ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – VIII ГЛАВА

8. ЗА БОЖИИТЕ ПРАВЕДНИ СЪДБИ

Братко мой! Убеди ли се сега, че всички ние сме призвани да бъдем най-здравото поколение на Сион? Поколението, което ще става толкова по-твърдо и ревностно за Исус, колкото по-разгонени и по-възбудени стават тщеславните църкви. Господ е Праведен Съдия. Неговото Слово е толкова уникално в Мъдростта си и дълбочината си, щото нашата човешка представа за безнаказаност на дявола и слугите му става толкова по-голяма, колкото по-малко познаваме Божието Слово.
Години наред сърцето ми се е измъчвало, като е гледало как процъфтяват греховете и човешката себеправедност. Години наред това ненаказано беззаконие е смущавало душата ми. Години наред съм считал, че много от стиховете на Библията не действат, понеже съм искал Бог да реагира на момента. И в един миг, когато Исус докосна сърцето ми с тази книга и дълбоките й тайни, всичкото смущение в сърцето ми изчезна.
Знаеш ли защо?
Именно защото получих превъзходна радост и съвършена увереност. Сега вече зная, че не е нужно аз да гледам на беззаконието, когато го гледа Бог Отец. Сега вече зная, че всичкото мечтание и желание на сърцето ми е това:
Да гледам Исус! Да гледам Начинателя и Усъвършителя на Божията Вяра! Да гледам красотата на Господ и да Го хваля за Величието Му!
Знаеш ли, братко мой, колко слепи сме всички ние? Знаеш ли, че по човешки сме твърде слаби? Но въпреки това Отец ни обича. Въпреки това – в най-дълбокото на сърцата ни – стои съвършената надежда, че Господ е записал имената ни в Книгата на Живота и ние няма да се огледаме в духа на онова нечестиво поколение, което обикна змея, звяра и лъжепророка. А за тях Словото казва:
“И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне…” (Откровение 13:8) 
Когато Господ искаше напълно да ме просвети относно Божието въздаяние над онези, чиито имена не са написани в Книгата на Живота, Той ме дигна високо нагоре и ме постави пред Себе Си на място, облято от Светлина. И там ми каза:
“Искам да видиш Книгата на Живота. Защото така ще разбереш, кои не са записани в нея…”
След думите Си Исус протегна ръка и пред очите ми се появи Книгата на Живота. Тя беше огромна, с корици от чисто злато. Самите й страници бяха Дух. Тогава Господ се приближи при Книгата и като я разтвори, каза ми:
“Виж имената на записаните в Книгата на Живота…”
Аз се приближих и насочих погледа си към Исусовата ръка, която беше протегната към страниците. Така видях, че самите страници бяха разграфени на отделни колони. В първата колона беше записана годината на раждането, във втората – мястото на раждането, а в третата – името. Докато гледах Книгата Исус отново ми каза:
“Избери произволна страница и прочети написаното, защото сега Аз ти давам Сила да го сториш…”
След думите на Господ стана нещо странно с очите ми. Защото те придобиха изключителна проницателност, сякаш че зрението ми се увеличи стократно. Тогава отворих Книгата на произволна страница и като протегнах ръка към написаното, започнах да чета. Първо се спрях на годината. Беше 1693 година от новата ера. Погледнах къде е бил роден спасеният от Исус, а в графата пишеше:
“СИОН”
Тогава преместих показалеца си на името, а в графата пишеше:
“ИСУС”
Това искрено ме изуми. И затова казах на Господ:
“Исусе, гледай! Какво съвпадение! Този записан в Книгата на Живота също се казва Исус и е роден в Сион…”
А Господ се разсмя на думите ми и каза:
“Ако смяташ, че е съвпадение, то отиди на друга страница…”
Сърцето ми лудо затуптя и аз запрелистях Книгата на Живота, за да отида на друга страница. Но и там беше същото. С изключение на годината на раждането, Името и градът оставаха същите:
“Сион и Исус”
Тогава паднах в нозете на Исус и сълзите започнаха да бликат и напират от очите ми. А Господ погали главата ми и като ме изправи пред Себе Си, каза:
“Дай истините от това видение на братята и сестрите си. И кажи на всички, които Ме любят, че в Книгата на Живота няма друго Име, освен Името Исус. Когато Отец Ми простре ръката Си, за да спаси един човек на земята в точно определено време, тогава Святият Дух на Отца слиза от Небето, за да заживее в сърцето на човека и там да роди Мен. Защото Отец Ми, които избра, тях и предопредели да бъдат съобразни с Моя Образ. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. За да бъда Аз първороден между много братя. И да бъдат всичките Ми братя в един Образ.
