ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XV ГЛАВА

15. ГИБЕЛТА ВЪРХУ ПОКЛОННИЦИТЕ НА ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ

С разглеждането на това последно знамение аз искам духовно да акцентирам на факта, че то е заключителната изява на Божия Гняв. Някога коравосърдечният Фараон не желаеше да пусне израилтяните, въпреки всичките велики знамения, които Йеова извърши всред Египет. Но това последно знамение е по-особено. То изискваше специална подготовка от Божия народ. Израилтяните трябваше да помажат къщите си с белег от кръв на агне, така щото Божият Гняв да ги подмине, когато Бог реши да накаже всяко първородно на египтяните. В това Божие знамение над Египет и Фараон се крие голяма тайна. Повечето читатели ще се досетят, че кръвта от агнето върху стълповете на еврейските къщи отговаря на Спасителната Сила на Господ Исус Христос, Който стана жертвен Агнец за нашето изкупление. Защото евреите, които идат от Голямата Скръб, са избелили дрехите си и са ги опрали в Кръвта на Агнето. (Вж. Откровение 7:13-14) По-дълбокото тук, което остава скрито, е запечатано в думите на пророк Моисей към Фараон. Нека ги прочетем:
“Така говори Господ: Около средата на една нощ Аз ще премина през Египет; и всеки първороден в Египетската земя ще умре, от първородния на Фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която е зад воденицата, и до всяко първородно от добитъка. И по цялата Египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв…” (Изход 11:4-6)
Нека разделя този стих на две части.
Първа част: “Около средата на една нощ Аз ще премина през Египет…”
А сега да разсъждаваме върху първата част. Както се вижда, Бог взима решение да порази Египет през нощта.
На какво отговаря това Божие решение, отнесено към империята Египет при управлението на човека-Антихрист?
Преди всичко – когато Антихрист дойде на земята, заедно с него ще дойде и най-голямата тъмнина в историята на човечеството. Ето защо е напълно естествено състоянието на света да е нощ.
А от какво ще бъде посетена тази нощ?
Естествено – от Деня Господен, от Славният Ден на Божия Гняв и Божието възмездие над Злото.
Апостол Павел казва за това посещение следното:
“А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише; защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем…” (1 Солунци 5:1-2)
и още:
“Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец. Защото всички вие сте синове на светлината, синове на деня; не сме от нощта, нито от тъмнината…” (1 Солунци 5:4-5)
Отново се връщам на Божието решение:
“Около средата на една нощ Аз ще премина през Египет…”
Кой ще се намира в Египет? Църквата на Исус ли?
Не е възможно тя да е там, защото Апостол Павел казва “че ние не сме в тъмнина, та да ни постигне оня ден като крадец…” Ние сме синове на Деня, синове на Светлината. Ето защо, ако някъде ще идва Денят, той ще дойде със своите си, тоест, ние ще пристигнем с този Ден. Това напълно потвърждава, че при Второто пришествие на Исус ние се завръщаме с Него от Небето и олицетворяваме Неговите Небесни войски. (Вж. Откровение 19:7-8 и сравни с Откровение 19:11-14 – б.а.)
“Вие, братя не сте в тъмнина…” – говори Апостолът. Това може да се каже и по друг начин:
“Вие братя в онзи миг на Божие въздаяние над Антихриста, не сте под властта на Антихриста, нито сте на земята, която е покорена от неговата тъмнина…”
По-дълбока остава втората част от Божието решение против Египет:
Втора част: “И всеки първороден в Египетската земя ще умре, от първородния на Фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която е зад воденицата, и до всяко първородно от добитъка…”
Какъв човек е първородният?
Това е онзи, когото една майка пръв ражда в утробата си.
Как да разбираме, че Бог ще унищожи първородните? Ами родените след първия? Те няма ли да бъдат сполетени от Божието въздаяние?
