АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – IX ГЛАВА

9. ИЗРАИЛ И ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ

Ето, че настъпи моментът в тази книга, когато ще говоря за Израил и човека-Антихрист. В много от главите по-напред аз загатнах за това, но тук искам да ви дам един по-ясен поглед върху всичко, което предстои да се случи и е видяно в Библията с Божия пророчески поглед. Нека отворим “Книгата на пророк Исайя” и там да потопим умовете си в разбиране на Божиите планове, както и на сатанинските такива:
“Горко на асириеца, жезъла на гнева Ми, тоягата, в чиято ръка е Моето негодувание! Ще го изпратя против един нечестив народ и ще му дам заръчка против людете, на които се гневя, за да вземе користи и да улови плячка, и да ги стъпче като калта по пътищата…” (Исайя 10:5-6)
Искам да обърнете внимание как Господ Бог определя асириеца. Не по друг начин, но като “жезъл на гнева Му” и “тоягата, в чиято ръка е Божието негодувание…” Бог има гняв към този свят, който никога не е желаел да се покори на Волята Му. Бог има гняв към онези, които като блудници Го напускат. Бог има да извърши съдби чрез човека-Антихрист. И тези съдби са свързани именно с жетвата на плевелите от самия дявол. Плевелите, пораснали на полето “Асирия”, където ще пристигне асириецът. Още Апостол Йоан предупреждава вярващите, че на света е излязъл дух от царството на тъмнината, наречен “дух на Антихрист”, чиято задача бе да сее отровни семена, така щото да поникнат отровни плевели. Но както на всяко сеене идва жетвата, така и на тези плевели тя ще дойде. Това ще бъде жетва, продиктувана от Божия Гняв. Апостол Павел също предупреди във “Второто послание към Солунците”:
“Никой да не ви измами по никой начин, защото това (Пришествие на Господ Исус Христос – б.а.) няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта…” (2 Солунци 2:3-4)
Обърнете още веднъж внимание на Божиите думи от “Исайя”. Бог казва, че ще изпрати човека-Антихрист против людете, на които се гневи, за да “вземе користи”, да “улови плячка” и да ги “стъпче като калта по пътищата…” Ето в това последното – “калта по пътищата” – се разбира на какво всъщност се гневи Бог. Исус Христос ни откри Себе Си като Пътят, Истината и Животът. Като единственият Път, Истина и Живот. Но от активността на дявола стана така, че се появиха и много други пътища, фалшификати на този Път. Фалшификати, които предлагат на вярващия не Жива Вода, но кал… А тази кал, както вече имах възможност да кажа, не е нещо друго, но преобраз на религиозното мислене, което не е нито сто процента дух, нито сто процента плът, а смесено, така, както водата и пръстта се смесват и се получава кал. Но нека сега продължа, за да видите как реагира дяволът на Божието решение. Той, така или иначе, ще прибере плевелите си, тоест, онези, които винаги са се покорявали на неговите богопротивни принципи и слово. Но не само това е желанието на дявола. Малко нещо е за него да прибере своите си, но той ще се опита да посегне и на други, които не са негови, други, които са останали с чиста съвест, макар и далеч от спасителната сила на благовестието. Той ще се опита да посегне на евреите, чието покривало и неразбиране на Новия Завет Бог ще снеме след грабването на Църквата, при изпълването на точното числото от езичници, повярвали и спасени от Господ Исус. (За това предупреди Апостол Павел – Вж. Римляни 11:25-26) И така, човекът-Антихрист ще дойде да царува на земята, опитвайки се да лавира и пренебрегва Божията Воля поради която му е дадено да слезе в плът. Бог го изпраща да порази блудницата Вавилон, но той отправя поглед към евреите…
Не е ли твърде голям този залък за него?
Нека продължим с пророчеството на Всевишния в “Исайя” за човека-Антихрист:
“Обаче не му е намерението да прави така, нито мисли така сърцето му; но в сърцето му е да съсипе и да изтреби не малко народи. Защото казва:
Всичките Ми князе не са ли царе? Халне не е ли както Кархамис? Емат не е ли като Арфад? Самария не е ли както Дамаск? Както ръката ми е стигнала царствата на идолите, чиито изваяни идоли бяха по-много от ерусалимските и самарийските, не ще ли направя на Ерусалим и на неговите кумири, както направих на Самария и на нейните идоли?” (Исайя 10:7-11)
Искам да знаете, че когато излезе по земята, човекът-Антихрист ще иска отдаване на слава и поклонение като към Бог. В оня момент Сатана ще е предал цялата си власт и сила в ръката на сина си, както е писано:
“…и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт…” (Откровение 13:2)
А във “Второто послание към Солунци” четем още едно потвърждение:
“…тогова, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят…” (2 Солунци 2:9-10)
В какво се състои голямата власт, която Сатана дава на сина си? Именно в това, че той обединява в сина си целия си хилядолетен опит в лукавство и измама, сила и знамения, така че да представи сина си в света не като Антихрист, но като Господ Исус Христос. Искам да запомните това, ако и да го знаете. Просветените от Бога знаят, че той ще е Антихристът, но за пред света той ще е завърналият се Син Божий на земята. И задачата на този “син” ще бъде да се разправи с онези религиите, които всякога са отричали изявата на Твореца в Господ Исус Христос. А нека си спомним, че някога евреите се закоравиха към Спасителя и Го разпънаха на Голготския кръст. Какъв по-удобен повод на Сатана да се разправи с Божия народ?
Ето затова асириецът заявява:
“Не ще ли направя на Ерусалим и на неговите кумири, както направих на Самария и на нейните идоли?”
Моля ви да приемете духовното от тази декларация на Антихриста. Онази старовременна Самария не е като последната. Последната “Самария” е говорител на опасна религия, религия-дипломат, която светът приема и от която се възхищава. Тази религия е хуманизмът. Едва ли има човек, който да не е чувал за самарянските съюзи и организации днес по земята. Целта на религията Хуманизъм е да бъде като буфер, който да поема сблъсъка между различните идеологии и религии на Сатана. Аз дълго време не можех да приема това, но Бог отвори очите ми за коварната роля на тази религия. Но нека да продължа с човека-Антихрист. За него отново Апостол Павел в същото онова “2 Солунци” предупреждава:
“…човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи (както Бог) в Божия храм и представя себе си за Бог…” (2 Солунци 2:3-4)
Искам да забележите думите – “над всеки, който се нарича Бог”. Това е особен стих, който визира Троицата. Можем да предполагаме с каква сила Сатана ще облече сина си, за да има Антихрист подобна изява. Следващото много важно нещо от цитата са думите – “щото той седи, както Бог, в Божия храм и представя себе си за Бог…” Ето, че вече звярът е излязъл от поставената му от Бога задача. Сатана не иска само плевелите си. Звярът седи в Божия Храм и това не е Църквата като Божий Храм, защото тя вече е грабната преди времето на изпитанието, според Божието обещание в “Откровение 3:10” и “Лука 21:36”. Това е Храмът в Ерусалим, който е свещеното място на евреите.
Усещате ли как започва да изпъква замисълът на асириеца?
Антихрист иска и Божиите жита (евреите) в това последно време да обърне на плевели. За това, страшно за евреите време, Исус предупреждава в “Евангелието от Матея”, като казва:
“Затова, когато видите мерзостта, (изявата на Антихрист) която докарва запустение, за която говори пророк Даниил стояща на святото място, (храмът в Ерусалим), (който чете нека разбира) тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините…” (Матея 24:15-16)
От това пророческо предупреждение разбираме, че Бог не е изненадан от коварната природа на Антихриста. Дяволът грешно си прави сметката. Бащата на лъжата е обречен да излъже себе си. Защо? Защото е обречен да извърши всичко, според както Бог иска и вижда, въпреки прекомерните си и болни амбиции. Ето защо и синът му няма да постигне повече от това, което му е допуснато от Всемогъщия Бог. А сега да продължа да чета голямото пророчество от “Исайя” за асириеца:
“Затова, когато свърши Господ цялото Си дело над хълма Сион и над Ерусалим, (Вж. Откровение 11 – там е описано делото на двамата Божии свидетели – б.а.) ще накажа, дума Той, плода на надменното сърце на асирийския цар, и славенето на надигнатите му погледи. Защото той казва: Със силата на своята ръка извърших това, и с мъдростта си, понеже съм разумен; и преместих границите на народите, разграбих съкровищата им, и като силен свалих седящите на високо; и ръката ми намери като гнездо богатствата на племената; и както събира някой оставени яйца, така аз събрах целия свят…” (Исайя 10:12-14)
Как ви звучи тази изповед? Не е ли много нахална?
Да, такава е!
Но тя е категорично потвърждение на стиха от “2 Солунци”, че Антихрист ще се превъзнася. А вижте сега и следващата му хвалба:
“И никой не поклати крило, не отвори уста, нито цвърти…” (Исайя 10:14)
Дали Бог е изненаданият, че това наистина е така?
