ПЕСЕНТА НА БОЖИЯ СЛУГА МОИСЕЙ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СТЪКЛЕНОТО МОРЕ

Скъпи ми братко! Както вече ти говорих в предговора на тази книга, познаването на Бога отговаря на онези реки от Жива Вода, които Святият Дух е направил да текат в утробата на твоето сърце. И както всичко идва от Бога, за да се върне у Бога, така и Водите на Святия Дух идват от Престола на Отца, за да се върнат при Престола на Отца. Блажен и Свят всеки, който е умрял за водите на този свят, за да е жив за Водите на Святостта и Правдата.
Нека сега ти разкрия какво бе преживяването ми, когато Спасителят ми даде видение, с което напълно ми разкри как ще се съберат всички Води на Святия Дух в последното време. Той дойде при мен и докосна сърцето ми, като каза:
“Аз искам да ти дам онзи чист духовен поглед, който днес е така нужен на Моите братя и сестри. Погледът, с който те ще разберат, че скоро ще ги събера при Себе Си. Погледът, с който ще разберат, че ако Аз съм Началото и Краят, то непременно има Начало и Край на Спасението. И ако Началото беше като водопад, то Краят ще е като море…”
“Как да Те разбирам, Господи?” – попитах аз. А Исус се усмихна и каза:
“Разбирай Ме така, че когато Творецът оттегли Святия Дух към Себе Си, то тогава всички, които са се намерили в Святия Дух, непременно ще се явят преобразени пред Престола на Отца, за да им се даде Вечното Царство на Правдата, Мира и Любовта. И всеки, който е победил образа на звяра и числото на името му, непременно ще пребъде на едно Свято място, за което говорят и пророческите стихове на “Откровението”.
А ти знаеш ли кое е това място?”
“Да, Господи! Защото, подбуден от Святия Дух вече знам, че Ти ще ми разкриеш тайната на стъкленото море, където ще се съберат Званите, Избраните и Верните…”
“Виж тогава писаното, момчето Ми. Виж как Апостолът Ми е видял този триумф на Светлината и Любовта. Защото Йоан записа за поколенията едни от най-прекрасните стихове на целия Ми Нов Завет. Стихове, които гласят:
“И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи; праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти Си свят; понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби…” (Откровение 15:2-4) 
Как мислиш? Може ли някой да стои при стъкленото море, ако няма вярата и истинското знание какво представлява това море? Може ли някой да бъде с Мен и Моисея, ако не знае каква песен пеем ние? Понеже, момчето Ми, тази песен, която Моите пеят при стъкленото море, няма да я намериш в нито един псалтир. Понеже тази песен не е написана просто да се изпее. Тя е написана, за да се живее. Но за всичко това ще ти говоря по-нататък.
А сега виж самото стъклено море, което ти давам да видиш…”
След последните Си думи Господ протегна ръка и я постави над очите ми. Така духът ми се покри от ослепителна светлина и само след миг сърцето ми гледаше най-удивителната и прекрасна картина, която някога се беше разкривала пред мен. Аз виждах едно огромно стъклено море, в чиято вътрешност проблясваха огнени искри. Самото море беше над земята, подобно на огромен облак, който покриваше цялата планета. Това море не се вълнуваше, а беше застинало, като гигантски кристал, разперен над всичките краища на Небето. Единствено вътре в самото море блещукаха с огнено сияние милиони искри. Тогава Господ хвана духа ми и двамата с Него се издигнахме над самото море, за да го видим отгоре. Така аз видях, че наистина там се бяха събрали човеци в светли дрехи, които държаха арфи и пееха. А песента им излизаше от сърцата им като светло сияние, което се издигаше нагоре, към Отца. Самото светло сияние се подсилваше от факта, че беше образувано от прекрасни ореоли, които невидима ръка издигаше високо и същевременно ги разширяваше в огромни светли кръгове. Тогава Исус ми каза:
