ЕРИХОН I – II ГЛАВА

2. НЕОБХОДИМИ ПОЯСНЕНИЯ ЗА ЕРИХОНСКИТЕ КРЕПОСТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Има нещо твърде ужасно и фатално в онези човеци, които решават да се закрепят зад крепостите на дявола, решавайки, че по този начин ще векуват или ще съхранят суетните си земни придобивки. Скрити зад дебелата измамна стена, която им осигурява фалшиво спокойствие за определено време, те никак не разбират, че ще дойде миг, когато дяволът просто ще ги остави на произвола на съдбата и на Гнева Господен.
При всичките ми духовни сблъсъци със Сатана, в които Господ ми даваше да простирам против него Мечът на Истината, аз разбрах, че дяволът е духовно нищожество, което обича да се крие зад крепости. Но освен всичко, което бих казал за този Божий противник, аз тук ще добавя още една черта от зловещата му природа. Това е абсолютно необходимо, за да разбереш същината на тази книга.
Каква е тази черта на дявола? Аз ще я напиша, а ти я запомни:
Дяволът е паразит, който обича да изсмуква живота и силата на гостоприемниците си и да се изявява вместо тях!
Характерно за всеки паразит е умението му да се вмъкне в живия организъм и да започне да го разрушава отвътре, ликвидирайки цялата му имунна система. А когато паразитът изцяло разложи и погуби тялото на гостоприемника си, той просто го напуска и тръгва да си търси нов. А сега си представи какво се случва в сърцето на човек, който доброволно е станал пленник на дяволските крепости. Представи си и самият демоничен дух, за когото човешкото сърце е своеобразно царство, което той трябва да защити с крепости. Естествено е да се досетиш, че никой демон няма да прошепне в сърцето на пленника си, казвайки:
“Здравей, аз съм демон и съм пратен да те разруша и убия!”
Нищо подобно, братко мой! Демоните са усвоили една твърде прецизна тактика на обсебване на съзнанието, при която човешкият “аз” буквално се съединява с волята на демоничния “аз”, тъй щото пленникът не изпада в раздвоение на личността, но в смъртоносно съединяване на демоничния и човешкия дух. А от този момент всичките демонични внушения стават неизменна част от човешкото мислене. Знай тогава, че измамата, при която човекът счита демоничните мисли за свои собствени, е същинската крепост на дявола.
А сега си представи какво ще се случи в това човешко сърце, когато бъде обсебено не от един или два, но от седем демонични духа…
Не мисли, че правя свободно съчинение в тази пророческа книга!
Нищо подобно!
Аз просто прочитам в Дух и Истина сериозното предупреждение на моя Господ, записано в “Евангелието от Матея”. Предупреждение, което гласи:
“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение…” (Матея 12:43-45) 
Искам да видиш скритото в Христовите думи. Защото Господ пророкува, че това демонично знамение ще се отнася в пълна степен за нечестивото поколение. А сега влез в сърцевината на цитата и прочети, че когато нечистият дух се върне със седемте по-зли духове, той ще намери къщата “празна, пометена и наредена”.
Какво е това нечестиво поколение, което според верните думи на Исус, ще има къщи, които да са “празни, пометени и наредени”? Как може поколението хем да е нечестиво, хем до идването на седемте зли духа да е имало изчистени къщи? Не е ли действал Святият Дух в тези къщи? Не е ли именно Духът Господен, Който е изгонил нечистия дух, а след това е почистил и подредил къщите? Да, но отпосле се е случило нещо, което е накарало Самият Дух на Христос да напусне къщата, която е очиствал.
Какво се е случило отпосле ли?
Вече отговорих в две последни книги на този въпрос, но тук отново ще припомня:
Отпосле, застанало пред Голготския Кръст, човешкото сърце се е съблазнило от надписа на Пилат Понтийски и е отвърнало погледа си от ясно очертания Христос. И тогава Святият Дух, пратен да свидетелства само и единствено на Образа на Исус, се е отдръпнал от съблазненото сърце, което не е поискало да Го задържи със слугуване, а се е съблазнило от човешко царуване.