Ако отново отворим “Откровението на Йоан” ще видим, че там за звяра се казва следното:
“…и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра; поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр и кой може да воюва против него?” (Откровение 13:3-4)
Нека никой не мисли, че по онова време хората ще си хвърлят шапките от радост и ще викат:
“Благодарим ти, змей! Ти си дал много власт и сила на този звяр!”
Няма такова нещо. Никой не може да се покланя на някого, когото счита за змей, но по-скоро ще се покланя, ако го счита за Бог. Много хора действително ще бъдат измамени, че Антихристът е завърналият се Исус и ще отдават слава на “бога”, който го е пратил, и ще му се покланят. Но Бог не може да бъде смутен от това. Бог е спокоен и невъзмутим, защото се изпълнява не нещо друго, но Словото Му и онова, което Той е видял. В същото пророчество на Исайя Всевишният се обръща към Антихрист и го пита:
“Дали ще се похвали секирата против този, който сече с нея? Ще се големее ли трионът против този, който го движи? – като че ли жезълът би поклатил тия, които го вдигат. Или тоягата би подигнала този, който не е дърво? Затова Господ, Господ на Силите ще прати на тлъстите му мършавост, и под славата му ще се запали пожар, като пожар от огън. Светлината на Израиля ще бъде за огън, и Светият негов за пламък; и ще изгори и пояде тръните му и глоговете му в един ден; ще погуби и славата на леса му и на плодовитото му поле, и душа и тяло…” (Исайя 10:15-18)
Полето на Антихриста е плодовито. Асирия е пълна с глогове и тръни. (”Бере ли се грозде от тръни…”) Но виждате ли, че секирата не може да обърне ръката Господна, която я държи. Онзи, Който не е дърво, не се плаши от тоягата, която е направи поради нечестивите. И тази тояга ще изпита върху себе си Божия гняв и възмездие. Защо? Защото ще я подпали огън. “Светлината на Израил ще бъде за огън, и Светият Негов за пламък…” Искам да обърнете голямо внимание на думите, че Бог ще порази плодовитото Асирийско поле, като погуби не само телата, но и душите на богоотстъпниците. Когато за първи път размишлявах сериозно над този стих, той ми се видя странен. Попитах Бог:
“Кажи ми, Господи, какво имаш предвид тук? Как така ще погубиш нечестивата душа? Та нали душите са вечни, за разлика от тялото?”
В отговор на въпросите ми Бог ми припомни едни думи на Исус:
“Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има…” (Матея 25:29)
А сега помислете – какво има един човек, когато застане пред Съдията в Страшния Му Съд?
Нищо повече от едничката си душа. Напускайки този свят ние не можем да отнесем нищо със себе си. Но да застанеш пред Пречистия Съдия с душа, от която наднича образът на звяра и числото на името му… Размисълът оставам на вас. Той остава за мен все още пълен с неразгадана тайна. А сега отново ще продължа с пророчеството против империята Асирия в “Исайя”. Ето какво казва Бог за Своите люде, евреите:
“И в оня ден останалите от Израиля и избавените от Якововия дом няма вече да се облягат на този, който ги порази, но ще се облягат с истина на Господа, Светия Израилев. Останалото, останалото от Яков ще се обърне към могъщия Бог, защото, ако и да са людете ти Израилю като морския пясък, само остатък от тях ще се върне; взето е решение за погубление, преизпълнено с Божията правда. Защото Господ Бог на Силите ще извърши, според решението, погубление всред цялата страна. Затова така казва Господ Бог на Силите: Люде Мои, които живеете в Сион, да се не боите от асириеца, ако и да ви удари с жезъл, и дигне тоягата си против вас, според както я издигна Египет; защото още твърде малко, и негодуванието Ми ще престане, и гневът Ми ще се обърне за тяхна погибел; и Господ на Силите ще подбуди против него бич, както в порязването на Мадиама при канарата Орив; и жезълът Му ще се издигне над морето и ще го възвиси, според както го възвиси над Египет. И в оня ден товарът му ще се мести от плещите ти. И хомотът му от врата ти, и хомотът ще се строши поради помазанието ти…” (Исайя 10:20-27)