Виж тогава имената, които се разкриват в песента на Моисей и разбери защо пророкът ги е употребил…”
След последните думи на Исус видението с Книгата на Живота прекъсна, но Господ все така беше до мен. Тогава аз отидох на Песента на Моисея и там очите ми забелязаха много имена. Затова казах на Господа:
“Исусе, виждам много имена в тази Песен. Тук са Едом и Моав, тук са филистимците и ханаанците. А самият стих гласи:
“Племената ще чуят и ще затреперят; ужас ще обладае филистимските жители, тогава ще се уплашат едомските началници; трепет ще обземе моавските силни; всичките жители на Ханаан ще се стопят…” (Изход 15:14-15) 
А Господ Исус ме попита:
“Какво ще чуят племената и от какво ще затреперят? Не е ли ужасът и трепетът именно от Песента на Моисея, която Господ твоят Бог ще изпее в мига на Своето въздаяние?”
“Така е, Исусе! Защото в Книгата на Живота няма Едом и Моав, нито пък филистимци и ханаанци…”
“Затова пък всички тези ги има в книгата на смъртта, която Сатана е разтворил пред своя престол. И нека с разбирането на тези да приключи цялото дълбоко откровение, което ти дадох чрез Песента на Моисея. Виж кои са първите, които изпадат в ужас…”
“Господи мой, това са филистимците…”
“А с какво ти свързваш филистимците? Не бяха ли те врагове на Господния народ по времето на цар Давид? И не са ли днес филистимците същите врагове на Господния народ?”
“Господи, Словото Ти е Дух и аз зная, че и днес има филистимци…”
“Виж тогава какво сториха те във времето на Исаак и така ще разбереш и днешната им активност…”
Господния пръст вече беше направил в сърцето ми да се явят точните стихове, които гласяха:
“И Исаак пося в оная земя и събра през същото лято стократно; и Господ го благослови. Човекът се възвеличаваше и продължаваше да става велик, додето стана твърде велик. Той придоби овци, придоби и говеда и много слуги; а филистимците му завиждаха; и филистимците затрупаха и напълниха с пръст всичките кладенци, които бащините му слуги бяха изкопали в дните на баща му Авраама…” (Битие 26:12-15) 
Тогава Исус продължи, като каза:
“Не обещах ли Аз, че всеки, който сее Словото Ми, (а не пари, според доктрините на Мамон) непременно ще пожъне тридесет, шестдесет и стократно? Не трябва ли във всички вас да живее вярата на Авраам, Исаак и Яков, та да бъдете чеда на Бога Авраамов, Исааков и Яковов? Не изкопавате ли тогава дълбоки кладенци, та в сърцата ви винаги да блика Живата Вода на Святия Дух?
Но ето тук идва атаката на дявола. Тук идва онази завист, която преследва всичките Божии слуги на всяко време и място. Тогава днешните филистимци бързат да напълнят с пръст всичките кладенци, до които намерят достъп. А когато мнозина човеци се намерят победени от филистимците, то тогава разумните трябва да отворят посланието на Апостола Ми Петър и да видят, че и той ги предупреди за атаките на дявола чрез филистимците. Защото записа за победените от филистимския дух думите:
“Те са безводни кладенци, (напълнени с пръстта на филистимци) мъгли тласкани от буря, за които е запазена мрачна тъмнина [до века]. Защото, като говорят с надуто празнословие, те с разтленността подмамват в плътските страсти ония, които едвам избягват от живеещите в заблуда. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата; защото от каквото е победен някой, на това и роб става. Понеже, ако, след като са избягали от светските мръсотии чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа, те пак са се сплели в тях и остават победени, то последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за тях да не бяха познали пътя на правдата, отколкото след като са Го познали, да се отвърнат от предадената на тях света заповед. С тях се е случило това, което казва истинската пословица: Псето се върна на бълвоча си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в тинята…” (2 Петрово 2:17-22)  
Затова кажи на братята и сестрите си, че днешните филистимци са всички плътски християни с късогледа вяра, които мразят Моите последователи. За тях Църквата Ми не е Свято място, но извор на користи, център за помощи, място за кариера. Те не са записани в Книгата на Живота и върху тях ще дойде въздаянието от острия Меч на Пророческия Дух, Който е в Песента на Моисея и в Дъха на устата Ми. Виж сега вторите, за които говори песента на Моисея…”
Погледнах на пророческите стихове и казах:
“Господи, вторите са Едомските началници…”
А Исус отново каза:
“Нужно ли е да ти казвам кои са Едомските началници?”
“Не, Господи! Защото тайната на Едом Ти разкри пред сърцето ми преди много години. Аз зная, че днешните Едомски началници са всички онези, които са се отказали от първородството си и са се поклонили на дявола, за да получат църковни постове и титли…”
“Точно така е, момчето Ми! Защото Едом ще рече “червен”. Именно от активността на такива земни царе се роди, напълни и оформи днешното “Червено море”.
