АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – IV ГЛАВА

4. ПЛЕМЕТО ЕДОМ И ПРЕЗРЯНОТО ПЪРВОРОДСТВО

За духовната активност на днешното племе от едомци Апостол Йоан предупреждава:
“Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас…” (1 Йоаново 2:18-19)
Искам да забележите подчертания стих. Аз неведнъж съм го ползвал размишленията си и отново ще го използвам, защото той е ключ към много голямо откровение, което сега ще ви изявя. “От нас излязоха…” – говори Йоан, но същевременно добавя – “но не бяха от нас…”
На какви мисли ви навежда този факт? Има ли той своето старозаветно потвърждение, за да уловим Духа на Словото, а не просто буквата?
Нека сега прочета едни думи на Апостол Павел, които ще ни дадат възможността да хванем ключа от Йоановото послание и да започнем да отключваме с него покритите неща. Ето какво говори Христовият слуга в “Посланието към Римляните”:
“Когато Ревека зачена от едного, сиреч, от нашия отец Исаака, макар, че близнаците не бяха още родени и не бяха сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на Онзи, Който призовава, рече й се: “По-големият ще слугува на по-малкия”, както е писано: “Якова възлюбих, а Исава намразих”. И тъй, какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде!” (Римляни 9:10-14)
А сега помислете.
Кой днес Бог е възлюбил и кого е намразил, въпреки, че и двамата излизат от едно място?
Аз пак ще повторя думите на Йоан:
“От нас излязоха, но не бяха от нас…”
Това убедително ни показва, че Бог намрази антихристите, които са “Исав”, а възлюби Църквата Си, вярващите, които са “Яков”, защото Яков олицетворява всички, които търсят Бога, както е писано:
“Това е поколението на ония, които Го дирят; ония, които търсят Твоето лице, те са Яков…” (Псалом 24:6)
и още:
“Господ на Силите е с нас; прибежище е нам Якововият Бог…” (Псалом 46:7)
Докато Исав е нещо друго. Той беше наречен “Едом” и стана отец на едомците. Думата “Едом” в смисловия си превод означава “червен” и иде да напомни как Исав заради едно червено ястие продаде първородството си. Така днес мнозина човеци за едно ястие от “червения змей” продават първородството си, тоест, похулват Святия Дух и повторно разпъват Исус в сърцата си, както е писано:
“Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват…” (Евреи 6:4-6)
Виждате ли, именно това е “синдромът на Едом” в Църквата и той се дължи на покваряващото действие на лъжепророка, духът на Антихриста, който сее полето Асирия с отровните си племена. Ето как продължава Бог:
“Защото земята, (тоест, почвата на Евангелието) която се е поила от дъжда (Святият Дух), що пада често на нея, и която ражда трева полезна на тия, за които се и обработва, получава благословения от Бога; но ако ражда тръни и репеи, (тоест, ако се превърне в асирийско поле – б.а.) отхвърля се; тя скоро ще се прокълне, и сетнината й е да изгори…” (Евреи 6:7-8)
Така навлизам в темата за духовните племена на империята Асирия. Вече всички разбрахме, че днес има едно племе от едомци, чиято цел е да предлага гибелни ереси и бесовски учения (червеното ястие), тъй щото да превръща и други в едомци. Ето какво казва Бог за Едом:
“Не беше ли Исав брат на Якова?, казва Господ; но Аз възлюбих Якова, а Исава намразих, и направих горите му да запустеят, и наследството му да бъде за чакалите на пустинята. И ако рече Едом: Ние станахме бедни, но ще съградим изново запустелите места, то така казва Господ на Силите: Те ще съградят, но Аз ще съборя; и ще се нарекат нечестива страна, и люде, против които Господ негодува винаги…” (Малахия 1:1-4)
Виждате ли как Бог нарича потомците на Едом?
Те са “нечестива страна”, против която Бог ще “негодува винаги”. Това Божие решение недвусмислено говори, че стихът е духовен и касае духовно племе, а не просто човешки родове. Бог прави наследството на Едом да запустее.
Защо?
Именно защото Едом е говорител на онзи, за когото е писано, че ще постави мерзостта, която докарва запустение, на човека-Антихрист.
Чудно ли е тогава, че наследството на Едом ще бъде за чакалите в пустинята?
Не, не е чудно. Но нека продължа с Едом. Има няколко белега, които могат да ви покажат, че си имате работа с негови духовни потомци. Първият белег е Теман. Какво олицетворява това име?
Преди всичко – бесовската мъдрост. Някога Теман е бил едомски град, своеобразно средище на мъдреци и книжници и славата му се е носела далеч из пределите му. Обръщайки се към едомците, Бог пита:
“Няма ли вече мъдрост в Теман? Изгуби ли се разсъдъкът от благоразумните? Изчезна ли мъдростта им? Бягайте, завърнете се, направете си дълбоки места за живеене, Дедански жители; защото ще докарам върху Исава бедствието му – времето, когато ще го накажа…” (Еремия 49:7-8)
Една от стратегиите, с които дяволът улавя много лесно хората, е чрез бесовската си мъдрост. Това е мъдрост, която разчита на пропуските в познаването на Божията воля. Тя експлоатира непълната истина, като я допълва с лъжа. Погледнете колко е категоричен Бог и как се обръща към човеците – “бягайте (от бесовската мъдрост), завърнете се (при Оня, от Когото сте се отстранили), направете си дълбоки места за живеене” (тоест, влезте в дълбокото познаване на Божията Воля и Слово). Такъв е подтекстът на Божията Истина, бликаща от този стих. Искам да знаете, че днешните лукави едомци познават перфектно съдържанието на Библията, но нямат никаква връзка с Духа на Живия Бог. Те са готови с часове да ви говорят по някоя тема, стига вие да сте готови да ги слушате. Те са също като духовния им предшественик – теманецът Елифаз, пълни с отровата на старовременната змия, но дали вие сте пълни с твърдостта на Йов или с ревността на Елиу?
Ето това е въпросът. Ние трябва да различаваме мъдростта на Теман от мъдростта на Бога. Първата е смола, но втората е мед и сгъстено мляко. Ето какво още казва Бог за помазанието, което протича в сърцата на “мъдрите” едомци:
“Потоците на Едом (преобраз на сатанинското вдъхновение) ще се превърнат в смола, и пръстта му в сяра, и земята му ще стане пламтяща смола…” (Исайя 34:9)
“Защо тези потоци ще се превърнат в смола?” – би попитал някой. Ако отново се върнете в предговора на тази книга, свързан с погледа върху сатанинското управление, вие ще забележите, че там аз ви говорих за Вавилонската кула и по специално – за “строителния материал” на тази кула. А там изрично е казано:
“Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал…”
Виждате ли, че строежът на дявола коренно се различава от строежа на Бога? Божият строеж е от скъпоценни камъни. Дяволският строеж е от тухли и смола. Смолата така слепва тухлите с духа на Антихриста, щото няма никакво измъкване, ако Бог не се намеси да ги освободи. Колкото до това, че смолата замества калта, то нека никой не мисли, че калта има нещо общо с Бога. Калта е просто предпоставката, за да се появи смолата. Тя отговаря на религиозното мислене, което не е духовно, нито плътско, но е смесено, така, както се смесва вода и пръст, за да се получи кал. Ето защо смолата е символ на бесовската мъдрост, която е една стъпка след животинската, смола, която е една стъпка след калта. (Прочетете в Яков 3:15 как дяволът прави стъпала към ада, почвайки от земната мъдрост, тоест, мъдростта на този свят, преминавайки към животинска, тоест, в религията, и стигайки до бесовска, тоест, до висшия окултизъм – б.а.) За незнаещите отново повтарям, че Бог ни дава мъдрост, като мед, а дяволът – мъдрост като смола. Защото за Божията мъдрост Соломон казва:
“Сине мой, яж мед, защото е добър, и медена пита, защото е сладка на вкуса ти. И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, ако си я намерил; и има бъдеще, и надеждата ти няма да се отсече…” (Притчи 24:13-14)
Аз отново ще се върна на посланието на Апостол Яков, защото там е писано още нещо важно за мъдростта:
“Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска; защото гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо…” (Яков 3:13-16)
Забелязвате ли белезите на теманската мъдрост?
“Бъркотия” – казва Апостолът.
Но с какво име нарече Бог онзи град, който дяволът градеше със смола и тухли, с бесовска мъдрост и прегорели съвести на човеци? Не беше ли Вавилон? И не се ли превежда името “Вавилон” като бъркотия?
Ето това убедително ни разкрива, че действително мъдростта на едомците е онази смола, с която дяволът закрепва тухлите си в кулата.
Друго, характерно за едомците, е тяхното упорито експлоатиране на Второто Пришествие на Исус, като способ да вселят паника, хаос и психоза сред хората. Духът на Едом действа в твърде много секти точно по този начин. Те си определят някой ден за свършек на света, след което изпадат в умопомрачителен делириум. А членовете им се самоубиват, сигурно, че това е краткия път към Небето. Свидетелствата за тази активност за толкова много, че дори и невярващите човеци от света са чували за тях. Ако има нещо, от което искам да бъдете предпазени, то това са именно тези секти. Чуете ли, че някое общество нарича себе си “братство” или “орден”, то бягайте надалеч от тях. (”Бягайте, завърнете се, направете си дълбоки места за живеене…”)
Ето, вижте как Бог е пророкувал против тази активност на едомците:
“Наложеното за Едом пророчество: Към мене вика един от Сиир (Едом) Стражо, колко е часът на нощта? Стражо, колко е часът на нощта? Стражът рече: Утрото иде, още и нощта; ако искате да питате, питайте, дойдете пак, дойдете…” (Исайя 21:11-12)
Представете си това. Идва човек и пита Господния служител колко е часът на нощта. Фактът, че го пита така, означава, че той живее в нощта. Той е заблуден от дявола, че времето на нощта тече така, щото да дойде утрото. Във физичен план това е така, но в духовен нещата са коренно различни. Какво му отговаря стражът:
“Утрото иде, още и нощта…”
Думите на Господния служител са дълбоки, а техният подтекст е следният:
Докато живееш в нощта, то и тя ще живее в тебе! Тя никога няма да свърши! А когато дойде утрото, то няма да дойде като благословение за тебе, но като страшно осъждение!
Има да се кажат много неща по този стих. Той е един от най-дълбоките в Божието Слово. Дяволът е заблудил много хора, като ги е сложил в мрака на своята засеняваща власт и тихичко им е прошепнал:
“Чакайте утрото! То ще дойде!”
Така мнозина чакат Деня Господен.
Разбирате ли това? Проумявате ли го?
Те не живеят в Деня Господен! Те чакат Деня Господен!
Но да чакаш Деня Господен – това категорично говори, че не живееш в Ден. Защото, когато Исус се яви на света, Той дойде като Светлина, за да даде Вечен Ден на Божиите чеда. Ден, за който Словото казва:
“Тоя е денят, който Господ е направил; нека се радваме и се развеселим в Него…” (Псалом 118:24)
А Апостол Павел ни насърчава с думите:
“Но вие братя не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден (Денят Господен) като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня; не сме от нощта, нито от тъмнината…” (1 Солунци 5:5-5)
Когато си син на Деня, ти не чакаш Деня, ти живееш в Деня. Когато си син на нощта, тогава се стряскаш, плашиш и от време на време питаш стражите колко е часът на нощта. Ето това правят сектите. Те инжектираха в Тялото на Христос смъртоносната заблуда – да чакаш Денят Господен. И със самото чакане недвусмислено да показваш, че не живееш в този Ден.
Запомнете:
Не можеш да чакаш Господ, когато живееш с Господа!
Той вече е в тебе и ти си в Него!
Чакат Господ само онези, които не Го притежават в сърцата си!
Истинският християнин изобщо не се вълнува кога ще дойде Второто Пришествие, защото вече е преживял Първото Пришествие – явлението на Исус Христос в живота му и сърцето му. Но ако не сте преживяли Първото Пришествие, то къде ще ви настигне Второто? Ако не сте влезли с вяра в Деня Господен, то какво ви се пише, когато настъпи Денят Господен?
Отново повтарям думите на Апостол Павел и нека те се затвърдят в сърцата ви:
“Но вие братя не сте в тъмнината, та да ви постигне оня Ден като крадец!”
Направите ли Денят Господен явен в сърцата ви, то втори Ден няма да дойде. Вие вече сте влезли в почивката на Господа и нищо не бива да ви плаши.
“Затова ние, повярвалите, влизаме в тая почивка; както рече Бог…” (Евреи 4:3)
Днес е време, когато мнозина ще чакат утрото, но ще намерят нощта на Антихрист. И това са именно едомците. Това са онези, които Бог днес предупреждава:
“Горко на ония, които желаят деня Господен! (а не живеят в този ден с вяра – б.а.) За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина (защото този Ден иде да изобличи тъмнината и иде за всички, които са в тъмнината, а не в светлината – б.а.) Както ако бяга човек от лъв, а го срещне мечка, (тоест, ако е религиозен, в страх от дявола, и скоро стане и окултно натоварен – б.а.) или, като влезе в къщи, опре ръката си о стената, и змия го ухапе, така не ще ли бъде денят Господен тъмнина, а не виделина? Дори мрак без никаква светлина?”  (Амос 5:18-20)
Живейте с Исус и нека животът ви бъде Ден в Господа! Защото Бог негодува против всички, които очакват Деня Господен. Защото фактът, че го чакат, означава, че не живеят в него, а стоят отстрани, във външната тъмнина. Ето затова животът на едомците е Нощ и те, стреснати, питат кога ще дойде утрото. Утрото никога няма да дойде, докато живеят в Нощта.
Пророчествата на Бог против Едом са толкова показателни и толкова дълбоки, щото аз се удивлявам на мъдростта и помазанието, които Святият Дух е давал на пророците Си, за да възвестяват Божията Истина и изобличение. Ето как Бог със Своя пророчески поглед превръща Словото Си в меч, който пронизва не друг, но духът на Антихриста, чийто слуга е Едом:
“Ако дойдоха при тебе гроздоберци, не щяха ли да оставят пабирък. Ако дойдоха крадци през нощта, не биха ли грабнали само това, що им е доволно? Но Аз оголих Исава, открих скришните му места, и той не ще може да се скрие; разграби се челядта му, братята му и съседите му. И него го няма. Остави сирачетата си. Аз ще ги запазя живи. И вдовиците ти нека уповават на Мене. Защото така казва Господ: Ето, ония, на които се падаше да пият от чашата, непременно ще пият; а ти ли ще останеш съвсем ненаказан, не, непременно ще пиеш, защото се заклех в Себе Си, казва Господ, (Откровение 14:9-10) че Восора ще стане за учудване и укоряване, пуста и за проклетия и всичките й градове ще се обърнат на вечна пустота…” (Еремия 49:9-13)
Вижте цитираните в началото думи. Те показват колко ненаситен е духът на Антихрист, действащ против Църквата, чиято Лоза е Исус Христос. Гроздоберците оставят пабирък, но духът на Антихриста иска всичко за себе си. Крадците крадат, колкото да удовлетворят нуждата си, но духът на Антихриста е онзи, за когото Исус каза:
“Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби…” (Йоан 10:10)
Именно това е причината Божието негодувание да каже за потомците на Едом, че непременно ще пият от чашата на Божия гняв. Другото, върху което искам особено много да наблегна, е мястото, където живее Едом и което Бог посочва в пророческото Си Слово. Ето какво казва Той:
“Колкото за твоята ужасителност, гордостта на сърцето ти те е измамила, о ти, който живееш в пукнатините на канарите, който владееш висината на хълмовете; но ако и да поставиш гнездото си като орел. И оттам ще те сваля, казва Господ. Едом ще стане за учудване; всеки, който би минал през него, ще се учуди, и ще подсвирне за всичките му язви…” (Еремия 49:16-17)
Забелязвате ли, че Едом живее не къде да е, но в “пукнатините на канарите”? Какви са тези “канари” и “пукнатините” в тях?
Несъмнено – Божият поглед е видял как в новозаветно време едомци ще се присламчват към църквите, които са “канарите” на Бог. Който иска потвърждение за това, нека отвори “Евангелието на Матея” и прочете в края на седма глава върху каква основа вярващият строи духовния си дом. Това, че Едом ще прави пукнатини в “канарите”, е една от най-големите тайни на Божието Слово, защото дори Божии хора в Стария Завет не са могли да я разберат. Ето, вижте например изповедта на Агур в “Притчи Соломонови”:
“Три неща има, които са непостижими за мене, – дори четири, които не разбирам: Следите на орел по въздуха, следите на змия върху канара…” (Притчи 30:18-19)
Така мнозина днес са заприличали на Агур и не знаят как е възможно старовременната змия да се промъква в църквите чрез духа на Антихриста. Но за да търпят тези църкви духа на Антихриста, то е, защото в тях има “пукнатини”, тоест, пропуски в познаването на Божията Воля. Забелязал ги е още Апостол Павел, който в едно от посланията си пише:
“Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите…” (2 Коринтяни 11:4)
и още:
“О, несмислени галатяни, кой ви омая вас…” (Галатяни 3:1)
Не са ли това онези пукнатини, в които се вмъкват да живеят потомци на Едом? И Канарата лесно ги търпи, защото няма служител, който да запълни пукнатината й… Приемете го като предупреждение и тревожен сигнал, като укор и изобличение от Бога, ако щете, но:
Започнете да запълвате пукнатините с Истината на Бога! Не допускайте наличието на едомци в Господното събрание, защото поради такива иде Божият Съд над нечестивите!
Помислете върху следващото, което съм подчертал. Казва се, че Едом владее висината на хълмовете. Това наистина е така. На духа на Антихрист са покорени всички началства и власти на нечестието в небесните места. Той е князът на Вавилон. Ето защо те всички работят, за да изградят слугите на Антихриста по способа, за който Апостол Павел предупреди:
“А каквото правя, това и ще правя, за да отсека причината на тия, които търсят причина против мене, та относно това, с което те се хвалят, да се намерят също такива, каквито сме ние. Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел; тъй, че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата…” (2 Коринтяни 11:12-15)
А сега да видим последното от стиха за Едом. Бог казва за него, че “ако и да поставиш гнездото си високо като орел. И оттам ще те сваля, казва Господ…” В този стих не можем да не забележим болната амбиция на Сатана да си върне някогашното господство и блясък в Небето. Нещо, на което свидетелства и “Книгата на пророк Авдий” с дословно същите стихове. Ето защо между грехът на Сатана и грехът на Едом има духовна връзка, понеже и в двата случая грехът е еднакъв. Както Исав продаде първородството си и стана Едом, така и Луцифер, който бе създаден от Бога съвършен, продаде първородството си и стана Сатана.
Разбирате ли сега защо Бог винаги ще воюва против Едом и неговите потомци?
Ами защото от сърцето им наднича не друг, но самият дявол!
Ние трябва да изгоним този дявол от църквите! Трябва да си спомним сериозното предупреждение на Апостол Юда:
“Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос…” (Юдово 4)
Ето затова Бог пророкува против Едом и казва:
“Едом ще стане за учудване; всеки, който би минал през него ще се учуди, и ще подсвирне за всичките му язви. Както при разорението на Содома и Гомора и ближните им градове, казва Господ, така никой човек няма да живее там, нито ще пришелства там човешки син. Ето, като лъв от прииждането на Йордан, той ще възлезе против богатото пасище; защото Аз мигновено ще изпъдя Едом от там, и онзи, който бъде избран, ще поставя над него. Защото кой е подобен на Мене? и кой ще Ми определи времето за съд? И кой е оня овчар, който ще застане против Мене? Затова слушайте решението, което Господ е взел против Едом, и намеренията, които е намислил против жителите на Теман: Непременно ще повлекат и най-малките от стадото; непременно ще направи да запустее пасбището им заедно с тях. От слуха за разорението им земята се тресе; издава се вик, чийто шум се чува до Червеното море. Ето, като възлезе, ще налети като орел, и ще разпростре крилата си над Восора; и в оня ден сърцето на Едомовите силни ще бъде като сърцето на жена, която ражда…” (Еремия 49:17-22)
Тези Божии думи недвусмислено визират Второто Пришествие на Исус и дейността на Божиите избрани през времената на Голямата Скръб. Но за по-голямо потвърждение вижте последното изречение, с което завършва цитатът. Ако вече сте го запомнили, отворете Новия Завет на “Първо послание към Солунците”:
“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише; защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. (Спомнете си възгласа: “Стражо, колко е часът на нощта?” – б.а.) Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно погубление като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат…” (1 Солунци 5:1-3)
Разбирате ли сега, че поклонниците на човека-Антихрист са потомците на Едом, онези, които продадоха първородството си от Святия Дух за едно “червено ястие” от духа на Антихрист?
Вярвам, че сте разбрали!
Две последни неща, които искам да споделя с вас, като откровения за това богопротивно племе, са Божии пророчества от “Книгата на пророк Исайя” и “Книгата на пророк Авдий”. С първото Божие пророчество ще се запознаем с категориите демони, които действат чрез едомците, а с второто ще видим дейността на едомците при явлението на човека Антихрист.
И така, нека първо ви запозная с първото пророчество.
Ето какво заявява Бог чрез пророк Исайя:
“Потоците на Едом (сатанинското вдъхновение в антихристите) ще се превърнат в смола, и пръстта му в сяра, и земята му ще стане пламтяща смола. Няма да угасне ни денем ни нощем; димът и ще се издига непрестанно; из род в род ще остане опустошена и никой не ще мине през нея до века й…” (Исайя 34:9-11)
Твърдо сериозно е Божието решение, затова пък – твърде истинско. Пълно потвърждение за него ще намерим в “Откровението на Йоан”, където Божий ангел предупреждава всички, които биха последвали духа на едомците:
“И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на образа му, не ще имат отдих ни денем ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му…” (Откровение 14:9-11)
Не е нужно човек да бъде професор по теология, за да сравни двете пророчества по духа и прицела, с който са изречени, за да разбере, че те говорят за едно и също – за поклонниците на човека-Антихрист, които в Стария Завет Бог открива като едомци, а Новият Завет – като отстъпилата църква. Все пак аз ще направя съпоставка между двете пророчества за онези, които не могат да я направят.
Ето как изглежда тя:
Книга на пророк Исайя: “Потоците на Едом ще се превърнат в смола, и пръстта му в сяра…”
Откровението на Йоан: “Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв…”
Какво значи един човек да се превърне в смола?
Това значи да приеме в сърцето си белег от бесовската мъдрост, която запечатва духа му с неизтриваемо беззаконие, понеже тя е именно смола, както вече имах възможност да кажа за това. Колкото до пръстта, която се превръща в сяра, то това е духовно потвърждение, че антихристите в плътта си стават представители на ада, понеже сярата, като химичен елемент, излиза от земните недра. Книга на пророк Исайя:
“…и земята му ще стане пламтяща смола…”
Откровение на Йоан:
“…и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето…”
Когато Божият огън започне да въздава на беззаконието на човека-Антихрист, тогава тази смола, която е учението му, ще започне да пламти. Това е още едно потвърждение на думите на Господ Исус за антихристите – “гдето червеят им не умира и огънят им не угасва…”
Книга на пророк Исайя:
“Няма да угасне ни денем ни нощем; димът й ще се издига непрестанно…”
Откровение на Йоан:
“И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на образа му, не ще имат отдих ни денем ни нощем…”
Вярвам, че и слепият вече ще види духовната връзка между двете пророчества. Ето затова още веднъж ще повторя за духовно затвърждаване в сърцата ви и ще ви помоля завинаги да го запомните:
Едом олицетворява отстъпилата църква, тоест, всички човеци, които презират първородството си от Бога и влизат в общение с “червеното ястие” – заблудата на духа на Антихрист!
И не е чудно, щом навсякъде в “Откровението” Антихристът се разкрива като червен звяр. Блудницата Вавилон и тя е облечена в червено. Самият Сатана – змеят от дванадесета глава – и той е червен. С една дума – цялата власт на тъмнината може да се нарече едомска. Но нека да прочетем как продължава Божието пророчество в “Исайя”, за да видим кои Бог определя на наследят земята на Едом, тоест, територията на беззаконието:
“Но пеликанът и ежът ще я наследят, кукумявката и гарванът ще живеят в нея; и Господ ще простре върху нея връв за разорение и отвес за изпразване. Колкото за благородните му, никой от тях няма да се намери там, та да провъзгласят царството, и всичките му първенци ще достигнат до нищо. Тръни ще поникнат в палатите му, коприва и къпини в крепостите му; и ще бъде заселище на чакали, двор на камилоптици. Дивите котки ще се срещат там с хиените, и пръчът ще се провиква към другаря си; също и бухалът ще се настани там, като си намира място за почивка. Там ще се загнездя стрелницата змия, и, като носи яйца и мъти, ще събира малките под сянката си; да! там ще се събират и лешоядите, всеки с другарката си. Потърсете в Книгата Господна, та прочетете; никое от тия не ще липсва, нито ще бъде без другарката си; защото казва Господ: Моите уста заповядаха това; и самият Негов Дух ги събра. Той хвърли жребие за тях и Неговата ръка им раздели с мерна връв оная земя; те ще я владеят до века, из род в род ще обитават в нея…” (Исайя 34:11-17)
Преди години, когато четях тези стихове, вътрешно изтръпвах от едно чувство на погнуса и отвращение. Тогава се чудех защо. Та това бяха само животни, споменати от Бога. Ама че интересна трактовка правеше умът ми! Впоследствие разбрах, че Бог не строи зоологически градини, понеже в света такива има в изобилие. Впоследствие разбрах, че зад имената на тези животни стоят проявленията на онези духове на тъмнината, които са пряко подчинени на духа на Антихриста. Моля ви да усетите сърдечната болка, която имам в духа си за моите братя и сестри, вързани и обсебени от тези нечисти духове! Моля ви, не давайте покой на устните си, докато някъде човешки души загиват от тези най-страшни демони от царството на Злото. Тук ми предстои да ги разкрия пред вас с лъча на Истината и нека вашата вяра се зареди с онзи огън от Бога, с онова помазание и мощ, с които вие ще ги разпознавате и изхвърляте от обиталищата им.
Преди да започна разглеждането им, искам да забележите, че в цитирания стих от “Исайя” съм подчертал не само животни, но и някой растения, “тръни и коприва”, които ще поникнат в палатите и крепостите на Едом. Нека първо се спра на тях. От досегашните разсъждения вече знаете, че Асирия е поле, в което растат най-скверните растения на дявола. Това са онези човеци, които Исус нарича “плевели” и “чеда на лукавия” в Своите притчи. В палатите на Антихриста никнат тръни, а в крепостите му – коприва и къпини.
Какво е характерно за тези растения?
Именно това, че те бодат и жилят. Те не са насадени от Бога, но от дявола. А всяко растение, което Небесният Отец не е насадил, ще се изкорени. (Вж. Матея 15:13) В повечето от Божиите пророчества против асирийския цар се визират именно скверните растения на Злото. Ето как отново пророк Исайя ни показва духовната картина на света след грабването на Църквата и явлението на човека-Антихрист:
“И в оня ден всяко място, гдето е имало хиляда лози по хиляда сребърника (Преобраз на Божията Благодат – Вж. Песен на песните 8:11-12) ще бъде за глогове и тръни. Със стрели и с лъкове ще дойдат човеци там, (слугите на човека-Антихрист – вж. Откровение 6:2) защото цялата страна ще стане само глогове и тръни…” (Исайя 7:23-24)
Днес е времето, когато по земята все още има лози със сребърници, Христови църкви, които спасяват скъпоценните човешки души. Но стихът предупреждава, че идва време, когато на мястото, където са били лозите, ще има само глогове и тръни. Тогава онзи, който излиза от бездната с лък “побеждаващ да победи” ще заповяда на слугите си да покварят целия свят, за да стане той “само глогове и тръни”.
Къде да търсим преобраза на тръните, копривата, глоговете? Кой превръща човека в трън, глог или коприва? Кой прави така, че често в съдбите ни се реализира вярната поговорката:
“От трън та на глог…”?
Защо много човеци имат в умовете си крепости, пълни с тези растения?
Най-мъдър отговор на този въпрос ни дава Соломон, който в притчите си казва:
“Минах край нивата на ленивия и край лозето на нехайния човек, и всичко бе обрасло с тръни, коприва беше покрила повърхността му, и каменната му ограда беше съборена. Тогава, като прегледах, размислих в сърцето си, видях и взех поука. Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, – и сиромашията ще дойде върху тебе като крадец и немотията – като въоръжен мъж…” (Притчи 24:30-34)
Виждате ли, че Соломон говори за нива и лозе, които са опропастени от нехайство на ленив човек. Днес има пастори, които нехаят за състоянието на църквите си. И в тези църкви поникват тръни и коприва. В тези църкви влизат лъжите и заблудите на лукавия дявол, понеже каменната ограда на Истината е съборена. Там е влязъл духът на съгласие със света, с моделите му и принципите му. И ленивите пастори спят, сгъват ръце за сън…
Докъде може да продължи всичко това?
Именно дотам, че някой ден те ще бъдат изненадани от въоръжените с лъкове и стрели слуги на човека-Антихрист.
На всички пастори на църкви ще заповядам не аз, но Бог:
Отхвърлете спането! Отхвърлете дрямката! Отхвърлете всички неща, които приспиват, защото именно такава е целта на дявола – в духовните устои на стадото да наднича не Исус, а духът на Антихриста!
Проблемът пред Църквата на последното време е този, че днес много пастори спят, ако и Божиите пророци да надуват тръбите. Такива пастори са прекалено заети с модерните си теологии и светски клишета, за да обръщат внимание на Божието предупреждение. Те не разбират, че водят Господното стадо там, където причакват вълци. Те не разбират, че поливат лозето така, щото да избуяват тръни и коприва. И после кършат ръце, ахкат и охкат и искат обяснение от Исус защо църквата им пак се нуждае от съживление. Много просто:
Защото небрежното и нехайно стоене е довело духа на света всред вярващите и е направило пукнатина в Канарата!
Чудно ли е тогава, че ще си имат работа с Едом? Не, не е чудно! Говоря с болка и ревност за всичко това, но не мога да мълча, защото не аз, но Духът на Живия Бог, Който вдъхновява думите в тази книга, плаче…
Днес е времето и сега е часът небрежните да се покаят и нехайните да се обърнат към Бога, защото не в теологиите и празните доктрини, но в Него е Изходът, в Него е Животът, в Него е съвършеното освобождение.
Сега ще изброя животните, олицетворяващи демоните на Антихриста. Нека отново ги видим от “Книгата на пророк Исайя”:
А. Пеликанът
Б. Ежът
В. Кукумявката и бухалът
Г. Гарванът
Д. Чакалите, дивите котки и хиените
Е. Камилоптицата (щраусът)
Ж. Пръчът
З. Стрелницата змия
И. Лешоядът
Нека започна тяхното разглеждане:

