ПЕСЕНТА НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА – V ГЛАВА

5. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Много пъти сърцето ми е оставало учудено и възхитено от Божията Благодат и Милост. Много пъти съм се запитвал каква е тази изобилна Божия щедрост, с която Исус заля сърцето ми през последните няколко години. И ето, че отговорът вече започва да просветлява. Защото в това време на измама и коварство Божиите хора наистина трябва да чуят звука на тръбата и да побързат да уловят светлото въже на Спасението и Вечния Живот.
Имало е времена, в които човеците са тънели в невежество и тъмнина. Имало е времена, когато пет изречения от Божий пратеник са били за човеците по-голямо богатство от всичките им къщи и колесници. И тогава те са благоговеели пред чудната Божия Милост, която им е изпращала светилник в тъмнината. И те са почитали Божиите пратеници, понеже дълбоко в сърцата си са били убедени, че Делото на Божия Пророчески Дух е съвършената Божия Сила, която спасява духа и душата на човека.
Днес времената са други. Днес книжарниците са задръстени от теология и от амвоните на църквите проповядват платени проповедници. Библейските знания отдавна са станали като изгнили плодове, които се подритват от кучета и ядат от прасета. Знаейки за всичко това аз имах ревността и копнежа да изявя пред братята и сестрите си всичките петнадесет псалома, в които се разкрива песента на възкачванията. Но Господ имаше друга ревност, по-силна от моята. И Той, като дойде към сърцето ми, каза:
“Някога Аз заповядах на всички ви, като казах:
“Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат…” (Матея 7:6)
Твоята ревност да стоиш пред Мен и да получиш съвършената пълнота върху песента на възкачванията е похвална. И Аз ти дадох духовен поглед върху някои от тях. Но Аз не благоволя да ти разкривам цялата песен, просто защото човеците не живеят всичкото останало пророческо слово, което съм ти давал. Едва когато те се отрекат от себе си и се посветят на Господа и Делото Му, едва тогава Аз ще дам на всеки съвършения път към скришните места на стръмнините. А да се отречете от себе си не е друго, освен да извършите възкачването над лъжата и пламналата ярост, над презрението и наскърбяването. Когато сторите това, то тогава пътят към скришните места на стръмнините е открит за вас. Тогава сърцата ви непременно ще потърсят в Словото Ми всички онези псалми, които Святият Дух е разкрил като песни на възкачванията. И Аз непременно ще ви благословя и укрепя за останалата част от пътя.
Колкото до онези, които се подиграха с пророка Ми и оплюха делото му и името му, понеже го оставиха и се извъртяха като неверен лък, то именно поради тях Аз ще държа утаено знанието върху цялата песен на възкачванията. Понеже безумието им и покварата им са стигнали дотам, че ако и да мразят слугата Ми, пак скришом четат от пророческото слово. А на такива Аз заявявам, че това слово никак няма да ги ползва, понеже не са приели пророк в името на пророк, за да получат и наградата на пророка. Понеже какво ще се ползват свине и кучета, които въпреки предадената им свята заповед бързат да се върнат на бълвоча си и в тинята? Какво ще ги ползва онези проповедници и пастори, които участват в кресливия хор на мерзостта, но никак не се отказват да четат и вмъкват в проповедите си от пророческите истини?
О, роде на невярващи и извратени! Аз няма още дълго да ви търпя, но непременно ще ви въздам за всичките нечестиви дела, които в нечестие сте сторили!
А на Моите, които показаха плода на сърцата си и държат живо пророческото слово в сърцата си, Аз непременно ще дам да познаят цялата песен на възкачванията.
За да живеят далече по-горе от мерзостта и запустението!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply