с огромно вълнение попитах моя Господ:
“Как да разбирам Ковчега на Завета, Исусе? И защо златните тръби са поставени в него?”
А тогава Господ ми проговори, като казваше:
“Разбирай този Ковчег като съвършеното място в Святия Дух, където влизат умрелите за Господ, и всички онези, които са се съразпнали с Него на Неговия Кръст. Но едновременно с това виж и златните гръмливи тръби в Ковчега. Защото те са Съвършената Божия Сила против крепостите на дявола, с които са спасени и избавени душите, които са влезли в Ковчега. Всичко, което сега ти се дава да видиш на това Свято място, касае само и единствено Спасението на Моята Църква и освобождението на Сионовите пленници от крепостите на Ерихон. Затова ти сега Ме послушай и се приближи до Ковчега на Завета, като надзърнеш в него…”
С вълнение послушах Исус и пристъпих, за да погледна в Ковчега. А когато надникнах, духът ми се съедини със самия Ковчег, тъй щото видях как Светлината от златните тръби осветляваше неизброимо число от човешки души, които носеха светли дрехи. Самите дрехи имаха кървави петна от Господните рани, тъй щото разбирах, че всяка от душите е пила от чашата на Господното страдание, и е участвала в Кръстните мъки на моя Господ и Бог. Това ме накара да се приближа до Исус и да падна в нозете Му, казвайки:
“О, Господи мой! Превелика е Твоята Мъдрост, и Съвършен е Святият Ти Дух! Аз Ти благодаря, че даваш на слугата Си да види цялата Ти Църква, осветена от златните тръби в Твоя Ковчег! И сега съм уверен, че този Ковчег е твърде дълбок и пространен!”
“Да, Стефане! Така е! А погледът ти в Ковчега Ми е като през лупата на мощен телескоп! Виждаш Небето и звездите, и сам не знаеш доколко далечен е взорът пред очите ти и числото на чудесните светила. Но ти, най вече, виж златните тръби, понеже затова те доведох тук. Защото кой изобщо би влязъл в Ковчега на Завета, ако Господ не би го осветил и опазил чрез гръмливите тръби от крепостите на дявола? Вземи една от тръбите в ръцете си и се опитай да я надуеш!”
С вълнение послушах Исус и взех в ръцете си една от тръбите. А когато я поднесох към устните си, отсред сърцето ми се надигна буря в страшен грохот. И самата буря, като изпълни дъха ми, влезе в тръбата и я направи да зазвучи гръмогласно. Гръмът беше толкова силен, щото мислех, че ще изтърва тръбата и ще падна. Но ставаше така, че не аз държах тръбата, а тя държеше мен. И в грохота на гръма й аз ясно дочух Гласа на Бог Отец, като шум от разпукващи се скали, който казваше:
“Разпукни се, строши се и рухни пред Дъха Ми крепост на дяволско нечестие! Бъди прах и пепел пред Вятъра, който те гони!”
Докато още златната тръба държеше ръцете ми, а звукът й не беше престанал, Господ я хвана и отдели от устните ми, като казваше:
“Сега сърцето ти разбра що ще рече да употребиш Гръма на Всемогъщия против крепостите на дявола! Сега и Църквата Ми в Дух и Истина ще разбере пророческите стихове на Откровението, които гласят:
“И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак; на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка; и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас, като когато рикае лъв; и когато извика, седемте гръмове издадоха своите гласове. И след като седемте гръмове издадоха своите гласове, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте гръмове, и недей го писа. А ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето, и се закле в живеещия до вечни векове, Който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене, но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците…” (Откровение 10:1-7) 
Слушай ме, Църкво Моя! И внимавайте на Гласа Ми, вие Божии войни, които стоите пред последните стени на Ерихон! Силният Ангел, Предизвестителят на Божието пророческо благовестие, ще свидетелства на виденията в тази книга! А пророкът Господен, по Съвършената Воля на Бога и Отца, ще изяви изговореното от седемте гръмове против седемте крепости на дявола! Понеже ще му дам да надуе златните тръби на Божията Святост! А тогава всеки, който пожелае освобождение от крепостите на Ерихон, ще го получи!
Ето, слуго Мой! Военачалникът на Господното Войнство сега ще слезе с теб при крепостните стени на Ерихон! За да извърши с пророка Си писаното, и да направи да рухнат сатанинските заблуди чрез гръмливите тръби!
Блажен и Свят всеки, който има Вярата на Светиите, за да стане съучастник в най-голямото съкрушаване на дявола и нечестивите му духове! Днес е съдба на този свят, и князът му ще бъде изхвърлен вън! Блажени и Святи човеците, които оцелеят отсред Ерихон, и се намерят като свещеници Божии, за да надуят тръбите така, както ще ги надуе пророкът Ми! Те непременно ще се нарекат поколение на Сион, което свети като звездите до вечни векове! Аз, Военачалникът на Господното Войнство, все още говоря и не млъквам!”

Leave a Reply