Отговорът на тези въпроси е скрит във факта, че както има физическо раждане, така има и духовно такова. Говорейки за тайнството на вярата Исус каза:
“Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се е родил човек на света. И вие, прочее, сега сте на скръб…” (Йоан 16:21-22)
“И вие сте като тази жена, която ражда!” – ето това казва Исус на Апостолите. Защото те наистина имаха в себе си утроби, пълни с реки жива вода, и именно в тези утроби се роди Образът на Господ Исус Христос. Това е тайнство на вярата. Вярата ражда. Тя има това свойство. Когато човек вярва в Бога, той отваря сърцето си за Неговия Благодатен Дух, Който изобразява Исус вътре. А сега помислете какво ще стане, ако някой не вярва в Бога, но в дявола.
Какво ще стане, ако не Святият Дух, но духът на Антихриста започне да работи във вярващото сърце? Няма ли той да роди образа на звяра, така, както Святият Дух ражда Образа на Исус?
Да, ще го направи. И тогава онова, скверното, което се е родило в поклонника на човека-Антихрист, няма ли да е първородната му рожба?
Ето затова нека не ви учудва, че с тази седма последна язва върху царството на звяра, Бог ще премине над духовния Египет в онова време и ще порази всяко първородно на египтяните. Защото образът на звяра и белегът на името са не просто някаква даденост.
Те са плод, роден вследствие от активна вяра!
Не е възможно да вярваш и вярата ти да не роди. Въпросът обаче не е дали вярата ражда, но какво ражда. Защото вярата в Исус ражда Живот, докато вярата в дявола – смърт. Апостол Павел ни разкрива антихристите по убедителен начин, доказващ защо Бог ще порази всяко първородно в духовния Египет:
“Когато казват: Мир и безопасност! тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат…” (1 Солунци 5:3)
Коя жена е непразна?
Естествено – която е бременна и носи плод в утробата си!
Кога такава жена е в болките си?
Естествено – когато ражда първородното си!
Чудно ли е тогава, че антихристите са като непразни жени, раждащи образа на звяра в сърцата си?
Словото Божие ни показва, че именно при това раждане те ще бъдат постигнати от “внезапно погубление”.
Кое е това “внезапно погубление”?
Отговорът е, че това е Божият Гняв, който в средата на една нощ преминава през духовния Египет, за да убие първородните на египтяните, тоест, на поклонниците на човека-Антихрист!
Аз не искам никой да бъде постигнат от такава съдба. Аз не искам никой да е толкова късоглед, щото да не вижда как действа Словото Дух, което е Вечно и неизменно.
Тук приключва разглеждането на Божиите знамения против Египет. Вярвам, че читателят ще вземе от тях Дух на мъдрост и на откровение, за да изпита своето стоене в Господ Исус. Защото времената са усилни и твърде скоро ще се яви човекът-Антихрист. Не се плашете от това, но по-скоро – започнете с дързост да отстоявате и работите за изпълнението на Христовия стих, който гласи:
“Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои, и да стоите пред Човешкия Син…” (Лука 21:19)
Ще сполучим ли да избегнем явлението на човека-Антихрист?
Ще сполучим ли да стоим пред Човешкия Син?
Ще сполучим ли да бъдем участници в Грабването?
На тези и други въпроси е посветена последната ми книга от духовните империи на Злото – “Асирия – империята на човека-Антихрист”.
В края на тази още веднъж ви моля:
Отхвърлете всичко египетско, всичко окултно, всички зодии, всяка астрология, теософия, теология, магия, чародейство, религиозна политика и човешки контрол. Тогава погледнете духовно и ще видите, че от дълго време ръката ви е хванала Христовата Ръка и нозете ви стъпват в стъпките на Христовите нозе.
Нека Помазаникът бъде реален в живота ви! Славата и благодарението за написването на тази книга принадлежат отсега и довека само на Него – Истинският и Свят Небесен Учител на сърцата и душите ни!
Амин и Амин!

Leave a Reply