АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – X ГЛАВА

10. РЕКА ЕФРАТ ИЛИ ЗА УЧЕНИЕТО НА ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ

За мнозина може би ще се окаже доста смело да обвързвам една река с учението на човека-Антихрист, но това нито съм го измислил аз, нито пък своеволно съм си го интерпретирал. Аз просто чета Словото на Бога така, щото оставям Той да ви говори, а не умът ми да прави анализи.
Като начало искам да знаете, че много от понятията за духовния свят заимстват от познатите ни в материалния или по-скоро – материалният свят ги заимства от духовния. Идеята, че една воля или едно учение може да се олицетворява като река, почива върху дълбоко разсъждение за смисъла на духовната воля, била тя Божия или сатанинска. Исус ни предупреждава в “Евангелието от Матея”:
“И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо…” (Матея 7:26-27)
Виждате ли, Исус говори, че “придойдоха реките”?
Тези Негови думи са несъмнено и само строго духовни.
Защо? Ами защото Сатана има много реки, с които иска да погълне човешката душа, да я удави и завлече. Като започнете от Нил и стигнете до Ефрат. Бог също има Своя река, известна като Реката на Живота, изявена в “Откровение 22:1-2” и “Псалом 46:4”.
В тази глава аз искам да ви говоря за река Ефрат, олицетворяваща изявата и учението на човека-Антихрист. Преди да ви въведа в темата, искам да прочетем един най-важен стих от “Книгата Битие”, говорещ за основните реки на земята:
“И река изтичаше от Едем да напоява градината, отгдето се разклоняваше и стана четири главни реки. Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, гдето има злато. И златото на оная земя е добро, там има още бделий и ониксов камък. Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата Хуска земя. Името на третата река е Тигър; тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат…” (Битие 2:10-14)
Фактът, че тези четири реки водят началото си от Реката в Едемската градина, иде да ни покаже, че освен като географски понятия, които са безспорни и никой не отрича тяхната реалност, съществуват и духовни реалности, свързани с тези реки. И забележете, че докато за първите две реки се дават описания с техните пътища и течения, то при последните две реки такова описание няма. Това не е случайно. Помислете, че Бог изгони първите човеци от Едемската градина и постави там херувими с пламенен меч, така щото да се пази пътя към Дървото на Живота. (Вж. Битие 3:24) Но с това Божията Воля не приключи. Бог изгони Адам и Ева, но не ги унищожи поради беззаконието им. Бог обеща изкупление на човешкия род, за което се говори в “Битие 3:15”. Затова не е чудно, че реката, изтичаща от Едем, се разклони и стана четири главни реки. Тези реки могат много да ни вълнуват, понеже първите две се свързват изключително с изявата на Бога, а вторите две – с изявата на дявола. Аз няма да навлизам в големи дълбочини по отделно за всяка река, но ще кажа, че река Фисон отговаря на активността на Закона, река Гион – на Божията Благодат. Река Тигър – на източните религии и учения и река Ефрат – на учението на човека-Антихрист.
Нека видим по-голямата пълнота за Гион. Смисловото знамение на Гион означава “поток”, но също така и “благодатна долина”. Този “поток” е играел изключителна роля върху Божиите помазаници. Цар Давид например, когато избира сина си Соломон за Свой наместник и цар над Израил, казва на пророк Натан и свещеник Садок:
“Вземете със себе си слугите на вашия господар, качете сина ми Соломона на моята мъска, и заведете го долу в Гион; и свещеник Садок и пророк Натан нека го помажат там за цар над Израиля…” (3 Царе 1:33-34)
Другото важно нещо, свързано с тази река, е водопроводът Силоам, който е едно от основните водохранилища на Ерусалим. Някога, когато цар Езекия бе заплашван от асирийския цар Сенахирим, отклони водите на река Гион през водопровода Силоам:
“Същият тоя Езекия запълни и горния извор на водата на Гион и я доведе направо долу на запад от Давидовия град. И Езекия успя във всичките си дела…” (2 Летописи 32:30)
Не бих споменавал този факт, ако той нямаше духовно продължение в пророчеството на Бог към Израил. Но нека преди това да видим какво значи името на другата река Ефрат. Неговият смислов превод е “плодородие” и “изобилие”.