“Запиши това видение на книга и запечатай, като най-дълбоко знание за нещата, които сега ще ти кажа. Защото никой не би държал арфа в ръката си и не би пял Песента на Агнето и Моисея, ако не е участвал в създаването на това море. Защото това море, е Святият Дух, Който е извисил и утвърдил в Съвършена пълнота Моите свидетели и последователи. Когато Отец заповяда грабването на Църквата, то тогава всичките Живи Води на Святия Дух ще се съединят помежду си, за да виждаш именно това стъклено море, размесено с огън…”
“А защо морето е като стъклено, Господи?” – попитах аз, като не можех да откъсна очите си от прекрасната гледка. Тогава Исус ми каза:
“Няма нищо по-важно за християнина в това последно време от познаването на Личността на Святия Дух. Който познава Святия Дух, той непременно ще разбере защо морето е като стъклено. Но никой не би разбрал защо Святият Дух е като море, ако не е видял Духът Ми като река. Понеже реката е по-малка от морето и тече в сърцето. А морето събира в себе си всичките реки…”
Думите на Господ бяха повече от дълбоки. Това бяха проникновени думи, заредени с такова помазание, което караше духът ми да плува от допира с благословените устни на Царя. Тогава погледнах към моя Господ с умоляващ поглед, като Му казах:
“Господи, смили се над мен. Смили се над всички, които ще прочетат тази книга. Понеже какво сме ние без Твоята Мъдрост? Какво сме ние без Твоята Вярност? Какво сме ние без Съвършеното Ти водителство?
Моля Те, кажи ми как да разбирам Святият Ти Дух като река! Ти Си ми дал да Го познавам като Реката на Живота всред Божия Рай. Ти Си ми дал да Го познавам и като горчивите води на Мера. Но при всичкото знание, което съм получил от Теб, пак оставам по човешки слаб и не мога да разбера дълбоките Ти думи…”
Господ ме погледна и аз видях как от очите Му извираше Небесна Любов и Милост. Тогава Той отново простря ръката Си към мен и само след миг ми показа ново видение. Аз виждах Святият Дух като Река. Това бе прекрасна Река, в чиито Води бликаше изобилие от Живот и Любов. Отстрани, по бреговете й, имаше величествени кедри и дъбове, които бяха надвесени над самата вода на Утешителя. Самата прозрачност на Реката бе такава, че ясно се виждаше как великите дървета бяха пуснали всичките си корени дълбоко в чистите Води и оттам Водите влизаха в корените като снопове от Светлина и се разнасяха нагоре по яките стволове на дърветата. Там Исус ми каза:
“Ето Го Святият Дух! Ето най-прекрасната Река, в Чиито води ще намериш всичкото щастие и смисъл на живота си. Когато познаеш Святият Дух като Река, то тогава непременно Той Сам ще ти разкрие всичките тайни на Живота на Бога, за да пребъдеш докрай във Волята Му. Но нека сега двамата с теб да тръгнем нагоре по Реката, защото имам да ти покажа неща, които не си виждал…”
Така Исус тръгна, а аз след Него. Докато вървяхме аз видях, че Реката започна да променя вида си. От дълбочините в нейните води започнаха да се мяркат пламъци и това искрено ме учуди. Не можех да си представя как огънят може да гори вътре в самата вода, но това беше факт. И колкото по-нагоре се изкачвахме, толкова повече пламъци горяха в самата Река…
В един момент не издържах и извиках към Господа:
“Исусе, какво става? Та ето, че Реката започна да се пълни с пламъци? Как да разбирам това?”
