ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – V ГЛАВА

5. ТРЪШНАТИЯТ КАМЪК НА СЪБЛАЗЪНТА

Съществуват много беззакония пред очите на Господ. За шест хиляди години дяволът наистина успя не само да разврати света, но така да усъвършенства лостовете на своята измама, щото да накара мнозина да желаят с цялата сила на сърцето си да му бъдат поклонници и слуги. И понеже краят на всичко е не просто наближил, но почти приключил, то затова нека в тази тема да ти разкрия онова беззаконие, което по степен на злина и разрушение превишава многократно всички други беззакония. Това е беззаконието на съблазънта. Беззаконие, за което някога Господ Исус предупреди, като каза:
“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!” (Матея 18:7) 
Моля те да си представиш, че ако в думите на Господ има такава сериозност и твърдост, то непременно в свършека на времето Божият Гняв над съблазнителите ще бъде толкова лют и силен, щото няма да се намери място във Вселената, където да избегнат Неговото възмездие.
Една от постоянните болки на сърцето ми, с която трябваше да живея години наред и все още живея с нея, беше болката да гледам как се съблазняват малките във вярата. То е същото, като да си представиш, че зъл човек отива при малко момиченце, което го гледа искрено и доверчиво. След това с мръсните си пръсти започва да го опипва с желание да го изнасили и да му се поругае. Малкото детенце дори не подозира, че зад привидната усмивка и гальовен шепот се е скрил дух на смърт и ужас. Малкото детенце е чисто и научено да вярва само в Доброто. То все още не познава колко жесток и ужасен може да бъде светът на Злото. Същото е и с малките във вярата християни. Те влизат в Църквата с едно едничко желание – да познаят Исус като своя Господ, да хванат ръката Му и да тръгнат след Него, за да грабнат Вечния Живот и наградата в идещото Му Царство. Но когато Исус Го няма на амвона, то тогава е дошъл златният час за всички сили на Злото. Дошъл е часът на съблазънта. Часът на онова измамно доверие и взаимност, при които в отвореното сърце на малкото дете може да влезе змия.
Когато Господ Исус ми разкри следващите стихове от Песента на Моисей, аз видях каква е съдбата на съблазнителите. Понеже стиховете за Божието въздаяние над тях започват с думите:
“Колесниците Фараонови и войската му хвърли в морето; отборните му пълководци потънаха в Червеното море. Дълбочините ги покриха; като камък слязоха в бездните…” (Изход 15:4-5) 
Виждаш ли, братко, че днес духовната ситуация е абсолютно същата? Виждаш ли, че е пълно с колесници на Фараон, с хиляди светски служения, основани на търговия и бизнес, на теология и просперитет, на всякакви човешки учения, но не и върху Канарата Христос?
Виж тогава и проумей, че както Верните на Бога и Отца се събират при стъкленото море, държейки Божии арфи, за да пеят песента на Моисей и Агнето, така и отстъпниците се събират при своето си море. И това е Червеното море. Аз ще те помоля да оставиш настрана всякаква географска нагласа, та да мислиш, че това Червено море е до територията на Йордания и Израел. Не за такова море говори пророческата песен на Моисей. Едно друго море създават Божиите отстъпници. Едно друго море си правят потомците на Юда. Ти ще разбереш защо това море е червено, като се досетиш кой в Стария Завет продаде първородството си само за едно червено ястие.
Не беше ли това Исав?
Ето така днес, подбудени от духа на Исав, мнозина губят живите води на Святия Дух, за да влезе в сърцата им червеното ястие на лъжепророка. И когато мнозина Исавовци почнат да отправят възлиянията си към княза на този свят, който богато ги е възнаградил, то тогава от многото червени ручейчета на милиони сърца ще се образува едно друго Червено море.
Морето на съблазънта. Морето на Вавилон.
Морето на мръсния тщеславен дух, който няма друга цел, освен да убива вярата в Исус и да я подменя с вяра в дявола.
