ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – II ГЛАВА

2. ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ

Скъпи ми братко! Аз вярвам, че началните думи на Господ в тази книга са насърчили и благословили сърцето ти. Вярвай ми, няма нищо по-превъзходно от това да направиш Исус Господ на цялото си сърце и Сила на целия си живот. Ние твърде често държим Исус, като гостенин в сърцата си, когато Той трябва да бъде Съвършеният Стопанин. А знаеш ли колко хубаво и прекрасно е, когато оставиш един такъв Стопанин да сложи ред в духа и душата ти? Той ще изхвърли твоите неща, но ще донесе Неговите. А Неговите са по-желателни от всичко на този свят.
Искам да ти кажа, че от мига, когато поканих Исус в сърцето си, стана така, че започнах да забелязвам как с всеки изминал ден Той донасяше по нещо Свое и изхвърляше нещо мое. Така дойде миг, когато една невидима, но прекрасна хармония зазвъня в сърцето ми. Тя беше като напев на осмострунна арфа. Тази хармония ме караше да пея тогава, когато Господ докосваше струните на сърцето ми. И от пеенето се родиха благословени книги. Книги, които подарявам на всички, които обичат Исус, а и на други, за които имам ревност, че ще Го обикнат.
Както забеляза в първата глава на тази книга, на няколко пъти Исус ми говореше, че там, при стъкленото море, хвалителите пеят не само Песента на Моисей, но и на Агнето. Нека никой не те кара да правиш разделение между Песента на Моисей и Песента на Агнето. Защото това е една и съща Песен, изпята както от Моисей, така и от Исус, Който живее в сърцата ни. И има дълбоко скрита причина в Делото на Божия Пророчески Дух, която напълно обяснява защо Песента на Моисей е и Песен на Агнето.
Като начало погледни, че “Моисей” ще рече “извлечен из водата”. И ако се абстрахираш от земното обяснение, че Фараоновата дъщеря намери ковчежето с малкото бебе, и погледнеш духовно на името на пророка, то непременно ще видиш, че има прекрасни сходства между Исус и Моисей. Понеже единият дойде чрез водата, и беше утвърден от жена си Сепфора чрез кръв, но и Другият също дойде чрез водата и кръвта:
“Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта; и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината…” (1 Йоаново 5:6-7) 
На единия свидетелстваше Духът на Отца, и на Другия свидетелстваше Духът на Отца. Единият беше пророк на Йеова, но ревностно заяви пред Израил за Другия:
“Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, Пророк както е въздигнал мене; Него слушайте…” (Второзаконие 18:15)
Отец въздигна Моисей в Египет, но и от Египет повика Сина Си, според както бе писано за стореното от Йосиф:
“И тъй, той стана, взе детето и майка Му през нощта и отиде в Египет, където остана до Иродовата смърт; за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: “От Египет повиках Сина Си”…” (Матея 2:14-15) 
Ето тук, братко, има една дълбока тайна, която напълно ще ти разкрие защо Песента на Моисей е Песен и на Агнето. Аз ще те помоля отново да видиш писаното. Защото, за да казва Словото, че Отец е повикал из Египет Сина Си, то това става, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророк Осия. Години наред аз четях този стих като слепец, понеже в неговото четене не ме беше водил Исус. Но ето, че при размислите и подготовката за тази книга Исус дойде при мен и ми каза:
“Стефане, не е достатъчно само да търсиш сходства между Мен и Моисей, та да разбереш дълбоките води на Пророческия Дух. Нещо друго трябва да сториш, а именно:
Да се замислиш защо именно от Египет Отец извиква Сина Си…”
Слушах Исус и в следващия момент бях готов да изрека голяма глупост, а именно, че Отец е извикал Исус от Египет, понеже преди това Йосиф Го е завел там. Но в този момент Господ ме гледаше и аз знаех, че нямам право на грешен отговор. И понеже се бавех с отговора си, Исус отново ме запита:
