ТЕЖЕСТТА НА КОРОНАТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПОКОЛЕНИЕТО ИТАМАР В БОЖИЯ ЕРУСАЛИМ

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!
Нека никой по никакъв начин да не успее да те измами, че царуването с Господ Исус Христос в идещия Милениум е благодатна награда за всички, които се наричат християни. Защото подобна фалшива увереност битува в стотици и хиляди църкви. Тя е инжекцията на тщеславието, наркотикът на превъзнасянето, виното на отстъплението. Понеже човешкото ухо иска именно това – някой да му обещава царуване, изобилие, благоденствие и вечно щастие, а да му спести пътят и цената за подобно добруване. Аз няма да те заблудя, нито ще ти спестя Истината, която касае царете на Господ Исус Христос. Защото в не една или две пророчески книги съм говорил за тях, според както Бог ми е давал Благодатта Си да пиша. И да кажа, че тази книга ще бъде изненадваща за Божиите чеда, то значи да зачеркна всичките си книги от Кръговете на Хляба и Виното, Маслото и Солта. Понеже във всички пророчески послания – по един или друг начин – Исус е очиствал, утвърждавал и освещавал Своите последователи, за да ги приготви за Славата, която ще се открие към тях. А тези, които до днес останаха Верни на Гласа Му и Истинни за Духа Му, ще положат и тази книга като изящна скъпоценност във вътрешните си стаички.
Аз благодаря на моя преизобилен Спасител, че въпреки тежкия товар, който нося на предела на изтощението, Той пак ми даде Сила от Силата Си и Вяра от Вярата Си, за да опиша това най-дълбоко и радикално послание.
Посланието за тежестта на Господната Корона!
В минали години, когато Исус изпълваше най-важните черти от Образа Си в сърцето ми, Той многократно ми даде да прогласявам посланието за слугуването, като дълбоко скрит образ на бъдното царуване в Милениума. Така се родиха могъщи пророчески видения за “Личната полза и общата загуба”, “Явният Апостол и скритият пророк”, “Скритото Евангелие на Голгота”, “Ясно очертаният Христос” и “В Името на Отца”. Книги, в които Спасителят се изяви на Своята Църква, като Един, Който прие “Образ на слуга” и смири Себе Си до “смърт на Кръст”.
Доколко обаче тези помазани послания трогнаха земните Вавилонски царе? Намери ли се един църковен лидер, който да се отказа от царуването си, за да заложи на слугуването? Не им ли преседна на наемниците Този старомоден Исус с Неговото божествено Учение за Покаяние, Себеочистване, Себеотричане и Пожертвувание? Не презряха ли мнозина кодрантите на Съдията, понеже бяха покварени в сърцата си от фалшивите доктрини на Вавилонската блудница? И ако Този Исус от книгите на служение “Мория” им се стори толкова непоносим и странен още в книгите от Кръга на Хляба, то какъв друг Исус да търсят в страниците на тази последна книга от Солта, след като този път Той няма да им преседне, но направо ще ги задави?…
Не разбират ли безумците, че нямат никакъв дял, нито участие във великите дела на Духа, които въвеждат Невястата Христова във вековете на Обновлението? Защо нямат дял и участие ли? Ами именно защото става дума за поколение, което е родено от Божия Пророчески Дух! Не може да си роден от “друг дух, друг Исус и друго благовестие”, а да надничаш в сетнината на поколението Итамар! Къде бяха тези амбицирани кандидати за Небесна Слава през последните осемнадесет години, в които Господ говореше на слугата Си? Къде са даровете и жертвите им, които трябваше да принесат на Хълма Мория с Господната Вяра и Дух? В конференции ли да търся Духа и Силата на Илия, когато от амвона бръщолеви поредният гримиран теолог на Езавел? В празнични събрания ли да стъпят нозете ми, когато още на входа отвън ме блъска противното зловоние на църковните сергии? Вдовицата от Сарепта Сидонска ли да бих издирил с поглед по редовете на залата, когато църковните членове си имат съревнование по лицеприятие, моден гардероб и религиозна гордост? Чеда на Авраам ли да открия, та да ги призова да вършат Авраамовите дела – в принос и жертва на Святия Божий Хълм?
Истината, братко мой, е тази, че в тресавищата на Вавилон приноси и жертви няма! Там всичко е по сметка и цена! Пито-платено! Предложено-договорено! Продадено-закупено! Стока след стока! Оферта след оферта!