Как тогава да свържем тези значения с активността на дявола?
Налага се да повторя едни стихове от “Езекиил” за човека-Антихрист, за да разберете отговора на въпроса:
“Ето, асириецът бе кедър в Ливан с хубави клонове, с дебела сянка и с висок ръст; и върхът му бе всред гъсти клончета. Водите го хранеха; бездната го отрастваше с реките си (Тигър и Ефрат), които течеха около посаждението му; и изпращаше каналите си по всичките дървета на полето…” (Езекиил 31:34)
Личи ли тук плодородие и изобилие?
Разбира се, че личи. Макар да е противно на Бога, то е факт, който не може да бъде оспорен. И сега нека да прочета как Бог се обръща към народа Си и го предупреждава:
“Понеже тия люде се отказаха от тихо течещите силоамски води (изворът на Гион, преобраз на Божията Благодат, Битие 2:13) и се радват за Расина и за Ромелиевия син, затова, ето, Господ въвежда върху тях силните и големи води на Ефрат*, (реката) асирийският цар и всичката му слава; и като прелее през всичките си канали и наводни всичките си брегове, ще нахлуе и през Юда, ще наводни, ще прелее и ще стигне до гуша, и прострените му крила ще напълнят ширината на земята ти, Емануиле…” (Исайя 8:6-8)
Това пророчество спокойно би се отнесло към частичните пророчества на Бог към Израил, ако не бе споменато в Божиите думи едно обръщение:
“И прострените му крила (на Антихриста) ще напълнят ширината на земята Ти, Емануиле…”
Това обръщение иде да покаже, че Отец се обръща към Сина Си Исус, Чието старозаветно име беше Емануил (Вж. Исайя 7:14) Но за да се обръща Отец към Сина си в едно такова пророчество, то го прави, за да визира именно времето, когато Неговият Син ще се разправи с асириеца, дръзнал да влиза в земята Му.
А кой дава власт на човека-Антихрист да влиза в свещената земя на евреите?
Именно причината, която изявява Бог:
“Понеже тия люде се отказаха от тихо течащите силоамски води…”
Когато някой не иска да приеме Божията Благодат, река Гион, то тогава върху него непременно ще дойдат “силните и големи води на Ефрат, асирийският цар и всичката му слава…”
Разбирате ли това, за което ви говоря? Проумявате ли го? Не са ли днес мнозина охладнелите? Не са ли днес много онези църкви, които се радват на светското нечестие, което, подобно на Расин, заплашва царските свещеници на Исус? Няма ли при изявата на звяра да стане така, че учението му “като прелее всичките си канали и наводни всичките си брегове, ще нахлуе и през Юда, ще наводни, ще прелее и ще стигне до гуша…”
Нека никой не се опитва да си представя тук драматични репортажи от природни бедствия.
Защо Ефрат ще стигне до гуша?
Ами защото гушата е мястото, където се намират гласа на човека, а желанието на звяра в онова време ще бъде всеки да го изповяда за Господ Исус Христос, тоест, да отвори устата си…
А сега да обърна внимание на думите, с които Бог говори за Антихриста:
“И прострените му крила ще напълнят ширината на земята Ти, Емануиле…”
Тук се загатват “летателни” способности на звяра, тоест, възможност на Антихрист да се превъзвишава и превъзнася. А същите тези способности са записани и в “Книгата на пророк Даниил”, където за звяра се казва:
“…и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време…” (Даниил 9:27)
Същото запустяване от звяра ще видим в предупреждението на Исус:
“А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините, и които са всред града, нека излязат вън, а които са в околностите да не влизат в него. Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано…” (Лука 21:20-22)
Мнозина дори не знаят какво е писано. Мнозина така са ослепени от теологията, щото са сложили под знака на миналото и историята цялото бъдеще, което се открива в Стария Завет. Но за всички, които са стигнали в четенето на тази книга до тук, мога само да се радвам, защото наистина са водени от Божия Дух и не са презрели пророците на Всевишния. Тук аз искам да ви дам най-дълбокото пророчество на Бога против река Ефрат, против учението на Антихрист и неговите поклонници:
“И змеят (Сатана) изпусна след жената (Израил), из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката…” (Откровение 12:15)
Ето това е реката Ефрат. Реката, която ще доведе до най-страшното запустение целия свят. Когато Бог е търсил сърце, на което да открие тези дълбоки тайни, то е видял като достоен съд Своя пророк Исайя и именно него е посветил не в какво да е пророчество, но в наложено пророчество, тоест, такова пророчество, което никоя теология и извратен човешки ум да не могат да поместят и покрият. Затова започвам разглеждане на Божието пророчество против река Ефрат:
“Наложеното за пустинята на морето* (тоест, голямата река Ефрат) пророчество: Както южните вихрушки, които стремително летят, така иде разрушение от пустинята, от страшната земя…” (Исайя 21:1)
Забелязвате ли, че Бог нарича Ефрат не просто с името й, но я определя като “пустиня на морето”?
Това е духовно определение, което плътски никак няма да свържете. Не може една река хем да е пустиня, хем да е море. Но тук морето олицетворява този свят, а пустинята на морето е учението, което запустява света. Как го запустява? Словото казва, че “както южните вихрушки стремително летят, така иде разрушение от пустинята…”
Какви са тези “вихрушки”? Отговорът е невъзможен без познаването на духовните посоки на света. На мен ми бяха необходими седем години посвещаване в Божията Благодат и Слово, за да разбера тези посоки, които сега ще дам и на вас. Вижте долната графика с компаса:

grafica compas
Виждате ли този компас? Той отговаря духовно на разпределението на сатанинските империи на този свят. Убедете се в това като погледнем към посоката “Север”. Това е посока, сочеща нагоре. Ако мислено продължим тази посока, ще видим, че тя води към небето. Ето защо това е империята Вавилон, която олицетворява активността на началствата и властите на нечестието в небесните места. А сега погледнете на посоката “Юг”. Това е посока, която сочи надолу. Ако продължим мислено тази посока, ще видим, че тя ще ни отведе към ада. Ето защо това е империята Египет, която олицетворява активността на демоните на ада и властта на окултизма. Интересно става да се види посоката “Изток”. Тя олицетворява източните религии и философии и показва съвместителството на “Севера” и “Юга”. Източните учения имат в себе си много религия, но и много окултизъм. Те са религиозно-окултни и затова са от най-силните в сатанинския план за поквара над човечеството. Вижте сега и посоката “Запад”. Това е посока, която отговаря на Асирия, която е империята на човека-Антихрист. Това е най-страшната империя на дявола, понеже на запад слънцето залязва, тоест, Спасителната Сила на Господ Исус Христос там престава да действа. Последното, което виждате, е империята в центъра на компаса. Това е империята Содом, която играе ролята на главен диспечер и разпределител на останалите империи.
И сега нека отново се върна на пророчеството против Ефрат. Там Бог казва, че разрушението от пустинята идва като “южни вихрушки”. Посоката “Юг” е посока към ада, към империята Египет, която е империя на окултизма. Така разбираме, че основното в учението на Антихрист ще бъде окултизмът, който не е нещо друго, но вяра в дявола. В крайна сметка градът на звяра засвидетелства наличието на две духовни империи в онова време. Ето стихът, говорещ за това:
“…големият град, който духовно се нарича Содом и Египет…” (Откровение 11:8)
Именно връзката между Содом и Египет, тяхната сплав, отговаря на империята Асирия, която е плътско-демоничното сладострастие и похот, смесени с висшия окултизъм. Чудно ли е тогава, че пророк Исайя нарича земята на Антихриста “страшната земя”?
Нека да продължим и видим какво се случва с Божия пророк:
“Тежко видение ми се откри: Кованият коварства и грабителят граби…” (Исайя 21:2)
Сега ще говоря по откровение от Бога. Искам да знаете, че когато пророк Исайя е получил видението за Антихриста, то е било толкова ужасяващо, че духът на пророка насмалко е щял да отпадне. Той е изпитал върху собственото си сърце целия ужас от активността на звяра. Ето вижте следващите му думи:
“Затова хълбоците ми са пълни с болеж; болки ме обзеха както болките на жена, когато ражда; сгърбен съм та не мога да чуя, смутен съм, та не мога да видя. Сърцето ми се разколебава, трепет ме ужаси…” (Исайя 21:3-4)
Прочетете още веднъж цитираните думи. Те напълно отговарят на състоянието на антихристите, миг преди Божието въздаяние. Точно така ги е видял и Апостол Павел във “1 Солунци”:
“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише; защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат…” [ (1 Солунци 5:1-3)]
Ето ги същите симптоми, които е изпитал и Божият пророк. Бог не само му е дал да пророкува, но и да изпита целия ужас, на който ще бъде подложено човечеството. И вижте сега следващите думи на Исайя:
“Дрезгавината, която пожелах, се обърна на страшилище за мене…” (Исайя 21:4)
Днес мнозина са сменили Светлината на Исус с дрезгавина. И това се дължи на активността на империята Вавилон, която е блудницата, мамеща християните. Малцина са тези, които не просто устояват против съблазните и изкушенията й, но с Божий Меч разбиват съблазните й. Защото тази дрезгавина, за която говори пророкът, ще видим записана в притчите на Соломон, където неразумният младеж се подлъга по блудната жена.
Нека прочетем думите в тази притча:
“Видях между безумните, съгледах между младежите, един млад, безумен човек. Който минаваше по улицата, близо до ъгъла й, и отиваше по пътя към къщата й. Беше в дрезгавината, когато се свечери, в мрака на нощта и в тъмнината. И посрещна го жена, облечена като блудница и с хитро сърце…”  (Притчи 7:7-10)
Знаете ли какво време е дрезгавината?
Това е време, когато нито е светло, нито е тъмно. Уж е светло, а слънцето е залязло. Уж е тъмно, а още се вижда.
Но какво ще видим без Слънцето? Какво ще видим без лъчите на Святия Дух, Който изхожда от Исус и Отец и свидетелства за Тях?
Така мнозина се подлъгват като този младеж в притчата на Божия мъдрец. Каква ще е съдбата му обаче? Ето каква:
Дрезгавината, която е пожелал, ще се обърне на страшилище за него!
Блудството, което той ще извърши, ще бъде хула против Святия Дух и вечна изолация от мира, Светлината и Любовта на Спасителя.
Моля ви, братя и сестри! Изпитвате себе си дали сте във вярата!
Защото днес има много книги, които се продават в християнските книжарници, но не всички от тях са светли. Има много дрезгавини, непотвърдени от Святия Дух, изсмукани от пръстите на човешката мъдрост. Има твърде много теология и твърде малко познание чрез Дух на мъдрост и откровение. Не мислете, че духът на Антихрист ще ви се представи като дух на Антихрист.
Нищо подобно! Той ще ви предложи неща, на пръв поглед верни! Той ще ви предложи поглед от земята към Небето! Но именно тук мнозина ще се спънат като младежа. Защо? Ами защото Библията не е поглед от земята към Небето, а поглед от Небето към земята! Не направите ли това вярно разделение, нямате ли този критерий, то вие сте потенциални мишени за човека-Антихрист и бъдещи удавници в неговата река.
