АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – VIII ГЛАВА

8. ЗЛОБНОТО ПЛЕМЕ ПРОТИВ БОЖИИТЕ ПРОРОЦИ

В тази книга не мога да оставя неосветлен въпросът с отношението, което мнозина църковни лидери имат към Божиите пророци. Искам да знаете, че по своя духовен статут пророците стоят най-високо в Божия Спасителен план. Някой може да попита:
“А не са ли това Апостолите?”
Казах – “пророците” и държа на това, което казах.
Защо?
Ами защото духът, подготвящ явлението на Антихриста, е наречен в “Откровението” не “лъжеапостол”, но “лъжепророк”!
Сатана може да е лишен от разум, но не е лишен от хитрост и невероятно комбинативен ум. И ако в неговите богопротивни усилия духът на Антихрист играе първостепенна роля като “лъжепророк”, то това е свидетелство, че в Божия Спасителен план първостепенна роля играят пророците. В Старият Завет бе зарегистриран един дух на съпротива срещу Божиите пророци. И всеки, който е изучавал историята на старозаветния Израил, знае, че този дух взе силни позиции в някои личности. Хора, като Корей, Датан и Авирон, в които беше останал респект, почит и влечение към египетския дух, към духа на окултизма, към духа на Фараон. Всъщност – това бяха шпионите и подстрекателите на Фараон всред Господния народ. А в този народ имаше един мъж, който блестеше като светило и по своята чистота и покоряване на Всевишния, бе най-смиреният и кроткият между човеците. Този човек беше пророк Моисей. Човек, който обичаше Израил с цялото си сърце. Човек, който застана в пролома между Израил и Бога, когато Всемогъщият беше решил да изтреби коравовратните идолопоклонци. Светлината и чистотата на Моисей бодяха като остен хора като Корей, Датан и Авирон. Те, които бяха извратени в духа на своя ум. Те, които гледаха, но не виждаха, слушаха, но не чуваха, дръзнаха да се опълчат против Господния помазаник, като казаха за него и Аарон:
“Стига ви толкоз! Цялото общество е свято, всеки един от тях, и Господ е всред тях. А защо възвишавате себе си над Господното общество?” (Числа 16:3)
Знаете ли, че този въпрос твърде често днес задават “щраусите”. Те не търпят присъствието на Господните пророци в църквите, но ги гонят. Защо? Защото светският дух, духът на комфорта и свръхдуховността им е по-скъп от Божията Истина. На това какво да кажем?
Именно думите на Апостол Юда, който в посланието си казва за тях:
“Горко им! защото ходят по Каиновия път, заради печалба се впускат във Валаамовата заблуда, и погиват в Кореевото упорство…” (Юдово 11)
Спомняте ли си прочетеното за Вааламовата заблуда?
Какво направи Бог с Валаам?
Нищо повече от това, че накара собствената му ослица да проговори с човешки глас и така да възпре лудостта на пророка. В това има тайна, която малцина знаят, но аз ще ви я изявя. А тайната е, че в Божиите очи пророците са осли. Оселът е преобраз на Божий пророк, така, както волът е преобраз на Божий пастир. Характерно за осел е неговата упоритост и неотстъпчивост. Той е инат и държи на своето си, каквото и да става. Така и ослицата на Валаам стоеше и не искаше да помръдне на пътя, докато Валаам я биеше. Докато волът е нещо друго. Той е призван да обработва земята, тоест, Библията, и да дава на вярващите плодовете на своя труд.
А сега помислете над Божията заповед от “Второзаконие”:
“Да не ореш с вол и осел заедно…” (Второзаконие 22:10)
Този стих има духовен прочит, който гласи:
Не поставяй пастир и пророк в еднакъв духовен авторитет!
Защо?
Защото пасторът ходи по Пътя, но пророкът е този, който сочи Пътя!