Божията Светлина от Хълма Господен не е стока, та да се купи, нито оферта, та да й се наддава! Към нея може да се пристъпи само със смирено и покаяно сърце, което се е отрекло от проклетите модели на света, дори с цената на кръстна смърт и църковна анатема. Така непременно разбираш, че всяко поколение е обречено да следва духа, от който е родено, за да му служи и да му се покланя. И аз вече никак не страдам, че бях яростно отхвърлен от поколенията на Мамон, Езавел и Корей, на Едом и Амалик, на Молох и Моав. Понеже самото им отхвърляне ми стана главният печат за благочестие и богоугодност. И колкото повече те ме мразеха и разгръщаха хулителни кампании против името ми и делото ми, толкова повече Господ Исус Христос ме посещаваше и утвърждаваше. Тъй щото сега благодаря на враговете си с думите:
“Благодаря ви, мои ненавистници, че вашето гонение ми стана главен печат за Божието одобрение! Благодаря ви, врагове мои, че яростно ме тъпкахте, за да родя Виното си за Сватбата на Агнеца! Благодаря ви, хулители на името ми, че вашата омраза отприщи Ревността Исус Христова върху сърцето ми, тъй щото се сбъднаха думите на Давид:
“Те нека кълнат, а Ти благославяй; когато станат те ще се посрамят, а Твоят слуга ще се весели. Нека се облекат противниците ми с позор, и нека се покрият със срама си като с дреха. И аз ще благодаря много на Господа с устата си, Да! между множеството ще Го хваля; Защото Той стои отдясно на немотния, за да го избавя от ония, които съдят душата му…” (Псалми 109:28-31)
И нека след прекрасните стихове на цитирания псалом духът ми да коленичи в Святото Присъствие на моя Господ и Бог. Защото Той отново се сниши от Хълма Сион до сърцето ми, за да ми изяви всичките видения в тази пророческа книга, които касаят поколението Итамар.
Ето думите, които Исус ми каза:
“Слуго Мой! Аз отново дойдох при теб, защото съм Верен и Истинен да ти дам Небесното послание за тежестта на Моята Корона. Послание, което обещах още в предишната книга, а сега идвам да изпълня. И както съвсем вярно написа по-горе – Моите видения никак няма да послужат на поколения, които не са родени от Божия Пророчески Дух. Защото едно поколение не просто се ражда, но има съдбата да възрастява с годините. И Аз отдавна не идвам към сърцето ти, за да говоря на младенци, които вчера или преди седмица са повярвали в Мене, но на онези младежи, за които Апостола Ми Йоан написа:
“Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия…” (1 Йоаново 2:14) 
А какво ще рече Моето Слово да пребъдва у вас, Стефане? Как ти разбираш думите на Моят Апостол?”
“О, Исусе! Това означава, че Словото Ти многократно е било опитано, проверено и доказано, за да се утвърди в сърцата ни, понеже такава е същинската цена на пребъдването. Понеже едно е “да бъдем”, а съвсем друго – да пребъдваме. “Да бъдем” е изцяло пожелателно намерение, но когато пребъдваме – вече имаме верните доказателства от Дух и Истина…”
“Да, така е, слуго Мой! Ти Ми отговори вярно и точно! Но сега помисли върху друго, което ще те попитам, а именно:
Как би свързал Моето пребъдващо Слово с Короната, която съм обещал на всеки от царете Си?”
“О, Господи мой! Короната Ти е златна, а това ще рече, че е сътворена от Твоята Вяра. Същевременно е ясно, че тя изцяло обгръща Главата Ти, понеже е сложена върху нея. И ако Словото е в сърцето, а Короната е на главата, то значи, че те ще се срещнат в Ума. И самият Ум ще се покори на Вярата чрез Словото…”
“Виждаш ли колко гладко и бистро тече мисълта ти, когато Ми отговаряш, за да чуя думите, с които Святият Дух изпълва устните ти? Това напълно те доказва като Небесен слуга, който има Ум Христов! А оттук следва и третият Ми въпрос към теб:
Как изглеждат Моите слуги, които придобиват Ум Христов?”
“О, Исусе! Това са човеци, които са въздигнати високо в познанието за Тебе! Те познават широчината и дължината, височината и дълбочината на Твоята пълнота!”
Господ се усмихна на думите ми, а след това отново започна да ми говори, като казваше:
“Виж как твоите думи се превърнаха в ключ за поколението Итамар. Защото наистина това е “високо въздигнатото” поколение от Святия Дух. И ако твоят Господ е въздигнал чрез Словото Си високо поколение, то би ли Ми отговорил и на четвъртият въпрос, който ще ти задам, а именно:
Кои са най-високите дървета в Святия Дух, които да касаят именно поколението Итамар?”
