АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – II ГЛАВА

2. ПОРАЖЕНИЕТО НА ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ

Ето какво е записано за поражението на човека-Антихрист във “Второто послание към Солунците”:
“…и тогава ще се яви беззаконният, (човек-Антихрист) когото Господ Исус Христос ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си…” (2 Солунци 2:8)
Именно над това явление на Исус акцентират вече следващите стихове в пророчеството на “Езекиил”, защото там се казва:
“Чужденци, страшните между народите, отсякоха го и го оставиха; клончетата му паднаха по планините и по всичките потоци на земята; и всичките народи слязоха от сянката му и го оставиха. На трупа му ще си починат всичките небесни птици, и върху клоните му ще бъдат всичките животни от полето, за да не се възвиси от височината си никое от дърветата край водите, нито да издигне върха си между гъстите клончета, и за да не се надигнат поради височината си техните великани, да! всички, които се поят с вода; защото те всички са предадени на смърт, в най-дълбоките места на света, подобно на всички човешки синове, с ония, които слизат в ямата: В деня, когато той слезе в преизподнята причиних жалеене; покрих бездната за него, (Вж Откровение 20:3) и направих да престанат реките й, така щото големите води се спряха; и направих да жалее за него Ливан, и всичките дървета на полето (Асирия) повехнаха за него. Направих народите да потреперят при шума на падането му, когато го свалих в преизподнята с ония, които слизат в ямата…” (Езекиил 31:12-16)
В този стих е изявено всичко, свързано със съдбата на Антихриста. Моля ви да забележите подчертаните изречения. Аз ще разсъждавам върху тях, за да ни бъде напълно изяснена Божията Воля. Бог ще окаже голяма чест на една особена войска, наречена “чужденци, страшни между народите”, които ще отсекат човека-Антихрист и ще го оставят, така щото клончетата му, тоест, слугите и поклонниците му да падат по планините и по всичките долини.
Кои са тези чужденци?
За да разберем отговора нека отворим “Откровението на Йоан” на деветнадесета глава, (може би най-омразната за Сатана глава в цялата Библия). Ето какво четем там:
“И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство…” (Откровение 19:19)
Ето това “войнство” на Господ Исус Христос са “чужденците”, за които ни говори пророк Езекиил. Но вижте същото това войнство, няколко стиха по-назад в същата тази глава:
“И небесните войски, облечени с бял и чист висон, следваха подир него на бели коне…” (Откровение 19:14)
Мнозина “тълкуватели” и теолози, които не виждат по далеч от лупите на очилата си, представят тези Небесни войски като ангелите на Исус Христос. Моля ви, господа теолози, внимавайте в това, което твърдите! Защото стихът категорично говори, че това не са какви да е войски, но облечени в “бял и чист висон”.
Ангелите на Исус нямат нужда да бъдат обличани така! Така се облича Църквата на Исус и това е записано в същата тази деветнадесета глава:
“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на нея, (Църквата на Исус Христос) се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни, Божии думи…” (Откровение 19:7-9)
Така разбираме, че въздаянието от Бог върху Антихрист ще бъде задача на Исус Христос и Неговите Светии. И не са ли именно те “чужденците”, според истинския стих на Апостол Петър:
“Възлюбени, умолявам ви като пришелци и чужденци на света…” (1 Пeтрово 2:11)
Ето такава е Истината на Бога и дяволът се е постарал възможно най-малък брой християни да я познават. А Бог, Който държи в ръката Си началото и края, потвърди тази истина още преди много хилядолетия на един Свой слуга, а Апостол Юда не пропусна да спомене това в своето послание:
“За тях (поклонниците на човека-Антихрист) пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето, Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да извърши съдба над всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него…” (Юдово 14-15)
И знаете ли, има един толкова убедителен стих от Словото на Бога за този сблъсък между Христос и Антихрист, че не мога да не го спомена.
Ето този стих:
“И Господ ще направи да се чуе славния Му глас, и да се види тежкото слагане на мишцата Му. С гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън, с буен дъжд, с буря и с едър град. (Вж Откровение 16:21) Защото асириецът, който с жезъл удря, ще бъде смазан чрез гласа Господен. И всеки удар със съдбоносния жезъл, който Господ ще сложи върху него, ще бъде с тъпанчета и арфи; и с потресаващи боеве ще воюва против тях. Защото Тофет отдавна е приготвен. Да! За царя е приготвен; Той го направи дълбок и широк; куп огън има в него и много дърва; дишането Господно, като поток от сяра ще го запали…” (Исайя 30:30-33)