А) ПЕЛИКАНЪТ И ТАКТИКАТА НА САТАНИНСКОТО ПОСТОЯНСТВО

Искам да знаете, че ако има нещо, в което дяволът да е уникален, то това е неговото постоянство. Той никога не се отказва от поставените си цели и намерения и продължава да атакува, докато постигне своето си. Ето защо тази негова характерна черта Бог символизира като птицата пеликан.
Какво е характерно за тази птица? Именно това, че тя стои в блатата и езерата и упорито наблюдава водата. Когато се появи риба, пеликанът скача и я захваща с клюна си, а след това не я изяжда, както мнозина биха помислили, но я държи в специална торбичка под гушата си.
Какво иде да ни подсети това?
Именно фактът, че духът на Антихриста не действа на принципа “Кради и бягай!” По-скоро – той изчаква с нужното постоянство, докато намери втора рибка, след това трета, четвърта, пета, шеста… Едва когато торбичката под гушата му се напълни, той започва да смила храната си.
Как да разбере пасторът на една църква дали сред вярващите се е появил пеликан? Ето как:
Ако в Господното събрание има един, който е заблуден или има странни виждания по Библията, то това все още не показва, че е налице пеликан. Но когато около този един се прилепят двама, трима, четирима, петима… то това вече е сигурен сигнал за неговото присъствие. Разбирате ли, че докато са в торбичката на гушата му, хората все още не са погълнати, но все пак са духовно различими от останалите, въпреки, че не показват явно това. Обикновено християнинът усеща, че нещо в такива хора не е наред, било в погледа им, било в духовното им излъчване. Всъщност – жертвите на пеликана излъчват неговия дъх. В такива случаи с Божието помазание трябва да принудим пеликана да ги изплюе от торбичката на гушата си, понеже те все още са живи. Начинът да го сторим ни дава Апостол Павел, който казва за призванието на Божия служител:
“…с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят от примката на дявола (от когото са уловени живи) за да вършат Божията воля…” (2 Тимотея 2:25-26)
Забелязвате ли как дяволът е уловил пленниците си?
Апостолът казва:
“…от когото са уловени живи…”
От представителите на животинския свят само пеликанът действа така, понеже има торбичка под гушата си, където събира живата риба.
Толкова за неговата стратегия и тактика.
А сега да премина към втория представител.

Б) ЕЖЪТ ИЛИ ЗА СЛОВОТО КАТО СМЪРТ

Характерно при ежът (таралежът) са неговите бодли. Той целият е в бодли. Какво иде да ни покаже това? Именно, че неговата роля е да боде с несмисленото си говорене. Словото казва:
“Безбожния погубва ближния с устата си…” (Притчи 11:9)
Тук се говори не за невярващите в Бога, а за онези вярващи, които са останали без Божието присъствие, понеже хората са ближни не в света, но в Църквата. Когато някой не иска да се движи в Божията воля, то идва миг да стане безбожен. Именно от такъв безбожен човек трябва да очакваме много по-жестоки удари, отколкото от който и да е светски човек.. Убедете се в това, като прочетем думите от изповедта на Давид:
“Понеже не беше неприятел, който ме укори, – това бих претърпял, – нито беше оня, що ме мразеше, който се повдигна против мене, – тогава бих се скрил от него; но ти, човек, равен на мене, другар мой и мой близък приятел. заедно се разговаряхме сладко, с множеството ходехме в Божия дом…” (Псалом 55:12-14)
Не зная как е при вас, но Бог е допуснал в моя живот свидетелства за безбожни човеци, които наистина са по-коварни и зли отколкото който и да е друг човек. Например в една евангелска църква, чието име тук няма да споменавам, беше се вмъкнал един таралеж, чието злобно говорене буквално пронизваше хората.
Как, например, бихте реагирали, ако някой в Господното събрание нарича сестрите от това събрание “кучки”? Как бихте реагирали, ако такъв хвърля укор против Господ, че нарекъл Себе Си “Алфата и Омегата” и така бил обрекъл еврейската азбука на позор за сметка на гръцката? Как бихте реагирали, ако такъв отхвърля Новия Завет, понеже бил написан на гръцки, тоест, на езика на езичниците…?
Това са само част от нещата, които този таралеж вършеше в събранието на вярващите. И пасторът на тази църква не можеше да вземе контрол върху духа на този човек и да го отстрани, понеже смущава духовното общение. А Словото казва и това:
“Намират се и такива, чието несмислено говорене пронизва като нож…” (Притчи 12:18)
Не са ли този нож именно бодлите на ежа?
Да, те са. Аз сам ги изпитах върху духа си, когато говорих с гореспоменатия нечестивец. Бог ми бе дал дълготърпение и мъдрост, за да му обясня, че езичниците са сънаследници на Божието обещание, според тайната, която Апостол Павел ни разкрива в “Ефесяни 3:3-6”. И тогава таралежът реагира с думите:
“Махни го тоя Апостол Павел! Слушай ме мене какво ти говоря!”
Чувствах, че болка задушава гърлото ми. Чувствах, че гняв започва да се излива в сърцето ми и в следващият миг вече бях готов да извърша нещо, което трудно бих нарекъл “християнско”, колко по-малко – Христово. Бог ме въздържа от гняв, но по-важното тук е, че аз видях как дяволът се вмъква в църквите и контролира със злобата си много хора. Ето затова знайте, че подходът към такива хора е само един и всеки друг подход ще бъде обречен на неуспех. Когато се опитате да говорите Божията Истина на таралеж, то се получава нещо интересно. Таралежът се свива на топка, така щото откъдето и да го докоснете, вие ще срещнете бодли и ще се убодете до кръв.
Какво да правим с подобни хора? Какъв е подходът?
Ами той е просто онова, което правеше Апостол Павел. След като Словото на Бога не стига до човека, то този човек се хваща за якичката и се изгонва от събранието.
Апостол Павел не препоръчва, но направо заповядва:
“Отлъчете нечестивия човек изпомежду си…” (1 Коринтяни 5:13)
Ние не бива да търпим дяволът да тържествува в отношенията ни, да хули Бога и да говори извратеност. Ние не бива да допускаме никакви таралежи в Господното събрание. Нека молим Бог да ни покрие с онази власт, с която покри и Павел, който за два такива “таралежа” заяви:
“…от които са Именей и Александър, които предадох на сатана, за да се научат да не богохулстват…” (1 Тимотей 1:20)
Моля ви да различавате милостта и състраданието от дипломацията. Първите две са проява на Божията Любов, но последното – на изкуството да се търси компромис между две несъгласни страни. Ако някой не приема Божията милост и прощение, свързани със собственото му покаяние и поправление, то такъв ще разчита на дипломация, тоест, да продължавате да го търпите в името на любовта.
Но можем ли да съвместим Бог и дявол, Светлина и тъмнина?
Има ли подписан мирен договор между Небето и ада?
Категорично не!
Защото всеки компромис ще прибави още един бодил към таралежа и ако в началото бодилът е бил един, то само след малко време той ще е една топка бодли, която боде наляво и надясно всички. Нека приемем мъдрост от всичко това, за да ликвидираме всички провокации на Злото в Господното събрание. А сега да видим и третите представители.

В) КУКУМЯВКАТА И БУХАЛЪТ ИЛИ ЗА ЛЪЖЕПРОРОЦИТЕ НА АНТИХРИСТА

На всички ни е известно какво представляват кукумявката и бухалът. Те са представители на нощта. Тяхната активност се събужда, когато настъпи мракът. Те гледат в тъмнината и именно за това са най-категоричният символ за лъжепророци на Антихриста. Ето защо трябва да знаем някои най-важни неща за тях, с които ще ги изобличим и вържем силата им.
Нека ви попитам:
Виждали ли сте бухал или кукумявка?
Лично аз съм виждал само в зоологическата градина. Но от много хора, а и от научно-популярни четива знам, че те не обитават гъсто населените райони, а предпочитат да се заселват и живеят в запустели постройки и развалини. Изобщо на тези птици им е противен многолюдния контакт. Едно смътно чувство на страх и опасност напада човека, когато бъде поставен в обстановка на мистична тайнственост, в мрак, където се разнася вой на кукумявки.
Това не е случайно. В човешкия дух има сензори, които улавят духовното, символът, така щото смътните предчувствия идат не толкова от някаква птица, била тя и кукумявка, колкото от това, че в духовния свят има демони, които са точно “бухали” и “кукумявки”. Това са лъжепророчески демони, които обитават в запустяващи църкви, в църкви-развалини, църкви, в които го няма Присъствието на Святия Дух. Там те спокойно вършат черната си дейност. За тях Исус предупреди всички нас, като каза:
“Окото е светило на тялото; и той, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината?” (Матея 6:22-23)
Има християни, които знаят наизуст тези думи, но пак не разбират какво иска да каже Исус с тях. Нужно е човек да надскочи плътското си мислене, собственото си “аз”, за да чуе в сърцето си онова, което Бог открива зад думите Си. Защото думите на Исус могат да се прочетат и така:
Христовите очи, пророците, са светила на Христовото Тяло! И тъй, ако Христовите очи са здрави, то цялата Църква ще бъде осветена, но ако очите са болнави, то цялата Църква ще е помрачена. Прочее, ако Божията Истина отдавна е станала лъжа, то колко ли голяма ще е лъжата?!!
Естествено – колкото големи са очите! Защото, за да ни открива Бог бухалът и кукумявката като символ на лъжепророци, то е, понеже едва ли има други птици в природата, чиито очи да са толкова големи и ококорени, толкова отворени за часовете на тъмнината. Ето затова знайте:
Лъжепророците на Антихрист водят до запустение в църквата!
Ще ви споделя една тайна, за да разберете всичко това в по-голяма пълнота. Предстои Грабването на Църквата. И когато се намерим в Небето, то там Божието Слово ни е видяло като четири живи същества, стоящи пред Божия Престол. Това са четири генерации спасени християни през цялата история на Църквата. Първото живо същество прилича на лъв. Това отговаря на Ранната Христова Църква. Църква на млади лъвове, която превзе тогавашния свят за Господ Исус Христос. Второто живо същество прилича на теле. Това е Църквата, която преживя гонение от духа на Антихрист, а нейните спасени християни бяха избивани от Испанската Инквизиция и изобщо от послушниците на Римокатолицизма. Третото живо същество има като човешко лице. Това е Църквата на Протестантската Реформация, когато беше възвърната чистотата на богослуженията и истинската вяра в Човешкия Син. Четвъртото живо същество прилича на летящ орел. Това е Църквата, която участва в грабването, тоест, днешната Църква, която взима стандартите на Бог за това грабване. Сега забележете как изглеждат четирите живи същества. Словото казва за тях:
“…четири живи същества пълни с очи отпред и отзад…” (Откровение 4:6)
Защо ли имат толкова много очи съществата?
Защо имат очи както отпред, така и отзад?
Отговорът е, че тези очи са Христовите пророци. Те са стражите на Църквата, както отпред, тоест, даващи и пророчески видения за бъдещето, така и отзад, тоест, показвайки поуките за Църквата от нейното минало! Без тези “очи” никоя църква не може да се нарече Исус Христова, нито да се намери в Небето пред Божия Престол. Без тези “очи” всяка църква е под прицела на духа на Антихриста, който ще побърза да сложи свои бухали и кукумявки вместо истинските очи за Тялото Христово.
Днес е кулминацията на бухали и кукумявки. Техният брой е твърде голям, като започнете от Мун и Чарлз Ръсел и стигнете до месиите на “Ню-Ейдж”, които подготвят общественото съзнание за Новия световен ред на човека-Антихрист.
Моля ви, търсете Бога! Търсете Присъствието на Отец, Син и Святи Дух, където не човеци, но Те са строители на Божия Храм. Защото ако отидете в храм, построен по човешки, то зад ъглите и по покривите му непременно ще са свили крилата си и дежурните бухали и кукумявки.
Толкова за лъжепророците на Антихриста.

