ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – III ГЛАВА

3. БОЖИИТЕ ВЪЗДАЯНИЯ В ПЕСЕНТА НА МОИСЕЙ

Скъпи ми братко! Аз се моля на Господ Исус така да докосне и освети сърцето ти, че непременно да се намериш пред Него със сълзи на покаяние и себеочистване, с огън на ревност и усърдие, с трепет на ожидане и страх. Съдбите на Господ са начертани с такъв велик размах и с такава сила, щото те са като ураган, преминаващ през вековете, за да извърши само и единствено Волята на Божието Сърце. Всевишният Бог твърде много ревнува за Словото, излязло чрез устата на пророците Му, колко повече – когато Песента на Божия пророк Моисей започва своя духовен път от времето на Изхода и стига до времето след Грабването на Църквата. Това непременно трябва да те убеди, че ако имаш пример за вдъхновение и съвършено екипиране, то трябва да потърсиш този пример именно в онези Вечни белези, които Бог е потвърдил с Печата Си и ги е направил да бъдат както камък за стъпване, така и камък за препъване.
Няма защо да ти казвам, че днешното поколение от християни отдавна е просмукано от един мръсен дух, сложил уродливото си клеймо върху цялостното осмисляне и разбиране на Библията. Това е духът на теологията. Дух, който затвори Стария Завет тогава, когато всички ние трябваше да го отворим и видим, че ако Господ Исус е Словото, станало плът, то никой не може да Го затваря и с лека ръка да покрива под пластовете на историята Вечно живите думи на Божия Пророчески Дух. Духът на теологията, който накара мнозина да стъпчат и презрат думите на Апостол Петър, който в посланието си писа:
“Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне вашия чист разум, за да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли…” (2 Петрово 3:1-2)
Ако Отец говореше чрез Святите Си пророци, то не е ли Моисей най-святият измежду Святите слуги на Отца? Не стои ли той днес пред златния светилник на Бога, като украшение на Божието Сърце? И какво друго да иска дяволът, освен именно това – Храмът да се пълни със сребролюбиви книжници, поругали чистия разум и развели от амвоните евтиния блясък на дипломите си, та да измамят всички, които искат да вярват на лъжа?
Но било, че вярват или не вярват, било че коленичат пред измамниците или не коленичат, пак никой няма да помръдне нито един стих от Словото, нито пък ще осуети Божията Воля.
Когато Господ Исус започна духовно да ми разкрива дълбочините в Песента на Моисея, аз разбрах, че няма друг пророк в Свещеното Писание, който да е изострил толкова много меча си, щото със самото замахване да унищожи цялата сила на дявола. Песента на Моисей е именно този изострен меч, с който в последното време Сам Господ Исус ще порази Вавилон. Ето думите, които Господ говори на сърцето ми, миг преди да ме посвети в цялостното разкриване на Песента на Моисея:
“Както вече се убеди, всички, които Аз и Отец Ми ще намерим за Звани, Избрани и Верни, непременно ще се съберат при стъкленото море и ще пеят Песента на МоисеЙ и на Агнето. Но това не е всичко. Защото във времето на великия сблъсък между Мен и Антихрист, Аз пръв ще запея Песента на Моисея.
Кажи Ми тогава, ти обичаш ли да пееш?”
“Господи, от разбирането, което Ти положи в духа ми, разбирам, че не всяка песен е песен и не всяко пеене е пеене. Но аз обичам да пея и да Те хваля за Твоите велики дела…”
“Така и Аз обичам да пея! И когато пея непременно отварям устата Си! Кажи Ми тогава как твоят Господ ще унищожи Антихрист и цялото му войнство?”
“Господи, Апостол Павел говори в посланието към Солунците, като казва за Антихрист:
“…и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си…” (2 Солунци 2:8) 
Така разбирам, Господи, че Ти с Дъха на устата Си и с явлението на Пришествието Си ще изтребиш Антихрист и цялото му войнство…”
“А какво друго да е песента, освен дъх из устата ти? Ако Господ пее Песента на Моисея, а тя му е Словото на Божия Пророчески Дух, то няма ли Дъхът Господен освен песен да бъде и Меч?”
“Исусе! Дали ще нарека песента на Моисея Меч или Дъх Господен за мен е все едно. Защото “Откровението” говори за Теб, като казва:
“Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите…” (Откровение 19:15-16)  
Ако Ти, Господи, пееш с устата Си Песента на Моисея, а едновременно с това от устата Ти излиза остър меч, то не остава друго, освен дълбоката истина, че именно Песента на Моисей е острият Меч, с който Ти въздаваш на звяра и на неговите поклонници…”