“Трудно ли ти е да следваш мисълта Ми?
Нека да ти помогна. Помисли не върху географския, но върху духовния Египет и ще разбереш защо именно от Египет Отец извиква Сина Си…”
Наистина съм бил сляп, братко мой. Защото докато Господ ми задаваше въпроса Си, аз вече бях получил отговора в думите Му. Затова Му казах:
“Исусе, Египет олицетворява духа на този свят, от който Отец иска да ни освободи. Когато Ти Си Младенец в сърцата ни, тогава всички ние живеем в Египет, просто защото сме деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение. За децата е нормално да живеят в Египет, понеже не са пораснали в съвършеното познаване на Бога и нямат водителството на Святия Дух. Но когато Ти пораснеш в нас, та Отец да погледне на нас и да види в сърцата ни не Исус Младенецът, но Исус Синът, то тогава се сбъдва писаното:
“От Египет повиках Сина Си…”
“Кажи Ми тогава, след като вече ясно улавяш лъчите на Святия Дух, остана ли Синът в Египет или побърза да се върне в Израил?”
“Господи, аз зная, че още на дванадесет години Ти вече стоеше в Храма на Отца и поучаваше книжниците и мъдреците…”
“Сега разбираш ли, че за всички, чиито Младенци са в Египет, непременно е нужен един Моисей, който да ги поведе и изведе до обещаната земя?
Защото този Моисей стана Божий човек, когато в живота му се сбъдна писаното:
“С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше на бъдещата награда…” (Евреи 11:24-26) 
И ако Моисей порасна, то е защото вътре в него Младенецът бе станал Син и укорът заради Този Син от света на Египет, бе за пророка по-голямо богатство от всичките египетски съкровища. И ето това, момчето Ми, е дълбокото познаване на пророческия стих:
“От Египет повиках Сина Си…”
Защото Отец Ми може да извика при Себе Си само синовете Си, докато младенците остават в Египет, докато пораснат и се покорят на Пророческия Дух.
Виж тогава следващия белег за духовната връзка между Мен и Моисей. Понеже неслучайно в “Откровението” се казва, че излезлите пред стъкленото море пеят Песента на Моисей и на Агнето.
Ако тази пророческа книга говори за Мен, като за Агне, то имаше ли знамения с такова Агне и при Изхода от Египет?”
“Да, Господи! Защото Отец заповяда на Моисея да бъдат белязани с кръвта на агне всички еврейски къщи, докато трае Господното минаване…”
Исус се усмихна и ме погали по главата. А после каза:
“Също така днес, миг преди Господното минаване над нечестивия свят, Господ твоят Бог заповядва на слугите Си, пророците, да извикат Силата на Моята Кръв в сърцата на всички Божии люде. И онези, в които Кръвта Ми е жива, непременно ще последват гласа на пророка и посочването на жезъла му. Такива няма да останат и да се радват на египетското нечестие, нито пък някога ще обърнат главите си назад.
Става ли ти вече ясно защо Песента на Моисея е и Песента на Агнето?”
“Да, Господи! Защото Песента на Моисей е всъщност Песен на Оня, Който живее в сърцето му. И аз зная, че Ти непременно искаш да изпееш Песента Си…”
“Аз вече я пея, Стефане! Понеже събудените от Пророческия Дух на Отца чрез Словото, което ти давам, наистина се изправиха и заявиха на Египет, че е Египет. Колкото до другите, които все така слушат Фараон и предпочитат сянката на църковните си пирамиди, то върху такива в пълна степен ще се стоварят всички Божии язви и цялото възмездие на Небето, което се разкрива в Песента на Моисея.
Затова нека последователно ти разкрия всичките стъпки на Божието въздаяние над княза на света, който е Фараон и над неговите горди поклонници, скрити в измамния уют на тщеславните пирамиди…”
След последните Си думи Господ насочи погледа на сърцето ми към песента на Божия слуга Моисей и така пред мен се разкри най-великата панорама на духовната война – Божиите въздаяния над Вавилон – царството на всички тщеславни църкви по земята.

Leave a Reply