Г) ГАРВАНЪТ ИЛИ ЗА КРАДЕЦЪТ НА БОЖИЕТО СЛОВО

Нека видим каква птица е гарванът. Първото, което прави впечатление при него, е черната му окраска и острия му клюн. Той е птица, която дебне. Той олицетворява демон, който дебне вярващите с една определена мисия. Ето какво аз вярвам, че Исус загатва именно за неговите атаки:
“Ето, сеячът излезе да сее; и като сееше някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха…” (Матея 13:3)
Какви бяха тези птици? Гълъби ли?
Едва ли ще да са били гълъби. Това бяха гарвани. Защото ако Словото на Господа е Светлина, то ще търпи ли черният гарван тази Светлина в сърцата на хората? Естествено е да ги атакува и с острия си клюн да изкълве всичко, което му попадне пред очите.
Защо се случва така с много хора? Защо демоните на Антихриста така лесно ограбват Божиите семена от сърцата на много човеци?
Аз питах Бог за това и Святият Му Дух ми откри един нестандартен поглед върху притчата на Исус за Сеяча и Словото. Притча, която показва какво се случва, когато не Исус е Сеячът, а е просто някой човек…
Забележете, че някои зърна “…паднаха край пътя…” Забележете, че са паднали не на Пътя, но… край Пътя. Твърде често ние не водим нашите братя и сестри на Пътя, където са Истината и Животът, но ги оставяме край Пътя и се опитваме да сеем. Казано по-ясно – твърде често чрез нас не говори Бог, но ние говорим за Бога, тоест, ходейки край Пътя говорим за Пътя!
Ще попаднат ли тогава семената на Пътя? Ще посочим ли на жадното сърце Спасителя? Ще тръгне ли човекът по Неговите стъпки?
Отговорът е: Не!
Затова ви моля да запомните един универсален духовен закон:
Вашите семена попадат там, където сте вие!
Проумявате ли това? Не можеш да си вън от Христос и да проповядваш Христос, като искаш семената ти да попаднат в Спасителната Сила на Христос, тоест, в Пътя. Не можеш да си вън от Святия Дух и да искаш Святият Дух да положи Словото на Бога в сърцето на човека. Не можеш да си вън от Святия Дух и да искаш Неговата Благодат да бъде Дъждът за семената, които си посял с благовестието. Затова никога не хвърляйте укор върху ближния, като казвате, че вече сте му благовестили, но той не е приел Бога и не е повярвал в Името Му!
Вие ли му благовестихте за Исус или Исус му благовести Себе Си? Крайно време е този гаден дух на света, влязъл в църквите и ограбил силата на благовестието, да се махне завинаги. Защото това са гарваните! Те извикват благовестителя на своя територия и го карат да сее напразно, разпилява Божията Благодат. Защото да проповядваш Исус с плътския си ум, то е все едно да чуеш гарван да се упражнява да изпълни песента на славей. Из устата му няма да излезе нищо друго, освен грозно грачене.
Не грачете, а благовестявайте!
Не хранете гарваните, защото един ден всички ние ще отговаряме за всяко семенце, което е било разпиляно, за всяка празна дума, която са изрекли устата ни. Запомнете, че от духовния свят ни наблюдават много сили. И ако цялото Небе се радва на Божието Слово в сърцата ни, то дяволът побеснява от това слово. И неговата болезнена амбиция е да дърпа благовестители край Пътя, за да му хранят гарваните и така да изкълвава Божиите семена от сърцата на човеците. Никога не позволявайте на гарвани да застанат между вас и онзи, който трябва да бъде спасен. Първо доведете тези хора на Пътя, тоест, нека Христос изяви Себе Си чрез вас, с Неговата Любов и велико състрадание, с Неговата простителност и милосърдие. Едва тогава сейте Словото и сеенето ви ще бъде успешно.

Д) ЧАКАЛИТЕ, ХИЕНИТЕ И ДИВИТЕ КОТКИ ИЛИ ЗА ХИЩНАТА ПРИРОДА НА АНТИХРИСТА

Налага се да обединя животни от няколко вида, защото каквото се каже за едното, то в пълна степен ще важи и за другото.
Какво представляват чакалите, хиените и дивите котки?
Това са демоните на злоба, алчност, коварство и безпощадност. Те носят със себе си дъха на звяра и неговото неистово желание да убива. Както при кукумявката и бухалът, така и при тези животни е характерно, че живеят в пустинни местности, тоест, отново места, в които има запустение. В един от псалмите си Давид говори за човеците, обладани от подобни демони:
“А ония, които търсят душата ми, ще бъдат погубени, ще слязат в дълбочините на земята. Ще бъдат съсипани от силата на меча, ще бъдат дял на чакали…” (Псалом 63:9-10)
Отново искам да повторя, че злобата, алчността и безпощадността характеризира действието на подобни демони. Много едомци са завладени именно от тях. А вратите, които отварят достъп за тяхното действие, са плътските мисли на вярващи, които никога не надмогват над похотите и страстите си и така стават проводници на зло. Заявявайки против Едом, Бог казва и това:
“Поради три престъпления на Едом, да! поради четири няма да отменя наказанието му, защото прогони брата си с меч, и, като отхвърли всяко милосърдие, негодуванието му разкъсваше непрестанно, и той пазеше гнева всякога…” (Амос 1:11)
Другото, което искам да знаете за чакалите и хиените, то това е тяхната природна даденост да се хранят с мърша. Има ли някъде мърша, то там ще има и нашествие от тези животни, респективно, от тези демони. Защото има духовно определение за мърша, което гласи, че мърша е всяко тяло, в което липсва Животът на Бога и Присъствието на Святия Му Дух!
Естествена съдба на всяка мърша е да се разлага и разпада, като отделя зараза и неприятна миризма. Така и духовните мърши на духа на Антихриста днес отделят същото. И в тях тържествуват хиени и чакали. Колкото до дивите котки, то нека отворим “Откровението на Йоана”, за да видим какво е едно от олицетворенията на човека-Антихрист:
“И звярът, който видях, приличаше на леопард…” (Откровение 13:2)
Леопардът е от семейството на дивите котки и именно това подсказва хищните му инстинкти и сатанинския му нрав. Той причаква жертвата си, нахвърля се безмилостно върху нея, влачи я с ноктите си, захапва я със зъбите си и я удушава. Ето защо тази категория демони наистина извършва нещо смъртоносно в човешкото сърце – покварява го и го лишава от разум. За чакалите, хиените и дивите котки Апостол Петър казва:
“Тия обаче, като животни без разум, естествено родени за да бъдат ловени и изтребвани, хулят за неща, които не знаят, и ще погинат в своя разврат, наближаващи да получат заплатата на неправдата – люде, които считат за удоволствие да разкошестват денем. Те са петна и позор; наслаждават се примамките си, когато са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия…” (2 Петрово 2:12-14)
Забелязвате ли, че Петър казва:
“…подмамват неутвърдени души…”
Какво иде да ни покаже този факт?
Нека го обясня с убедителен пример в моя живот. Никога няма да забравя как купих на децата си едно филмче от “Уолт Дисни”, което се казваше “Царят Лъв”. В него, смея да кажа, по вдъхновен от Бога начин, създателите на филма са показали всички изяви на Божието благородство и сатанинското беззаконие. И ето, че там малкото лъвче Симба бе подмамено да напусне границите на царството и да отиде при хиените, които живееха край труповете и костите на умрели слонове. Лъвчето не беше все още утвърдено и затова беше подмамено. Но когато хиените се опитваха да го изядат, изневиделица се появи Царят Лъв и те се разбягаха. Мазни и хитри, те се опитваха да избегнат възмездието за злото си. Впрочем – вие може би сте гледали тази убедителна анимационна изява на Библията. (Мой субективен поглед, без да ангажирам никого с него – б.а.)
По-важното тук е поуката. Поуката, че в нас трябва да живее Лъвът от Юдовото коляно и ние никога не трябва да напускаме границите на Светлината, границите на Царството Божие. Защо? Защото:
“Нечестивите бягат без да ги гони някой, а праведните са смели като млад лъв…” (Притчи 28:1)
Аз отново ще продължа с това филмче. Когато хиените и дяволът-лъв завладяха царството, то изгуби цялата си привлекателност. Изворите му пресъхнаха, животът се изгуби. Трябваше малкият Симба да порасне и да си спомни кой е неговият баща, да се вслуша в гласа на пророка, да се покае от малодушието си и да се завърне, за да възстанови царството.
Нека никога не забравяме Кой е нашият Отец!
И ако очите ни забелязват царство на хиени, нека го превърнем в Царство на Исус!
Алелуя!

Е) КАМИЛОПТИЦАТА ИЛИ ЗА ПРОКЛЕТИЯТА НА ДУХОВНАТА НЕБРЕЖНОСТ

Ето един демон от антуража на човека-Антихрист, за чиято активност Бог е дал мощни изобличителни слова. Сега аз ще говоря за него, но искам да знаете, че когато Святият Дух ми даде духовен поглед над България, аз я видях пълна с камилоптици (щрауси). Сърцето ми се сви от скръб, но Бог ми каза:
“Разгледай ги добре, защото делото, което са започнали да вършат, ще се пресече. И Аз ще ги отсека, както някой дървар отсича гнили дървета. И като ги отсека, ще насадя избрани палми, които пребъдват високо в Духа Ми. И като насадя, ще събера под листата им всичките Си люде, малки и големи, защото ви ревнувам с голяма ревност и ножът Ми се насочва против безполезните пастири…
Ето какво заявява Бог чрез пророк Еремия:
“Проклет да бъде оня, който върши делото Господно небрежно; и проклет оня, който въздържа ножа си от кръв…” (Еремия 48:10)
Твърде много са днес онези, които вършат небрежно Господната работа и повърхностно лекуват раната на людете Му. Те държат Словото Му като нож, но в това Слово я няма Кръвта на Исус. Ето за тях Бог ми открива, че са пленени от демони-камилоптици, за които ще разсъждавам тук. Нека отворим “Книгата Йов” и да видим какво ни открива Бог за камилоптицата:
“Крилата на камилоптицата пляскат весело; но крилата и перата й благи ли са?” (Йов 39:13)
Ако тръгнете днес да посещавате християнските конференции, които са на голяма мода всред евангелските църкви в България, то ще видите нещо, което напълно отразява стиха, който цитирах. Там пастирите са толкова весели! Толкова им е радостно! Те ръкопляскат, махат, издигат ръце към Небето, ухилени и доволни. Изобщо – една “веселост” завладява България. В това няма нищо лошо, ако Бог е причина за радостта. Но когато Бог гледа от Небето към нас, Той вижда нещо различно от това, което ние виждаме от нас към Небето. “Крилата и перата й благи ли са?…” – пита Бог. Дай Боже да са благи, но не са! Защото щраусът никога не може да прави нищо друго, освен да размахва крила и да се радва, че е крилат. Но това, че има крила, не означава, че има достъп в небесните места, защото той никога не може да полети. Той само ръкопляска весело. Знайте, че онова, с което Бог ни изобличава, трябва да стане огледало, в което да се огледаме, за да сме измерими с Единствения Образ и да не се превръщаме в шоумени, защото в Небето шоу няма, ако и много американски доктрини да се опитват да внушават, че при Исус в Небето е едно нескончаемо шоу.
Тържество – да! Но шоу?
Ето какво още ни открива Святият Дух за камилоптицата:
“Защото тя оставя яйцата си на земята и ги топли в пръстта, а забравя, че е възможно нога да ги смаже или полски звяр да ги стъпче…” (Йов 39:14)
Не ми обяснявайте, че когато един пастор стигне дотам да си определя приемен ден и секретарката му дава номер за посещение, то такъв е оставил ближните си във властта на Господ Исус Христос. Нищо подобно! Той е забравил за хората си. За него службата към Бога е станала просто един вид банален бизнес с още по-баналните и досадни хора, които все нещо не са разбрали и все нещо им липсва. Такъв пастор не е дал път на Исус в сърцето си, а по-скоро – път на тщеславието и гордостта. Защото някои просто си написаха ново, човешко евангелие, в което техният “Исус” вика с пълно гърло:
“Дойдете при мене всички, които се трудите, но спазвайте и определения график на работното ми време! Секретарката ми ще ви даде номерче за приемния ми ден, понеже съм зает с прекалено важни дела и в повечето време съм на аудиенция при Самият Йеова…”
Няма такова нещо в нашия Господ Исус! Такова нещо има в генетично заложената гнилота на щрауса, който така си е заровил главата в пясъка и вирнал опашката към облаците, щото мисли, че това е неговото смирение. Но това не е смирение, а зле прикрита светщина. Защото когато в църквата мнозина души са смазани или стъпкани от полските зверове, пасторите предпочитат да ги гонят или да ги обвиняват, че сами са си виновни за състоянието си. Нека ги попитам такива проповедници! Когато Бог ви избра и постави над паството Си, Той не ви ли даде и Словото Си? Не беше ли Словото Му онова, което ражда духовния човек? И ако Исус знаеше, че евреите ще Го предадат, но пак не спря да се моли за тях, казвайки:
“Ерусалиме, Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте…” (Матея 23:37)
…то какви са днешните щрауси? Пастири със закърнели крила, които никога не стигат до Небето, а само вдигат много шум и пляскат весело. Защото пилците искат да се подслонят под крилата им, а те им дават номерче чрез секретарките си и ги подминават като кошчета за боклук.
Такава ли е Божията Любов? В щрауси ли благоволи Небесният Отец?
Но именно за това Исус предупреди:
“Понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее…” (Матея 24:12)
Нека се върна на “Книгата Йов”. Ето как Бог продължава Словото Си:
“Носи се жестоко с малките си, като че не са нейни; трудът й е напразно, защото не я е грижа от опасности…” (Йов 39:16)
Ето този стих убедително доказва, че пасторите-щрауси са наемници. Когато Бог пророкува против едомците и показва кои животни ще наследят земята им, Той казва нещо интересно за камилоптицата. За нея земята на Едом е:
“…двор на камилоптици…” (Исайя 34:13)
Защо именно като “двор” Бог определя мястото за пасторите-наемници?
Преди всичко – дворът отговаря на мястото, където ще се състои Сватбата между Младоженеца и Невястата, между Христос и Църквата. Пасторът е призван да води вярващите именно там. Но ето, че Бог не е съгласен да дели двора Си с пастори-наемници. Ето защо мястото, в което те водят вярващите, пак е двор, но това не е дворът на Бога, а дворът на тщеславието, дворът на религиозния дух. Ако отворим “Откровението на Йоан” ще прочетем какво говори Бог в духовен план на Апостол Йоан:
“И даде ми се тръстика като тояга; и един каза: Стани та измери Божия храм и олтара и ония, които се кланят в него; но двора, който е извън храма, остави, и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и два месеца…” (Откровение 11:1-2)
Ако и този стих да се отнася за времената на Голямата Скръб, неговият духовен прицел е обърнат не само към Израил, но и към Църквата. Защо? Защото Словото казва, че ние сме съграждани на Светиите (Вж. Ефесяни 2:19), а съграждани са хората, които живеят в един и същи град, нали? Следователно ние живеем с вяра в духовния Ерусалим и сме част от него. И какво правят щраусите спрямо духовния Ерусалим?
Нищо повече от това, че го тъпчат и сквернят със собственото си тщеславие. Един ден Бог ще им даде да разберат, че те никога не са влизали в двора Му, но всякога са били в онзи двор на камилоптици, който Бог определи за нечестивите служители.
Така изглеждат нещата с хората, дали приют на демони-камилоптици. Аз самият преживях духовна опитност с подобен пастор. Наскоро Бог ме свърза с една църква и ме прати там да проповядвам Словото. В началото всичко беше добре, но когато мечът на Божието Слово започна да боде греха и светщината, пасторът на тази църква започна да подскача нервно. Аз го видях как обижда собственото си стадо. Аз го чух как проповядва “горкото”, но не и “блаженството”. Аз го видях как търси сметка от овцете защо били слаби и хилави. Тогава Бог ме запали с голяма болка и аз му казах:
“Нямаш право да питаш овцете си защо са слаби и хилави, понеже те не пасат сами себе си, но ти си този, който Бог е помазал да ги пасе! Ако овцете ти са слаби и хилави, то слаби и хилави са били проповедите ти, примерът ти, любовта ти. И ако не побързаш да освежиш стадото с Божието помазание, то много скоро Бог ще те отсече, защото Небето не толерира пастори-наемници! Ти трябваше да бъдеш за тези хора като “заслон от вятър”, като “прибежище от буря”, като “водни потоци на сухо място”, като “сянка от голяма канара в изтощена земя”…”  (Исайя 32:2)
Този пастор обърна лицето си против мене и оттогава не е потърсил общение между нас. Може би защото никога не е отварял “Евангелието на Йоан” и не е напълнил сърцето си с думите на Христос, Който казва, че:
“…добрият пастир живота си дава за овцете. Който е наемник и не е овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете…” (Йоан 10:11-13)
Жалко за онази църква, чийто пастир е наемник! Горко на онези, които живеят от овцете, а не овцете живеят от тях! Някой може да каже:
“А ти сега не проповядваш ли “горкото”? Защо тогава още съдиш и си позволяваш да критикуваш?”
Преди всичко не аз, но Бог пръв каза:
“Горко на безполезните пастири!”
Но когато има такива, които дразнят погледа Му и забравят откъде са тръгнали и накъде отиват, то тогава Бог се намесва и отговорът Му няма да закъснее. А ето как продължава “Книгата Йов” за да покаже причината за поведението на камилоптицата:
“Понеже Бог я е лишил от мъдрост, и не я е обдарил с разум…” (Йов 39:17)
И наистина, човек трябва да е изгубил страха си от Господа, за да позволи на сърцето си общение с демоните на Антихриста. А когато това общение се получи, тогава и разумът си е отишъл и човек не знае вече на кого служи, защото е писано:
“Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог: и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот…” (1 Йоаново 5:20)
Моля ви, вземете силата на тези откровения и започнете да търсите онази съизмеримост, която ще позволи на Исус, Който живее във вас, да бъде Пастир на стадото Си. Защото тогава Бог ще ви направи като “заслон от вятър” и “прибежище от буря” за хората. Толкова за камилоптицата. Нека видим следващият демон на Антихриста.

