ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – VII ГЛАВА

7. СЪВРЕМЕННИТЕ ЛИЦА НА ТЕОСОФИЯТА

За да разберем съвременните лица на теософията, трябва да сме наясно какво представлява самата теософия. Преводът е твърде привлекателен и гласи: “Божествена мъдрост”. Така всеки представител на теософията е теософ, следователно – “божествено мъдър”. Желанието на дявола да развращава човешките души чрез силата на своето лукавство не е от вчера. Той винаги е търсил хора, пълни с душевна лакомия, които да се откажат от простотата и чистотата на Христовото Учение, така щото да дадат в сърцата си вход на скакалци. Наблюдавайки първите тенденции на теософията да гълта човешките души, Апостол Павел ще напише:
“Но боя се да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите…” (2 Коринтяни 11:3-4)
Тези думи идат да предупредят, че основен белег от активността на дявола срещу Църквата ще бъде именно този – да се правят лукави трактовки на Новия Завет на Исус!
Да се проповядва друг Исус, друг дух и друго благовестие!
Това, че ще се проповядва друг Исус и друго благовестие, непременно щеше да роди и други “християни” в други “църкви”. И ето тук, в това отношение, дяволът щеше да направи хлъзгав улей към бездната, който да повлича мнозина. Нека първо ви разкрия в какво се състои ледът, тоест, хлъзгавината, която е липса на опора под краката, липса на божествено потвърдената Истина. Когато питах Бог как може да се победи дяволската мъдрост, Той ми отговори много кратко:
“С Моята Мъдрост!”
Мъдрост се изправя против мъдрост, нали?
И на мъдрост трябва да се противостои с мъдрост.
Това е начинът да победим!
Така за дълго време се потопих в книгата “Притчи Соломонови”, за да получа просветление от Духа. И ето първото, което Бог ми даде:
“Видял ли си човек, който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния нежели за него…” (Притчи 26:12)
От стиха става ясно, че повече надежда има за безумните, нежели за теософите! Защо? Ами защото имат себе си за мъдри. Това обяснява и факта, че учението им е прогласено като “божествена мъдрост”.
Основното, което искам да знаете в тази връзка, е, че Мъдростта от Бога не се декларира!
Тя се доказва с живот на праведност, смирение и чистота!
Кой тогава декларира, че е мъдър? Естествено онзи, който иска да му повярват, че е божествено мъдър, ако и да не е. В сърцето на Луцифер има огромни количества от мъдрост, която мъдрост обаче не е Божията, понеже е извратена. Сам Бог казва за него:
“Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост…”  (Езекиил 28:12)
А малко по-долу показва и случилото се с Луциферовата мъдрост:
“Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си…” (Езекиил 28:17)
Бог не казва, че Луцифер е изгубил мъдростта си, но че я е развратил. Значи, дори извратена, тя остава в него.
Нима мислите, че дяволът ще пропусне да реализира своя капитал? И как ще го реализира? Като казва на хората, че мъдростта му е станала развратена ли?
Нищо подобно! Никой търговец не тръгва да продава стока, на чийто етикет пише: “Развалена и прогнила!” Кой ще му я купи тогава? Но я си представете какво става с тази стока, когато там със златни букви пише:
Теософия!!!
Толкова хора са с душевна лакомия и глад по забраненото, че едва ли биха пропуснали да напълнят душите си с бесовската мъдрост. За тези хора Апостол Павел с плач заявява във “Филипяни”:
“Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст; чиято сетнина е погибел, (погубителят Авадон) чийто бог е коремът, и чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща…” (Филипяни 3:18-19)
Не четете този стих по плът и не мислете, че погибелта на тези, които обичат чревоугодничеството, ще е по-голяма от погибелта на тези, за които в най-пълна степен се отнася Павловото предупреждение. Защото Апостолът тук визира най-вече онези, чийто бог е собственият им корем, тоест, дух, който пълнят с източен вятър.
Какво прави дяволът с такива хора?
Има убедителни стихове от псалмите, които разкриват действието на теософията в живота им. Ето тези стихове:
“Ония пък, които слизат на морето с кораби, и вършат работи в големи води, те виждат делата на Господа, и чудесата Му в дълбочините, защото когато заповядва и вдига бурния вятър, който повдига морските вълни, те се издигат до небесата и пак се спущат до дълбочините; душата им се топи от бедствие. Люлеят се и политат като пияни, и целият им разсъдък ги напуща…” (Псалом 107:23-27)
Какво значи да излезете на море с кораби?
Отговорът е в това, че корабът е служение в морето на света. Това служение хвърля мрежите си и който се улови, улови се. И вижте сега примката, която Авадон слага на теософите. Казва се, че те виждат делата на Господ и чудесата Му в дълбочините. Това в никакъв случай не ги прави богоугодни, защото и Ева видя делата на Господа, когато вкуси забранения плод от дървото, което Бог посади в Едем. Истината е, че теософите виждат забранения плод и с това предизвикват Божия Гняв.
