ДУХЪТ НА ФИЛАДЕЛФИЯ – III ГЛАВА

III. ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ФИЛАДЕЛФИЙСКАТА ЦЪРКВА

Тук ще продължа да разглеждам думите на Бог към Филаделфийската църква. След Давидовия ключ, като велико насърчение, Исус продължава да говори за огромното Си благоволение към християните под тази църква. В следващите стихове Той не просто насърчава, но показва Истинския и Верен Път на Своята Църква – пътят, минаващ през отворените врати.
Нека да прочетем Неговите думи:
“Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми…” (Откровение 3:8)
Това е един от стиховете, който мнозина не могат да разберат. Най-често възникват въпросите:
Защо Господ Исус Христос благоволи най-много върху църква, имаща само “малко сила”? Какво става с църквите, имащи “много сила”?
Отговорът на тези въпроси ще открием, когато разсъдим за каква “сила” всъщност става дума. Пътят на Христовата Църква нямаше да бъде лек. Срещу нея щеше да се изправи цялата религиозна и светска власт. Дяволът щеше да отприщи ярост, гонение и ненавист срещу свидетелите на Живия Бог. Исус определи дяволската съпротива по много точен начин:
“Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи…” (Йоан 9:4) 
Нощта, в която никой не може да работи – ето главният прицел в предупреждението на Исус. Имайки само малко сила, Филаделфийската църква съхрани чистотата на Христовото Учение през тази нощ. Докато други решиха, че нощта е досущ като ден и тръгнаха да превземат света. В очите на света те бяха “силни” църкви. Църкви, които ще видим във всяко село и във всеки град. Църкви, които се разраснаха, обогатиха и пуснаха пипалата на своето влияние вън от границите на Божието Слово. Църкви, които така се вплетоха с Кесаря, че станаха придатък на светската власт. Тази “малка сила” на Филаделфийската църква беше прицел на Божията Ревност.
Най-категоричното слово, с което можем да разберем Божия характер и най-вече Неговата ревност ни даде Апостол Павел в “Първото послание към Коринтяните”, където заяви:
“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презряните неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има…” (1 Коринтяни 1:26-28) 
В този стих виждаме обратно пропорционална духовна зависимост. Тя гласи, че църкви, които са силни в очите на света, са слаби и нищожни в Божиите очи, а онези, които са слаби и нищожни в очите на света, са прицел на Божията ревност и благоволение!
Нека сега да видим в какво се състои ревността и благоволението към Филаделфийската църква. Казано с две думи – това са отворените врати пред тази църква. Преди да започна тяхното разглеждане искам да се настроите духовно с едно кратко встъпление.
Часове преди да бъде разпнат, Исус се обърна към учениците Си и им каза:
“Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз, да бъдете и вие…” (Йоан 14:1-3) 
Исус възкръсна и отиде в Дома на Отец, за да ни приготви място. Неговото обещание бе, че пак ще дойде и ще ни вземе при Себе Си, тъй щото гдето е Той, да бъдем и ние. Някога, четейки този стих, мислено си представях, че завръщането, за което Исус говори в този стих, е Второто пришествие, когато Той ни взима при Себе Си, за да бъдем с Него. Днес Бог ми дава друг поглед върху този стих. Исус не само ни приготви място, но пак дойде и ни взе при Себе Си, тъй щото гдето е Той, да бъдем и ние. Исус се върна при Църквата Си чрез Святия Дух, за да бъдем винаги с Него, за да остане верен на обещанието Си:
“ …и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века…” (Матея 28:20) 
Разбирате ли това? Проумявате ли го?
Словото казва, че Бог ни е “съвъзкресил и турил да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса…” (Ефесяни 2:6)
А мнозина чакат да дойде Второто Пришествие и тогава да са с Исус!
Бъдете с Исус сега! Ходете с Исус сега!
Посещавайте Дома на Отец сега!
Помислете, че всички ние живеем някъде и имаме свой дом. И този дом има нещо, което имат всички домове. Той има врати. Така и Домът на Отец има врати, през които се влиза и излиза. Животът на Исус бе Път към тези врати. Възкръснал от мъртвите, Той влезе през вратите в Дома на Отец и излезе отново през тях чрез Духа Си, за да е завинаги при нас. И сега обещанието Му към Филаделфийската църква е изпълнено:
“Ето, поставих пред тебе отворени врати, които никой не може да затвори…”  (Откровение 3:8) 
Задача на моите размишления е да видим как човек влиза през отворените врати в обиталищата на Святия Дух и как Святият Дух използва отворените врати, за да провежда волята си в света. Целта е да получим огромен достъп до Божията Сила, за да бъде животът ни за Исус Христос силен и победоносен. Темата за вратите ще разгледам в три аспекта:
1. Вратата като вход за преминаване на изкупените
2. Вратата като вход на служение
3. Вратата като вход на Божията Слава
Нека да започна с първата врата.

Leave a Reply