Ж) ПРЪЧЪТ С РЕЛИГИОЗНИЯ СИ ФАНАТИЗЪМ И ВИСОКОУМИЕ

Забелязвали ли сме “пръчове” около нас?
Мнозина са ги забелязвали, но едва ли са ги гледали през погледа на Библията. Тук ние ще разгледаме пръча именно през този поглед, за да не му позволяваме да търси позиции в духовното общение на вярващите в Исус.
Какво е пръчът?
Пръчът е мъжки козел, който има за цел да опложда козите, така щото да се раждат още кози. Погледнато биологически, това става по един начин, но погледнато духовно, той е друг. За да разберете духовно нещата, ще ви припомня една притча на Исус, в която Той заяви:
“А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките (свети) ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата…” (Матея 25:31-33)
За да прави Господ това отлъчване на кози от овце, то Той е видял смесване на Истина и лъжа, Словото на Бога и словото на дявола. И онези, които са приели Словото на Бог, са овцете, а другите, които са приели измамата на дявола – козите, тоест, рожбите на пръча:
“Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте; странник бях и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях и не Ме посетихте. Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? Тогава в отговор ще им рече: Понеже не сте направили това на ни един от тия скромните, нито на Мене сте го направили. И тия ще отидат във вечно наказание…” (Матея 25:41-46)
А сега разберете, че активността на пръча се реализира в следните направления:
Да отнеме на християните храната, тоест, общението със Словото на Живия Бог. Да отнеме на християните водата, тоест, общението със Святия Дух. Да отнеме на християните светлия висон, тоест, праведните дела на Светиите, тяхното облекло. Да отнеме от вярващото сърце милосърдието и състраданието.
Искам да забележите нещо, което Исус прави с овцете и козите. Той поставя овцете от дясната Си страна, докато козите поставя от лявата Си страна. От какво е продиктувано това Господно решение? Преди всичко – от духовното състояние на овцете и козите. Овцете винаги са били угодни на Бога. Те всякога са действали със Силата на Святия Дух, всякога са били водени от верните стихове на Апостол Павел:
“Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва…” (Римляни 1:16)
Погледнете тялото си и ще видите, че силата се намира отдясно, в дясната ви ръка. Така и овцете са били водени от Божията десница.
Но как тогава да си обясним козите, които са от лявата страна на Исус?
Отляво е сърцето, но те не са по Сърцето на Бога. Естествено е да разбираме, че козите, поставени отляво, са поразени в сърцата си от духа на Антихриста, от религиозния дух. И именно на това поражение е олицетворение козелът. Както всички сме виждали, козелът има два остри рога. Но тези рогове не са агнешки, а кози.
На какво навежда този факт?
Ето на какво:
Апостол Йоан ни дава знание за религиозната активност на дявола, като казва за него:
“И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога, прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла…” (Откровение 13:11-12)
Забелязвате ли, че Апостол Йоан говори за “друг звяр”, възлизащ от бездната. До онзи момент на земята действаха империите Изток, Вавилон, Содом и Египет с подлежащите им религии и дежурни богове. Но ето, че се появиха нови религии, много по-жестоки и опасни. С една дума – появи се “друг звяр”, който принуди земята да се поклони на “първия звяр, чиято смъртоносна рана беше оздравяла…”
Как да разбираме това?
Кого Исус смъртоносно порази с Възкресението Си от мъртвите?
Ще отговорите:
“Дявола!”
Да, разбира се, че дяволът беше поразеният. Но в онзи момент, когато Исус беше на земята, дяволът имаше своето олицетворение като звяр във фанатизма на фарисеите. “Вие сте от баща дявола…” – им каза някога Спасителят. И понеже дяволът беше техният баща, то те извършиха волята на баща си, като поискаха смърт за Исус и надъхаха целия народ да желае това. И ако този друг звяр от “Откровението” с рога, прилични на агнешки се покланя на “първия звяр”, то това ни дава знанието, че тези два рога, тези две религии направиха поклонниците си по дух и фанатизъм като някогашните гонители на Исус – фарисеите! Именно за това Словото ги определя като два рога, прилични на Агнешки, тоест, религии, които само приличат на Христовото учение. И ако този звяр е с два рога и се опитва да представи себе си за Агнето, а не е, то той непременно е “пръчът” или “козелът”, от чиято неуморна духовна активност се родиха и козите, които Исус отлъчва от Себе Си.
Моля ви да запомните това:
Двата рога, прилични на агнешки, са християнската религия и Ислямът! И двете религии черпят от изворите на Свещеното Писание, които са размътени от нозете на дявола! Именно с тези два рога, с тези две учения, дяволът принуди земята да се поклони на духа на религиозния фанатизъм и високоумие!
Искам с тези откровения всички да бъдете предупредени и да стоите в съвършено благочестие пред Бога. Не позволявайте на никакви пръчове с черни раса или лъскави епитрахили, чалми или потури, да ви заведат при другарката на главния пръч. Защото Бог заяви, че всеки един от демоните, които изброяваме тук, ще бъде на онова ужасно място на възмездие и наказание не сам, но с другарката си:
“Потърсете в книгата Господна та прочетете: Никое от тия не ще липсва, нито ще бъде без другарката си…” (Исайя 34:16)
Разбирате ли, че целта на всеки демон на Антихриста е да си намери другарка, тоест, отпаднала църква, която да се ожени за него, а не за Исус? Аз разглеждам не просто жалки пешки от бездната, но генералите на Сатана, които имат хилядолетен опит и изключителна засеняваща власт, дадена им от Луцифер. Аз се удивлявам на духовната слепота и наивност, която завладява евангелските църкви в България и те бързат да приемат моделите на пръча.
Коя библия четете, братя?
В моята библия няма такова нещо, каквото има в Православието, а напоследък и в много евангелски църкви. Защото Източното Православие си има духовна семинария, а Божиите църкви – семинари. Източното Православие си има богословие, Божиите църкви – теология. Източното православие подготвя кадрите си в академия, Божиите църкви – в библейски училища.
На кого подражавате, църковни пастири?
Кои модели следвате? Божиите или на пръча?!!
Ами че Божиите модели са в Небето, Истинският Учител е Един и няма друг на земята, освен Него. Или вие не знаете, че освен Източно-православна църква има и Западно-тщеславна такава?
Наречете ме ако искате буквалист или ме обвинете, че събарям вярата на някои, но аз ще продължа да го правя, когато виждам, че това не е вярата на Исус. Защото Бог ми каза:
“Всяко нещо, което не се е родило в Небето, ще остане на земята, а заедно с него и ония, които му уповават. Защото някога Израил Ме разгневяваше, понеже людете му жертваха по високите места на Ваала и Астарта. А днес – водени от противни на Мен пръчове, много от служителите вършат същото. Нека се обърнат и покаят, защото инак няма зазоряване за тях…”
Сега не аз, но Бог пита пасторите Си:
“Знаеш ли времето, когато раждат дивите кози по канарите…” (Йов 39:1)
Някои пастори дори не са чели притчата на Исус за козите и овцете, а камо ли да знаят времето… И в тези канари овце ли ще види нашия Господ или кози? Не виждате ли почеркът на Едом, който живее в пукнатините на канарите, в скришните места на стръмнините? Не е ли днес времето, когато дяволът опложда сърцата на недорасли духовници и те така се отдават на света, такова брачно ложе си правят с духа на този свят, че от блудството им се раждат най-страшните поквари и измами?
Небето вече не моли! Небето заповядва да излезем от този свят, от високоумието на пръча, от религиозния му фанатизъм, от духовното му самодоволство и гордост. Защото когато Исус започне да отделя кози от овце вече ще бъде късно за нашето определяне във вечността.
Сега е моментът! Днес е Денят!