А Исус се разсмя, като ми каза:
“Скоро ще разбереш всичко…”
Само след няколко крачки аз вече виждах, че Реката беше не просто загряла, но завряла от Огъня вътре в нея. Тогава водите на Реката започнаха да се изпаряват, а парата отиваше нагоре към Небето. И в този миг Исус ми заповяда:
“Влез на това място в Реката и наблюдавай какво ще се случи с теб…”
Така аз влязох в Реката и само след миг усетих Огъня. Това не беше просто Огън. Това бе Любов. Толкова силна и завладяваща, толкова мощна и издигаща, колкото нищо друго. Огънят навлезе в жилите ми и само след миг запали цялото ми сърце. Така Живите Води вътре в моето сърце също се загряха и завряха. Тогава усетих в себе си чудно странно преображение. Понеже живите води вътре в мен също станаха на пара и се издигнаха нагоре, а заедно с тях започнах да се издигам и аз. Това беше прекрасно вълнение, защото сърцето се разтапяше от блаженство и пълнота. Само след миг видях Исус до себе си, Който също се издигаше и ме гледаше много внимателно. А после ме попита:
“Още ли се чудиш какво преживяваш? Не казва ли Словото Ми, че Аз ще ви кръстя със Святия Дух и с Огън? И ако Святият Дух е Реката от Жива Вода в сърцето ти, а Огънят е Любовта на Отца, то няма ли Огънят да направи така, че Водите да загреят и скоро да се превърнат на пара, която отива към Небето? Сега разбираш ли, че всеки, който люби Бога и ближните, непременно се издига нагоре, за да стигне до Престола на Отца Ми? И какви други да са Моите свидетели и помазаници? Какво друго да е Моето Второ Пришествие, освен онова, за което ви и казах:
“И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма слава. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава…” (Лука 21:27-28) 
Не са ли този облак онези десетки хиляди Мои Светии, за които напомни и Апостолът Ми Юда:
“Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии, да извърши съдба над всички, и да обяви за виновни всичките нечестивци за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, и за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против Него…” (Юдово 14-15 ст.)
Сега разбираш ли, момчето Ми, че пътят до Святостта, преминава през Любовта? Понеже Божията Любов в сърцето ти е Огън, който прави водите на Духа да те издигнат нагоре. А когато мнозина любещи Бога се свържат във Вечния Му Дух, то тогава непременно в Светлите селения на Отца се движи облакът на Святостта. И ето това, което ти показах във видението, отговаря на най-високите места на Святия Дух. Височини, които се постигат с Любов. Води, които се издигат нагоре чрез Огън. Но нека сега ти покажа другата, още по-голяма тайна на Святия Дух, защото с нея ще разбереш и видението със стъкленото море…”
След като изговори думите Си Господ хвана ръката ми и двамата с Него тръгнахме надолу. Така отново видях същата Река и величествените дървета, пуснали корените си в самото й дъно. Но ние все така продължавахме да вървим и твърде скоро аз видях как Реката на Святия Дух вече слизаше от Небесните в земните места. Тогава и самият климат край Реката се промени. Започна да духа силен северен вятър и аз усещах, че ставаше все по-студено и студено. В един момент студът вече беше непоносим и само това, че държах ръката на Господ, ми даваше топлина и сила да вървя с Него. Вятърът ставаше все по-противен, а ние с Исус слизахме все по-надолу по протежението на Реката. Така, твърде скоро, аз вече имах усещането, че съм на експедиция на Северния полюс. А тогава Исус ми каза:
“Виж сега как изглежда Реката на това студено и ужасно място!”
Погледнах към Реката и видях, че водите й се бяха смръзнали, така че наблюдавах един чист и прозрачен кристал, подобен на стъкло. Тогава Исус посочи с ръка встрани от Реката и ми каза:
“Виждаш ли колко остри скали и ръбове стоят встрани от Реката?
