ВЕТРОВЕТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ИЗСУШИТЕЛНИЯ ВЯТЪР НА ДЯВОЛА

Братко мой! Верни ми приятелю!
Няма защо да крия от теб, че пътят към Спасението наистина е най-трудното и отговорно призвание в живота на човека. Години наред аз съм оставал в неведение относно духовния свят и властта на нечестието, която е скрита в него. Години наред съм си мислил, че вярата в Исус е най-лесното нещо. Просто – изповядаш Името Му, приемаш Го за Господ и… това е. Вече си спасен!
Да, ама не! Защото Словото Божие ти говори, че трябва да пораснеш към Спасение, а не да си мислиш, че си спасен. Защото Исус ти говори, че трябва да придобиеш душата си, като казва за това:
“И ще бъдете мразени от всички, поради Моето име. Но и косъм от главата ви няма да загине. Чрез твърдостта си ще придобиете душите си…” (Лука 21:17-19) 
Можеш ли да видиш, братко мой, скритото в тези Христови думи? Можеш ли да видиш колко здрава духовна връзка има между тези думи на Исус и другите, с които започнах тази книга?
Защото, ако с твърдост придобиваш душата си, то непременно твърдостта е онази Канара, на която разумният построи къщата си. И когато заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, тя не падна, понеже Христос беше цялата й основа. Ето така аз искам Христос да бъде и твоята основа. Защото ветровете на дявола, които Той ми разкрива в тази книга, не действат от вчера. Те действаха по времето, когато Той изговори думите Си, а днес е тяхната кулминация. И ако за естественото време и климат човеците разчитат на синоптичната прогноза, то какво би се случило с онези християни, които не познават духовната прогноза на времето?
Нима биха разпознали ветровете на лукавия? Нима биха имали сила да превъзмогнат над дяволските стихии, ако Господ не е единствената Сила на сърцата им? Не разбираш ли, че ако Небесният Отец е допуснал дяволът да има такава власт и сила, то е, понеже именно Луцифер е чистачът на Небесното Царство. Неговата активност е пълната гаранция, че в Дома на Отца няма да се качи нищо нечисто и осквернено. Защото където има боклук, там трябва да има и някой, който да го прибира. Именно ветровете на дявола са метлата, чрез която Небесният Отец ще отвее всичко нечисто и скверно, за да го приготви за огъня и жупела на Своя Гняв.
Причината да започвам така тази тема, свързана с второто видение, е в това, че Южният вятър на дявола, наречен още и Изсушителен, е още по-жесток и коварен от Северния. Защото ако Северният иде отгоре, Южният иде отдолу. Ако Северният е студен, Южният е горещ. Ако от студеното човеците бягат, то към горещото най-често се стремят. Затова нека преди самото видение да ти напомня стиховете на псалома, които Сам Господ даде на мен:
“Господ изпитва праведния; а душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. Над нечестивите ще навали примки; огън, сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им…” (Псалом 11:5-6) 
Виж отново съдържанието на чашата на нечестивите. Защото колкото “чашата” в тези стихове е чаша, толкова и “огънят”, “сярата” и “горещия вятър” са огън, сяра и горещ вятър. Истината е, че чашата тук олицетворява сърцето на нечестивия, а огънят, сярата и горещият вятър са самият дъх на ада, самото дихание на адовите сили, самия Южен вятър на Сатана. За този Южен вятър може да се каже много, но нека сега ти разкрия разговора, който имах с моя Господ преди самото видение. Понеже именно в този разговор Той ми разкри Южния вятър на дявола и като Изсушителен. Ето думите, с които Господ започна да ми говори. Той ми каза:
“Запомни и предай на всичките Ми братя и сестри онова, което ще видиш във видението с Южния вятър. Защото най-голямата сила на този вятър е в способността му да изсушава човешките сърца и да прегаря съвестта. Чрез този вятър Сатана всякога е искал сърцата на живите човеци да приличат по всичко на сърцата на онези, чийто дял се е паднал в ада. Защото адът е мястото, където обитават всички, които са лишени от Божия Образ и Подобие. Понеже някога Отец Ми каза:
“Да създадем човека по Наш Образ и по Наше Подобие!”