З) ЗМИЯТА-СТРЕЛНИЦА ИЛИ ЗА ОБЩЕНИЕТО КАТО ДУХОВНО ПОРАЗЯВАНЕ

Едва ли съществува друг животински вид, с който Бог така точно да олицетворява дявола, както змията. Още в трета глава на “Книгата Битие” тя загатва за възможностите си и продължава да ги изявява до двадесета глава на “Откровението на Йоан”. Искам да разбирате, че омраза от Бог към фауната на Земята няма, понеже всичките животни са създадени от ръката Му и Неговото жизнено дихание е причина те да живеят. Творецът ги е създал с определена цел и едва ли ние сме тези, които да Му държим сметка защо го е направил. Но когато нашият Бог ни открива в Словото Си дявола като змия, то тук вече сме длъжни да знаем духовното и да открием причините за това олицетворяване. В тази глава аз ще разгледам не просто змията, но змията-стрелница, тоест, този дух, който се стрелва към жертвата си, напада я и ухапва смъртоносно. В по-предишни разсъждения аз вече казах, че съществува духовно сътрудничество между империите на Злото, така щото една империя отваря място на втора, втората – на трета, и така, докато бъде убита тяхната жертва. Крайната цел на Сатана е смъртта. Смъртта, като прекратяване на смисъла, като лишаване от животворящо духовно общение и като прекъсване на връзката между дух и плът. Всяко нещо, което носи в себе си зародиш и развитие на смърт, идва от царството на тъмнината и е заповядано от Сатана. Ето защо змията е най-опасна не с нещо друго, а със смъртта, която може да донесе на жертвата си. Четири способности на дявола са смъртоносни за човешкия дух и човешката душа и в тази глава аз искам да ги разкрия пред вас. Като начало нека започна с първата способност:

Първа способност: Змията хипнотизира жертвите си

Как да разбираме тази първа способност?
Преди всичко хипнозата е мощно и властно действие на внушения, които превръщат човека в жертва без свободна воля. Той започва да се ръководи от внушенията. Те стават изява на неговото “аз” и определят поведението и мотивацията му. Най-силните внушения на змията са ласкателството и чародейството.
Нека сега да помислим. Кое е първото ласкателство на змията против човеците? Не бяха ли това онези думи, които инжектираха в Ева такава доза самочувствие, че тя яде от забранения плод? А какво й каза дяволът?
Ето какво:
“Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него (дървото) ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото…”  (Битие 3:4-5)
Как се почувства Ева в онзи миг?
Естествено – бе поласкана. Поласкана от възможността да бъде като Бог. Хипнозата на змията бе толкова силна, че първата жена не можеше да я отхвърли. Опитайте се да отхвърлите поласкаване и ще видите, че е много трудно. Егоизмът ви се е хванал за ласкателството като удавник за сламка и не иска да го пусне.
Познато ли ви е това? Колко от нас разбират, че дяволът е най-страшен, когато “не е дявол”? А неговите слуги са така перфектни в преследването на жертвите си. Словото казва за тях:
“Всеки говори лъжа с ближния си; с ласкателни устни говорят от двоелично сърце…” (Псалом 12:2)
Но вижте и съдбата на ласкателите:
“Господ ще изтреби всичките ласкателни устни, език, който говори големи неща. (Езикът) на ония, които са казвали: Ще надвием с езика си; устните ни са наши; кой е господар над нас?” (Псалом 12:3-4)
Искам да знаете, че ако ласкателството е семето на дявола, то не може да не видим плода му. А плодът се нарича “комфорт”. Поласканият винаги в един момент се чувства комфортно, тоест, смята, че всичко е добре, точно когато всичко е най-зле. Така беше и при Ева. Тя видя в забраненото дърво не духовна смърт, но “дърво желателно, за да дава знание…” Причината за изкривеното й светоусещане беше комфортът, тоест, плодът на ласкателството. В моя живот Бог ми даде свидетелства за силата на ласкателството и мога да кажа, че то е в известна степен сатанинско помазание, огромна сила, която може да препъне Божия служител. Аз трябваше да видя как действа ласкателството в евангелските църкви. И вижте как Бог изгради в мен чувствителност към тази хипноза на дявола:
От време на време оставам компютъра си и отивам в някоя църква по Волята на Бог, за да проповядвам. Така бе и в случая, когато се сблъсках с ласкателството. Говорих пред около петдесет човека в една малка църква във Варна. Словото беше с голямо помазание и лицето ми гореше особено силно. Говорих около час и половина непрекъснато и в един момент спрях. Тогава пасторът на църквата даде думата на слушателите. И вижте какво се случи. Стана една жена, посочи ме с ръка и каза:
“Докато братът говореше, получих видение. Видях братът облечен в блестяща мантия, със златна корона на главата. Очите му блестяха като звезди, а в дясната си ръка държеше кана, покрита с диаманти и от каната се лееше нектар на живот. И той мина и сипваше от нектара на всеки в неговата чаша. И ангели кръжаха около брата и викаха: Слава, Слава, Слава…”
Ако някой започне да ви говори така, то несъмнено ще получите болки в горната част на рамената си. Защо? Ами защото сте толкова божествен, че вече ви растат крила… Шегувам се, разбира се! Причината да давам този пример е тази, че днес дяволът атакува душевните християни и тогава Божиите служители са атакувани от тези душевни християни с ласкателни видения. Аз така бях атакуван в тази църква. След първата жена стана втора и даде своята ласкателна версия, след втората трета и така се изредиха шест жени. Тогава почувствах, че нещо в духа ми не е наред. Почувствах, че Бог е наскърбен, понеже се е отдавала слава на човеци, а не на Исус. Истинският Божий служител трябва да се научи да различава нещата на душата от нещата на духа. От една проповед могат да възникнат както духовни, така и душевни реакции. Искам да запомните следното:
Духовният ефект от проповедта се нарича вдъхновение!
Душевният ефект от проповедта се нарича въодушевление!
Вдъхновеният човек ще замълчи, защото върху него е слязла Славата на Бога. Въодушевеният човек ще получи в ума си душевни видения и въображения на ума, и, като не може да се сдържа, ще стане и започне да ласкае. Дяволът атакува душевните християни, понеже душевността им е признак за неумряла плът и плътско мислене. Ето защо тази категория слушатели в Господното събрание е най-рисковата, най-шумната и най-себеизявяваща се. От нея пасторът или проповедникът трябва да очаква най-невидимите удари на лукавия.
А сега нека разгледам и второто внушение на змийската хипноза, което става не чрез убеждение, но чрез принуждение. Това внушение, ставащо чрез принуждение, се нарича чародейство. Когато дяволът види, че не желаете ласкателството му, той ще опита с чародейство. Под негова власт винаги има достатъчно хора, които са обикнали заплатата на неправдата, оставили са пътя на Истината и са последвали пътя на Валаам Веоров (Вж. 2 Петрово 2:15). Под негова власт винаги има по някой малодушен Ахав, допуснал в църквата Езавел и позволил й да контролира с чародеяния и теология духовното общение между вярващите. (Вж. Откровение 2:20-23).
Аз имам да ви кажа много за тази тактика на старовременната змия, но основното, което искам да запомните, е това, че чародейството е действие на чар, а самият чар – активност на сатанинско помазание в чародея!
Както вече казах, чародейството не убеждава. То принуждава жертвата да мисли така, както иска чародеят. Ако погледнем назад в историята на човечеството, то ще видим, че само преди няколко десетилетия беше извършено най-мащабното чародейство върху една многомилионна нация, която прие лъжепророка Хитлер и неговата идеология. Но как Хитлер владееше над тези човешки маси? Как ги накара да повярват в неговата мисия и идея за свръхчовека, за чистата арийска раса? Как накара хиляди жени да искат да имат от него деца?
Ето как:
Чрез помазанието на Сатана!
Виждате ли, фашизмът не може да бъде приет от никое човешко сърце, в което действа съвестта. Никое сърце не би одобрило онова, което се случваше в газовите камери на концлагерите. Но там действаха слуги на Хитлер, толкова запленени от неговия чар, че отдавна станали безмозъчни и безсъвестни пионки в ръката на самия дявол. Искам да знаете, че най-разпространените почви за чародейство, са плътските молитви (или древни “възлияния” – б.а.) Много малко от нас са напълнили с Дух и живот думите на Исус в “Евангелието от Матея”, където Спасителят казва:
“А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на твоя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве…” (Матея 6:6)
Този стих иска да ни предупреди. Ние трябва да се молим на тайно, тоест, скрити от лицето на дявола. Моля да запомните това! Начинът да се скрием Исус ни разкрива като “затваряне на вратата на нашата стаичка”.
Казано по друг начин:
Когато си затворим вратата, нашата молитва е духовна, тоест, родена от Святия Дух в сърцата ни! Когато сме с отворена врата, нашата молитва е плътска, тоест, станали сме мишени за чародейството на дявола!
Мислите ли, че дяволът ще ви гледа как се молите за някого и няма да атакува молитвата ви? Ето затова трябва да сте на тайно място, където той не може да ви види. Мислите ли, че ако думите ви са плътски, той няма да подложи ръката си и да вземе сила от изговореното ви слово? А след това какво ще стане? Нищо повече от чародейство против човека, за когото се е молила вашата плът, а не вашето сърце. Така вие ставате проводници на змийска хипноза и чрез думите на вашата плът дяволът може да извършва съдба върху живота на ближния ви. Другото, което искам да запомните, е ефектът на чародея, когато той общува с вас или мине покрай вас. Ако в този момент вратата на сърцето ви е отворена към света и плътта, то вие ще усетите думи, които някаква невидима сила ви тласка да изговорите именно на чародея. Може до преди малко да сте имали съвсем други мисли и намерения, може дори да сте искали да го изобличите и критикувате, но в момента, когато отворите устата си, ще кажете не онова, което искате, а онова, което не искате. Ето това е пълно свидетелство, че върху вас е упражнена атака на чародеен дух, а тази атака е успяла, защото вратата на сърцето ви е била отворена към плътта и дяволът е инжектирал през отворената врата своите думи, мисли и внушения. Някой може да реагира на това, което пиша, с думите:
“Няма чародейство против Якова!”
Да, вярно е! Но има чародейство против Едом! Защото Яков са онези, които търсят Лицето на Бога, а да търсиш Лицето на Бога, то е винаги вратата на сърцето ти да бъде отворена за Небето и затворена за света, плътта и греха.
В тази връзка има още едно чародейство, което дяволът използва, и това е чародейството, дошло чрез нас, но атакуващо само нас, тоест, това е авто-чародейство. Авто-чародейство си направи Апостол Петър, когато на три пъти се отрече от Исус и трябваше след това Господ на три пъти да го кара да потвърждава духовната си привързаност към Него. Авто-чародейство си направи целият Израил, когато каза за осъдения Исус:
“Кръвта Му нека да бъде на нас и на чедата ни…”
Можем ли да избегнем авто-чародейството?
Да, но за това ни е нужно просвещение от Словото, което да изяви причините за това зло от дявола. Нека припомня един много показателен стих от “Първа Книга на Царете”, където пророк Самуил рече на Саул:
“Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността – от тлъстината на овни. Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар…” (1 Царе 15:22-23)
Когато бъдете поставени пред избор – да послушате гласа Господен или гласа на плътта си, да изговорите Господни думи или думи плътски, то нека в ума ви дойде именно този стих, защото той ще ви избави от атаките на чародейните демони. Твърде малко хора осъзнават духовните закони и принципи, с които действат сатанинските служители, но колкото по-рано ги осъзнаем, толкова по-добре. Защото в Словото Си нашият Бог казва за империята Вавилон (религиозното царство на дявола) следните думи:
“…понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23)
Толкова по въпроса за хипнозата, като първа способност на змията-стрелница. Втората способност на змията, за която искам да разсъждаваме, се изявява чрез нейния език.

Втора способност: Змията има раздвоен език

Виждали ли сте език на змия? Ако сте виждали, то ще ви направи впечатление, че е раздвоен и твърде остър. Така и дяволът има раздвоен език, който поразява. Защо поразява?
Отговорът е:
Защото смесва Истината с лъжата!
Моля ви да разберете това! Много хора са склонни да се предоверяват на езика на змията, виждайки, че в него имало много истина.
“Чух много верни неща!” – казват те.
Защо обаче спирате с коментарите си до тука?
Защо показвате половината от езика на змията?
Покажете и другата половина и тогава ще стане ясно Бог ли е говорил или дяволът! Защото когато демоните напускаха с крясък телата на страдалците, те викаха на Спасителя:
“Познаваме Те кой Си Ти! Ти Си Светият Божий!”
Ето, че те не лъжеха. Змията показваше само едната част от езика си, притисната от Божията Слава. Но за да бъда по-убедителен искам да ви дам най-точния пример, който Бог ми е открил:
Ако един убиец иска да ви унищожи, той няма да ви покаже шишенце с отрова и да каже:
“Пий! Това е отрова, която ще те унищожи!”
Нищо подобно! Той ще спретне най-изискания коктейл и ще приготви най-скъпите ястия, приготвени от най-изкусни кулинари. После ще сложи в ястието ви само една щипка арсеник. Така вие ще умрете не от ястието, а от отровата в това ястие! Така християнинът може да умре не от истината, а от лъжата в тази истина.
Ах, как искам всеки да разбере тази тактика на дявола! Ах, как искам да дръпнете скъпата му покривка и всичките му ястия в златни и сребърни съдове да се обърнат на земята! Само, че мнозина са водени от апетитния мирис на ястието! Мнозина не разбират, че отровата не мирише! И именно за тях ще дам стиха от “Притчи Соломонови”, който ни дава съвършено избавление от лукавството на Сатана:
“Когато седнеш да ядеш с началник, (с началства и власти на нечестието в небесни места – б.а.) прегледай добре какво има пред тебе иначе ще туриш нож в гърлото си. Ако те обладава охота не пожелавай вкусните му ястия, защото те са примамливи гозби…” (Притчи 23:1-3)
Запомнете, че охотата е свидетел за обладаване от дявола! Никога не яжте охотно каквото и да е слово! Прегледайте го добре! Изпитайте го в Библията! Извикайте Присъствието на Святия Дух и бъдете изпълнители на стиха от “1 Йоаново”, където Апостолът казва:
“Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света…” (1 Йоаново 4:1)
Толкова за двуострия език на змията. А сега нека да видим и третата способност.

