ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – XI ГЛАВА

11. МУХИТЕ НА БОЖИЕТО ВЪЗДАЯНИЕ

В това знамение над империята Египет ние ще забележим, че Бог вече започва да отделя чисто от нечисто, Свято от скверно, Истинско от лъжливо. В крайна сметка всичкият боклук на тъмната троица трябва да бъде изхвърлен от земята. Ето затова тук Божият пръст ще направи нещо, близко до ума на всички ни. За да разберете това знамение, то ви моля да си представите какво ще видите, ако отидете на някое бунище или при кофите за боклук. Естествено е там да видите стотици хиляди мухи, които жужат и кацат където им попадне. Изобщо, ако някъде има труп, а при явлението на Антихрист има и това е отстъпилата църква, то непременно върху този труп ще накацат хиляди мухи. В духовния свят нещата са абсолютно същите, каквито са и в материалния. И там има мухи.
Нека сега да прочетем какво беше Божието знамение чрез Моисей в някогашен Египет:
“Господ рече на Моисея: Стани утре рано та застани пред Фараона (ето, той излиза да отиде при водата), и кажи му: Така казва Господ: Пусни людете Ми, за да Ми послужат. Защото ако не пуснеш людете Ми, ето, ще изпратя рояци мухи върху тебе, върху слугите ти, върху людете ти и в къщите ти; тъй щото къщите на египтяните и земята, в която живеят, ще се пълнят с рояци мухи…” (Изход 8:20-21)
Ако имахме очите на Бога, или дори очите на който и да е Божий ангел в онзи миг, то пред нас щеше да се открои ужасна картина. Тогава щяхме да видим едни специални демони, играещи ролята на мухи, които буквално се гмуркат в духа на човеците и от устата им излизат нечистотии, които полепват по човешкия дух и започват да го сбръчкват и оскверняват. Пак повтарям, че това са специализирани демони на Божие въздаяние върху нечестието. Впрочем, убедете се в това, като прочетем твърде ясните стихове от “Книгата на пророк Исайя”:
“Господ ще докара на тебе, на твоите люде и на бащиния ти дом, дни такива, каквито не са дохождали от деня, когато Ефрем се е отделил от Юда, – ще докара асирийския цар (човека-Антихрист). И в същия ден Господ ще засвири за мухите, които са в най-далечните околности на египетските реки, и за пчелите, които са в асирийската земя; и те ще дойдат и всичките ще накацат по запустелите долини, и в дупките на канарите, и на всяка драка, и на всяко пасбище…” (Исайя 7:17-19)
Искам да забележите, че мухите и пчелите (които тук олицетворяват демоните на бесовската мъдрост) се намират не къде да е, но в “най-далечните околности на египетските реки”. Фактът, че това са “най-далечни” околности може да се обясни с това, че те са своеобразни първенци в покваряването на човешкия дух. Те могат да откарат човешкия дух възможно най-далеч от Спасителната Сила на Бога. И сега вижте къде кацат мухите.
Първо кацане: По запустелите долини.
Какво представляват запустелите долини?
Отговорът на този въпрос се крие в това да разбираме ясно какво е призванието на Църквата Христова. За нас Господ Исус каза:
“Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие…”  (Матея 5:14)
В този стих има голяма сила. Виждате ли, че никой не може да попречи на Църквата да бъде виделината на света, стига тя да е поставила града на хълм. Защото този град не е друг град, но Небесният Ерусалим, в който духовно живеем, понеже сме “съграждани на Светиите”.
Съграждани са хората, които живеят в един и същи град, нали?
И този хълм не е друг, но Хълмът Сион, където обитава Всевишният. Всъщност – думите на Исус имат духовен прочит, който гласи:
Небесният Ерусалим, поставен на Хълма Сион, не може да се укрие! Той е виделината на света!
Какво обаче става, когато този град не бъде поставен на хълма?
Защото точно тук е атаката на духа на Антихрист. Той накара мнозина пастори и презвитери, теолози и прочее религиозни високоумци да построят града не на Хълма Сион, но в долината на светското подражателство и тщеславие. И това вече не беше Градът на Небесния Цар, понеже Бог никога няма да допусне Градът Му да бъде построен в долина. Това бе земният Вавилон, градът на богопротивния религиозен дух на Антихриста, лъжепророкът, който измами мнозина.