Но, ето, отново казвам на всички Мои:
Нека никой да не се бои от едомците. Защото времето им е преброено и погублението им наближава. Нека никой да не се бои да говори Чистата и Свята Истина на Сион. Защото стъкленото море на Святия Дух всякога ще бъде над Червеното море на дявола. А то, иска или не, ще разтвори водите си, за да преминат Моите по сухо, понеже чрез тази книга Аз насочвам против това море жезъла на Моисея. И Господ вашият Бог се заклева в ревността на Отца Си, че няма да допусне върху сърцата ви нито капка от Червеното море, стига да сте се отрекли от себе си, за да Ми служите с цялото си сърце.
Виж сега и третите, върху които ще стоваря Гнева Си.
Кои са те?”
“Господи мой, това са моавците…”
“А кои са моавците? Не казва ли Словото на Отца Ми:
“Амонец и моавец да не влизат в Господното събрание; потомците им и до десетото поколение да не влизат в Господното събрание никога; защото не ви посрещнаха с хляб и вода по пътя, когато излизахте из Египет, и защото наеха против тебе Валаама Веоровия син от Фатур месопотамски, за да те прокълне. Но Господ твоят Бог не склони да послуша Валаама; а Господ твоят Бог промени проклетията в благословение за тебе, понеже Господ твоят Бог те обикна. Да не им благопожелаваш мир или благополучие през всичките си дни до века…” (Второзаконие 23:3-6) 
Не заявих ли и Аз против същите противници на благовестието, като казах за тях в “Откровението”:
“Но имам малко нещо против тебе, защото имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазън пред израилтяните, та да ядат идоложертвено и да блудстват…” (Откровение 2:14) 
Нека да знаят всичките чеда на Царството, че днешните моавци не са други, но отново плътски християни, които са най-усърдните радетели за заблудата на лъжепророка. Такива наемат лъжливи пророци, пророци на щат и заплата, та да им пророкуват мир. Такива канят по лъскавите си конференции чуждоземни слуги на Валаам, които, като приберат тлъстото си възнаграждение, не просто полагат, но бетонират заблудата в сърцата на човеците. Затова идва гибел върху Моав и потомците му. Гибел чрез острия Меч на Пророческия Дух. Ако и гордостта да обикаля като верижка шията им, ако и да считат себе си за мъдри относно цялото Слово на Бога, пак беззаконието им ще се открие и сетнината им ще бъде в огненото езеро.
Виж и последните, над които Бог ще въздаде с Песента на Моисей…”
“Господи, последните са ханаанците…”
“А с какво свързваш ти Ханаан? Защото за мнозината днес Ханаан стои по-високо от Сион. Те даже така и пеят:
Господи, заведи ни в Ханаан!
Но в Ханаан ли да ви води вашият Господ или в Сион?”
“Разбира се, че в Сион, Господи!”
“Знай тогава, че ханаанците отговарят на онези човеци, които са решили, че Името Исус е формула за щастлив живот на земята. Понеже в Стария Завет Ханаан беше обещаната земя, а днес Моето благовестие говори за обещаното Небе. Но мнозина не желаят Небето, когато случаят им дава възможност да си получат земята. Те никак няма да избегнат от съдбата на Ханаан. Затова си спомни защо Ной прокле Ханаан…”
“Господи, Ной го прокле, защото Ханаан видя голотата на баща си…”
“Ето така и днешните ханаанци са видели голотата на бащите си. И не само са я видели, но дори са я пожелали. Защото Аз ида скоро и блажен оня, който не ходи гол, та да гледат срамотата Му. Помниш ли тези Мои думи в “Откровението”?”
“Да, Господи! Те са едно голямо предупреждение за нас!”
“Дай тогава това предупреждение на братята и сестрите Ми. И кажи на всички, че е време да се облекат в чистия и светъл висон, за да дойдат на Моята сватба. Който се надява на Мене за живота на земята, той никога не Ме е познавал. Защото Аз дойдох да ви направя Небесни хора, хора, пълни със Святостта и Любовта на Небето. Хора, които помнят, че този свят не е техният дом и на дело търсят едно по-добро отечество. Колкото до ханаанците, те в пълна степен ще си получат земята и ще си останат на земята, защото никога не са разбрали, че прагът пред портите на Сион струва повече от всичките блага на земния просперитет.
Ето така ще приключи Песента на Моисей и на Агнето. И Аз ще разпаля в Моите онова усърдие и ревност, смирение и постоянство, с които никога да не изгубят прицела си до стъкленото море. Праведните и занапред ще вършат Правда и ще укрепят кръста си! Нечестивите и занапред ще вършат нечестие! Но идва денят, часът и мигът, когато Песента на Моисей ще стане за едните хваление във Вечната Слава на Отца, а за другите – поразяващ саблен удар, който ще ги свали на дъното.
Блажени и Святи тези човеци, които чуват Гласа Ми! Блажени и Святи всички звезди на Сион, светещи в мрака на Вавилонското тщеславие! Блажени човеците, за които златният светилник пред Сърцето на Отца струва повече от златото на земните човеци!
Аз го изговорих, Аз го изрекох!”

Leave a Reply