ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XIII ГЛАВА

13. ИЗТОЧНИЯТ ВЯТЪР И СКАКАЛЦИТЕ

Внимание! За разбирането на това знамение е нужно да внимавате. Тук се намесва още една империя на Злото, която в духовния свят е първенец по богопротивност. Има хиляди начини за потапяне в Словото на Живия Бог и нито един не е без полза. Когато аз започнах да разсъждавам върху това Божие знамение, Бог ми даде такова потапяне, щото в мен не остана никакво съмнение, че съм движен именно от Святия Дух, а не просто от усилията на ума си. Всички знаем, че явлението на човека-Антихрист е кулминацията на сатанинската богопротивност. Ето защо спокойно можем да кажем, че дните на това явление са дни на Злото, когато му е дадено да изпита цялата земя. Слава на Бога и Отца, защото Исус обеща да опази Филаделфийската църква от това изпитание, като я покрие от самото време на изпитанието, което, погледнато в духовен аспект, означава, че ще бъде грабната в Небето. И сега нека ви потопя в Божието Слово, така, както Святият Дух потопи мен в разбиране на Неговите дълбочини. Вече казах, че дните на Антихриста са дни на Злото. В Библията има една книга, която се нарича “Еклесиаст или проповедник”. В дванадесета глава на тази книга има препоръка на Соломон. Препоръка, която трябва да схванем всички, за да не се окажем в неправилното време и на неправилното място.
Ето как започва тази глава:
“И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото, и стигнат годините, когато ще речеш: Нямам наслада от тях…” (Еклесиаст 12:1)
Какво значи да помним Бог в дните на младостта си?
Това означава да стоим духовно млади, понеже младостта е един от стандартите на новите създания в Господ Исус Христос. Най-точен и верен преобраз на младостта е орелът. Словото казва, че нашия Бог ни дава такава сила, такъв Дух, за да се сбъдне писаното в псалома:
“…тъй щото младостта ти се подновява като на орел…” (Псалом 103:5)
Това убедително доказва, че грабнатата Църква на последното време, е от орли, тоест, от онези, които летят в небесни места и имат пълнота и постоянен достъп в Дома на Отец. Но нека отново се върна на “Еклесиаст”, за да видим какви са характерните знамения за дните на Злото:
“Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите, и да се върнат облаците подир дъжда…” (Еклесиаст 12:2)
Този стих е духовен. В него има много важни за разбиране неща. Това, че ще се помрачи слънцето и светлината, отговаря на факта, че на земята ще дойде необикновено силна духовна тъмнина, свързана с явлението на човека-Антихрист. Това показва, че слънцето в този стих не е просто слънце, и светлината не е просто светлина. Слънцето е Господ Исус Христос, а Светлината – Присъствието на Святия Дух!
Вие ще разберете още по-пълно това, като си спомните какво обеща Божият ангел на развратната блудница Вавилон:
“…светлина от светило няма вече да свети в тебе, и глас от младоженец и невяста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23)
А сега вижте и фактът, че “облаците се връщат подир дъжда”. Това не отговаря на никаква синоптична логика, понеже дъжд има, когато дойдат облаци, а в стиха от “Еклесиаст” се казва, че облаците се връщат подир дъжда.
Кой е този дъжд, подир който ще дойдат облаците?
Отговорът е:
Това е дъждът, който идва чрез помазанието на пророк Илия във времената на Голямата Скръб, за да спаси евреите!
“Кои са тогава облаците?” – ще попита някой.
Това е религиозно-окултната завеса на земята, дължаща се на действието на Сатана. Точно чрез тези облаци дяволът прави така, че за всички човеци да бъде максимално скрито Слънцето, тоест, Спасителят Исус.
Потопихте ли се вече в дълбокото?
Ако е така, нека да плуваме и видим къде ще ни отведе Святият Дух. Стиховете от “Еклесиаст” продължават със следните думи:
“Когато стражите на къщата ще треперят, и силните мъже ще се прегърбят. И ония, които мелят, ще престанат, защото намаляха, и на тия, които гледат през прозорците, ще се стъмни…” (Еклесиаст 12:3)
Запомнете целия цитат, защото всяко изречение тук е откровение.
Първо: Казва се, че “стражите на къщата ще треперят”.
Защо треперят?
Ами защото са осъзнали, че Грабването вече е извършено, а те не са участвали в него, тоест, Бог ги е видял недостойни за Славата на Исус.
Второ: Казва се, че “силните мъже ще се прегърбят”.
Защо ще се прегърбят?
Отговорът е: Защото Святият Дух вече не благоволи в тях и те нямат Божията Сила. Когато нямаш тази Сила всеки товар ще те прегърби.