Виж отново стиховете от Песента на Моисея. Защото там Божият пророк ти казва, че отборните пълководци на нечестието потъват в Червеното море. Нещо повече – стихът многозначително продължава с думите:
“…като камък слязоха в бездните…”
Ти, братко, хвърлял ли си камък във водата?
И забелязал ли си колко бързо потъва той?
Ето така бързо и категорично в собствената си измама и нечестие ще потънат всички, които станаха съблазнители чрез светския дух, та да служат на княза на този свят. Аз искам да те убедя в това, понеже Божието помазание в сърцето ми, докато разсъждавах над тази тема, беше много силно. Исус беше превъзходно реален над мен. Тогава Той ми каза:
“Има точна причина Божиите врагове да потънат като камък в бездните. Има причина Отец Ми да мрази отборните пълководци на дявола. Понеже те напълно попадат под духа на онези нечестиви и извратени човеци, за които Апостолът Ми Петър писа:
“…люде, които считат за удоволствие да разкошестват денем. Те са петна и позор; наслаждават се с примамките си, когато са на угощение при вас; очите им са пълни с блудство и с непрестанен грях; подмамват неутвърдени души; сърцето им е научено на лакомство; те са предадени на проклетия…” (2 Петрово 2:13-14) 
Знаеш ли ти какво ще рече някой да подмамва неутвърдена душа?”
“Господи мой! Това ще рече преди още Ти да Си станал явен в живота на тази душа, да й се предложи един фалшив образ, така че тази душа, без изобщо някога да Те е познала, да се отдаде в блудство със самия дявол…”
“Ето така погиват малките! Децата, които са имали нещастната съдба да попаднат сред вълци и хищни зверове. Виж тогава отново какво е въздаянието от Отца Ми в Песента на Моисея. Не се ли казва там, че Божиите врагове потъват като камък в бездните?”
“Да, Исусе! Точно така се казва!”
“А ти спомняш ли си какво гласеше Моето предупреждение към съблазняващите чрез светския дух?”
Бях повече от благодарен на моя Господ. Защото Неговите думи бяха ключ, който напълно обясняваше песента на Моисей. Тогава Му казах:
“Господи! Ти вдигна в ръцете Си едно малко детенце, и като го прегърна, каза на всички:
“А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини…” (Матея 18:6) 
“А не потъват ли Божиите врагове в Песента на Моисея именно като камък в морските дълбочини?”
“Точно така е, Господи! Те потъват като камък, понеже Словото Ти е Дух. Когато с Пророчески поглед Си виждал докъде ще стигне яростта и извратеността на дявола, то Ти Си видял, че много деца ще бъдат съблазнени именно от светския дух. Затова думите Ти стоят в Евангелието. Понеже те ще осъдят престъпниците…”
“Не само, че ще ги осъдят, Стефане! Не само това! Погледни на “Откровението” и виж какво е предупреждението на Господния ангел, който Аз изпратих…”
Думите на Господ ме изумяваха. Действително, че в последната книга на Библията се говореше именно за камъкът на съблазънта:
“И един силен ангел взе един камък голям като воденичен, та го хвърли в морето и рече: Така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великият град, и няма вече да се намери…” (Откровение 18:21) 
А Исус продължи да говори, като от устата Му вече излизаха дълбоки и чудни откровения:
“Виж сега как предупредих, че който съблазни малките деца на Царството, непременно ще му се окачи на врата воденичен камък и ще потъне в морските дълбочини. Виж и ангелът Господен, който взима голям воденичен камък, та го хвърля в морските дълбочини, за да покаже каква е съдбата на Вавилон. Виж и Песента на Моисея, която говори, че Божиите врагове потънаха като камък в бездните. Сега става ли ти ясно, че наистина в края на времето Аз ще изпея Песента на Божия Пророчески Дух?”
“Исусе! Прекрасни мой Спасителю! Прекланям се пред Твоята Мъдрост и Величие! Защото само Ти с божествения Си Разум можеш да отвориш очите на слепите…”
“Аз все още не съм ти отворил очите! Но сега ще ги отворя, защото никой повече не трябва да е сляп, относно Злото, което обладава църквите. Забелязваш ли от Моите думи и от думите на Господния ангел, че на врата на съблазнителите се окачва не какъв да е камък, но воденичен камък? Защо именно воденичен камък ще се окачи на врата на Вавилонските слуги? И за какво служи един воденичен камък?”