Те не обичат тази Река. Те са закоравени за нея. Те отговарят в пълна степен на каменни сърца, на които всичко чисто и Свято им е чуждо. Затова виж какво ще направи северният вятър с тези остри скали и ръбове…”
Докато Господ ми говореше се изви страшна вихрушка, която разкъртваше острите скали, вдигаше ги във въздуха и с ярост ги запокитваше към Реката. Така острите камъни удряха по ледения кристал и отхвърчаха настрана. Беше много страшно и вълнуващо. Защото при вида на тези забиващи се в ледовете на Реката камъни аз изтръпнах и се обърнах към Исус. Чудно, но Той стоеше и гледаше твърде невъзмутимо на самата гледка. А след това простря ръка към вихрушката и направи така, че тя престана. Тогава ми каза:
“Ела сега и внимателно разгледай повърхността на Реката, за да видиш какви поражения са й нанесли острите камъни…”
Пристъпих към Реката и протегнах ръка, за да погаля стъклената й повърхност. Изумително, но по гладката повърхност на Реката нямаше дори следа от драскотина. Така разбрах, че ако ледените води са били като стъкло, то стъклото е било като диамант. Тогава погледнах встрани от Реката, защото Господ подбуди сърцето ми. И всички онези остри скали и камъни бяха станали раздробени като чакъл от съприкосновението със замръзналите води на Духа. Гледах всичко това и паднах на коленете си пред Исус, като Му казах:
“Господи, повърхността на Реката е Съвършена като гладко огледало. Няма дори следа от драскотина, въпреки, че вихрушката стовари цялата си ярост върху Реката…”
А Исус, като се усмихна, ми каза:
“Сега разбираш ли защо е стъклено морето? Сега разбираш ли, че Святият Дух е Този, Който ти дава твърдост, за да издържиш в това най-ужасно време, когато вихрушките на дявола атакуват със закоравени сърца хиляди Мои братя и сестри. И кой друг да извърши делото си съвършено вътре в теб, ако не Водите на Святия Дух, които се втвърдяват против атаките на Сатана и при тежкия му духовен климат, дошъл на земята?”
Слушайки Господ, аз извиках:
“Исусе, сам Апостол Яков пише в посланието си, като казва именно за тези води:
“А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък…” (Яков 1:4)
Тук Исус продължи, като каза:
“А ти откри ли недостатък върху повърхността на Реката след яростните атаки на вихрушката?”
“Не, Господи мой! Нямаше дори и драскотина…”
“Ето така и върху вас няма да има дори и драскотина от атаките на дявола, ако се стремите не само да четете, но да живеете Словото Ми. Защото Аз казах на всички ви, но мнозина нямаха уши да слушат, нито сърца, та да изпълняват:
“И ще бъдете мразени от всички, поради Моето Име. Но и косъм от главата ви няма да загине. Чрез твърдостта си ще придобиете душите си…” (Лука 21:17-19) 
Когато съм казал, че ще бъдете мразени, то съм имал именно това в предвид, че дяволът ще ви гони, заради Живите Води на Духа в сърцата ви. И неговият мраз всякога ще иска и ще търси достъп вътре във вас. Но ако Водите на Духа са ви по-скъпи от водите на нечестието, то тогава непременно поради студа ще бъдете втвърдени и няма да се огънете. Тогава нито едно оръжие, скроено против вас, няма да успее. Тогава дори дяволът да впрегне всичките си скали, пак съдбата му ще бъде да събере дребния си чакъл и да павира с него пътищата си към ада.
Колкото до същинското откровение от видението със стъкленото море, то виж и забележи, че тези, които стоят пред това море, пеят Песента на Моисея и Песента на Агнето. Някога великият пророк на Отца Ми, в мига след Изхода на Израил, когато водите на Червеното море се затвориха и издавиха всичките египтяни, изпя Песен, която бе поклонението на сърцето му пред Сърцето на Отца Ми. Понеже чрез жезъла на Пророческия Дух в ръката на Моисей Отец Ми обяви война на Фараон и всички елитни сили на Луцифер. Така и днес, чрез жезъла на Пророческия Дух, който Отец е дал и на теб да носиш в ръката си, отново е обявена война на всички сили на Злото.
Как мислиш? Кой ще победи в тази война? И как ще победи?”
“Господи Исусе! Ти, Отец и Святият Дух ще победите. А с Вас ще победят онези, които са Звани, Избрани и Верни…”
“А как Ние ще победим? Какво използва Отец Ми във време на война?”