Трето: Казва се, че “ония, които мелят, ще престанат, защото намаляха…”
Кои мелят?
Естествено – църквите мелят!
Защо престават?
Ами защото са намалели!
А защо са намалели?
Ето отговорът от Исус:
“Две жени ще мелят на мелница; едната се взема (при мига на Грабването) а другата се оставя (за среща с човека Антихрист – б.а.)…” (Матея 24:41)
Разбирате ли сега защо жените, които мелят, намаляха?
Ами защото едните бяха взети, а другите – оставени.
Четвърто: Казва се, че “на ония, които гледат през прозорците, ще се стъмни…”
Защо ще се стъмни?
Отговорът е: Защото, когато е трябвало да гледат през прозорците, тоест през истините на Вечната и Свята Библия с очите на Святия Дух, те са гледали с очите на теологията. И ето, че идва миг, когато ще им се стъмни. А самото стъмняне отговаря на активността на онези облаци, които се връщат след последното изливане на Святия Дух, известно като “късен дъжд”. И сега да продължим да плуваме още по-дълбоко в Библията. Чета следващите стихове от “Еклесиаст”:
“Когато вратите ще се затворят при пътя, като отслабне гласът на мелницата; и при гласа на птицата ще стане човек, и всичките звукове на песента ще отслабнат; още когато ще се боят от всичко, що е високо, и ще треперят в пътя…” (Еклесиаст 12:4-5)
Прочетете отново целия цитат, защото всяко изречение в него е голямо откровение.
Първо: Казва се, че “вратите ще се затворят при пътя…”
Какво иде да покаже това?
Ами именно това, че който е трябвало да бъде грабнат от Исус, той е бил грабнат! Спомнете си притчата на Спасителя:
“А по среднощ се нададе вик: Ето, младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор рекоха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни. А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам…” (Матея 25:6-11)
Виждате ли в тази притча, че вратата вече се затвори. Тя е духовно потвърждение на стиха от “Еклесиаст”, че вратите се затварят при пътя.
Второ: Казва се, че при “гласа на птицата ще стане човек”.
Кой е този глас на птицата?
Отговорът е, че това е сигналът за Грабването, Гласът на Архангел и звукът на Божията Тръба, когато всички, които са като орли, ще полетят и ще посрещнат Господа във въздуха.
Трето: Казва се, че “всичките звукове на песента ще отслабнат”. Стихът иде да покаже, че от този миг всяко хваление към Бога се обезсмисля, понеже онези, които остават на земята, тоест, отстъпилата от Исус църква, са мерзост за Него и Той не приема да Го хвалят.
Четвърто: Казва се – “още, когато ще се боят от всичко, що е високо, и ще треперят в пътя…” Стихът иде да покаже, че религиозната власт на Сатана вече действа в пълна сила, като извиква във всички страх от Антихриста, поради който страх те и го приемат като Бог.
Всичко, което изброих дотук, е само прелюдия към знамението, което Бог ще извърши чрез Моисей. Нека сега да видим в “Еклесиаст” ключа за разбиране на самото знамение:
“Когато бадемът се разцъфти, и скакалецът натегне, и всяка охота изчезне…” (Еклесиаст 12:5)
Някой може да си помисли, че тук Соломон рисува природни красоти, но защо тогава да изчезва охотата на човека? Напротив. Би трябвало, когато бадемът разцъфти всяка охота да се появи. Истината е, че стихът е духовен и иде да даде разбиране за Божията Воля. В онова време на явление на човека-Антихрист бадемът наистина ще разцъфти и скакалецът наистина ще натегне.
Къде да открием тайната на този разцъфнал бадем?
Ето къде: Когато в стана на Израил се вдигна бунт, малко след като Бог наказа Кореевите отстъпници, Той даде заповед да се поставят в шатъра за срещане дванадесет жезъла. На следващият ден бе станало така, че:
“Аароновият жезъл за Левиевия дом беше прокарал и произрастил пъпки, цъфнал и завързал зрели бадеми…” (Числа 17:8)
Когато израилтяните видяха Божието знамение, Бог каза на Моисей:
“Върни Аароновия жезъл пред плочите на свидетелството, за да се пази за знак против бунтовническия род…” (Числа 17:10)
Така разбираме, че стихът от “Еклесиаст” иде да предупреди, че на земята е останал бунтовнически род, понеже отново разцъфтява бадемът, тоест, Бог си спомня този знак против бунтовниците.
А какво ги очаква тези бунтовници?
Именно това, че върху тях ще натегне скакалецът, тоест, подобно на някогашен Египет, Бог ще изпрати и върху тях скакалци.
Някой може да попита:
“Защо трябваше да разглеждаш всички стихове от дванадесета глава на “Еклесиаст”, за да стигнеш до бадема и скакалците?”
Отговорът е, че с това разглеждане аз искам всички да бъдете убедени кои са бунтовниците против Бога. А те станаха напълно ясни пред нас. Това е отстъпилата църква, вързана от духа на Антихриста и подготвена да приеме човека Антихрист за свой господ и бог. Именно за нея Бог дава знакът на Аароновия жезъл и скакалецът, който ще натегне. Нека сега да си спомним как се разви Божието знамение в някогашен Египет.
“Тогава Господ каза на Моисея: Влез при Фараона, защото Аз закоравих и сърцето на слугите му, за да покажа тия Мои знамения между тях, и за да разказваш в ушите на сина си и на внука си това що направих на египтяните, и знаменията, които показах между тях, та да познаете, че Аз съм Господ. Тогава Моисей и Аарон влязоха при Фараон и му рекоха: Така говори Господ, Бог на евреите: Докога ще отказваш да се смириш пред Мене? Пусни людете Ми, за да Ми послужат. Защото ако откажеш да пуснеш людете Ми, ето, утре ще докарам скакалци в пределите ти…” (Изход 10:1-4)
Сега разбирате ли защо в дните на Злото бадемът ще разцъфти и скакалецът ще натегне?
Именно защото Бог ще докара скакалци върху империята Египет!
“Книгата Изход” показва това по следният начин:
“И Моисей простря жезъла си над Египетската земя; и Господ направи да духа източен вятър на земята през целия оня ден и цялата нощ, и на заранта източният вятър докара скакалците…” (Изход 10:13)
Забелязвате ли какъв вятър докарва Бог на земята?
Словото казва, че това е “източен вятър”!
Какъв е този вятър?
Естествено – влияние на империята Изток!
В началото на това знамение аз ви казах да внимавате, защото ни предстои да разберем нещо много важно. Скакалците, които довява този вятър, не са просто скакалци. Това са демони от империята Изток. Нека продължа още малко с “Книгата Изход”:
“И скакалците се пръснаха по цялата Египетска земя, и нападнаха по всичките египетски предели; те бяха много страшни; преди това не е имало такива скакалци, нито ще има такива след тях. Защото покриха лицето на цялата земя и цялата земя почерня; и изпоядоха всичката трева на земята…” (Изход 10:14-15)
Вие бихте ли се уплашили от скакалец?
Аз съм виждал скакалци, но те никога не са ме плашили. Но за да казва Божието Слово, че те бяха “много страшни”, то има основание да го прави. Защото когато Бог започне да въздава на империята Египет при управлението на Антихрист, Той отново ще изкара тези страшни скакалци.
Ето, вижте това в “Откровението”:
“И като затръби петия ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, на която се даде ключа от бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст; и дим се издигна от пропастта като дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропастта. И от дима излязоха скакалци по земята; и даде им се сила, както е силата, що имат земните скорпии. Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си…”  (Откровение 9:1-4)
Искам да забележите, че ако при първото Божие въздаяние със скакалци в древен Египет язвата порази всяка трева и земята почерня, то тук тези демони имат изрична заповед от Бога да не повреждат “тревата по земята”, нито “някое зеленище”, нито “някое дърво”, а само такива човеци, които нямат Божий печат върху себе си. Това доказва, че зелената трева и дърветата имат Божий печат и затова няма да бъдат повредени от скакалците. Нека никой не мисли, че стихът в “Откровение” говори за трева от флората на планетата Земя. Тревата никога не е била противна на Бога, за да й въздава Бог с язви. Стихът е духовен и иде да подчертае, че освен онези 144000 избрани от племената на израилтяните има и много други хора, които имат Божий печат върху себе си, ако и духовно да се различават от Божиите Избрани.
Но по какво тогава те се различават?
Именно по това, че хората, които са “зелена трева” и “дървета” олицетворяват всички, които опазват чиста съвестта си, докато Божиите Избрани, освен чиста съвест имат и вяра в Исус и помазание от Отец. Защото хората с прегоряла съвест в никакъв случай не са зелена трева и дървета, но плява и дърва. Разликата между зелената трева и плявата е тази, че плявата отдавна е изсъхнала. А разликата между дърветата и дървата е тази, че едните имат корен, а другите са отрязани. Всичко това ни убеждава, че демоните от империята Изток ще въздават само върху поклонниците на човека-Антихрист и всички, които са приели белег на челата си или на десниците си.
А сега ще ви моля да прочетете бавно следващите изречения, защото в тях ще разкрием тайната на действието на империята Изток.
Ако се върнете до единадесета глава на “Книгата Битие” ще видите, че преди да съградят Вавилонската кула човеците потегляха на Изток, тоест, те духовно бяха под влиянието на Авадон, князът на бездната. Именно Изтокът беше първата империя на дявола на земята и тя бе свързана с религиозно-окултната активност на Сатана. Бог наказа тогавашния свят с потоп. Защо? Ами защото земята се беше развратила до такава степен, че:
“…като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си…” (Битие 6:5-6)
Знаете ли какво се открива в израза “постоянно само зло”?
Това означава, че няма никакво Добро и не е възможно повече да се роди. Какво е Доброто? Не е ли плод на съвестта? Не каза ли Исус, че добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща?
Но ето, че когато Бог погледна в онзи миг на земята, всички вършеха “постоянно само зло”, тоест, човеците вече бяха с прегорели съвести, неспособни никога да преживеят промяна, нито покаяние, нито обръщане към Бога. Причината хората да изглеждат така, бяха именно скакалците от империята Изток. Тяхното действие разрушава човешките сърца, повече от които и да са други демони, понеже атаката е както отдолу – от ада, така и отгоре – от поднебесните сили на Злото, тоест, както против душата – с властта на окултизма, така и против духа – с властта на религията. При това състояние човеците са хванати в двоен обръч, в двойните челюсти на Левиатана. Такива човеци преживяват двойно умиране. Спомнете си какво казва за тях Апостол Юда:
“…безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени; свирепи морски вълни; които изпущат като пяна своите безсрамни дела; скитащи звезди, за които се пази мрачна тъмнина до века…” (Юдово 12-13)
Това обяснява и активността на демоните от империята Изток. Бог не случайно повдига източен вятър, за да докара тези скакалци. Защото антихристите са нещо много повече от нечестиви. Бог не благоволи дори в смъртта на нечестивия, но ето, че за тези Той е запазил мрачна тъмнина довека. Всъщност – нека си припомним какво каза Исус за времето преди Своето Второ Пришествие:
“И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син…”  (Матея 24:37)
Как бяха Ноевите дни? Не беше ли тогава най-голяма изявата на империята Изток? Не се ли раждаха на земята исполини?
Исполини не толкова по ръст, колкото по практикуването на висш окултизъм и лично духовно общение със самия Сатана!
Искам да разбирате, че именно скакалците ще определят онези, които са безнадеждно покварени от останалите човеци на света. Затова нека продължим да четем и да видим в “Откровението” какво става, когато на земята излизат скакалците:
“И позволи им се не да убиват тия, но да ги мъчат пет месеца; и мъката им беше като мъка от скорпия, кога ужили човека. През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят; и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях…” (Откровение 9:5-6)
Сега ще наблегна на думите, които съм подчертал. Те убедително доказват скакалците от империята Изток. Характерно за тези демони е това, че те владеят тайните на битието и карат хората да се обръщат към собственото си подсъзнание. А именно там са скрити тайните на живота, тоест, на отношенията между дух и материя. Всички източни религии имат заложен в себе си стремежа към плътско съвършенство. Вижте, например учението Йога. Вижте учението на обществото за Кришна-съзнание. Вижте и трансцеденталната медитация. Всички тези учения са висш окултизъм и по своему предлагат на човека да се храни със забранения плод на Адам и Ева.
Какво обаче ще стане, когато скакалците нападнат поклонниците на Антихриста?
Нищо повече от това, че те ще извършат кулминацията в покварата и развращаването на човешкия дух, а жертвите им няма да могат да избегнат язвата, дори и ако поискат да умрат, защото смъртта ще побегне от тях.
Защо ще побегне смъртта?
Естествено – защото под властта на тези демони ще е подсъзнанието на всеки човек, където са заключени тайните на живота! Тези демони така ще усилят връзката между духа и плътта на човека, щото даже ако някой рече да се прободе с нож, то раната моментално ще оздравява и няма да му позволи да наруши връзката между духа си и плътта си.
Всъщност така Бог пази антихристите за Деня на Своето възмездие!
Днес има слуги на империята Изток, наричани шамани и вещери, които правят безкръвни операции само за минути. Това са знамения на Злото, което сега поглъща наивните, но утре – същите тези демони ще бъдат пазени в бездната за Божия Гняв. Повече информация за империята Изток ще намерите в другата ми книга от поредицата за духовните империи на Злото – “Империята Изток – елитната армия на Авадон”. Тук само още веднъж ще подчертая, че скакалците са възможно най-страшните демони, имащи още по-страшен предводител, за който Словото казва:
“Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по еврейски се нарича Авадон, а на гръцки се именува Аполион…” (Откровение 9:11)
Така вече се убеждаваме, че ако някога скакалци нападнаха Египет, то същите скакалци ще нападнат отстъпилата църква и всички блудници и окултисти. А сега да премина към шестото знамение.

Leave a Reply