Трета способност: Змията върви на зиг-заг, тоест, нейните атаки са както отляво, така и отдясно

Ето една способност, която е останала скрита за много християни. Искам да имате разбирането, че ние не можем да бъдем успешни против дявола, ако не познаваме неговите стратегии и тактики. Именно така аз разбирам думите на Исус, Който ни казва:
“…бъдете, прочее разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите…” (Матея 10:16)
Да бъдеш разумен като змията – значи да познаваш нейните стратегии и тактики и да бъдеш готов, когато тя се появи отнякъде. Така подготвен бе Апостол Павел, който във “Второто послание към Коринтяните” заяви:
“…да не би сатана да използва случая против нас; защото ние знаем неговите замисли…” (2 Коринтяни 2:11)
Но какво прави змията? Тя се появява от две места – отляво и отдясно. Как да разбираме това? Аз вече имах възможност да кажа за тези две посоки някои неща, когато разсъждавахме за пръча, но сега ще разширя темата. Обръщайки се към избрания за лидер на Израил Исус Навин, Бог му каза и това:
“Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата Ми Моисей и даде заповед; не се отклонявай от него ни надясно ни наляво, за да имаш добър успех където и да идеш…” (Исус Навин 1:7)
От този стих става видно, че за да сме успешни против силите на Злото ние не трябва да се отклоняваме от Закона ни надясно ни наляво. По този въпрос трябва да се дадат някои пояснения, понеже, както Словото ни учи, ние не сме под Закон, но под Благодат.
Какво става тогава със Закона?
Преди всичко Законът е духовен и негова най-висша цел е да преследва беззаконието. Той самият бе създаден, за да се отличи Доброто от Злото:
“…понеже чрез закона става само познаването на греха…” (Римляни 3:20)
Въпросът е: Къде е днес Законът? Защото той никога не е преставал да действа. Исус казва, че:
“…докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне…” (Матея 5:18)
Искам да разбирате, че докато на света се подвизава беззаконният Сатана, то ще го преследва Законът на Бог. Мнозина изобщо не знаят кога е създаден Закона на Бога. Те отварят Библията и сочат с пръст пророк Моисей, чрез когото Бог даде Закона Си на израилтяните. Но забележете, че Бог тогава го даде на Израил, но никъде не се казва, че тогава го е създал. Защото Законът действаше още преди Адам и Ева да съгрешат. Истината е, че Законът се яви, за да отговори на беззаконието на Сатана. Преди това беззаконие никоя личност в Небето не бе в конфликт със своя Създател, за да я ограничава Бог чрез Закон. Ето затова знайте, че Законът е изначален, духовен и Свят, понеже дяволът отначало съгрешава. Законът съдържа в себе си всички онези ограничения, показващи всички дяволски нарушения. Дяволът не може да избяга от изобличението на Закона или да изненада Закона. Той просто лавира между Закона, прави своеобразен слалом, зиг-заг, отдясно и отляво, като дебне всички, които биха се отклонили надясно или наляво, за да ги погълне. Липсата на тези истини и правилното им разбиране е причината Исус да не бе разбиран от толкова много законници, книжници и фарисеи. Защото мнозина мислеха, че Той дойде да наруши Закона, но Исус дойде по-скоро да ни разкрие истинските стойности на Закона, а не неговата плътска интерпретация. Нека ви убедя в това. Ето какво казваше Исус:
“Чули сте, че е било казано: “Обичай ближния си, а мрази неприятеля си”. Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ми гонят; за да бъдете чеда на вашия Отец, Който е на небесата…” (Матея 5:43-45)
Слушайки тези думи мнозина мислеха, че Исус отхвърля Закона. Но Исус не дойде да наруши Закона, а да го изпълни. Защо тогава има такова “противоречие” в думите Му. Отговорът е:
Защото на земята е дошла Божията Благодат, която да помогне на човека да изпълнява духовно целия Закон!
Бог изговори Закона. Той го създаде и пръв се ангажира да го спазва. Бог е Дух и Законът е духовен, а ние сме човеци, които освен дух имат душа и плът. Ето затова ни е нужна Божия Сила, за да изпълним духовно Закона, а не плътски. Словото казва, че дори Любовта не върши зло и следователно изпълнява Закона.
Разбирате ли, че всички думи на Исус в знаменателната проповед на планината в пета глава на “Матея” идат да ни покажат как най-истински, имайки Сила от Божията Благодат, да изпълним Закона?
Нека отново се върна на думите на Исус.
“Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят…” – ни каза Той.
Кои е нашият неприятел? Човекът до нас ли или дяволът?
Несъмнено – дяволът.
А кога ние най-ефективно мразим дявола, за да изпълним Закона?
Отговорът е:
Когато обичаме ближните си и прощаваме на враговете си. Само тогава Законът преследва истинския престъпник, а не неговите жертви. Религията направи така, че насочваше острието на Закона против жертвите на дявола, а не против самия дявол. Бог създаде Закона против беззаконието на Сатана. Това е първичното му действие и ние трябва да го усвоим добре. Именно по тази причина е нужно да се просветим отново и отново от Закона, защото Божията Благодат ще ни даде Сила не само да го спазваме, но и да го насочваме против истинските престъпници. Ние не трябва да се отклоняваме от Закона нито наляво, нито надясно.
Защо?
Ами защото днес Законът е в нашите сърца и неговото действие се изразява чрез съвестите ни. И то не само чрез християнските съвести, но и чрез съвестта на всеки човек.
Моля ви да разберете това!
Аз не поучавам ереси и не ви проповядвам легализъм. Аз просто искам да разберете същинското място и назначение на Закона:
“Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но законоизпълнителите ще бъдат оправдани, (понеже когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си, по това че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават) в деня, когато Бог чрез Исус Христос ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие…” (Римляни 2:13-16)
Една от причините Павел да беше отхвърлян от много църкви и да беше под постоянно гонение е именно тази, че Бог му бе дал дълбоките води на Своето Слово. Тогава Апостолът бе разбрал, че Законът е духовен и Бог по природа го поставя в духа на всеки човек. А оттук и мотивацията на змията да върви на “зиг-заг”, а именно, да атакува сърцата, които по природа имат заложен в себе си стремеж да изпълнят Закона. Искам да разбирате, че в човешкото сърце има две причини, които дяволът атакува. Това са съвестта и вярата. В зависимост от това дали се отклоняваме наляво или надясно от Закона, рискуваме да бъдем атакувани – било в съвестта, било във вярата. Сега аз ще напиша долните изречения, а вие ги запомнете:
Отклоняването вляво е атака против съвестта, водеща до закоравяване на сърцата ни! Резултатът е религиозен фанатизъм! Отклоняването вдясно е атака против вярата в Исус и води до загуба на духовната сила, а като следствие – до религиозно примирение, маловерие и малодушие!
Това са двете крайности, в които дяволът бута човеците. Първата ще ви заведе в стотиците секти, опасали света. Втората – да правите компания на баби по манастири, черкви и гробища. Ето затова трябва да бъдем разумни като змиите, тоест, да знаем във всеки момент духовното си състояние и да търсим хармонията на духовния баланс, който само Святият Дух може да поддържа в нас. Знайте, че най-непоносимото нещо за дявола е някой да познава духовно Закона на Бога. Защото такъв пораства до Божий генерал, от когото тъмнината настръхва.
Бъдете законоизпълнители чрез Силата на Божията Благодат!
Ето, че стигам до последната способност на змията-стрелница.

Четвърта способност: Змията често сменя кожата си, тоест, актуализира постоянно заблудите си.

Кажете ми, бихте ли се облекли с дрехите на вашата прабаба или прадядо и с тях да излезете на улицата?
Може би ще реагирате:
“Защо ни задаваш глупав въпрос? Естествено, че никой нормален човек няма да тръгне с дрехите на баба си или дядо си, просто защото тези дрехи не отговарят на съвременните реалности. Те не са модерни и всички ще му се смеят…”
Това би бил добър отговор от ваша страна. Така е. Дрехата отговаря на времето, в което живееш. Ако започвам така разсъжденията си върху тази четвърта способност, то е, защото и Сатана се съобразява с този принцип. Ето защо и той си е дал сметка, че неговата дреха трябва да отговаря на съвременността, защото иначе всички ще му се смеят. Тази е причината да наблюдаваме как всяка година никнат нови и нови култове и секти, ордени и братства. Сатана бърза да запълни всяка ниша в духовното пространство и всеки вакуум, който би се получил в търсещия човешки дух. Някой може да попита:
“А Бог защо не Си сменя дрехата? Нали ако не е модерен всички ще Му се смеят?…”
Обичам да допускам такива въпроси в книгите, които пиша, защото мнозина ги е страх да ги зададат, а отговорът им разбива крепостите в умовете на хората. Преди всичко – положете като знание следното:
Бог идва от миналото, но Бог наднича и от бъдещето! Докато дяволът идва от миналото, но на дявола не принадлежи бъдещето!
Бог е по-стар от всичко създадено, но е и по-млад от всичко, което ще се роди. Исус нарече Себе Си “Алфата и Омегата, Началото и Краят, Първият и Последният”. Ако кажем за Алфата, че е древна, то е така. “Истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм” – казва Исус. Но ако помислим за Омегата, тя все още не е дошла и затова Исус е по-млад и от всяко дете, което би се родило днес или утре. Исус е Вечен и затова Вечността е по-стара и по-млада от всичко съществуващо. Днес Сатана е в неравностойна надпревара с Вечността, защото остарява. Той безнадеждно остарява и прави всичко възможно да се задържи в центъра на събитията, но все повече ще се отдалечава от този център. Ето защо, ако иска да е ефективен, той, подобно на змия, ще сменя кожата си, за да бъде естествен за средата, в която живеят хората. В сатанинското слово са преиначени всички духовни реалности и върху тях дяволът е оставил своя трактовка и коментар. Ако се върнем назад в историята, ще видим, че във времената, когато Христовите Апостоли тръгнаха да евангелизират света, съществуваха едни религии и богове, а днес – други. Актуални тогава бяха римският и гръцкият политеизъм (многобожие). Над Рим властваше Юпитер Капитолийски, над Атина – Зевс Олимпийски. Всеки от тези богове имаше около себе си цяла свита от богчета и богини. Имаше слово, хвалебствени дитирамби и жертви към тези богове. И, ако и това да ни се струва днес смешно, хората тогава приемаха на много сериозно тези богове. Това бе тяхната духовна среда, тяхната духовна реалност. Те не викаха: “Боже мой!”, както е нормално да чуем днес човек да извика. Техният възглас бе:
“О, богове!”
В желанието си да избива комплекси и да се преправя на благодетел дяволът беше измислил много митове, с които да оправдава своите бунт и богопротивност. Особено показателен е митът за Прометей, който откраднал огъня от Зевс и го дал на хората. За тази постъпка бил прикован на една скала за вечни векове и един орел идвал и разкъсвал с клюна си дробовете му. О, колко покъртителна история! Не оставя ли тя съчувствие към “благородния Прометей” и гняв и ненавист към злобния Зевс? Ето как в един мит, съчинен в канцеларията на Луцифер, се криеше “нов поглед” към бунта и грехопадението. Такива бяха времената! Такава бе кожата на старовременната змия. Тогава Луцифер имаше най-различни въплъщения и псевдоними. Той, например, бе божеството Хеспер. Ето какво четем за това божество в “Справочник по Антична митология” на Г. Батаклиев:
“Хеспер (грц. “вечер”, “запад”, лат.: Луцифер) – богът на вечерницата, баща на Кеик, според една версия – на хесперидите. Като утринната Зорница (Денница) носи името Фосфор. Дълго време древните не знаели, че вечерницата и зорницата са една и съща звезда – планетата Венера…”
А сега да продължа и да попитам:
Знаете ли как змията сменя кожата си?
Ето отговорът:
Тя застава неподвижна на някоя канара под слънчевия припек и под натиска на горещите слънчеви лъчи кожата й пада, сбръчква се и ето, че под нея вече има нова кожа. Така и дяволът беше принуден да застане под мощния пек, който Бог направи с благовестието на първите Апостоли в някогашна Елада и Рим. Защото Бог ги изпрати именно там. И дяволът хвърли старата кожа. Хвърляйки я, той изостави римския и гръцки политеизъм, но не и дежурните си демони. Имаше в онези векове един император на име Константин, който прие Християнството за официална религия на Римската империя и създаде Никейския символ на вярата. Там дяволът даде вход на езическите си богове и те много бързо застанаха в новите си роли. Е, не като “богове”, понеже много бързо ще се разкрият, но като “покровители”, което, видяно в духовен план, е същото. Любящият Ерос се скри зад името на Свети Валентин, покровител на влюбените. Нептун стана Свети Николай, покровител на моряците. Пияндето Дионисий стана Трифон Зарезан, покровител на винарите и лозарите. Гръмовержецът Зевс стана Свети пророк Илия Гръмовержец, който ходи с колесницата по небесата и праща мълнии наляво и надясно. Богинята Диана в някогашен Ефес възбуди религиозен събор и бързо се покри под името на Света Богородица.
Ако имате необходимото усърдие и преровите книгата “Жития на светиите” (своеобразна библия за православните), а после ги сравните с гръцката и римска митология, то ще разберете реорганизацията, която дяволът направи в тъмното си царство. Това беше свалянето на старата кожа на змията и обличането с нова. Зная също, че религиозните духове настръхват от тези просветления, които получавате, но аз ви моля да ги вземете и да започнете да разбивате крепостите, които лукавият е построил в сърцата на милиони религиозни хора. Като най-показателно отново цитирам “Справочник по Антична митология”, където за съществата демони четем следното:
“Демони (грц.; лат.; гении) – низши божества, изобщо богове и богини без определен външен образ и култ, лични духове покровители, които според древните поверия придружавали хората от момента на раждането до смъртта им, невидими техни съветници, личната съдба у хората и народите. Принасяли им на рождените дни вино, тестени сладкиши и венци всред упойващия дим на тамян…”
Повече коментар е излишен. Сега разбирате къде обитават демоните. Те са покровители. Те обичат да им се принасят тестени сладкиши всред упойващия дим на тамян. Това не ви ли напомня поразително как изглежда една православна задушница? Няма ли там тестени сладкиши, които стари бабички приготвят с религиозна преданост? Няма ли дим на тамян, с който дядо поп ги омайва, за да станат по податливи на внушенията? Зная, че тук някоя православна брада ще потрепери от гняв заради това, че слагам тамянът, като сатанински способ за омайване. След това е възможно дори да се аргументира със сто и петдесет препратки в Стария Завет, говорещи, че някога тамянът е бил използвал от Божиите свещеници. Аз не отричам това в никакъв случай. Но когато говорим, че днес е време истинските поклонници на Отец да се покланят в Дух и Истина, то нека Онзи, Който ни изявява истинското богослужение, да е Духът на Истината, а не смъртен, плътски и религиозно извратен човек. Защото тамянът има по-дълбоко духовно значение за вярващия. Нека ви го дам не аз, но цар Давид, който бе мъж по сърцето на Бога:
“Господи, викам към Тебе; побързай да дойдеш при мене; послушай гласа ми, когато викам към Тебе. Молитвата ми нека възлезе пред Тебе като тамян…” (Псалом 141:1-2)
Ако в някой все още е останал респект към земния тамян и счита цитирания стих за слаба аргументация, то такъв нека прочете какво ни открива Апостол Йоан в “Откровението”. Защото там, в пета глава, когато Исус взима книгата с печатите и четирите живи същества с двадесет и четирите старци падат пред Него да се поклонят…
“…всеки държеше арфа и златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светиите…” (Откровение 5:8)
Не пълнете банковите сметки на православната индустрия, която се е специализирала в леене на свещи и производство на тамян. Нейният тамян не стига по-далеч от носовете на излъганите й поклонници. Ако ви давам всички тези свидетелства за религиозната активност на дявола, то е, за да не мислим, че царството на тъмнината лесно капитулира и се предава. Не! Змията просто сваля едната си кожа, и показва друга, по-привлекателна от първата.
Какво, например, да кажем за богът Аполон?
Гърците някога го почитали като бог на светлината, слънцето, чистотата и благодатта, но “Откровението на Йоан” ни дава друга представа за него:
“…ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се нарича Аполион (разновидност на името Аполон)…” (Откровение 9:11)
Всичко това идва да покаже, че днес най-страшният носител на всички поквари и измами, новата кожа на старовременната змия, е християнската религия. Наша длъжност пред Бог е да разбием тази мерзост над духовния небосклон над България. Защото ако Просвещението извърши своята спасителна роля в много страни, то България остана далеч от него. Защото тук се установиха най-амбицираните началства и власти на тъмнината, облечени с расата на нищо не значещата Източно-православна църква. Когато започна с разсъждения за племето Ефрем, аз ще отделя повече внимание по този въпрос. Тук просто исках да ви убедя какво значи змията да сменя кожата си и вярвам, че всички го разбрахте. А сега да преминем към последният представител на племето Едом.