Какво прави тогава Бог?
Стихът казва, че Той “заповядва и вдига бурния вятър”. Това е източният вятър, а той, както вече знаете, идва със скакалците си.
И какво правят скакалците с теософите? Ето какво:
“…те се издигат до небесата и пак се спускат до дълбочините…”
Чудно ли е тогава, че душите им ще се топят от бедствие и че целият им разсъдък ще ги напусне? При такъв скок от земята до поднебесната и от поднебесната до ада не остава нищо друго за пленниците на Авадон.
Ето затова ви моля да изгоните от душите си всякакъв глад по неизвестното, всякакво дълбаене в тайни, но по-добре се стремете към простотата и чистотата на Исус, за да възпитавате в себе си Неговите божествени добродетели.
Другото, което искам да ви кажа за теософията, е това, че като погибел върху човека тя не идва случайно. Тя е днешният източен вятър, а както вече разбрахте от досегашните ми разсъждения, това е вятър на въздаяние от Бога. Когато общувах със Соломоновите притчи, аз забелязах там много потвърждения за това, че Божият Гняв наистина постига само нечестивите. Ето вижте сами това:
“Устата на чужди жени са дълбока яма, и оня, на когото Господ се гневи, ще падне в нея…” (Притчи 22:14)
Какво да прави устата на една чужда жена, която не е Невястата на Исус, освен да диша лъжи и да предлага теософия? Не става ли тази уста бездна, тоест, дълбока яма без дъно? И на кого да се гневи Господ, освен на онзи, който не обича Словото на Исус и търси алтернативни източници за духовен растеж?
Но именно такива “алтернативни” вярващи Словото предупреждава с думите:
“Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт…”  (Притчи 12:14)
“Какво пък? Нестандартен поглед към Исус!” – ще прошепне скакалецът на жертвата си. Но дали наистина погледът е към Исус? Дали тази жена, която събира алтернативни вярващи е Невястата на Исус?
Бих казал, че тя по-скоро е несвястна, тоест, изпаднала в духовен транс и липса на разсъдък. Отново за нея в “Притчите” ще прочетем:
“Безумната жена е бъбрица, проста и не знае нищо. Седи при вратата на къщата си, на стол по високите места на града, и кани ония, които минават, които вървят право в пътя си, като им казва: Който е прост, нека се отбие тук; а колкото за безумния, нему казва: Крадените води са сладки, и хляб, който се яде скришом, е вкусен, но той не знае, че мъртвите са там, и че гостите й са в дълбочините на ада…” (Притчи 9:13-18)
Виждате ли с какво Авадон хипнотизира безумците?
Словото показва, че това са “крадени води”, и “хляб, който се яде скришом”!
Но нима Господ Исус е Хлябът от Небето, Който трябва да ядем скришом? Не е ли обратното? Не е ли Благата Вест Хлябът, Който ние ядем явно?
В това отношение теософите са буквални изпълнители на стиха от “Притчи”. Те седят по високите места на града, тоест, опитват се да впечатляват всеки с огромните знания, които имат. Така те стават капан за високоумния, който като муха се залепва за тях. Затова и Словото предупреждава в “Притчи”:
“Който обича препирни обича престъпления, и който построява високо вратата си, търси погибел…” (Притчи 17:19)
Няма начин да търсиш и да не намериш. Това е духовен закон. Който търси, непременно намира. Въпросът обаче не е дали намира, а кого и какво намира. Голяма грешка е да смятаме дявола за глупав, защото той иска да го смятаме именно за такъв. Глупава е безумната жена, която той управлява, но не и началникът й. Защото за Авадон Божието Слово ни открива и това:
“Авадон няма покрив…” (Йов 26:6)
Какво значи че князът на бездната няма покрив?
Бог ми откри, че смисълът, в който това е казано за Авадон, е, че той няма ограничение в познанието си за тайните на битието. Покривът е върхът, кулминацията в строежа на една идея, учение и философия. Но когато се казва, че Авадон няма покрив, се има предвид, че той може вечно да развращава жертвите си с нови и нови окултни знания.
Другият смисъл, който Бог ми каза за липсата на покрив при Авадон е този, че той не може да скрие делата си от Всевиждащия поглед на Бог!
Мнозина, които правят договор със смъртта и се закрепват с теософия биват измамени от чувство за фалшива сигурност, тоест, че никой не знае за посвещението им към Авадон. Но и за тази тяхна фалшива сигурност Бог пророкува чрез Исайя, като казва:
“Горко на ония, които дълбоко търсят да скрият намеренията си от Господа, – чиито дела са в тъмнината, и които казват: Кой ни види? Кой ни знае?”  (Исайя 29:15)
Бог ви види и Бог ви знае! И Той няма да закъснее със Съда Си.
Нека и ние видим онова, което вижда Бог. Нека тук да ви изброя по-явните служители на теософията. Като начало ще започна с най-големият й представител в България.

Leave a Reply