ЗА СТЪПКАНИТЕ БИСЕРИ И ПОХУЛЕНАТА СВЯТОСТ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Искрено вярвам и се надявам, че Господ е съхранил и опазил сърцата на всичките Си Верни чеда след прочита на последното пророчество за Легион, който е духът на лъжепророка. С виденията в тази книга се сбъдна най-непоносимият кошмар за дявола. Кошмарът, че Исус разобличава и посочва по име възможно най-властния демоничен играч на арената на умноженото беззаконие. Императорът на Вавилон! Духът на най-богатите църковни търговци, които в библейския образ на духовното си падение са онези угоени свине от Гадаринската земя, втурнали се по стръмнината, за да рухнат безславно във вълните на езерото. Можеш само да предполагаш в какво предизвикателство за Сатана се превърна книгата за Легион. Защото на дявола категорично му беше напомнено, че годините на мерзостта му са преброени, а за властният му лъжепророк има Вечен дял от огън и жупел, който ще сподели с търговците, които покровителства и обогатява. Тези пророчески видения бяха не просто обявена война, но могъщ Господен триумф над всичката демонична заблуда всред цялото религиозно християнство. Сам разбираш, братко мой, че възвестяването на такъв триумф щеше да отприщи против възвестителя всичката възможна ярост и демонична съпротива, тъй щото аз наистина преживях много болезнени отмъщения и една тотална буря от мрак и насилие, която искам час по-скоро да забравя. Но, едновременно с гонението, в сърцето ми се надигна прекомерна скръб за сетнината на хиляди по хиляди, помрачени от люспите на сатанинското засеняване. Защото при все, че Божият пророк не е стоял безмълвен, но е надувал тръбата, пак те са били твърде далеч от звука й, за да я чуят и да побързат да напуснат Вавилон. При все, че в последните тринадесет години Господ не даде почивка на сърцето ми и покой на душата ми, пак свърталищата на мерзостта се радват на твърде огромна членска маса, а пазарищата на великата блудница пращят от стока, която постоянно се купува и продава.
Още при самото писане на книгата “Легион” аз получих изрично потвърждение от моя Господ, че тя ще има свое духовно продължение в нова книга. И при все, че ревнувах поне да поставя идеите й в няколко изречения с авторски размишления, пак Исус не ми допусна да го направя, но ми каза да ги съхраня за времето, когато отново ще бъда посетен от Него. А аз съм напълно сигурен в Силата на Божия Пророчески Дух, за да знам, че тези идеи са блеснали като искри от кремък в сърцата на всичките Божии чеда, които от години познават прицела в книгите на служение “Мория”. Защото не е възможно да прочиташ слово против Легион и свинете му, а в сърцето ти да не заблестят сериозните думи на Господ, изречени в “Евангелието от Матея”. Думи, които гласят:
“Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат…”  (Матея 7:6)
И ако Господ Исус Христос вече е дал на всички ни да разпознаваме свинете и да посочим техния вдъхновител и господар Легион, то колко повече трябва да проумяваме пълнотата на Христовото предупреждение?
За какви “святи неща” ни говори Господ, като заповядва да не ги даваме на кучетата? За какви “бисери” ни напомня Той, като изрично забранява да ги хвърляме пред свинете? За какво “стъпкване” от свинските крака става въпрос? Или за какво “разкъсване” от кучетата иде реч?
Виждаш ли, мили мой братко, всеки стих от Евангелието е врата, през която Господ ни въвежда в скрити знания и реалности. Всеки път, когато Той идва, за да говори на слугата Си и да му отваря очите за Своята тайнствена Премъдрост, става така, че аз преминавам през стиховете Му като през врати. И днес Волята на Бог за всички нас е не просто да маркираме вратите, но да преминаваме през тях. Защото с маркиране на стихове се занимава само светската теология, а преминаването през вратите е дълг и привилегия на духовния човек, който побира това, което е от Святия Дух, и пази себе си от духа на света.
Така непременно разбираш защо след книгата “Легион” има духовно продължение, което е озаглавено “За стъпканите бисери и похулената Святост”. Понеже както има причини, така съществуват последствия. И ако някой е бил дотолкова безумен и неблагочестив, че да дава “Свято нещо” на кучетата, или да хвърля “бисерите” си пред свинете, то такъв ще понесе и всички ужасни проклятия от Господното предупреждение.
Въпросът тук е:
Какво олицетворяват “святите неща”, които не бива да даваме на кучетата, и какви “бисери” не бива да хвърляме пред свинете?
Някой ще реши в сърцето си, че Библията е “Святото нещо”, което не бива да дава на кучетата, и за нивото на духовния си растеж ще бъде относително прав и разумен. Друг ще си помисли, че откровенията от Святия Дух в сърцето му са “бисерите”, които не бива да хвърля пред свинете, и пак за себе си ще е проявил известно целомъдрие. Трети ще отвори “Евангелието от Матея” и ще прочете твърде дълбоката притча на Исус, която гласи:
“Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери, и, като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко що имаше и го купи…” (Матея 13:45-46) 
А след това ще открие “парадокс” в думите на Спасителя, понеже Небесното Царство не е царство на търговци, но въпреки това се е намерил един “търговец”, който е продал всичко което има, за да придобие “скъпоценния бисер”. Четвърти сериозно ще размисли, че смирението пред Бога възвисява, а бисерите се раждат само на дъното на морето, където потъват единствено смирените. Пети ще коленичи пред Спасителя. И като наведе глава в подножието Му, тихо ще Му каже:
“Господи Исусе! Аз не се срамувам, за да кажа пред Теб, че съм сляп, и само с Твоята Благост и Милост мога да прогледна в Светлината на Спасението Ти! Моля Те, простри ръката Си към мен, и нека аз да бъда пред Святия Ти Дух, като слепеца Вартимей, чиито очи Ти направи да прогледнат! Моля Те, Спасителю! Преведи духа ми през вратите на думите Си, за да позная скритото от създанието на света, и богатството на Твоята Небесна Пълнота, която Отец подарява на всички, които Те любят!”
Знай тогава, приятелю мой, че тази книга е най-вече дар за този, петият! И на него Святият мой Господ сега ще даде живителни глътки от Скритата Си Манна! За да Му бъдем поколението, което Той нарече “виделина на света”, и “град, поставен на хълм”! За да бъдем сред жертвените Му юнци, които Той посочи като “солта на земята”, силна да спасява с Огъня на Любовта Му!
Възрадвай се, братко мой! И като коленичиш пред Спасителя на душата си, отдай Му Славата и благодарението за всички Святи видения на тази книга, с които Той ще загърне сърцето ти в Светлината на Завета Си, и във Величието на Правдата Си! Защото днес и сега е времето, когато Господ, Могъщият, смазва Сатана под нозете ни! Амин и Амин!

Leave a Reply