Защото когато Исус влезе в Ерусалим като Цар, не яздеше вол, но осел. Така Господ искаше да подчертае изпълнението на пророческите предсказания за Него в Стария Завет. Защото пророците в Стария Завет бяха оселът, с който Господ Исус влезе в Ерусалим, като Цар. Защото със сигурност, погледнато човешки, на Него Му подобаваше да влезе, яздещ на бял, чистокръвен арабски жребец, но Божият Син следваше Словото на Отца Си, изречено чрез Святия Дух:
“Радвай се много сионова дъщерьо; ето твоят цар иде при тебе; Той е праведен и спасява, кротък и възседнал на осел, да! на осле, рожба на ослица…” (Захария 9:9)
И сега нека да продължа с отношението към Божиите пророци. За духа на Антихрист върховното желание е да бъдат убивани, гонени, унижавани, смазвани, презирани, отхвърляни и подигравани Божиите пророци. Ето защо той атакува църквите, за да си създаде всред тях духовни потомци на Корей, Датан и Авирон. Но за да се убедите, че това е така, нека отново погледнем “Книгата Числа”. Ето какво е знамението, което Бог извършва над нечестивите бунтовници. Моисей казва за Божията Воля в онзи миг:
“От това ще познаете, че Господ ме е изпратил да извърша всички тия дела, и че не ги правя от себе си…” (Числа 16:28)
Забележете думите на Моисей и ги положете много дълбоко в сърцата си. Той казва, че Господ го е “изпратил”. Не че го е призовал, не че го е извикал при Себе Си, но че го е… изпратил. По това могат да се кажат много дълбоки истини и аз ще го сторя малко по-нататък. Но сега нека отново се върна на словото на Моисей:
“…ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или ако им се въздаде, според както се въздава на всичките човеци, то Господ не ме е изпратил; но ако Господ направи ново нещо, – ако отвори земята устата си та погълне тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа. Като изговори той всички тия думи, земята се разпукна под тях. Земята отвори устата си и погълна тях, домочадията им, всичките Корееви човеци и всичкия им имот. Те и всичко тяхно слязоха живи в ада, земята ги покри и те погинаха всред обществото…” (Числа 16:29-33)
Забележете цитираните думи. Те са най-убедителното доказателство, че Корей, Датан, Авирон и техните последователи са били изкусени в онзи миг не от кой да е дух, но от духа на Антихрист.
Защо мисля така ли?
Защото, ако отворим “Откровението на Йоан” ще видим че човекът-Антихрист и духът на Антихрист имат сходна съдба с Кореевите потомци:
“И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел…” (Откровение 19:20)
Не може две такива личности да са толкова противни на Бога и да очакват, че просто ще умрат, защото смъртта би била добър изход за тях. Не! Те ще бъдат хвърлени живи в огненото езеро, така както живи в ада слязоха Корей и последователите му. Ето затова знайте, че днес Кореевите потомци не са вън от Църквата, както някой би помислил, защото в онова време Корей не бе вън от Израиля. Напротив – те са вътре в Църквата и поради тяхното гнусно влияние Божиите пророци са толкова отхвърляни и намразени. Исус също е видял какво ще върши това богопротивно племе и затова е предупредил:
“Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град…” (Матея 24:34)
А сега нека да разберем защо е толкова голяма нетърпимостта към Божиите пророци. Вече подчертах думите на Моисей, че той е “изпратен” от Бога към Божия народ. Исус също казва, че “изпраща” към църквите Своите пророци. Това иде да ни покаже, че по духовния си статут Божиите пророци са нещо повече от вярващи в Църквата. Те са зениците на Бога, Неговите очи в Тялото Христово. Но помислете, че очите не са част от Тялото, а от Главата. А Главата е Христос. Това вече иде да ни покаже, че пророците са предузнати и посочени от Всевишния, преди още да им е дал образ в утробите на майките им. Ето като пример пророк Еремия. За него Бог каза:
“Преди да ти дам образ в корема, познах те, и преди да излезеш из утробата, осветих те. Поставих те пророк над народите…” (Еремия 1:5)
Вижте Йоан Кръстител! Той още не бе заченат в утробата на Елисавета, но Господният пратеник вече изяви съдбата му пред свещеника Захарий. Вижте най-вече пророческата притча на Исус:
“Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат…” (Матея 22:2-3)
Забелязвате ли, че в тази притча има три действащи лица?
Първо – Бог. Второ – слугите на Бога. Трето – поканените.
От това можем да изведем познанието, че слугите на Бога не са поканените, а поканените не са Слугите на Бога. Аз не поучавам ереси и моля да бъда разбран правилно. Няма такова нещо като евангелска църква с щатен пророк. (Гнусна американска доктрина, толкова светска, религиозна и наивна, че може да доведе само до запустение.) Няма такова нещо като училище за пророци, а ако има, то е човешко, а не Божие. Защото някога и пророк Илия имаше пророчески ученици, но в нито един от тях Бог не благоволи, а по-скоро заповяда на Илия да помаже за пророк онзи, когото Той Си беше избрал. Има просто две неща в Божия Спасителен план и колкото по-бързо се проумеят, толкова по-добре.