Моля те да разбереш всичко това, което пиша сега! Защото ти давам единствено възможния път за освобождение от дяволските крепости! Понеже където има крепости, там има и царе, а където има царе, там има и царуване! Но Святият Дух не е в царуването на царете, а в слугуването на слугите, за да свидетелства за Образа на Исус!
Сега вече разбираш ли защо нечистият дух се връща със седемте по-зли духове? Отговорът е:
За да се подготви чрез тези седем по-зли духа именно закрепостяването в царството на Ерихон! Защото всеки от седемте по-зли духа идва с крепостната си стена, с която да задържи присъствието си в човешкото сърце. А тогава онази къща от Христовото предупреждение вече наистина се превръща в крепост със седем стени. И за тази крепост от седем стени ще бъдат нужни седем гръмливи тръби, според писаното за Исус Навин пред Ерихон:
“И седем свещеника нека носят пред ковчега седем гръмливи тръби; и на седмия ден обиколете града седем пъти, и свещениците нека свирят с тръбите…” (Исус Навиев 6:4) 
Тук вече знам, че демоните в много обсебени сърца ще подскочат раздразнени, а въпросът, който обладаните ще изкрещят, ще бъде този:
“Защо ти произволно интерпретираш седемте тръби при Ерихон със седемте по-зли духа, които се връщат в празната къща? И откъде накъде ще обвързваш Ерихон като царство на дяволските крепости?”
О, безумни люде, осквернени в духа на своя ум!
Ако Божият пророк върти Меча Господен в последните четиринадесет години и той стои чудесно в ръката му, то нима ще го уплашите с подобен въпрос? Не знаете ли, че докато Христовият слуга пише книгите си и описва Господните видения, не само човеци, но и Божии ангели искат да надникнат и прочетат написаното?
“И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те в това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат…” (1 Петрово 1:12) 
И ако самите ангели биха желали да надникнат, то не надничат ли издалеч и демоните на Сатана? Не надничат ли и онези седем духа на сатанинската мерзост, изобличени и пронизани в мощни пророчески книги, като “Реките на Вавилон” и “Мерзостта, която докарва запустение”? И ако те също надничат, то не биха ли си спомнили една заключителна книга против търговците в Храма, където Исус показа на слугата Си хлъзгавите улеи на търговския дух?
Спомнете си тогава последния четвърти улей, който ще подхлъзне цялото днешно християнство и мнозина ще се плиснат в огнените реки на неугасимия ад. Защото в този улей ставаше въпрос именно за Ерихон, като царство на идещия Антихрист. Като царство на оня, който закрепостява пленниците си. Като царство на злия, за когото пророк Даниил написа:
“И царят (Антихрист) ще действа според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденства догдето се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни. И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня, нито ще зачита някакъв бог; защото ще направи себе си на по-велик от всички тях. А вместо Него ще почита бога на крепостите; да! със злато и сребро, със скъпоценни камъни и с желателни вещи, ще почита един бог, когото бащите му не са познавали…” (Даниил 11:36-38)
И това, че Антихрист ще почита баща си дявола, (който е богът на крепостите) нямаше ли Небесният Отец да сведе до сърцето на слугата Си Исус Навин? И нямаше ли да му даде да пророкува против съборения древен Ерихон, за да предупреди бъдещите поколения, които ще дочакат изграждането на духовния Ерихон?
Хайде тогава да ти припомня думите на Исус Навин, които гласят:
“Проклет пред Господа оня човек, който стане да съгради тоя град Ерихон; със смъртта на първородния си син ще тури основите му, и със смъртта на най-младия си син ще постави портите му…” (Исус Навиев 6:26)
Естествено е, че древното пророчество за древните се изпълни по плът, понеже е записано в шестнадесета глава от “Трета Книга на Царете”, че ветилецът Хиил постави основите на Ерихон със смъртта на първородния си Авирон, а портите със смъртта на най-младия си син Селув. Но за нас, като последно поколение, това пророчество щеше да се изпълни по Дух. Защото строител на духовния Ерихон не е човек от плът и кръв, но самият дявол и Сатана. И този дявол наистина има двама сина сред неизброимото си число от изчадия, на които се сбъдна пророчеството на Исус Навин.
Кой тогава е първородният син на дявола?
