ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XII ГЛАВА

12. ПЕПЕЛТА НА БОЖИЯ ГНЯВ ВЪРХУ НЕЧЕСТИВИТЕ

Нека сега да се запознаем с една от най-страшните язви, която ще постигне Божиите отстъпници. За пълното нейно разбиране аз ще ви помоля да си припомните главата, посветена на “Египетския струпей”, по-напред в тази книга.
Какво представлява язвата, свързана с четвъртото знамение?
Отговорът на този въпрос ще ни заведе пред Божия Престол, където пред очите на Бог Отец стои завинаги пролятата Кръв на Агнето. Исус умря за греховете на целия свят. Исус умря, за да ни изкупи от силата на греха и неудържимото привличане на ада. Бог винаги е правил категорично разделение между човешкия и демоничния дух. Във всеки човешки дух идат, заложени по природа, законите на Отец и човек усеща тяхното действие чрез съвестта си. Друг е въпросът, че съвестта, сама по себе си, е слаба да противостои на демоничния натиск и силата на греха. В това четвърто знамение върху Божиите отстъпници ще се реализира в пълна степен египетският струпей. Този струпей ще накара всичките поклонници на звяра да съгрешават самоволно, за да се изпълни писаното за тях слово в “Евреи”:
“Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодувание, което ще изпояде противниците…” (Евреи 10:26-27)
Знаете ли какво значи “огнено негодувание”?
Това е Божий Гняв, който обръща всичко на пепел, така както огънят прави това. Нека сега прочета какво заповяда Всевишният на Моисей, за да реализира четвъртото Си знамение над Фараон и Египет:
“Тогава Господ каза на Моисей и Аарон: Напълнете шепите си с пепел от пещ и нека я пръсне Моисей към небето пред Фараона; и пепелта ще стане прах по цялата Египетска земя, и ще причини на човеците и на животните възпаление с гнойни циреи, по цялата Египетска земя. И като взеха пепел от пещ и застанаха пред Фараона, Моисей я пръсна към небето; и стана възпаление с гнойни циреи на човеците и на животните…” (Изход 9:8-10)
Тук ще припомня още един стих от “Евреи”:
“Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог…” (Евреи 10:31)
А сега нека духовно да вникнем в знамението, което Бог извършва чрез Моисей и Аарон пред Фараона. Казва се, че Моисей взе “пепел от пещ” и я хвърли към Небето. Нека никой не мисли, че това е обикновена пепел от обикновена пещ. Стихът иде да покаже, че беззаконието на Фараон и слугите му е вече толкова голямо, щото отприщва след себе си изявата на Божия Гняв. Ако погледнете пепелта, вие ще забележите, че тя се състои от милиарди малки прашинки, всяка от които е поразена от огън, ако и преди това всички те да са били сплотени в някакъв материал. Изобщо – след всяко горене на огън остава пепел. И пепелта красноречиво доказва, че всичко полезно от материала е изгоряло.
На какви мисли ви навежда тогава фактът, че Моисей взима пепел от пещ и я хвърля към Небето?
Отговорът на този въпрос е скрит в голяма тайна, но аз тук ще я изявя, като ви дам някои ключове за нейното разбиране.
Ето и първият ключ: Когато Бог заповядва на Моисей да извърши всичките знамения пред Фараон, той казва на слугата Си:
“Ето, поставих те бог на Фараона; и брат ти Аарон ще ти бъде пророк. Ти ще казваш всичко, което ти заповядам, а брат ти Аарон ще говори на Фараона да пусне израилтяните из земята си…” (Изход 7:1-2)
Виждате ли какво специално помазание има Моисей?
Той ще бъде “бог” на Фараона!
А може ли някой да не изпълни заповедите на “бога” си?
Всъщност Бог облича Моисей с такава сила, щото Сатана ще е длъжен да изпълнява безпрекословно всичко, което Моисей му изговори. Само така можем да си обясним факта, че Божиите въздаяния над империята Египет се изпълняват от демони, които по принцип са слугите на Сатана, но ето че Сатана е слуга на “богът” Моисей. И сега отново се връщам на пепелта от пещта. Фактът, че Моисей взима пепел и я хвърля към Небето, се обяснява с това, че Бог поставя под ръководството на Моисей демони на въздаяние върху Божиите отстъпници. Демони, които са длъжни да извършат именно волята на Небето. Пепел, която се хвърля пред лицето на Фараон към Небето, за да чуе заповедите на Небето и да се върне върху Египет, като изява на Божия Гняв. Защото пепелта не е друго, но изгорени прашинки, а прашинките са всички ангели, които одобриха претенциите на дявола за власт и трон като Божиите. Нека ви помогна още малко с точните стихове от “Книгата на пророк Езекиил”, където Бог заявява против Луцифер:
“Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, обърнах те на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат…” (Езекиил 28:18)
Сега разбирате ли за каква пепел се говори в “Книгата Изход”? Не са ли тази пепел милиони демони на Сатана, чрез които Бог ще въздаде на нечестието на отстъпниците и окултистите?
Да, именно това е пепелта!
А фактът, че е извадена от пещ, не иде ли да покаже Божия пламенен Гняв?
Така разбираме, че Моисей загребва от “пепелта” и я хвърля към Небето, тоест, с Божията Сила и помазание той заповядва на подчинените на Сатана да извършат Божието въздаяние върху духовните естества на човеците, които са потъпкали всяка правда и всеки позив на съвестта си!
И наистина, точно в този миг върху поклонниците на човека-Антихрист се стоварва с пълна сила Египетският струпей, тоест, онова “струпване” на демони, които създават гнойни възпаления и “циреи” върху духовното естество на човеците. Ето как коментира този факт “Откровението”:
“…и появи се лоша и люта рана на онези човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ…” (Откровение 16:2)
Когато Библията казва за някоя рана, че е “лоша” и “люта”, тя не се шегува. Защото в онзи миг Бог прочита пророческото Си Слово против Левиатана, който е сатанинското тяло на този свят. Ето това Слово:
“В оня ден Господ с лютия, и великия и якия Си нож ще накаже левиатана, бързия змей, да! левиатанът, извиващият се змей, и ще убие змията, която е в морето…” (Исайя 27:1)
Забележете “лютият” нож на Бога и вижте в “Откровението” че се говори за “лютата” рана на антихристите. Така ще разберете, че този нож се забива в тялото на Левиатана, а самото забиване е знамението с “пепелта”, която Моисей издига към Небето, а Небето стоварва върху поклонниците на звяра.
Искам още веднъж да повторя, че това е една от най-страшните язви.
Страшна защо?
Именно защото става дума за възмездие с пепел!
А когато тази пепел попадне върху човека, то съдбата му е да стане също пепел, тоест, с напълно осквернен и покварен човешки дух, в когото е действала разрушителната сила на Злото!
Толкова по това знамение.
А сега да премина към петото знамение от Бога.

Leave a Reply