Знайте, че всичко, което е записано, ще се изпълни. И ако Бог е видял, че река Ефрат ще залее света, то това ще стане, но не за погибел на Неговите люде евреите, а за погибел на блудницата и отстъпилата църква. Именно така продължава пророчеството на Бог в “Исайя”:
“Строшете се народи, бъдете разломени, и (чуйте всички, които сте в далечни страни!) Опашете се, но ще бъдете разломени; опашете се, но ще бъдете разломени. Съветвайте се помежду си, но съветването ви ще се осуети; говорете дума, но тя няма да стои; защото Бог е с нас. Защото така ми говори Господ със силна ръка, и научи ме да не ходя в пътя на тия люде, като каза: Да не наречете съюз всичко, което тия люде наричат съюз, и да не се боите от това, от което те се боят, нито да се плашите. Господа на Силите – Него осветете, от Него да се страхувате и пред Него да треперите. И Той ще бъде за светилище, – но и за камък, о който да се спъват, и за канара, поради която да се наскърбяват двата Израилеви дома, – за мрежа и за примка на ерусалимските жители. И о Него мнозина ще се спънат, ще паднат и ще се съкрушат, и в нея ще се впримчат и ще се уловят. Завържи увещанието, запечатай поуката между учениците Ми. И аз ще чакам Господа, Който крие лицето Си от Якововия дом, и на Него ще се надявам. Ето, аз и децата, които ми е дал Господ, сме за знамение и за предвещание в Израиля от Господа на Силите, Който обитава хълма Сион…” (Исайя 8:6-18)
Искам тук да внимавате в последното изречение, което Исайя казва. В него се говори, че пророкът и децата му са за знамение и предвещание на Израил. Но кое е знамението и кое – предвещанието? Ето ги:
“И Господ ми рече: Вземи си една голяма писателска дъска на напиши на нея с обикновени букви – За Махер-шалал-хаш-база* (тоест “Тичай на корист, бързай на грабеж” ) и аз си избрах за верни свидетели свещеника Урия и Захария Еверехиевия син. Прочее, отидох при пророчицата; и тя зачена и роди син. И Господ ми рече: Наречи го: Махер-шалал-хаш-баз;…” (Исайя 8:1-3)
Това дете е едно твърдо потвърждение от Бога за това, че всичко, което пророк Исайя е изговорил, ще се роди в точното време и място. А името на детето е твърде специфично, за да го пропуснем:
“Тичай на корист, бързай на грабеж!”
Това не е име, подобно на много други имена. Това е предвещанието, че на земята ще дойде един, който ще прави именно това – ще тича на корист и ще бърза на грабеж. Спомнете си и другото, което Бог предрече за него:
“…ще го изпратя против един нечестив народ (духовното племе Едом – б.а.) и ще му дам заръчка против людете, на които се гневя, за да вземе користи и да улови плячка…” (Исайя 10:6)
Колко са онези, които внимават в това предвещание? Колко са онези, които търсят не буквата, а прицела на Божия пророчески поглед?
Река Ефрат ще залее целия свят и учението на Антихриста ще залее гушите на мнозина, но ще дойде времето, когато Бог ще извърши съдба над тази река. Вижте каква е Божията съдба:
“Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете (На които Исус е Цар – б.а.), които идат от изток…” (Откровение 16:12)
Нека никой не се чуди на посоката “изток”, спомената в този стих. Това не е империята Изток, но духовен символ на посоката, от която изгрява Слънцето, тоест, Второто Пришествие на Исус.
Ето тук е краят на учението на човека-Антихрист. Учение, което е обречено да вдигне много шум, но и много бързо да се стопи и изчезне. В Божият Спасителен план за цялото човечество има белези, които малцина са разбрали и поради тази причина бъдещето за тях е неясно и твърде тревожно. Само че Библията не говори за тревожно бъдеще, а за Слава, радост, мир и тържество на Господ Исус Христос в Неговото Пришествие. Асирия ще претърпи своеобразно преобразяване, понеже едно “поле” е твърде скъпоценно за Бога, за да си мислим, че Бог ще го направи да изчезне. Така стигам до последната глава в тази книга – обръщането на Асирия към Бога.

Leave a Reply