Несъмнено – Юда Искариотски.
Защо той?
Именно защото Сатана влезе в Юда и го накара да продаде и предаде Спасителя Христос, а така духовно да се определи като първия от нечестивото поколение, на което ще се сбъдне завръщането на седемте зли духа в празната къща. И ти помисли, братко мой, че към древните беше редно обръщението, с което да се показва родството с бащите им. Ето, например, как Исус се обърна към Петър:
“Блажен си, Симоне, сине Йонов…” (Матея 16:17) 
Петър беше син на баща си Йон. Яков и Йоан бяха Заведееви синове. Но когато на Пасхата спомена Юда за предателството му, Исус не се вълнуваше кой е земният баща на предателя и не го нарече Искариотски. Друго направи нашият Господ, а именно, че в молитвата Си към Бога и Отца каза:
“Докато бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен синът на погибелта, за да се изпълни писанието…” (Йоан 17:12) 
Кое писание трябваше да се изпълни, за да определя Исус предателя Юда с думите, че е “син на погибелта”?
Именно пророчеството на Исус Навин за съграждането на духовния Ерихон, при което с първородния си син Сатана щеше да постави основите на този крепостен град Ерихон.
А сега, братко мой, потърси в страниците на целия Нов Завет къде за втори и последен път беше употребено това определение “син на погибелта”, за да разбереш кой е най-младият син на дявола, с който ще се поставят портите на последния Ерихон. Истината е, че само и единствено на Апостола Си Павел Господ даде привилегията и отговорността да завърши древното пророчество на Исус Навин. И в посланието си към Солунците Павел сериозно предупреди за най-младия син на Сатана, пишейки тези думи:
“А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог…” (2 Солунци 2:1-4) 
Сега разбираш ли колко страшно и съдбоносно е Словото, което Господ явява на сърцето ти чрез пророка Си? И проумяваш ли най-сетне, че никъде не могат да се сложат порти на някой град, ако преди това не са положени основите му? Какво иде да ти подскаже това?
Именно фактът, че преди да станат антихристи – днешните ерихонци първом са станали “юди”. Защото да станеш Юда в сърцето си, то ще рече да наскърбиш и похулиш Святия Дух, тъй щото Той да Си отиде, оставяйки къщата ти “празна, пометена и наредена”. А тогава непременно ще дойдат седемте червея на човека-Антихрист, които да подготвят царуването му в сърцето ти.
Аз казвам: Да не бъде, братко мой! Никога да не бъде!
Защото днес двата най-масови гряха и двете най-унищожителни падения в църквите са именно тези:
Първият грях: Да продадеш Исус заради духа на света.
Вторият грях: Да предадеш Исус заради духа на света.
С тези два гряха Сатана изгражда основите на крепостния Ерихон с родените от него “юди”.
Виж тогава и другите три убийствени и съкрушителни гряха, с които се поставят портите на Ерихон:
Първият грях: Да пуснеш в сърцето си “другия дух” на гордостта и превъзнасянето, като го наречеш “Отец”. И този дух е змеят Сатана.
Вторият грях: Да пуснеш в сърцето си “другия Исус”, който е образът на звяра, като го наречеш “Господ и Спасител”. И този дух е звярът Антихрист.
Третият грях: Да пуснеш в сърцето си духа на “другото благовестие”, което е измамата на лъжепророка, като го наречеш “Свят Дух” и пратениците му “помазаници Господни”. И този дух е лъжепророкът, който е духът на Антихрист.
Извършил тези пет гряха, поклонникът на дявола вече е здраво хванат в ръката му, тъй щото съдбоносно е запокитил сърцето си в мерзостта на запустението. В къщата му вече са влезли седемте по-зли духа, за да извършат скверното си предназначение. Въпросът е:
Къде ще се намерим ние днес? И ще имаме ли нужното смирение и страх от Бога, за да издържим на звука на гръмливите тръби, а Господ да не намери в нас никаква причина против Него?