А сега да се запознаем и с отговора на въпроса, свързан с трупа на човека-Антихрист. Ще сбъркат онези, които мислят, че се касае за личния му труп. Аз също мислих така, но Святият Дух ми показа записаното за съдбата на човека-Антихрист:
“… звярът (Антихрист) биде уловен, и с него лъжепророкът (духът на Антихрист), който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ, те двамата бидоха хвърлени в огненото езеро, което гори с жупел…” (Откровение 19:20)
Ха, излиза, че няма труп, щом Антихристът жив е хвърлен в огненото езеро! – така биха реагирали мнозина.
Не! Труп има! Но той е по-особен!
За този труп Исус предупреди, като каза:
“Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите…” (Лука 17:37)
А сега помолете Бог да отвори духовните ви очи и да ви потвърди, че както има Живо Христово Тяло, тоест, Църквата на Исус, така има и тяло на човека-Антихрист, в което властва разрушителната духовна смърт на Сатана.
А кога едно тяло става труп?
Не е ли тогава, когато го напусне Животът?
Така разбираме, че трупът на Антихриста олицетворява отстъпилата църква. Не просто поклонници, дошли от някъде ей така, но хора, в чиито сърца е имало Живот, но са го изгубили.
Какво е станало тогава с тялото, което те са образували?
Именно това, че то се е превърнало в труп, разлагащ се труп, смърдящ отдалеч на развала, поквара и смърт. Отново се връщам на “Езекиил”:
“…на трупа му ще си починат всичките небесни птици…” (Езекиил 31:31)
Вижте същите тези птици в заповедта на Божия ангел в деветнадесета глава на “Откровението”:
“После видях един ангел, стоящ в слънцето; и, извиквайки със силен глас, каза на всичките птици, които летят посред небето: Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи. И видях звяра и земните царе и войските им събрани…” (Откровение 19:17-19)
Не е нужно човек да е касапин, за да събере тези “меса” и от тях да се получи именно онзи богопротивен труп, който е отстъпилата църква.
А сега обърнете внимание на нещо много важно. Ако сте се изморили от четенето на книгата, отидете, наплискайте си с вода очите и пак я отворете, но не спирайте точно сега. Ангелът се обръща към птиците посред небето по един специфичен начин:
“Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря…”
Тези думи са духовно повторение на по-горе казаните в 9 стих:
“Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето…”
Това е една и съща вечеря, а птиците олицетворяват грабнатата Църква на Господ Исус Христос. В други откровения Святият Дух ми разкри, че четирите живи същества в четвърта глава на “Откровение” олицетворяват четири генерации спасени християни в историята на Църквата. Накратко ще ги изложа пред вас. Първото живо същество прилича на лъв. Това е Ранната Христова Църква. Църквата, която Исус създаде да бъде “ловци на човеци”. Второто същество прилича на теле. Това е Църквата при нашествието на вавилонския дух, духът на Антихриста, когато бе отворена врата за най-голямото изопачаване на Божието Слово и най-големите мерзости и заблуди. (Спомнете си за златното теле в Книгата Изход) Но тези, спасените от този период, не са поклонници на това теле, а по-скоро – жертвен курбан за амбицията вярата в Исус да се превръща в религия. Третото същество има човешко лице. Това е Протестантската Реформация, когато бе възвърната чистотата в богослуженията и истинската и чиста вяра в Човешкия Син. А сега погледнете четвъртото същество. То прилича на летящ орел. Това е Христовата Църква преди грабването и по време на грабването. Чудно ли е тогава, че Исус отговори на последователите Си от точно – по-точно:
“Гдето е трупът (на човека-Антихрист), там ще се съберат и орлите (Небесното войнство на Господа)…”
След всичко казано дотук аз искам да знаете, че тази книга е написана, за да прославя Всемогъщия Бог и Неговото Слово, което Той е благоволил да ни открие. С пророчеството Си против човека-Антихрист, наричан в Словото “Асириец”, Бог ни показва в Стария Завет цялата му изява и ние ще продължим да разглеждаме това. В тази глава ви разкрих Асирийската империя в контекста на Второто Пришествие на Господ Исус Христос и Божието въздаяние над въплътения дявол. Но с това темата никак не се изчерпва, защото остават важни въпроси. Въпроси, свързани духовните племена на човека-Антихрист, на които се дължи отстъплението от Завета на Господ Исус Христос и създаването на духовния труп на умноженото беззаконие.
С тяхното разглеждане ще продължи и повествованието на тази книга.

Leave a Reply