Сега отново се връщам на пророчеството от Исайя. Бог казва, че мухите ще накацат не на хълма Сион, но по “запустелите долини”, тоест, главният обект на атаката на мухите и пчелите ще бъдат отстъпилите църкви, в които е дошла запустяваща мерзост от Антихриста!
Нека видим кое е второто място, където кацат мухите и пчелите:
Второ кацане: Дупките на канарите
Когато произнеса думата “канара” аз изпитвам огромно духовно задоволство, защото това е най-чудесната дума, употребена от Господ Исус, за да ни покаже какви трябва да бъдем в Божиите очи. Канарата е нещо твърдо. Канарата е нещо здраво. Канарата е една чудесна основа за нашата вяра. Исус казва, че всеки, който чуе думите Му и ги изпълнява, ще се оприличи на човек, построил къщата си на канара. (Вж. Матея 7:24) Но виждате ли, че в стиха от Исайя не става дума за канарите, но за “дупките” в тези канари. Ето това вече е много опасно. Когато за първи път се сблъсках с разсъждения за канарите и най-вече – за пукнатините и дупките в тях, изпаднах в огромно недоумение. Разсъждавайки в размисли за империята Асирия, където разглеждах племето на Едом, аз открих, че то живее именно в пукнатините на канарите, респективно, в дупките на тези канари. Тогава Бог отвори очите ми, за да видя, че днес генералната задача на всеки религиозен демон, на всеки окултен демон, на всеки земен демон, е тази:
Да правят дупки и пукнатини в канарите!
Да подкопават основите на църквите!
Да оставят с активността си пропуски в познанието на Бога и Неговата Сила! Да внушават проповядването на друг Исус и друго благовестие, така щото в Истинската Канара да се появи дупка!
Така мнозина започват да се привличат неудържимо от тези черни дупки. Техният вакуум ги всмуква и те започват да служат не на Канарата, а на дупката в тази Канара. Това е страшно, но за съжаление – най-точната реалност, която днес се наблюдава в евангелските църкви.
Защо става всичко това?
Аз питах Бога, а Той ми отговори чрез думите на Апостол Павел в “2 Солунци”:
“И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, (тоест, да влязат в дупката на Канарата) та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината (не са стояли в твърдост на Канарата), а са имали благоволение към неправдата. (Тоест – към пукнатините и дупките в тази Канара)…” (2 Солунци 2:11-12)
Аз се срамувам за много пастори. Аз се удивлявам как тези, които са натоварени с отговорност да градят Божия Храм, така лекомислено и безотговорно оставят в църквите да действа духът на Антихриста. Техният девиз е:
“Любов, Любов, Любов! Нека се обичаме!”
Само че на подобна любов й липсва нещо. Липсва й онова, за което отново Апостол Павел написа:
“И затова аз се моля, щото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитвате нещата, които се различават…” (Филипяни 1:9-10)
А някои наистина са стигнали дотам, щото да не могат да различат дупката от канарата. Канарата дава познание за Исус, докато дупката само знание. Дупката просто се радва, че е в Канарата. Запомнете това! Бог става познат за нас само чрез Дух на мъдрост и на откровение, докато дупката на Канарата ще се опита да ви убеди, че щом е в Канарата, то няма никакви проблеми. Напротив – проблем има и той е смъртоносен. Защото дупката в канарата не е друга, но е светският дух на теологията, които си присвои правото да изследва Бога, тоест, да дълбае в Канарата.
Чудно ли е тогава, че има дупка? Чудно ли е, че има пукнатина? Чудно ли е, че при явлението на човека-Антихрист мухите ще накацат именно по тези дупки, тоест, в местата, където човешката мъдрост е правила усилие да схване Божията? Но така не просто не е схванала Божията Мъдрост, но е станала врата за духа на Антихриста. Затова Апостол Павел проповядваше в Дух и Сила, за да бъде вярването основано на Канара, а не на човешката мъдрост на теологията, която е дупката в Канарата. (Вж. 1 Коринтяни. 2:3-5)
Запомнете:
Господ Исус Христос ще грабне Канарата Си, но не и дупките!
Всички дупки ще останат по земята, защото за тях Бог е отредил мухите. Днес Волята на Бог търси онези, които познават и разбират Него. Днес Исус вика от Небето, но мнозина ги сърбят ушите и си търсят учители теолози за своите си страсти. А Божията Мъдрост, която се открива в Словото, чака да бъде прочетена. Защото към Църквата на последното време Спасителят се обръща с думите:
“Стани, любезна моя (Църкво); прекрасна моя, та дойди, о гълъбице моя, в пукнатините на скалата, в скришните места на стръмнините нека видя лицето ти, нека чуя гласа ти…” (Песен на песните 2:13-14)
Защо Исус вика Църквата в пукнатините на скалата?