В тези стихове вече заблестява спасителната програма на Бог спрямо евреите. Вижте Божиите думи. Бог казва на евреите да не се боят от асириеца, ако и да ги удари с жезъл, подобно на Фараон. Съществува един духовен паралел, който характеризира Божия почерк спрямо народа Му в древността и при изявата на човека-Антихрист. Виждате ли, че асириецът ще издигне тоягата си, “според както я издигна Египет”. Някога Фараон властваше над Израил и угнетяваше Божиите люде. Същото в последните времена ще прави и Антихристът. Той ще избива физически евреите и ще стане така, че Сатана ще направи останалите две империи – Содом и Египет – да му сътрудничат. Така е и записано в “Откровението”:
“И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат…” (Откровение 11:8)
Някой справедливо ще забележи, че цитирам стих, касаещ двамата свидетели на Бога, които ще пророкуват обръщане на евреите по време на Голямата Скръб. Но искам да знаете, че този стих не говори само за труповете на двамата Божии свидетели, но и за всички избити евреи от ръката на звяра. Преди да ви убедя в това, нека разберем кои са Божиите свидетели във времената на Голямата Скръб. Няма никакво съмнение, че това са Моисей и Илия. Именно те са свидетелите на Бога, които ще пророкуват обръщане на Израил и покаяние на евреите. Ето какво четем в потвърждение, че това са пророците Моисей и Илия:
“А на двамата Си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет дни, облечени във вретища. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята (Вж. Захария 4:12-14) И ако някой иска да ги повреди, огън излиза из устата им, та пояжда неприятелите им; и ако някой иска да ги повреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха; и имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали…” (Откровение 11:3-6)
А сега си спомнете кой в Стария Завет се помоли на Бога, та не валя дъжд в Израиля цели три години и половина?
Това беше пророк Илия!
Кой в Стария Завет вдигаше жезъла си и превръщаше водите на Нил в кръв?
Това беше пророк Моисей!
Именно тях Бог е решил да прати на земята във времената на Антихриста, за да снемат покривалото от Израил, което му пречеше да разбере, че Старият Завет преминава в Христос.
С една дума – на силен противник – Бог поставя силни опоненти!
Но по-дълбокото, истински знаменателното, над което искам да разсъждаваме, е духовната причина за изявата на Божиите пророци. Бог им дава цели три години и половина за обръщането на евреите, и чак след това допуска изявата на човека-Антихрист:
“И когато свършат свидетелстването си, звярът, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие…” (Откровение 11:7)
Виждате ли, казва се “когато свършат свидетелстването си”? Това иде да покаже, че когато се получи нужния ефект от тяхното пророкуване, тогава ще бъде допусната изявата на асириеца. А нужният ефект се състои в това, което вече прочетохме за възможностите на Божиите пророци. За Моисей се казва, че има власт да поразява земята с всяка язва, но също така да обръща водите на кръв.
Каква ще да е тази кръв, в която Моисей ще обръща водите?
Някога тя направи водите на Нил твърде негодни за пиене от Фараон и египтяните. Оставете, че не са могли да пият вода, но по-скоро помислете върху духовния преобраз на водата, а следователно и на кръвта. Нека ви помогна със думите на Апостол Йоан:
“Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни…” (1 Йоаново 5:8)
Моисей е дошъл да свидетелства за Бога. И то не по друг начин, но като обръща водата на кръв, понеже такова е неговото помазание. Кръвта, в която Моисей ще обръща водите, ще бъде твърде негодна за пиене от човека-Антихрист. В един по-дълбок духовен план пиенето на вода не е нещо друго, но духовно общение. Така разбираме, че Моисей ще направи евреите негодни за общение с Антихриста. Такова общение просто няма да се получи, няма да е възможно.
Как да разбираме тайната на това, което ще извърши Моисей?
Ами моля ви да си припомните, че Господ Исус Христос умря на Голготския кръст и проля там Кръвта Си за греховете на целия свят. За разлика от старозаветните свещеници, които жертваха кръв на овни и козли, Той пожертва Собствената Си Кръв. И тогава Отец раздра завесата на храма, за да покаже на народа Си, че е открит пътя към едно по-съвършено богослужение, за което говори и “Посланието към Евреите”. Не към други, но именно към евреите, защото във времената на Голямата Скръб те ще се ползват от Христовата кръв:
“И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си…” (Евреи 10:19)
Разбирате ли какви “води” Моисей ще обръща в кръв?