“Точно така е, момчето Ми. Защото пред Престола на Отца Ми има двама свидетели – Моисей и Илия. И тези двамата непременно ще бъдат до твоя Господ във времето на Божието въздаяние и Гняв над Вавилон. И ако на пророк Илия беше дадено да извърви Пътя до Небето, на Моисей се даде да изпее Песента. А Волята на Отца Ми за последният Му жив остатък на земята е да знаят както Пътя, така и Песента. Понеже в Пътя е Волята Му, но в Песента е Силата Му. И когато изчезне Неговото благоволение, идва Неговото негодувание. Тогава този Вавилон, който се е уголемявал пред очите на Отца Ми, ще бъде съборен в един миг. И в един миг ще дойдат язвите му и опустошението му. А когато искаш да отсечеш такава демонична власт с един удар, то непременно ще ти е нужен не какъв да е меч, но Мечът, Който излиза из устата Ми. Мечът на Пророческия Дух, с който твоят Господ ще изпее над Вавилон Песента на Моисея. А заедно с Мен тази Песен ще изпеят всички, за които живите думи на Господ техния Бог, идещи чрез пророка Му, струват повече от всичките шумни възгласи по конференциите на Вавилон.
Виж тогава Песента на Моисея чрез Моето водителство и дай на братята и сестрите си острия Меч, Който излиза из устата Ми…”
Докато Исус ми говореше аз видях как от устата Му наистина се появи остър Меч, който блестеше като слънцето. Господ го хвана с ръцете Си, и го развъртя над главата Си, тъй че по цялото Небе отекна музика. Небесни ангели, хиляди по хиляди, закръжаха над Главата на Исус и пееха песента на Моисея, която гласеше:
“Ще пея Господу, защото славно възтържествува; коня и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя. И стана ми Спасител; Той ми е Бог, и ще Го прославя, бащиният ми Бог, и ще Го превъзвиша. Господ е силен Воевател; Името Му е Йеова. Колесниците Фараонови и войската му хвърли в морето; отборните му пълководци потънаха в Червеното море. Дълбочините ги покриха; като камък слязоха в бездните. Десницата Ти, Господи, се прослави в сила; Десницата Ти, Господи, смаза неприятеля. С превъзходното Си величие изтребил си противниците Си; пратил си гнева Си, и пояде ги като слама. От духането на ноздрите Ти водите се струпаха на куп, вълните застанаха като грамада. Бездните се сгъстиха всред морето. Неприятелят рече: Ще погна, ще стигна, ще разделя користите; похотта ми ще се насити върху тях; ще изтръгна ножа си, ръката ми ще ги погуби. Подухнал си с вятъра Си, и морето ги покри; потънаха като олово в силните води. Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, Славен в Святост, дивен та да Те възпяват, правещ чудеса? Прострял си десницата Си, и земята ги погълна. С милостта Си водил си людете, които си откупил; упътил си ги със силата Си към Святото Си обиталище. Племената ще чуят и ще затреперят; ужас ще обладае филистимските жители, тогава ще се уплашат едомските началници; трепет ще обземе моавските силни; всичките жители на Ханаан ще се стопят. Страх и трепет ще нападне на тях; чрез великата Ти мишца ще станат неподвижни като камък. Догде заминат людете Ти, Господи, догде заминат людете, които си придобил. Ще ги въведеш и насадиш в хълма – Твоето наследство, на мястото, Господи, което си приготвил за Свое обиталище, в светилището, Господи, което ръцете Ти утвърдиха. Господ ще царува до вечни векове…” (Изход 15:1-18) 
Това беше най-великата и прекрасна Песен, която слушаха ушите ми. Тя бе съпроводена от звука на Божии тръби и сякаш, че цялата Вселена отекваше от тяхната мелодия. Това беше величествен марш, който караше сърцето ми да триумфира и тържествува премного. Понеже със самото слушане на Песента сърцето ми се издигаше и издигаше, сякаш, че беше балон, пълен с хелий. Тогава разбрах дълбокото от видението, което ми даваше Господ. Разбрах, че Господ ще унищожи дявола именно като изпее най-великата от Песните на Словото Си. Защото, вярвай ми, братко мой, всяко църковно хваление бледнее пред хвалението, с което Сам Святият Дух ще издигне високо Божиите поклонници и последователи. И когато в едно такова хваление се включат хиляди по хиляди Небесни ангели, а заедно с това се развърти и Мечът на Пророческия Дух, то всяка човешка представа ще е безсилна да пресъздаде Величието и Славата, отдадени на Бога и Отца.
Ти искаш ли да обитаваш всред такова Величие и такава Слава?
Тогава се приготви да приемеш Песента на Пророческия Дух. Приготви се да приемеш онзи остър Меч, който днес порязва, за да спаси, но утре ще се стовари, за да възмезди над нечестивите за всичките жестоки думи, които говорят против слугите на Отца, за всичката измамна гордост, с която се противят на Божия призив за Покаяние, за всичкото зло, което в нечестие са сторили, за всичкото блудство с духа на този свят.
Бъди сигурен, че когато издържиш проверката на този Меч, тогава непременно Господ ще те направи да си един от онези, които вървят след Него на бели коне, за да участват в битката над всички битки, като изпеят Песента над всичките песни. Амин и Амин!

Leave a Reply