АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – VII ГЛАВА

7. ПОКАЯНИЕТО НА ПЛЕМЕТО ЕФРЕМ

Нека внимават на тази глава всички, които търсят Исус. Нека внимават на тази глава всички, които живеят с Исус. Търсещите ще намерят Бога, защото живеещите ще ги заведат при Него. Ние трябва да познаваме пълнотата на Божието сърце и Божията Милост и Благост към грешните. Защото ако някога закоравяване сполетя Израил, то закоравяване сполетя и Църквата, тоест, ако религиозният дух беше съборил Израил, то много скоро след това събори и Църквата. Мнозина не разбраха това. За тях Божието Слово бе затворено и запечатано с тайна. А наистина има една дълбока тайна, която ще ви разкрия тук, защото Бог ми заповядва да го сторя. Спомнете си какво сте чели за служението на Йоан Кръстителя. Той предидеше пред Лицето на Бога в духа и силата на Илия. И неговата мисия беше подчинена на една единствена цел:
“…да обърне сърцата на бащите към чедата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ…” (Лука 1:17)
Забележете:
Не да осъди, но да обърне!
Днес, в това последно време, Бог започва прочит на пророческото Си Слово, казано чрез Осия. Защото когато Ефрем и Израил заслужаваха смърт поради беззаконията си, Бог не ги предаде на смърт, но каза:
“Людете Ми решително отстъпват от Мене, ако и да ги повикат пророците да гледат към Всевишния, пак никой не се старае да се изправи. Как да те предам, Ефреме? Как да те оставя, Израилю? Как да те направя като Адама? Как да те поставя като Севоим? Сърцето Ми се промени дълбоко в Мене, милосърдието Ми се запали. Няма да изпълня намерението на пламенния Си гняв, няма пак да изтребя Ефрема; защото Аз съм Бог, а не човек, Светият всред тебе, и няма да дойда при тебе с гняв. Те ще ходят след Господа, Който ще рикае като лъв; а като изрикае, тогава чедата ще бързат да дойдат от запад, ще бързат да дойдат от Египет като птица и от Асирийската земя като гълъб…” (Осия 11:7-11)
“Няма пак да изтребя Ефрема…” – казва Господ. Тези Негови думи убедително доказват, че Ефрем веднъж е бил изтребен и тези пророчески стихове касаят не старозаветните ефремци, а техните духовни новозаветни потомци.
Защо мисля така?
Именно защото мнозина ще се завърнат при Бога, идейки от запад – империята Асирия, и от юг – империята Египет!
Аз се прекланям пред Господ и пред богатството на Неговата Милост и Любов, защото те са толкова големи. Искам да знаете, че каквото е възможно да се спаси от Ефрем, ще се спаси. (Тук не говоря за Израил, защото за неговото спасение е посветена отделна глава в книгата – б.а.) Милосърдието на Бог вече е запалено и Неговите служители вършат Волята Му за обръщане на религиозните към Исус. Тук искам да подчертая друго, а именно това, че Бог отдавна е видял атаката на религиозния дух и е знаел колко време ще продължи тя. За тази атака предупреди и Исус, но думите Му останаха неразбрани. Ето какво каза Той:
“Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи. Когато съм в света, светлина съм на света…” (Йоан 9:4)
“Нощта, в която никой не може да работи…” – не беше ли това атаката на религиозният дух на Сатана, духът на Антихриста? Не бяха ли това онези два рога, прилични на агнешки, които принудиха земята да им се покори? Но колко време щеше да продължи това?
В отговора на този въпрос ще ви разкрия тайната, записана в “Книгата на пророк Осия”:
“Аз ще бъда като лъв на Ефрема, и като млад лъв на Юдовия дом; Аз, да! Аз ще разкъсам и ще Си отида; ще отнеса и не ще има кой да отърве. Ще Си отида, ще се върна на мястото Си, догдето признаят грешката си и потърсят лицето Ми; в скръбта си ще Ме търсят усърдно, казвайки: Дойдете да се върнем при Господа; защото Той разкъса и Той ще ни изцели, порази и ще превърже раната ни. Подир два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни въздигне; и ние ще живеем пред Него…” (Осия 5:14-15, 6:1-2)
Искам да обърнете много голямо внимание на подчертания стих. Там е споменато времето, в което Господ ще се разправи с религиозния дух и ще изтръгне из ноктите му Своите люде. Казано е:
“Подир два дни ще ни съживи, на третия ден ще ни въздигне…”
Тези дни са пророчески, а не обикновени. Ключ за тяхното разбиране ни дава Апостол Петър, който заяви във второто си послание:
“Още и това нещо да не забравяте възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не искат да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние…” (2 Петрово 3:8-9]
Нека отново се върна на пророчеството от Осия. Виждате ли, че след два дни Бог ще съживи Ефрем и Израил, тоест, религиозните християни и религиозните евреи, а на третия ден ще ги въздигне. Единственото неизвестно, което трябва да изясня, е това, че пророчеството започва да тече от разпъването на Исус на Голготския кръст, защото тогава се случи закоравяването на Израил, а в духовен план се зарегистрира и духовното разпъване на Христос от религиозната църква, дължащо се на духа на Антихрист, който вече беше дошъл в света. И ако за Господ един ден е като хиляда години, както ни увещава Апостол Петър, то става ясно че след две хиляди години Бог ще съживи Ефрем и Израил, а в началото на третото хилядолетие ще ги въздигне.
Слава на Бога! Това са днешните времена!
Защото разпъването на Исус е станало през 29 година от новата ера, а като прибавим 2000 години, то се вижда срок до 2029 година, след който срок Израил и Ефрем ще стоят възстановени и въздигнати пред Божието Лице. Пророчеството от Осия в пълна степен визира днешното изливане на Святия Дух, известно като “късен дъжд”, който е зареден с Духа и Силата на Илия, нужни за проповядване на покаяние и обръщане.
Вземете сила от това разпечатано пророчество. Нека религиозните се освободят чрез него. Нека Източно-православната църква стане праведна и славна, като изхвърли всичко източно от себе си, всеки идол, канон и апокриф. И това ще бъде мигът на нейното въздигане и съживяване от Святия Дух. Заявявам пред вас и не лъжа. Бог ще въздигне много високо всеки от православната религия, който се обърне и Го погледне. Затова ще завърша думите на тази глава с увещание и препоръка към потомците на Ефрем:
“Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го, докато е близо; нека остави нечестивият пътя си, и неправедният помислите си, нека се обърне към Господа, и Той ще се смили към него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро…” (Исайя 55:6-7)

Leave a Reply