В специфичния стил на “Откровението” на много места се загатва, че един от символите на водите са народите:
“Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици…” (Откровение 17:15)
Ясно е, че една от тези води ще са евреите и Бог ще им заповяда да излязат от религиозната власт на Сатана:
“И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, (блудницата Вавилон) люде Мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й (заповядани от пророк Моисей – б.а.)…” (Откровение 18:4)]
И наистина, че в онзи миг, поради помазанието на Божиите свидетели, евреите започват да излизат, тоест, водите се превръщат в Кръв! Евреите се покриват от Спасителната Сила на Господ Исус Христос! Разбирате ли, че чрез Моисеевото пророкуване Бог извиква действието на Христовата Кръв върху сърцата им, а именно – покаяние и обръщане към Спасителя? Искате ли доказателства за ефекта от пророкуването на Моисей?
Ето, прочетете ги:
“Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия, облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето…” (Откровение 7:13-14)
Знаете ли някога как древните са изпирали дрехите си? Тогава не е имало автоматични перални. Тогава те просто са отивали на реката и там са ги изпирали. А този стих казва, че дрехите са избелени и опрани не в каква да е кръв, но в Кръвта на Агнето.
Кой е докарал Кръвта на Агнето? Кой е извикал спасителната й сила?
Несъмнено – онзи, който като простре жезъла си върху водите, може да ги превръща на Кръв – пророк Моисей.
“Ама евреите ли са това?” – ще попита някой.
Да, стихът на “Откровението” говори за душите на евреите, които претърпяват на земята избиване от Антихриста. Тук можем да прибавим скоба, за да затвърдим знанието, че към евреите ще бъдат прибавени и всички, които искат да останат с чиста съвест и откажат да приемат белега на звяра и числото на името му.
“Ами доказателства има ли, че става дума именно за евреите?” – ще попита друг.
Да! Доказателства има и те са в продължението на стиха от седма глава на “Откровението”:
“Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях. Няма да огладнеят вече, (значи е имало време, когато са били гладни, тоест, без Словото на Исус Христос – б.а.) нито да ожаднеят вече (значи е имало време, когато са били жадни, тоест, без Духа на Бог – б.а.) нито ще ги удари слънцето, (тук се загатва проклятието върху евреите, които го нанесоха сами върху себе си, казвайки за Исус – “Кръвта Му нека да бъде на нас и на чедата ни.” – б.а.) нито някой пек; защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде Пастир (обещанието е в бъдеще време, което показва, че преди това не им е било Пастир – б.а.) и ще ги заведе при извори с текущи води (тоест – в общение с Божията Благодат на Святия Дух – б.а.) и Бог ще обърше всяка сълза от очите им (свидетелство за гонението от Антихриста във времената на Голямата Скръб – б.а.)…” (Откровение 7:15-17)
Сега убедихте ли се, че това са евреите?
Ето такава е ролята на Моисей – да обърне евреите към Исус, защото не друг, а Словото на Спасителя го е призовало към тази отговорна задача:
“Защото ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за Мене писа. Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи…” (Йоан 5:46-47)
Спирам дотук с Моисей, защото повече убеждение за неговата роля във времената на Голямата Скръб не е нужно.
А сега да се запознаем и с ролята на пророк Илия.
Какво прави той в това време и на това отговорно място?
Преди всичко – той изпълнява Словото на Бога, изречено чрез пророк Малахия, който предупреждава Израил:
“Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великия и страшен ден Господен…” (Малахия 4:5)
Някой справедливо ще забележи, че изпълнител на този стих в Новия Завет бе Йоан Кръстител, за когото Исус потвърди, че е Илия. (Вж. Матея 11:14) Но тогава Божието пророчество се изпълняваше за Невястата на Исус, докато сега се спасява Израил.
Какво ще направи пророк Илия във времената на Голямата Скръб?
Нищо повече от това да подготви онези 144000 избрани от племената на Израил, които с неговото помазание, тоест, с Духа и Силата му, ще проповядват като Кръстителя, покаяние в пустинята. Нещо повече – те ще подготвят Израил за възкресението му от Бога и възлизането му в Небето, защото пророк Илия е уникален с това, че участва в грабване от Бога и не видя тление. Той е Божият стандарт на грабването. И помислете сега как ще се чувства асириецът след всичко, което ще сторят Моисей и Илия?
Ами просто ще побеснее… Той ще убие Моисей и Илия физически, но не и духовно, така, както и дякон Стефан бе убит от фарисеите физически, но не духовно. Ето защо не само труповете на Моисей и Илия, но и труповете на целия обърнал се Израил в онова време ще лежат по улиците на големия град Ерусалим, където Антихрист ще установи престола си.