И) ЛЕШОЯДЪТ ИЛИ ЗА ПОКВАРАТА ОТ ОБРАЗА НА ЗВЯРА И ЧИСЛОТО НА ИМЕТО МУ

Едва ли има нещо по-ужасно от това – да изтичат последните минути от живота на човек, а погледът му взрян в небето да гледа как там кръстосват десетки лешояди и го чакат да умре. Случвало ми се е да видя подобна картина по картини, като малък, когато много се палех по филми за каубои, тоест, типичните американски уестърни. Само че това, върху което ще говоря в тази глава, въобще не е измислица на холивудско студио, но смразяваща ума духовна реалност, която действа на този свят. Лешоядът е може би най-точният символ, олицетворяващ Едом. Името му е сложно, съставено от две думи – думата “леш”, която ще рече труп и глаголът “ям”, която показва удовлетворяване на физически или духовни потребности. Досега ви говорих за много неща, но тук, повече от всякога искам да ви предпазя от отровата на старовременната змия – образа на Антихрист и числото на името му. Словото на Бог ни учи, че:
“…който се съединява с Господа, е един дух с Него…” (1 Коринтяни 6:17)
В този стих има голяма дълбочина. Не е достатъчно да заявиш, че се съединяваш с Господа. Ти трябва да покажеш действително, че сърцето ти е съединено с Божия Дух. А това става само по един начин: Като възлюбиш Господ с цялото си сърце, с всичката си душа и с целия си ум. Тогава става нещо с теб. Тогава, по силата на Божието Слово, ти оставяш този свят и се привързваш към Исус, за да бъдеш една плът с Него, за да бъдеш от онази последна Ева, чийто съпруг е последният Адам. Така е и писано:
“Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата; понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости]. “Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът”. Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христос и за църквата…” (Ефесяни 5:29-32)
Защо ви говоря това?
Именно защото този Божий закон за духовно съединяване действа не само за Добро, но и за Зло.
Защо за Зло?
Ами защото, ако някой се съединява с дявола, той вече е един дух с него. И не само един дух, но и едно духовно тяло, което не е живо тяло, но труп, леш, разлагаща се скверна маса от поклонници. Понеже и дяволът не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, понеже мнозина са части от неговото тяло.
А как стават негови части?
Именно като вършат точно обратното на това, за което Апостол Йоан предупреди:
“Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е от света – похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века…” (1 Йоаново 2:15-17)
Ако люби някой света, то той вече е една плът с духа на света и става част от онова сатанинско тяло, което е труп и леш. Тогава в духовното му естество идват да живеят демони-лешояди, чиято цел е да изградят в човека апетит за общение със смъртоносно слово. Това слово е каймак от всички духовни империи на Злото, които смъртоносно разрушават духа, душата и тялото на човека. За демоните-лешояди Словото дава следното определение:
“При твоята ли заповед се възвишава орелът (лешояд), и прави гнездото си по височините? Живее по канарите и там се помещава, по върховете на скалите и по непроходимите места. От там си съзира плячка, очите му я съглеждат отдалеч. И пилетата му смучат кръв; и дето има трупове, там е и той…” (Йов 39:27-30)
Забележете, че лешоядът живее по канарите. Това иде да покаже, че атакува църквите. И ако Йоан ни предупреждава да не любим този свят, то е, за да не влезем в полезрението на лешояда, защото очите му отдалеч съзират хората, които правят компромиси с Истината на Бога. А такива неизменно попадат под клюновете на пилетата му, които “смучат кръв”. Нека никой не ви плаши с филми на ужасите, показващи мъже-кръвопийци и вампири. Това е изкуствена реклама на Злото. По скоро се замислете върху онези кръвопийци, които като служители на дявола изпиват живота и всичко Свято и чисто от човешкия дух, за да отворят там място на учението на Антихриста. А това учение прави така, щото превръща човека в духовен наркоман, който не може без дозите си отрова. В духовния свят всяко нещо се зачева, развива, образува и ражда. Ето защо и заблудата на дявола преследва своя висша цел, а именно – да зачене, развие, образува и роди образа на звяра!
Мнозина не разбират това. Мнозина не знаят, че целта на Сатана е да превърне човешкия дух в естеството му като дух на демон, като дух, изгубил всяка връзка с Животворящия Дух на Отец. А начинът това да стане е именно храната, която дава сили за изграждане на образа на звяра. И когато този образ се развие, той приема числото на Антихриста – 666. Нека тук оставим настрана всяко изчисление, защото Библията не е учебник по математика. По-скоро – да се замислим над думите на Апостол Йоан:
“Тук е нужно мъдрост, който е разумен нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест…” (Откровение 13:18)
В какво се състои мъдростта, за да изчислим числото на звяра?
Преди всичко – явлението на Антихрист е кулминацията на всички сатанински усилия през тези шест хилядолетия от Адам до днес. Съвсем нарочно Йоан набляга, че това е “число на човек”. Не число на дявол, не число на дух, но число на човек.
Какъв е този човек? Това не е човек, като останалите човеци. Това е по-особен човек. Защо? Защото някога при създаването на Адам Бог каза:
“Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее…” (Битие 1:26)
Човекът-Антихрист не е създаден по Божия образ, следователно – по сатанинския такъв. На Сатана е позволено да създаде този човек, да му вдъхне жизнено дихание и да му даде власт, за да владее. Но друго, което ще прочетем за Божиите намерения при създаването на човека, е записано в осми псалом, където се казва:
“Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си: Що е човек, та да го помниш? Или човешки син, та да го посещаваш? А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, и със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете Си; всичко си подчинил под нозете му…” (Псалом 8:3-6)
Естествено е в сърцето на дявола да съществува желанието да направи свой прочит на този псалом. Той иска да увенчае звяра със слава и чест, да го постави като господар над делата на ръцете Господни и всичко да подчини под нозете му. Тук е много важно да спрете и отворите много широко умовете си. Защото “Второто послание на Апостол Павел към Солунците” ще ни напомни, че човекът-Антихрист се превъзнася над всеки, който се нарича Бог и на него се отдава поклонение, щото той седи (както Бог) в Божия храм и представя себе си за Бог. Аз отново ще ви припомня псалома:
“…поставил си човека като господар над делата на ръцете Си, всичко си подчинил под нозете му…”
Но какви бяха Господните дела в простора? Не създаде ли Бог всичко заради човека, както и ни убеждава този псалом?
Да! Така е! С явлението на звяра амбицията на Сатана е да постави ръка върху всичко, в което Бог постави човека като господар. А сега помислете. За колко дни Бог създаде всичко, което даде за владение на човека? Словото ни показва, че това стана за шест дни. Така разбираме, че когато Сатана реши да направи прочит на осми псалом и да постави там сина си, той всъщност ще постави сина си именно над тези шест дни, в които Бог създаде всичко. Защото Бог го създаде за човека, а превъзнасянето на звяра е в това, че именно той е човекът, заради когото Бог е създал всичко, и Бог, заради когото човекът живее. И понеже Антихристът се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, следователно над Отец, Син и Святи Дух, то той се превъзнася не само над Тях, но и над делата Им в тези шест дни на сътворението.
Казано по най-ясен начин, Антихрист заявява:
“Аз съм вашият Бог Отец, създал света за шест дни!”
“Аз съм вашият Свят Дух, създал света за шест дни!”
“Аз съм вашият Исус Христос, създал света за шест дни!”
“Аз съм Святата Троица и нейните дела в едно! (666)
“Аз съм пълнотата на Святата Троица, създала света за шест дни!” (666)
“Аз съм човекът, в когото Троицата съчета Себе Си и делата Си! (666)”
“В мене обитава телесно всичката пълнота на Божеството (666)
Размишлявайте над тези три шестици в изявленията на звяра и вие ще разберете болната амбиция на Сатана – да превъзвиши сина си над Отец, Сина и Святия Дух, както и над Техните Дела!
Имайте разбирането, че с явлението на човека-Антихрист дяволът слага ръка върху творението и го иска за себе си. Тази негова амбиция ще бъде съпроводена с всякакви знамения и чудеса. За времето на Антихрист Исус недвусмислено заявява, че това ще бъде…
“…времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, за да изпита ония, които живеят по земята…” (Откровение 3:10)
Мнозина не разбират, че тъмнината все още не е показала целия си максимум. Защо не го е показала? Много просто – защото силите на Злото днес са разпределени в четири духовни империи – Изток, Вавилон, Египет и Содом. Но я си представете какво ще стане, когато всички се обединят! “Откровението” казва за това обединяване следното:
“…и змеят даде нему (на човека-Антихрист) силата си, престола си и голяма власт…” (Откровение 13:2)
Чудно ли е тогава, че звярът ще сложи ръка върху всичко, което Отец, Син и Святи Дух създадоха за човека в онези шест дни?
Именно тази амбиция се обяснява с числото 666. Помислете и върху факта, че човекът-Антихрист не просто се превъзнася над Троицата, но сам казва че е Бог. Това не е случайно. Звярът иска да бъде припознат като Господ Исус Христос. Защото Исус дойде да изяви Отец:
“Който е видял Мене, видял е Отца…”
Исус дойде да върши не Своята Воля, но Волята на Отец чрез Святия Дух:
“Защото дойдох не Своята воля да върша…”
Исус дойде, за да изяви и Себе Си, като Човешки Син, за да покаже на нас, че поради голямата Си Любов, с която ни възлюби, Бог завинаги се свърза с човешкия род.
Другата тайна, скрита в това число, е тази, че от грехопадението на Адам и Ева до днес дяволът винаги е воювал против творенията на Бога и най-вече – против човека. През изминалите шест хиляди години той постоянно прави това. Но Словото ни разкрива, че за Бог един ден е като хиляда години. (Вж. Псалом 90:4), а Моисей в същия този псалом казва:
“Научи ни така да броим дните си, щото да си придобием мъдро сърце…”  (Псалом 90:12)
Ако броим хилядата години за един ден, ние ще придобием Светлина от Божията мъдрост. Защото Йоан казва:
“Който е мъдър и разумен, нека сметне числото на звяра…”
Ето, че с препоръката на Моисей правим именно това, броим така дните си, щото да си придобием мъдро сърце. А тогава тези шест хилядолетия възлизат на шест дни. Съпротивата на дявола през тези шест дни е била против Отец, против Сина и против Духа.
6 дни против Отец.
6 дни против Сина.
6 дни против Святия Дух
И в края на времената, при явлението на звяра, кулминацията 666, като превъзнасяне на човека-Антихрист над “всеки, който се нарича Бог…”
Има и още по-голяма тайна в това число, която е свързана с бунта на Сатана, но за нейното изявяване ви препоръчвам да прочетете другата моя книга “Откровения върху Книгата на Живота”. А тук, в тази глава, искам да ви кажа и това – как човек приема числото на звяра. Атакуван от лешоядите, човек се отказва от трите печата, които Бог е положил в него.
Какви са тези печати?
Ами нека отново се върна на “Битие”. Бог каза:
“Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие, и нека владее…”
Троицата създаде човека по Своя Образ и в човека има Образ от Отец, Образ от Сина и Образ от Святия Дух. Образът от Отец е нашият дух, който е светило Господно, и законите на съвестта, положени в него. Образът от Сина бе изгубен с грехопадението, но Исус дойде, за да ни го даде отново. Този Образ е нашата спасена и преобразена душа, светлият и чист висон, който ще имат всички праведници в мига на Грабването на Църквата. Образът от Святия Дух е Истината, която води до Святостта на Отца. Затова Исус нарече Святия Дух – “Духът на Истината”, понеже Той ни води до разбиране на всяка Истина и ни дава верния поглед върху Словото на Бога. Съвкупността от трите Образа е Любовта, която свързва всичко в съвършенство. Атакувайки човека, лешоядите премахват Истината като я заменят с лъжа. Това е първото, което те правят. Така в човека влиза духът на Антихриста, а Святият Дух се отдръпва. Второто, което правят те, е да прободат Исус, Който живее в сърцата ни, тоест, да омърсят светлия и чист висон, който ни дава Бог при общение с Неговия Син. Така в човека се изгражда образът на звяра. И накрая идва третото, най-смъртоносното: Разрушаването на духа и прегарянето на съвестта. Това е разрушаването на образа на Отец в нас. Така в човека вече не остава нищо човешко и той е роден от Сатана, като има в себе си числото на човека-Антихрист, тоест, всички белези на мерзостта, запечатани в духа, душата и тялото му.
Искам да запомните всичко това! Защото най-страшните демони от царството на тъмнината днес са лешоядите, тези, които пият кръвта на човека, тоест, живота му. Това са тези, които карат човека да съгрешава против Бога така, щото да не остава вече Христова кръв за спасението му, да не остава вече жертва за грехове. (Вж. Евреи 10:26-27) Знайте, че ако трябва да отдадете Слава за тази книга на някого, то Той е Исус Христос! Всичко се изля от Благодатния и Възкресения, Царуващия и Вечния чрез Неговия Чудесен Дух!
А сега ще продължа отново с племето-Едом, за да видим как Бог вижда неговата роля при явлението на човека-Антихрист.

Leave a Reply