ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – V ГЛАВА

5. ГОСПОДНИЯТ ВЯТЪР НА БЛАГОДАТТА

Братко мой!
Аз съм убеден, че Господ ще извърши Делото Си в сърцето ти чрез тази книга. Защото всички ние трябва да бъдем поколение на победа и тържество над дявола. И ако и ветровете на дявола да са жестоки и смъртоносни за сърцето на човека, пак над тези ветрове има Един, Който се е обещал със Словото Си. А в Словото Му има прекрасни стихове. Стихове на надежда и вяра. Стихове на победа и триумф. Стихове, които говорят за Неговата безгранична Вярност и Любов към нас. Виж сега колко са чудесни думите на Спасителя.
“Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен Глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия…” (Матея 24:30-31)
Както сам се убеждаваш, Исус ще събере Избраните Си от четирите ветрища. Това непременно ще бъдат човеците, които са превъзмогнали над тези четири вятъра, разкрити в тази книга.
Тук Господ иска да ти даде нещо повече от увереност, че можеш да превъзмогваш над ветровете на дявола. Защото Спасителят ми разкри един превъзходен вятър. Вятърът на Благодатта. Вятърът от Сион. Вятърът, който за дявола е буря, а за Верните на Бога – нежен полъх от Святия Дух. Затова нека сега ти разкрия последното видение на тази книга. Видението с Вятъра на Благодатта. Исус отново беше до мен, като ми казваше:
“Накрая искам да ти дам видението с Вятъра на Благодатта. Защото без Божия Благодат не би имало Спасение. И ако ветровете на дявола отвяват нечестивите, като плява, то за праведните има един прекрасен и светъл Вятър, изпратен от Небето. Затова виж какво е Делото на Този Вятър на земята…”
След думите на Господа пред очите на сърцето ми се разкри видение. Аз виждах Господния Вятър на Благодатта. Той слизаше от Сион, като искряща Светлина и се спускаше над земята. Миг след това в него се намериха човеци с бели дрехи. А самият Вятър, като изду с въздух дрехите им, вдигна ги нагоре, тъй щото отстрани праведните приличаха на бели птици, разперили крилата си към Небето. Самият Вятър и човеците в него летяха далече по-горе от земята. И тогава Исус ми каза:
“Виж този вятър и знай, че именно Той е Божият Дъх на земята. А онези, които са се намерили в него, са изкупените и спасените. Аз говорих в Евангелието за Този Вятър, макар, че не всички разбраха думите Ми. Затова нека отново ти припомня разговора Ми с Никодим. Ти помниш ли какви бяха думите Ми към този събуден фарисей?”
“Да, Исусе! Аз помня, че Ти му каза:
“Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите отгоре. Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа…” (Йоан 3:5-8)
“Как тогава разбираш думите Ми? Какво ще рече това, че Вятърът духа гдето ще, но никой не знае отгде иде и накъде отива? И какво ще рекат думите Ми, че така е с всеки, който се е родил от Духа?”
“Господи, аз разбирам от думите Ти, че Вятърът на Благодатта изцяло върши онова, което иска Отец и не е дадено на човеците да знаят към кого Отец се закоравява и на кого показва Милост. И ако е така с всеки, който се е родил от Духа, то всеки от нас трябва да бди, за да бъде в съгласие със Съвършената Воля на Отца…”
“А не казва ли тази Воля, че които Той предузна, тях и предопредели, за да бъдат съобразни с Образа на Сина Му? И ако Синът Му беше наречен “Последният Адам”, то не иде ли това да ти покаже, че Отец Ми ще вдъхне жизнено дихание във всеки, когото е предузнал за съобразен с Образа на Сина Му?”
“Точно така е, Господи!”
“Има ли тогава с какво да те учудва този Небесен Вятър? Не е ли Святият Дух Онзи Дъх на Всемогъщия, чрез Който Той дава Живот на чедата Си? И ако дъхът на собствените ти уста излиза като струя, то как ли ще излиза Дъхът от устата на Отца Ми?”
“Господи Исусе! Той би бил величествен Вятър, несравним с нищо друго на земята…”
“А как улавяш ти Този Вятър? И как трябва да го уловят всички, които са повярвали в Името Ми?”
“Исусе, аз Го улавям като Слово от Отца! Защото със Слово Отец създаде всичко. И със Слово днес Той създава синовете и дъщерите Си!”
Исус се усмихна. А после каза:
“Аз съм Словото на Отца! И ако вярва някой в Мене, той непременно ще усети Вятъра на Благодатта в сърцето си. А когато с вярата на сърцето си и с Любовта Божия към ближните започнете да изговаряте думите на Святия Ми Дух, то тогава непременно Вятърът ще издигне светлия и чист висон, с който сте се облекли, за да бъдете като Небесни ангели в обиталищата на Отца Ми.
Сега разбираш ли, че когато някой е роден отгоре, то и Словото на Отца Ми е станало Живот на Бога в сърцето му? Вие нямате друга по-прекрасна привилегия от тази – да оставите Святия Дух да ви изпълва с Живота на Бога. Защото тогава ще говорите като Мен, ще ходите като Мен, ще докосвате като Мен, ще вършите дела, велики като Моите. И всичко онова, което ще сторите, ще бъде Моето Дело в сърцата ви, Моята Светлина в очите ви, Моят Дух на устните ви. И ето – призовавам ви:
Издигнете се при Мене! Елате при Мене! Живейте при Мене! Повдигнете очите си от земята към Небето и мислете за горното, а не за земното! Само така Вятърът на Благодатта ще ви издигне високо над света, а ветровете на дявола няма да имат власт над сърцата ви.
Колкото до нечестивите, които обичат земята и земното и никак не внимават на думите Ми и Примера Ми, то в пълна степен над такива ще заповядам писаното:
“Понеже Аз виках, а вие отказахте да слушате; понеже простирах ръката Си, а никой не внимаваше, но отхвърлихте съвета Ми, и не приехте изобличението Ми, то и Аз ще се смея на вашето бедствие, ще се присмея, когато ви нападне страхът, когато ви нападне страхът като опустошителна буря, и бедствието ви се устреми като вихрушка, когато скръб и мъка ви нападнат, тогава те ще призоват, но Аз няма да отговоря, ревностно ще Ме търсят, но няма да Ме намерят. Понеже намразиха знанието, и не разбраха страха от Господа, не приеха съвета Ми, и презряха всичкото Ми изобличение, затова ще ядат от плодовете на своя си път, и ще се наситят от своите си измислици. Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване, и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие…” (Притчи 1:24-32) 
Тук пророческите видения с ветровете на Живота и смъртта ще приключат. И аз зная, че Божиите думи в тази книга, непременно ще ти донесат свежия полъх от Вятъра на Благодатта. Затова нямам друго насърчение, друга молитва и друго пожелание за теб, от това:
Издигни сърцето си високо – в Благодатния Вятър на Господа! Познай хвученето на Този Вятър, така, както Го познаха Христовите Апостоли в деня на Петдесятница! Мисли за горното, а не за земното, защото си умрял за света и животът ти е скрит с Христос в Бога и Отца! И нека Святият Дух бъде за теб попътният Вятър, Който ще заведе сърцето ти в Сион!
Амин и Амин!

Leave a Reply