В голямата си злоба против Божия народ звярът ще предприеме нещо скверно и ужасно, за което говори пророческата глава от “Книгата на пророк Еремия”:
“В онова време, казва Господ, ще извадят от гробовете им костите на Юдовите царе и костите на техните първенци, костите на свещениците и костите на ерусалимските жители; и ще ги пръснат пред слънцето (Исус) и луната (Църквата) и пред цялото небесно войнство, което те обичаха, на които служиха и които последваха, които потърсиха и на които се поклониха; тия кости не ще бъдат събрани, нито погребани, но ще служат за тор по лицето на земята. И смъртта ще бъде по-желателна от живота за всичките останали, (Вж. Откровение 9:6) оцелели от тоя лош род, които би останали във всичките места, гдето бих ги изгонил…” (Еремия 8:1-3)
Забележете подчертаните думи. Казва се, че костите на евреите няма да бъдат погребани. Същият коментар ще видим в “Откровението”:
“И мнозина измежду людете, племената, езиците и народите ще гледат труповете им три дни и половина, (става дума за три години и половина, тоест, времето за управление на Антихриста – б.а.) и не ще позволят да бъдат положени труповете им в гроб…” (Откровение 11:9)
Всъщност – човекът-Антихрист и поклонниците му подготвят в гнева си не нещо друго, но изявяването на Божията Слава, защото в онзи миг Бог ще извърши пророческото Слово, казано чрез Езекиил, и ще го изпълни.
А ето какво е това Слово:
“Господната ръка биде върху мене та ме изведе чрез Господния Дух и ме постави всред поле, което бе пълно с кости. И преведе ме край тях наоколо; и ето имаше твърде много по отвореното поле; и ето бяха твърде сухи…” (Езекиил 37:1-2)
Искам да обърнете много сериозно внимание, че това е “поле”. Всъщност – това е империята Асирия, за която вече, надявам се, всички сте разбрали, че в смисловия си превод означава поле. Но по-важното за това “поле” е фактът, че то не е какво да е, но е “отворено поле”. Когато умът ми се сблъска с това определение “отворено” аз много се смутих, защото не можех да го разбера. А самото определение не беше случайно, защото го открих и в много други Божии пророчества. Ето, например, Словото Му против Луцифер (египетския цар Фараона):
“И ще те оставя на земята, ще те отхвърля на отвореното поле, ще направя да кацнат на тебе всичките небесни птици, и ще наситя с тебе зверовете на целия свят…” (Езекиил 32:4)
Всъщност – това е възмездието над поклонниците на окултизма, над империята Египет, на която съм посветил отделна книга. За нас остава все така важен фактът защо се говори за “отворено поле”. Преди всичко – Антихрист не може да се изяви, ако не му бъде позволено. И фактът, че полето не е какво да е, но е “отворено”, означава, че Бог е отворил път за изявата на звяра. В шеста глава от “Откровението” четем още по-точно за това “отваряне” от Бога:
“И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм: Дойди [и виж]! И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде му се корона и той излезе побеждаващ да победи…”
Ето го отварянето на полето на света за изявата на човека-Антихрист. Именно той е, комуто е дадена власт, олицетворена с корона, и той излиза “побеждаващ да победи”. Нека не ви смущава това “побеждаващ да победи”, защото, отново повтарям, с човека-Антихрист Сатана ще изяви максимума на своята засеняваща власт и сила. А в “Откровението” е записано и това:
“И позволи му се да воюва против светиите (Божиите избрани от Израил) и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне…”  (Откровение 13:7-8)
Искам тук да различите два нюанса, които често се бъркат и водят до заблуда. Първият е, че Антихрист побеждава Светиите на Бога. Вторият – че принуждава да му се поклонят всички човеци, които живеят на земята. С първия нюанс ние разбираме, че звярът ще победи Божиите избрани. Тази победа обаче се заключава само във физическото им изтребление, докато духовното стоене на Божиите избрани е най-жестокото поражение за звяра. Тези избрани са евреите, както и всички онези, които с цената на физическата си смърт опазват чиста съвестта си и отказват да се поклонят на Антихриста. С втория нюанс ние разбираме, че всички онези, които не са записани в Книгата на Живота се предават без бой. Те просто навеждат главите си и се покланят на звяра.