Първото е, че Бог призовава всички да дойдат под Кръвта на Исус и всички, които дойдат, са призвани!
Второто е, че Бог има избрани и предузнати слуги, чрез които сочи Пътя на призваните!
Тази е причината Исус да ни казва, че “мнозина са призвани, а малцина са избрани…”
“Ами ако не съм от избраните, то какво да правя?” – може да попита някой.
Радвай се, че си спасен!
Тържествувай в Исус и приемай пророците Му, защото:
“Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи…” (Матея 10:41)
Ето това е избраният от Бога – пророкът.
Но Исус продължава, за да ни покаже и призваните:
“…и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи…” (Матея 10:41)
Ето това е призваният от Бога – праведникът. Призван да върви по Пътя на Праведния. Но истински призваните да вървят по Пътя на праведните няма да се огледат в двадесет и втора глава на “Матея”, защото там Исус продължава като казва:
“Той изпрати слугите Си да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обяда си; юнците ми и угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба. Но те занемариха поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си, а останалите (Корееви потомци) хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им. (Вавилон) Тогава казва на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни…” (Матея 22:3-8)
Забелязвате ли кои са недостойните?
Не Божиите пророци, слугите на Царя, но поканените евангелски църкви, охладнели от западно тщеславие, търговия, и дух на Кореево упорство.
Аз не отричам това, което Бог ми казва да изявявам и потвърждавам. Той ме помаза за Свой пророк и ми даде да върша Неговата работа. Нека Неговият Свят Дух потвърди в сърцата ви това. Тук само искам да прибавя, че каквото се случи в съдбата на много други пророци, това се случи и в моята. Бях отхвърлен от всички евангелски църкви, в които Бог ме пращаше. Бях обвинен като слуга на Антихриста, а книгите ми – обявени за ереси.
И какво от това?
Божието Слово и дело няма да пропаднат. Те не се връзват. Ако и да трябва още пет години, или още десет да живея в изолацията, изградена от Кореевите потомци срещу служението ми, то това ще е, за да се прославя Бог и да се изпълни Словото Му. Защото Словото Му не обеща райски комфорт за слугите Му, но гонение, злоба, оплюване и убиване. Причината да включа и тази глава в книгата, е, че Бог ми каза:
“Людете Ми не разсъждават. И много от пасторите са упоени от духа на света. От сърцата им наднича онзи нечестивец Корей, който плюеше по слугата Ми Моисея, но Аз издигам силен вятър против безполезните пастори и запустителна суша против красивите им градини. И всички те ще изсъхнат, и като камили в страстта си ще смъркат въздуха и ще се питат в Едом ли са още или в пустинята Кадис. Аз ще ги направя като безводни кладенци, така щото само ако пясъкът им вкуси човек, ще повръща и бяга надалеч. Защото презряха живота на Оазиса и се повдигнаха против избраните Ми и ги изгониха от паството Ми…”
Моля ви от цялото си сърце. Търсете Славата на Бога, а не славата на скъпите костюми и вратовръзки. Защото е близо времето, когато Бог ще е против всеки пастор с надигнато сърце и горделив ум. Защото е близо времето, когато в църквите на Западното тщеславие…
“…вместо благоухание ще има гнилота, вместо пояс, въже, вместо накъдрени коси, плешивост, вместо нагръдник, опасване с вретище и вместо красота, белези от изгаряне…” (Исайя 3:24)
Племето на Корей днес действа в църквите. Нетърпимостта към Божиите пророци днес заразява като краста. Бъдете далеч от това племе, защото то е най-ефективната изява на духа на Антихриста и всеки, който остане в духа на Корей, ще пропусне мига на грабването и вечността с Божия Син.
Аз зная, че срещу тази книга ще се надигне вой и ропот, както някога той се надигна в стана на израилтяните. Но вие, мои братя и сестри, не сте от онези, които спят, и аз вярвам, че Бог ще докосне сърцата ви със всяка страница от тази книга. Дотук за племето на Корей, Датан и Авирон.

Leave a Reply