“Господи! С воденичния камък се мели брашно. Той служи за смилане на житото…”
“Сега разбираш ли кой е днес духът, който смила Моите братя сиромаси? Сега разбираш ли, че Вавилон няма друга цел, освен да съблазнява, съблазнява, съблазнява. Но твърде скоро Отец Ми ще се надигне от Святото Си обиталище. И като посочи съблазните в църквите, и едрите воденични камъни, поставени от дявола там, ще изговори отдавна написаното Си Слово:
“Люде Мои, вашите водители ви правят да заблуждавате, и развалят пътя, по който ходите. Господ става за съд, и застава да съди племената. Господ ще влезе в съд със старейшините на людете Си, и с князете им, и ще им каже: Вие сте, които сте похабили лозето! Ограбеното от сиромаха е в къщите ви! Защо разломявате людете Ми и смилате лицата на сиромасите?” (Исайя 3:12-15) 
Защо разломявате людете Ми, пастири-наемници? Защо ги учите да искат света и всичко, що е в света? Защо взимате петачето на вдовицата и онеправдавате сирачето? Нима не знаете, че всичко Аз отново ще докарам на главите ви? Нима не знаете, че с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери? И с какъвто воденичен камък съблазнявате малките във вярата, такъв и камък ще се окачи на вратовете ви, та да потънете в морските дълбочини.
Но ето, Аз, Господ и Бог Исус Христос, говоря чрез слугата Си и заявявам на цялата тщеславна църква и на всички вътре в нея, които смилат житото Ми и го похабяват:
“Сниши се та седни в пръстта, девице, дъщерьо вавилонска; седни на земята, а не на престол дъщерьо халдейска; защото няма да се наричаш вече изтънчена и изнежена. Хвани ръчната мелница та мели брашно! Махни булото си, дигни полите си, открий пищялите си, мини реките. Голотата ти ще се открие, да! Срамотата ти ще се яви; Аз ще си възмездя, и не ще се примиря с никого…”  (Исайя 47:1-3)
Аз непременно ще въздам на съблазнителите!
Всички до един ще потънат като камък в бездните. Защото вашето беззаконие скоро ще се прекрати! И чрез Словото, което днес давам на пророка Си, вече съм повдигнал полите и открил пищялите на блудницата.
Семето, което се стича там, не е Моето!
Петната и позорът, които стоят по полите й, не са Моите!
Колкото повече вие съблазнявате бедните Ми братя и сестри, и малките и неутвърдени във Вярата, толкова по-голям ще става воденичният камък, с който ще ви тръшна в мига на Моето възмездие. И Песента на Моисея непременно ще стане погребална песен за всички съблазнители.
Колкото до тези, които се превърнаха в слама и с радост пожелаха воденичните камъни на Вавилон, то виж следващото възмездие от Отца Ми, записано в Песента на Моисей и Агнето…”
Господ млъкна. Тогава аз погледнах към Лицето Му. Това беше най-страшното Лице, което някога бях виждал. От очите на Исус излизаше огън във вид на пламъци. И аз знаех, че в голямата Си Милост Исус ми беше дал да преживея Силата на Неговия Гняв.
Да, братко мой! Иде Гняв от Небето!
Гняв, който се открива против всяко нечестие. Гняв върху онези, които изнасилват вярата на малките и ги вкарват в човешките си зандани и вертепи. Гняв, който се е трупал и все още се трупа, понеже нечестието не е стигнало върха си. Аз те моля от цялото си сърце и плача пред Господ за Спасението на душата ти:
Бягай далече от Вавилон, та да спасиш живота си! Бягай далече от публичните домове на тщеславието, където всяка непълнолетна вяра се превръща в проститутка на повикване!
Бягай далече от воденичните камъни на съблазънта!
Амин и Амин!

Leave a Reply