И Ние, освен че създадохме човека от пръст из земята, вдъхнахме в ноздрите му жизнено дихание, което беше диханието на Живота. А диханието на Живота е Дихание на Светлината. И Диханието на Светлината в човешкия дух е именно съвестта, сиреч, положените от Отец Ми закони, написани на сърцето.
Сега разбираш ли, че адът е именно за сърца, които са били лишени от божествения печат на Светлината, понеже на такива съвестта е прегоряла и те са неизлечимо покварени и разрушени в самия си дух. Затова ти внимателно наблюдавай видението, което ще ти дам, за да разбереш защо Южният вятър е наречен и Изсушителен…”
След последните Си думи Господ ми даде видение. Видението беше миг преди изгрева на Слънцето, в ранното утро. Аз виждах долина, в която бяха събрани множества от човеци. И ето, че Слънцето вече се показваше на хоризонта, а човеците, като видяха изгрева Му, обърнаха лицата си на другата страна, тъй щото да не Го гледат. Стана така, че на всички тези погледите им се обърнаха към земята. Те простряха ръцете си към пръстта, а пръстите им се отвориха така, сякаш, че всеки момент щяха да заграбят нещо. Така повечето коленичиха и започнаха да ровят с ръцете си в земята, тъй щото отстрани се създаваше впечатлението, че копаят с ръцете си в самата пръст. А те все по-усърдно и усърдно копаеха, докато пред очите им блеснаха златни и сребърни монети, които бяха открили в самата земя. Тогава човеците с диви викове на радост събраха монетите в пазвите си и продължиха да копаят още по-надолу. В този момент Спасителят се приближи до мен, като ми каза:
“Гледай внимателно как ще продължат нещата при тези човеци. Понеже те се отказаха да гледат изгрева на Слънцето и простряха ръцете си към земното, тъй че земята ги възнагради за усърдието им…”
Така, след думите на Исус, аз забелязах как от самата земя, подобно на бликнал гейзер, изскочи Южният вятър. Това бяха хиляди демони, събрани накуп. И те, като се прицелиха в човеците, вкупом се стрелнаха към тях и ги обладаха. Миг след това сърцата на хората буквално се сбръчкаха от горещината на вятъра, а лицата им започнаха да изсъхват, тъй че приличаха като лица на мъртъвци. Колкото повече Южният вятър действаше в сърцата на хората, толкова повече те изсъхваха и изсъхваха, докато накрая целите им същества придобиха ужасяващ вид. Защото това вече не бяха човеци, но изроди с изсъхнала и набръчкана кожа и почернели от жегата сърца. Самото видение ме ужасяваше и тогава буквално изплаках пред Господ, като Го запитах:
“Исусе, какво ми показваш? Та тези хора изгубиха всичко човешко в себе си. Те заприличаха на изроди, като от филми на ужасите…”
А Исус каза:
“Филмите са човешка измислица. Но това тук не е измислица, а самата реалност. Защото Южният вятър е изпращан от Сатана, за да прегори съвестта на човеците. И те така пресъхват от жегата му, че той става за тях Изсушителен вятър, идещ да изпълни проклятията от Отец Ми за всички, които Го мразят и презират. Понеже, кажи Ми, имаше ли в Словото на Отца Ми думи за този вятър?”
Не беше нужно да мисля върху думите на Господ, понеже помазанието от Духа върху сърцето ми беше повече от силно. И затова Му казах:
“Да, Господи. Защото във “Второзаконие” слугата Му Моисей напомни на всички израилтяни какви са Господните проклятия, като заяви:
“Господ ще те поразява с охтика, с треска, с огница, с възпаление, със суша, с изсушителен вятър и с маня; и те ще те гонят догде погинеш…” (Второзаконие 28:22) 
“Виж тогава какво говори Новият Ми Завет. Виж какво говори един от Моите слуги за същият този вятър. Защото мнозина не искат да четат Стария Завет, като измамно цитират думите, че той е бил близо до изчезване, когато не Словото на Отца Ми, но именно те са близо до изчезване.
Не говори ли Апостолът Ми Яков за Южния вятър на дявола, като разкрива именно неговата смъртоносна сила?”