“Исусе! Когато Отец се разкриваше на слугата Си Йов в съвършената Си пълнота, Той му каза едни думи, които напълно обясняват стъкленото море и всичките тайни на видението с Реката. Понеже Отец каза на Йова:
“Влизал ли си в съкровищниците за снега, или виждал ли си съкровищниците за градушката, които пазя за време на скръб, за ден на бой и на война?” (Йов 38:22-23) 
Сега разбирам, че тази градушка напълно отговаря на онези осветени и утвърдени в Святия Дух сърца, които устояват в твърдост на всяко гонение и така възвеличават Отца и съкрушават силата на дявола…”
Слушайки думите ми Господ добави:
“Който има Реките от Жива Вода, той ще и да пребъде пред стъкленото море. Но никой не може да пребъдва пред стъкленото море, ако няма в сърцето си Песента на Моисей и Агнето. Ето защо Аз ще те вдъхновя да разкриеш на Моите братя и сестри, че Песента на Моисея не е нищо друго, освен свидетелството на сърцата, че са били докоснати, осветени, преобразени и утвърдени от Божия Пророчески Дух. Последното време на земята е време на пророците и лъжепророците. В това време Слово ще застане против слово, Меч против меч, Сила против сила, Жезъл против жезъл. Блажени и Святи онези, които с отворени сърца приемат великата Песен на Моисея при излизането на Израил от Червеното море.
Блажени и Святи онези, които разберат, че ако Аз съм Началото и Края, то Отец Ми е преди Началото и след Края! Блажени и Святи онези, които се събудят и намерят себе си във възвишените думи на онзи псалом, който ясно показва пътя към стъкленото море:
“Видя се шествието Ти, Боже, шествието на моя Бог, на моя Цар, за в светилището. Напред вървяха певците, подир тях свирещите с инструменти всред девици биещи тъпанчета…” (Псалом 68:24-25) 
Ако някой до днес си е мислил, че Моето шествие към Светилището на Отца ще е просто песен от хилядите песни, които се пеят по църквите, то такъв никога не е разбрал, че ако най-отпред вървят певците, то е понеже те са водени от Пророческия Дух и призвани да пеят Песента на Моисей и на Агнето. И ако при Изхода най-отпред вървеше Моисей и нозете му чертаеха пътя на Израил, то и днес при Изхода на Моята Църква от духа на погиващия свят най-отпред ще стоят водените от Пророческия Дух на Отца Ми, Моите пророци, между които си и ти.
“Чрез пророк Господ възведе Израиля от Египет; и чрез пророк той биде опазен…” (Осия 12:13) 
Така и Аз чрез пророци мъдри и посветени, ще изведа Църквата Си от властта на светския дух. И чрез пророци ще я опазя. Затова свидетелствам на всеки, който се потапя в дълбочините на тази пророческа книга, че тя не е написана от човек, та да се чете по човешки. Тя е Моят Личен Глас и Моята Лична Заповед до всеки, който иска да бъде спасен. Тя е програмата на Святият Ми Дух до свършека на времето и до пълното възмездие и въздаяние над всичките нечестиви.
Който има ухо да слуша, нека слуша що говори Духът към църквите:
Излезте из Вавилон и облечете в твърдост сърцата си, за да се намерите пред стъкленото море! Направете сърцата си податливи, като струните на Божия Арфа, и така непременно вътре във вас ще зазвъни Песента на Моисей и Агнето! Издигнете се до Мен, за да ви утвърдя и направя непоколебими. Защото Словото Ми няма да се наруши и най-отпред винаги ще вървят пророците на Отца Ми!
Който приеме певец в името на певец, песента на певеца ще получи! Който приеме пророк в името на пророк, той приема не него, а Онзи, Който го е пратил!
А сега, нека Аз да утвърдя сърцето ти в пълното разбиране на Песента на Моисей и на Агнето…”
След последните думи на Исус виденията се прекъснаха и аз седнах да запиша всичките скъпоценни думи на моя Спасител, за да бъде насърчено и просветено твоето сърце, братко мой. Виж сега Песента на Моисея и на Агнето и нека тя стане твоето истинско хваление пред Святите олтари на Вечния Цар и Бог. Амин и Амин!

Leave a Reply