След казаното дотук, което считам за много важно, отново се връщаме при онова “отворено поле” от “Книгата на пророк Езекиил”. Ние видяхме, че там има много кости и това са костите на Израил, които асириецът ще пръсне по земята за назидание. Това коментира “Откровението”, където за избитите евреи се казва:
“И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат. (Алелуя! Евреите вече са приели Исус за свой Господ, защото инак стихът не би казвал, че Той е техен Господ – б.а.)…” (Откровение 11:8) 
И ето, че отново се връщам на “Езекиил”, за да видим в какво се състои Божията Слава:
“И рече ми: Сине човешки, могат ли да оживеят тия кости? И отговорих: Господи Йеова, Ти знаеш. Пак ми рече: Пророкувай над тия кости и речи им: Сухи кости, слушайте Господното Слово. Така казва Господ Йеова на тия кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух, та ще оживеете; ще туря и жили върху вас, ще ви облека с меса и ще ви покрия с кожа, и като туря дух у вас, ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм Господ. И тъй пророкувах, както ми бе заповядано; и като пророкувах започна да гърми, и ето, трус, и костите се събираха, кост с костта си. И като погледнах, ето жили и меса израснаха по тях, и кожа ги покри отгоре; дух, обаче, нямаше в тях. Тогава ми рече: Пророкувай за духа: Така казва Господ Йеова: Дойди духо от четирите ветрища и духни върху тия убити, за да оживеят. Пророкувах, прочее, както ми заповяда; и духът влезе в тях, и те оживяха; и изправиха се на нозете си, едва твърде голяма войска. Тогава ми рече: Сине човешки, тия кости са целия Израилев дом. Ето, те казват: Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали. Затова пророкувай и речи им:
Ето, люде Мои, Аз ще отворя гробовете ви, и като ви изведа из гробовете ви ще ви заведа в Израилевата земя. И ще познаете, люде Мои, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа из гробовете ви. И като туря Духа Си на вас (Който сте нямали и затова костите ви са били сухи – б.а.) ще оживеете; и ще ви поставя във вашата земя; и ще познаете, че Аз Господ изговорих това и го извърших, казва Господ…” (Езекиил 37:3-14)
Това е възкресението на Израил пред втрещения поглед на Антихрист! Забележете подчертаните думи, а именно, че евреите се “изправиха на нозете си” и Бог вдъхва в тях Живот от Собствения Си дух А сега вижте същото това нещо в “Откровението”:
“А след трите и половина дни влезе в тях (в избитите евреи – б.а.) жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе ония, които ги гледаха. А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука. И те възлязоха на небето в облак; и неприятелите им ги видяха…” (Откровение 11:11-12)
Можем ли да прибавим нещо към тези изобилни откровения?
Да! Има още нещо, което сме длъжни да знаем!
И това нещо е да разбираме, че не друга причина, но “костите” на евреите ги предпазиха от Антихриста. Той ги убива физически, но оставят “костите”, които звярът не е успял да убие. Благодарение на тези “кости”, макар и сухи, те не му се покориха, но предпочетоха да се оставят да бъдат убити от него.
Запомнете една от най-дълбоките тайни на Божието Слово:
Костите олицетворяват чистата съвест, защото както те дават опора на тялото, така и чистата съвест дава опора на духа!
Именно чрез съвестта става възможно това избелване на душите на мъчениците от Голямата Скръб и изпирането им в Кръвта на Исус. Именно чрез съвестта става възможно водното кръщение, което е…
“…не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чистата съвест…” (1 Петрово 3:21)
Ако има Спасение през времената на Голямата Скръб, то е, защото има силен позив към Него. А този силен позив става възможен, благодарение на свидетелството, което Моисей и Илия дават на Израил.
След всичко, което до този момент се изля върху белия лист хартия, аз вярвам, че вие сте уловили дъха на Божието пророчество против тъмната троица – змея, звяра и лъжепророка, който ще изгради у вас не просто вяра, но огнен стълп, така че да бъдете недосегаеми от духовните империи на Злото. Има, разбира се, още много пророчества, които ще разгледам за асириеца в друг контекст, но сега, в края на тази глава за Израил и човека-Антихрист, искам да ви дам едни стихове от “Книгата на пророк Михей”, които ще дадат храна на духа ви и дързост на ума ви, за да се потопите още по-дълбоко в океана на Божията мъдрост и да разберете, че нашият Бог е велик и само Той е Бог.
Ето какво четем за Господ Исус Христос, а впоследствие и за човека-Антихрист, амбицираният асириец, който ще удари на камък:
“А ти, Витлееме Ефратов, макар да си най-малък, за да бъдеш между Юдовите родове, от тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел на Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността. Затова ще ги остави до времето, когато раждащата (Израил) ще роди; тогава останалите от братята му ще се върнат с израилтяните. И Той (Исус) ще стои и ще пасе стадото Си чрез силата Господна, чрез великото име на Господа Своя Бог; и те ще се настанят; защото сега Той ще бъде велик до краищата на земята. И Той ще бъде нашият мир. Когато дойде асириецът (Антихрист) в земята ни, и когато стъпи в палатите ни, тогава ще повдигнем против него седем пастири и осем начални човека, които ще опустошат Асирийската земя с меч, и земята на Нимрода във входовете й; и Той (Исус) ще ни избави от асириеца, когато дойде в земята ни, и когато стъпи вътре в границата ни. И останалите от Якова (онези 144000 избрани – б.а.) ще бъдат всред много племена като роса от Господа и като леки дъждове на тревата…” (Михей 5:2-7)
Това Божие пророчество е едно от най-прекрасните в Стария Завет! То наистина дава и ще дава съвършена надежда на евреите. Ако имате около вас евреи, които познавате, не се колебайте, но им дайте Истината, защото тя е така важна за тях. Виждате ли в пророчеството, че във времената на човека-Антихрист Израил ще повдигне против звяра “седем пастири” и “осем начални човека”. Това е дълбока тайна, но не чак дотам. Колкото до началните човеци, ние ще видим как Исайя пророкува за тях, казвайки:
“В онова време на мястото, гдето е Името на Господа на Силите, на сионския хълм, ще се донесе подарък на Господа на Силите от люде високи и гладки, от люде страшни от началото си и нататък…” (Исайя 18:7)
Ето ги тези “начални човеци”, които по дълбокото ми убеждение, са Божии ангели. Първите седем нанасят язвите върху империята Асирия, а последният – осмият – заключва Сатана в бездната. Служението на тези ангели е заповядано за Спасението на Божия Израил. Този Божий почерк е засвидетелстван и в Стария Завет. Защото някога, когато асирийският цар Сенахирим се подигра с Божия народ и се опитваше да го отлъчи от Господ Йеова, стана така, че ангел от Господа излезе през нощта, та порази сто осемдесет е пет хиляди войници от стана на асирийците, така щото асирийският цар си тръгна с “очи – пълни, ръце – празни” (Исайя 37:36) По-интересен остава въпросът със “седемте пастири”.
Къде да търсим библейско потвърждение за тях?
Когато аз започнах да търся, стана така, че от търсенето ми се роди цяла една глава, посветена на един най-важен въпрос.
Ето върху кой стих Бог спря ума ми:
“И Господ ще наложи запрещението Си върху залива на Египетското море; и чрез изсушителния Си вятър ще помаха с ръката Си върху Ефрата, и ще го раздели на седем потока, та ще направи да го минават с обуща. И ще има друм из Асирия за останалите от людете Му, които ще оцелеят, както имаше за Израиля в деня, когато възлезе от Египетската земя…” (Исайя 11:15-16)
Ето, че забелязваме още един участник в събитията около царуването на човека-Антихрист и това е реката Ефрат. Господ обещава да раздели тази река на “седем потока”, така щото да се минават с “обуща”. Целта е да се получи “друм из Асирия”, изход от империята на Антихриста, за Божиите люде евреите. Ето по тези “седем потока” с “обущата” си ще минат онези седем пастири, за които говорих по-горе. И това е изява на Божията Воля, изречена още в “Книгата Второзаконие”, където Бог заявява за съдбите Си против нечестивите:
“Господ ще направи да бъдеш поразяван пред неприятелите си; през един път ще излизаш против тях, (пътя на река Ефрат – б.а.) а през седем пътища ще бягаш отпред тях; (седемте потока, които Бог прави да се минават с обуща – б.а.) и ще бъдеш тласкан по всичките царства на света. Трупът ти ще бъде за храна на всичките въздушни птици и на земните зверове; и не ще има кой да ги отпъжда…” (Второзаконие 28:25-26)
Всъщност – нещата са много по-дълбоки, отколкото би предполагал някой, защото тук река Ефрат не е онази географска реалност, а обущата на пастирите не са просто обуща.
Запомнете друга от дълбоките тайни на Божието Слово:
Ефрат символизира учението на Антихрист, докато обувките подсказват готовност за проповядването на благовестието на Мира (според Ефесяни 6:15) седемте потока са проявления на седемте Божии Духове, изпратени от Бога по цялата земя, (вж. Откровение 5:6) тоест, на Божието помазание, действащо в Божиите Избрани в онова време.
Откровенията по този въпрос ще разгледам в отделна глава.

Leave a Reply