Докато Господ изричаше думите Си, пред очите ми се явиха стихове от посланието на Яков, които гласяха:
“Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се въздига, а богатият – когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й окапва, и красотата на изгледа й изчезва: така и богатият ще повехне в пътищата си…” (Яков 1:9-11) 
А тогава Исус отново продължи да говори, като ми казваше:
“Забеляза ли във видението, че човеците започнаха да ровят в земята миг, след като изгря Слънцето? Забеляза ли как всички те обърнаха гръб на Слънцето и простряха ръце към земята? Чудно ли ти е тогава, че докато изгряваше Слънцето се яви и Изсушителният вятър? Не се ли изпълнява така именно писаното от Яков, че “слънцето изгрява с изсушителния вятър”? Как ти разбираш самото знамение, за което Яков говори в посланието си и Аз ти показах в самото видение?”
“Господи, разбирам го така, че именно Ти Си Слънцето на Правдата. Когато Ти изгряваш, то го правиш, за да тръгнем към Тебе и след Тебе. Но едновременно с Теб от недрата на ада излиза и Изсушителният вятър, за да погуби с дъха си онези, които Те презрат и се поругаят с чистотата на благовестието. Така разбирам защо след като изгря Слънцето човеците му обърнаха гръб и простряха ръцете си към земята…”
“Точно така е! Ето такава е измамата на Южния вятър!
Това е измама, която кара мнозина да отвърнат очите си от Мене и да търсят реализацията си в земната пръст. Такива искат да са богати в земното, а не в Небесното. Такива са забравили предупреждението на Яков и никога не са го разбирали. И точно затова са станали проповедници на финансовия просперитет, за да бъдат обладани от демоните на ада и Изсушителният вятър да прегори съвестите им. Така се сбъдва не нещо друго, но именно писаното:
“Защото нечестивият се хвали с пожеланията на душата си; и сребролюбецът се отрича от Господа, даже Го презира…” (Псалом 10:3)
Не можеш да се отричаш от Господ и Сатана да не забележи това! Не можеш да простираш ръце към земята и земното и демоните на ада да не потреперят от възторг, че ставаш прицел на Изсушителния им вятър! Защото Слънцето Христос непременно изгрява заедно с Изсушителния вятър, тъй щото ако някой отвърне лицето си от Мене и Ми обърне гръб, непременно да се срещне с горещия вятър на дявола. Защото финансовият просперитет е учението на Вавилон. Той е този, чрез който нечестието на дявола се закрепява в църквите! И защо няма един разумен, който да прозре или един зрящ, който да види, че именно така се явяват съдбите на Отец Ми против нечестивите?
Понеже именно за тези, върху които духа Южният Изсушителен вятър, Той каза чрез пророка Си:
“Ето, Аз ще се застъпя за делото ти, и ще извърша въздаяние за тебе; ще обърна реката на Вавилон в суша, и ще пресуша извора му. Вавилон ще стане грамади, жилище на чакали, за учудване и подсвиркване, необитаем. Ще рикаят заедно като лъвчета, ще реват като малки лъвчета. Когато се разгорещят, Аз ще им направя пиршество, и ще ги опия, за да се развеселят, и да заспят вечен сън, от който да се не събудят, казва Господ. Ще ги сваля като агнета за клане, като овни с козли…” (Еремия 51:36-40)
И нека утре никоя от козите не Ме пита защо е отишла при рода на нечестивите! Нека никой от сребролюбците не Ме пита защо е бил свален в ада, когато се е надявал, че ще бъде в Рая! Защото днес е времето, когато мнозина се разгорещяват в нечестието си, като простират ръцете си към земята. Такива знаят, че Слънцето е изгряло, но не се смиряват, за да Го придобият, а обръщат лицата си от Небесното благовестие към мерзостите на земята.
Затова заявявам на всички сребролюбци и поклонници на финансовия просперитет:
Огън, сяра и горещ вятър ще бъде съдържанието на чашата ви! Вечна пустота и пясък ще бъде в сърцата ви! Защото презряхте Слънцето на Правдата и Извора на Вечното Спасение! Защото не издигнахте като Авраам ръцете си към Небето, но ги простряхте като Юда към земята…”
След последните думи на Исус видението с Южния вятър се прекрати и Господ ми даде следващото Си видение. Видението с вятъра, духащ от Изток. Вятърът на суетата.

Leave a Reply