ИМПЕРИЯТА ИЗТОК – ЕЛИТНАТА АРМИЯ НА АВАДОН – II ГЛАВА

2. КАМИЛИТЕ ИЛИ ЗА РИСКОВЕТЕ С ИЗХОДА НА ЦЪРКВАТА

Предстои да се запознаем с първите представители на империята Изток – демоните, наречени камили, които превръщат и човеците в камили. Както най-вероятно се получава, в асоциацията на човека винаги се появява пустинята, когато спомене думата “камила” или се появява камилата, когато спомене думата “пустиня”. И това не е случайно. Камилите живеят в пустинята и за тях там е естественото място на живот. Погледнато духовно обаче, демоните-камили живеят там, където е налице запустяване и ги няма живите води на Святия Дух.
Един от факторите, който дяволът ползва, за да покварява човеците, е да набелязва потенциални мишени, които да атакува с окултно-религиозни внушения. Подобни хора винаги се намират и живеят в духовна пустиня.
Някога Бог изведе Израил от властта на Египет. И то не толкова от държавно-политическата, колкото от духовната му власт. Същото днес върши и Господ Исус Христос за Своята Църква. Този свят е Содом и Египет. В този свят властват разрушителни дяволски сили. Ето защо всеки повярвал в Исус напуска властта на този свят. Или – образно казано – излиза от Египет. От този момент във вярващия започва изпитът на вяра и упование в Бога.
Защо?
Ами защото споменът по Египет е много силен. Това е причината за известно време вярващият да преживява Изход, тоест, той е излязъл от Египет, но все още не е в обещаната земя!
Той е вън от гнездото на окултизма, но все още в пустинята!
Така за всеки християнин тази пустиня се явява като място, което ще премине под мощната ръка на Исус, или като място, където ще затъне в пясъците и ще намери компания от камили. Нека сега да прочетем как Бог ни говори за онези, които са потенциални мишени за дявола:
“Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, който уповава на човека, и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господа. Защото ще бъде като изтравничето в пустинята, и няма да види, когато дойде доброто, но ще обитава сухите места в пустинята, в една солена и ненаселена страна…” (Еремия 17:5-6)
Какво значи да правиш плътта си своя мишца?
Това значи да уповаваш на плътското си мислене, което ще те отдалечи от Господа, но непременно ще те приближи до дявола. И тогава този дявол ще ти се представи за Бог и ще ти предложи учение, което само прилича на Божието, но не е. Има няколко неща, най-характерни за камилите, които тук искам да изложа пред вас, за да се научите да ги различавате и да отбягвате всякакво духовно общение с тях. Като начало нека видим как “Книгата Левит” ни разкрива камилата:
“Обаче от ония, които преживят, или от ония, които имат раздвоени копита, да не ядете следните: камилата, защото преживя, но няма раздвоени копита; тя е нечиста за вас…” (Левит 11:4)
Аз не искам да бъдете плътски, щото да решите, че Бог разрешава кулинарни казуси пред Израил. Не! Думите на Бог са духовни и несъмнено искат да ни предупредят, че около нас често ще виждаме хора-камили, които преживят, но нямат раздвоени копита. Именно с тях Бог забранява всякакво общение.
Как да си обясним това преживяне при камилите?
Преди всичко – преживянето е сдъвкване на храна. Така и камилата дъвче храната си. Но вижте, че тя няма раздвоени копита, тоест, не е отделила пътя си от пътя на греха и света. Така тя ще заблуди мнозина, че е угодна на Бог. Вие ще я видите как си носи Библията под ръка и вечно я преживя.
Но кой дух я вдъхновява да я чете?
Кой дух и разкрива дълбочините на Словото?
Защото, ако това не е Божия Дух, то ще е дяволът, който така ще изкористи и изврати прочетеното от камилата, щото ще я остави завинаги в пустинята. Ако камилата би раздвоила копитото си, тя би напуснала пустинята. Но тя ще си остане завинаги в пустинята. И не просто ще живее там, но ще задържа всеки, който би искал да я напусне. Както знаете, камилите са издръжливи животни. Причината е в това, че те държат много водни запаси в корема си. Онова, което мнозина няма да разберат, е, че тези запаси не са Божие Слово, но слово на Авадон, слово от империята Изток. Както вече казах, тази империя е не просто окултна, но религиозно-окултна. Ето защо тя винаги ще ползва от запасите на империята Египет, която е империя на окултизма. В крайна сметка, Изходът пред Църквата, е Изход от Египет, но ако някой е останал в пясъците, то е, защото споменът от Египет е силен.
Вижте как Бог пророкува против южните животни, тоест, против всички, които са изгубили разума си и са станали проводници на окултизма:
“Наложеното за южните животни пророчество: През наскърбителната и мъчителна земя, дето има лъвица и як лъв, ехидна и горителна хвърката змия, занасят богатството си на плещите на оселчетата; и съкровищата си на гърбицата на камилата, при люде, които няма да ги ползват, защото помощта от Египет ще бъде суетна и безполезна; затова го нарекох: Рахав (тоест: Самохвалец), който бездейства…” (Исайя 30:6-7)
Виждате ли, че богатството на южните животни се носи на гърбовете на камили и осли?
Днес Авадон е утвърдил много камили. Те носят словото му в сърцата си. Те са се прегърбили от това слово, защото поначало дяволът не може да стои изправен, поради Божието проклятие над него. Но едно е да си прегърбен от Египет, а съвсем друго – от източните религии и философии. Защото, (както е известно надявам се на всички) в Африка живеят едногърби камили, докато в Азия, и особено в Тибет – двугърби. Фактът, че на Изток камилите са с две гърбици, иде да покаже два товара, тоест, не само окултен, но и религиозен. И понеже гърбиците са на едно и също животно, свързани помежду си, то и затова товарът става окултно-религиозен. Някой може да мисли, че произволно интерпретирам Божието Слово, но нека ви кажа, че това Слово Бог роди в сърцето си още преди създанието на света. Така че не Бог ще съобразява Словото си със света, но светът ще се съобрази с Господа. Неслучайно Апостол Павел говори, че:
“…вечната Му сила и божественост се вижда ясно, разбираемо чрез творенията…” (Римляни 1:20)
А не беше ли вечната Сила на Бога тази, която изхвърли Сатана на земята? Чудно ли е тогава, че Бог ще направи творенията да свидетелстват за Силата Му. Това са дълбоки неща, които искам да знаете. Защото ако камилата на Египет (говоря духовно) е противна на Бога, то колко по-противни ще са Му тибетските камили? Колко по-противни ще са източните камили, който са двойно прегърбени от товара на заблудата?
Когато Бог в Словото си се обръща против някоя личност, Той рядко има предвид името на смъртен човек. По-скоро – Бог пророкува против духа, стоящ зад името. А в Библията има едно име, което е нарицателно за плътска похот. И това име е името Амон.
Защо го споменавам тук?
Защото Бог има слово против Амон, с което го предупреждава, че ще бъде погълнат от империята Изток. Първо – убедете се, че Амон наистина е нарицателен за плътската похот:
“…заклевам се в живота Си, казва Господ на Силите, Израилевият Бог, Моав непременно ще бъде като Содом, и амонците като Гомор, място, завладяно от коприви и солници, – вечна пустота…” (Софония 2:9)
Отново искам да предупредя, че плътската похот е официална покана към най-страшните демони на Злото. Това означава, че всеки, който е плътски и иска да остане плътски и се отрече да следва Исус, остава в пустинята. А там непременно бива забелязан от империята Изток, защото в духа си е станал като Амон. Ето и пророчеството против всички амонци:
“Сине човешки, насочи лицето си към амонците и пророкувай за тях. Кажи на амонците: “…ето, ще те предам на жителите на изток да те владеят; и те ще поставят селенията си в тебе, и ще разпрострат шатрите си в тебе; ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти. И ще направя Рава обор на камили, и земята на амонците място, гдето лежат стада; и ще познаят, че Аз съм Господ…” (Езекиил 25:2-3, 4-5)
А сега забележете, че източните жители ще “поставят селенията си” и ще “разпрострат шатрите си” в Амон. Казано по друг начин – основа на активността на империята Изток ще бъде плътската похот на човеците! И в крайна сметка – селенията и шатрите завършват с многозначителното Божие заявление:
“И ще направя Рава обор на камили, и място, гдето лежат стада…”
Какви са тези камили оставам на вас да се досетите. Защото отново повтарям, че Божият поглед е духовен и Божието Слово – вечно действащо във всеки миг на човешката история. А истината е, че източните жители не са японци или корейци, китайци или монголци. Източните жители са хора, които духовно живеят под влиянието на империята Изток!
Казвам това, за да не хвърляме укор върху хората, живеещи в Азия. Аз нямам нищо против тях, нито пък Господ има нещо против тях. Онова, против което Господ има причини, са всички, които не желаят да скъсат с плътската похот и мислене. Именно те ще бъдат погълнати от камилите, за които ви говоря в тази глава. Нека всеки види в нея предупреждение от Бога, защото някога и Исус говореше, но малцина имаха уши да слушат. Неговите думи са отправени към всички религиозни лидери, както тогава, така и днес. Ето какво каза Той:
“Слепи водители, които прецеждате комара, а камилата поглъщате…” (Матея 23:24)
Знаете ли кои са тези “слепи водители”?
Това са онези, чиято духовна слепота отваря врата за влиянието на империята Изток в Църквата. Те са готови със седмици да прецеждат някой нищожен грях и случайно падане на човека, да го съдят и одумват. Но когато дойде господин теософът с всичката измама на неправдата и всичкото лукавство на гърбиците си, те го поглъщат, тоест, приемат съжденията му за чиста монета. Някои веднага ще си припомнят и още едни думи на Исус, в които Той каза, че е по-лесно камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието Царство.
Спомняме си това, нали?
Аз дълго време четях тези думи и си мислех че Господ оригиналничи.
Не! Той просто показа изходния път пред камилите!
А той е следният – да се отрекат от всичко в себе си и да се смирят съвършено, така щото смирението и себеотричането да им позволят да преминат през стеснения Божий критерий!
Но колко ли камили ще направят това?
Вижте само главите им, когато минават край вас! Те се толкова горди с теософията си! Те са толкова горди с водите в корема си! Но за съжаление не забелязват, че са жестоко прегърбени от заблудата на дявола.
Затова ви моля още веднъж! Не се доверявайте на хора, които живеят в пустинята! Не се доверявайте на хора, които ви говорят, но не чувствате от тях да блика Живата Вода на Святия Дух. Те винаги са били против Господния народ. Те са агенти на империята Изток, които искат да погълнат Църквата, както някога това правеха мадиамците и амаличаните против Израил. Нека прочетем и това:
“А мадиамците и амаличаните и всичките източни жители бяха разпрострени в долината по множество като скакалци; и камилите им по множество бяха безбройни, като пясъка край морето…” (Съдии 7:12)
Този стих е духовен и иде да покаже множествата от демони, които са застанали и мотивират земните племена против Израил. Нещо, което и днес същите демони правят против Църквата. А както забелязахте, освен камили, тук се говори и за скакалци. Ако някой мисли, че авторът на “Съдии” е ползвал думата “скакалци”, за да покаже по-голямо множество, той просто не е познал Духа на Божието Слово.
Следващата глава ще ви убеди какво са скакалците в духовния свят.

Leave a Reply