Казвам ти Истината, и нека Святият Дух свидетелства на думите ми, че сърцето ми чрезмерно се наскърби от всичките юди и антихристи, които вкупом и единодушно ме проклеха и отхвърлиха. Това вероятно ги направи герои в собствените им очи и доведе седмината в сърцата им до пълен екстаз и нечестив оргазъм. Но нека ти потвърдя, че за мъченик на Исус, който е понесъл милион бичувания, стрели и камъни през последните четиринадесет години, десет хиляди повече или по-малко вече нямат никакво значение. Аз ще ги претърпя и ще си изпия чашата с отровно угнетение, защото така плащам цената да се нарека Исус Христов. Но непременно ще дойде ден, час, минута, секунда и миг, когато жителите на Ерихон ще видят собствените си крепости наяве, понеже Светлината на идещия отгоре Христос ще направи явно всяко тайно сатанинско беззаконие.
Къде ще застанат тогава платените Вавилонски пастири, които заповядваха късането и изгарянето на книгите на Божия пророк, при все, че всички бяха дадени даром на Божието домочадие?
Къде ще застанат платените хулители, които в собствените си вестници нарекоха Божия слуга “вълк”, при положение, че те разкъсваха и продължават да разкъсват овцете си, а аз четиринадесет години живея в самота и изолация, изключително по Божията Воля?
Къде ще застанат религиозно манипулираните овце, които бяха научени да казват “Амин” на всичко, което чуят от устата на наемника, без да разсъдят, че така се запечатват в беззаконието му?
Видяха ли те Христовия слуга, дома му, обходата му, чедата му, сълзите му и всичкото му страдание, за да сложат ръка на устата си, преди да са тръгнали да го хулят, одумват и презират като нечист и проклет съд? И кога същите тези хулители престанаха да обогатяват вдъхновителите си, купувайки им коли и къщи, и заплащайки образованието на наследниците им? Къде ще застанат стотиците църковни чародейки и петдесятни врачки, които като кукумявки виеха и все още вият против името и делото на Господния пророк? Къде ще застанат коварните и хитри комбинатори в Интернет, които взеха адреса от електронната поща на служение “Мория”, даден единствено за проява на щедрост и благодарение, като побързаха нечестиво да го предложат на стотици порносайтове, тъй че пощата ни да бъде претрупана от реклами за виагра, кондоми и презервативи, а връзките към сайта ни – поставени в гнусни форуми на перверзни посетители? Къде ще застанат стотиците и хилядите, неизвестни за мен противници на пророческото благовестие, които извършиха неизброими мерзости, за да увеличат до ужас поруганието ми?
Истината е, че всички те напълно заслужено ще наследят ада!!!
Казвам това, и ще го повторя с цялата си отговорност на слуга и пророк Господен, за да няма отпосле чудене, маене, лелекане и скърцане със зъби:
Всички противници на служение “Мория”, били те активни или пасивни в злото си, ще наследят дълбочините на ада, защото са вършили беззакония не против кръв и плът, а против Вечния Господ и Съдия, Чието Име е Исус Христос.
Активните ще отидат в ада, защото активно са мразили Истината, и са способствали за похулването, опозоряването и страшното поругание на Божия слуга! Пасивните ще отидат в ада, защото нечестиво са се присмивали над бедността и мизерията на пророка, а не са взели на предвид, че при всичкото ми нямане, пак обогатих духовно Църквата Христова повече от всичката човешка религия с всичките й пари, телевизии и издателства. Те ще бъдат наказани от Божия Яростен Гняв, защото винаги са били готови щедро да дадат парите си за религиозна заблуда и суетни човешки проекти, но сърцата им са останали закоравени и стиснати, когато е трябвало да отделят дори стотинка за Божието Свято Дело! И там, в пламъците на неугасимия огън, и активните и пасивните ще проклинат деня, часа и мига, когато са се решили да вършат нечестието си и да се поставят в услуга на дявола.
А за всички останали, които биха поискали освобождение от крепостите на Ерихон, и от седемте червея на сатанинските мерзости, сега казвам:
Делото не е мое, но Божие!
Господ Исус Христос е Военачалникът пред стените на Ерихон!
Негова е битката, Негова е победата, Негова е Славата, и Негов е съкрушителният триумф над дявола и над всичките нечестиви човеци!
Блажени човеците, които се намерят на Пътя, а не против Пътя на Божия Пророчески Дух! Амин и Амин!

Leave a Reply