“Ах, премъдри Спасителю! Тези дървета са палмите! Защото смисловия превод на името Итамар ще рече “палмов остров”, а това непременно го доказва като олицетворител на цяло поколение, а не като име на отделен човек…”
В този миг Господ ме прегърна с ръцете Си и започна да ме въздига нагоре в Святия Си Дух, като ми казваше:
“Ела с Мен, Стефане! Защото си скъпоценна зеница Господна, която е родена, за да вижда онова, което е скрито у Бога от създанието на света. Сега Аз ще покажа на сърцето ти видение от Моя величествен Милениум. А ти гледай и не изпускай нищо от онова, което ще видиш…”
След последните думи на Исус земята под нас се промени, понеже бе озарена от Небесна Светлина и един пръстен от Святосфера я обгръщаше изцяло. А ние, като преминахме през пръстена, спуснахме се към земните ширини, като приближавахме точно определено пространство. Така, след едно кратко време, пред очите ми се яви мястото, където се срещаха Източното и Западното море. И точно там аз вече виждах чудесен палмов остров, на който извисяваха ръста си стотици хиляди палми. Те образуваха кръгове, които се свиваха към центъра в по-малки. А на самия център се въздигаше най-високата от палмите, чиито листа бяха седмократно по-големи от листата на останалите палми. Гледката беше не просто красива, но възхитителна, тъй щото в изумление попитах Исус:
“Господи мой! Какво великолепие ми даваш да видя?”
А Спасителят ми отговори, казвайки:
“Давам ти да видиш поколението Итамар, което е събрано около своя Господ и Бог, за да царува с Него хиляда години на земята! Но виждаш ли ти всичко, което виждам Аз?”
“Ах, Исусе! Взирам се с цялото си възхищение и виждам Твоите палми, събрани в кръгове около Тебе!”
“Ами прибави сега към възхищението си и Моята Вяра, за да видиш точно през нея този палмов остров!” – ми каза Исус и докосна челото ми, а палците на дясната и лявата Му ръка помазаха очите ми. Така една златна Светлина заблестя в погледа ми, тъй щото вече гледах чрез нея и през нея. И ето, че видението се промени. Защото онзи палмов остров вече беше Божият Ерусалим, а палмите бяха преобразени като праведници с царски мантии, и листата им – на техните златни корони, които блестяха със Светлина от Короната на Царя. Блясъкът им беше толкова ослепителен, щото цялата земя се озаряваше от лъчите им, които я кръстосваха и замрежваха постоянно. Дъхът в устните ми сякаш беше се изгубил, понеже не можех да проговоря нито една дума от вълнение, а само гледах, и гледах, и гледах… А за да засили още повече възхищението ми, Господ се приближи във видението към Себе Си и до Собствената Си златна Корона. А след това Той я посочи с показалец, като ме питаше:
“Знаеш ли колко тежи Короната Ми, слуго Мой? Ето, казвам ти, че всичките Ми царе, които виждаш в това видение, са платили цената за тежестта й! И именно затова те са поколението Итамар – избран род и царско свещенство на Небесния Цар! И ако някой от Моите наистина иска да плати цената да бъде палма в Господния Милениум, то такъв нека не изпуска нито едно изречение, и нито една дума от устните Ми в тази пророческа книга, за да се укрепи с Вярата Ми и така да устои до края! Защото днес на земята против Моите Палми дяволът е насочил съпротивата от жителите на древен крепостен град, наричан “градът на палмите”…
Съпротивата на Ерихон!
Съпротивата на религиозното царство на Вавилон, в което царуват земните царе, пленени от крепостите на седем най-зли и беззаконни духа! Така сблъсъкът между Слово и слово, Пример и пример, Дух и духове, става напълно неизбежен и необратим! Именно в този най-страшен сблъсък се утвърждава поколението Итамар, а срещу палмите на дявола се възправят Палмите на Бога!
Небесните слуги срещу земните царе!
Смирението срещу кариеризма!
Жертвеният принос срещу търговията!
Съветът на Светиите горе срещу религиозната йерархия долу!
Къде ще се намериш ти, Църкво Моя? И кои ще разпознаеш като Верни и Истинни пратеници на Небесния Цар? Дали слугите Господни, които се иждивиха в Господното Спасение, ставайки съобразувани с прободените Ми ръце и нозе, или онзи най-гнусен Вавилонски елит от високопоставени, в чиито пълни кесии дрънкат сребърниците на Юда Искариотски? Дали Моите палми, които ти изявиха височината и дълбочината, ширината и дължината на Святостта, или религиозните палми на Сатана, които бяха и остават подкопаващи крадци и пояждащи молци?
Ето, Аз сега ще извися слугата Си далече по-горе – до самият Свят Олтар на Моя Небесен Отец – за да му дам да свидетелства за същинската тежест на Короната Ми, и за поколението Итамар, което ще плати цената, за да я получи!
Ако някой Ме е следвал през петте Кръга на Святото Ми Присъствие – той ще се укрепи още повече с Вярата Ми, за да го посоча за един от царете Ми в Моя Милениум!
Ако друг не Ме е следвал неотклонно, и не е бил с непоколебим дух за своя Господ и Бог, то такъв нека да Ме намери в Началото, за да не Ме изгуби в Края! Защото времето е много близо!
Аз, Царят на Небесния Ерусалим, Който скоро ще пристигне в Милениума Си, все още говоря и не млъквам! Блажени людете Итамар, които Ме вярват! Те ще цъфтят като палми в Дворовете Господни за вечни векове! Амин и Амин!”

Leave a Reply