Естествено – за да ги запълни с познание за Бога и така да лиши духа на Антихриста от всяка възможност да атакува вярващите. Именно там Исус иска да види лицето ни. Защото ако Божиите служители не побързат да запълнят дупките на Канарата с канара, утре мнозина ще отпаднат от вярата, но кръвта им ще бъде върху главите на самодоволните и тщеславни пастори, презвитери и американски надути теолози. Запомнете, че никоя дупка не може да спаси! Абсолютно никоя дупка няма да спаси нито една човешка душа! Душата ще се спаси само чрез Канарата, чрез твърдостта в познаването на Исус:
“…чрез твърдостта си ще придобиете душите си…” (Лука 21:19)
Толкова за дупките, върху които ще кацат мухите в оня ден. Сега да видим и следващото място, където ще кацат тези мухи:
Трето кацане: На всяка драка и на всяко пасбище.
Тук нека си спомним важните думи на Исус, Който казва, че:
“Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени…”  (Матея 15:13)
Знаете ли какво растение е драката?
Това е полупланински храст, по който има много тръни, които могат да убодат човека. Бог Отец не сади такива “растения”. Те са плод само от активното сеене на лукавия. Спомнете си категоричният въпрос на Исус:
“Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?”
Духовният подтекст на този въпрос е:
Може ли да има плод от Учението на Исус в антихристите или Небесно изобилие в плевелите?
Разбира се, че не може. В крайна сметка в духовния свят действа един закон, който не може да бъде отменен или заобиколен. И това е законът за сеенето и жъненето. За да има драки по време на Голямата Скръб, то значи, че някой е посял тези драки. Друг е въпросът с пасбищата.
Как да разбираме това, че мухите на дявола ще кацат по пасбищата?
На какво отговарят тези пасбища?
Отговорът е, че това са църкви, създадени по човешки и водени от човешки авторитети и религиозни политики. Защо мисля така? Естествено затова, защото при Грабването на Църквата Пастир и стадо ще бъдат на едно място – в Небето. Следователно – всяко пасбище, което е на земята, не е създадено по Божията Воля, защото Истинското Пасбище винаги е било в небесни места, където истинските християни са живеели в Дух и Сила двадесет и трети псалом. Какво казва този псалом?
Ето какво:
“Господ е Пастир мой; няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда. Освежава душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си…” (Псалом 23:1-3)
За съжаление в религиозните църкви този псалом се цитира само на гробища, когато изпращат мъртвеца във вечния му дом. Така свещениците от тези църкви недвусмислено доказват, че никога не са водили Стадото Господно на Господното пасбище. Къде са го водили тогава?
Отговорът е, че те са го водили по собствените си пасбища, според собствените си разбирания на Библията и според школовката на теологията, която ги е изградила като земни овчари на Небесно стадо от което в един миг и стадото става земно, понеже не се храни с Небесната Благодат на Святия Дух, а по-скоро преживя и предъвква доктрина след доктрина, докато умре от глад.
Тук приключвам с описанието на местата, където кацат мухите. Моето сърдечно желание за всички вас е категорично да отхвърлите тези места, каквото и да ви струва това.
Не ходете повече в запустяващи долини! Не стойте повече в дупките на канарите! Не разчитайте повече на теологията, защото тя е плод на човешки ум, а не на Духа на мъдрост и на откровение! Тя прави именно това – изследвайки Библията създава дупки в канарите и пукнатини в скалите.
Аз ще приключа с най-убедителните думи от “Книгата на пророк Исайя”:
“Гордото носене на човека ще се наведе, и надменността ще се унижи; а само Господ ще се възвиси в оня ден (на Пришествието на Исус – б.а.) И идолите съвсем ще изчезнат, и човеците ще влязат в пещерите на скалите и в дупките на земята, поради страха от Господа, и поради славата на величието Му, когато стане да разтърси земята. В оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилепите сребърните идоли (идолите за душата) и златните идоли, (идолите за духа) които си е направил, за да им се кланя, за да влезе в канаристите подземия и в пукнатините на скалите, поради страха от Господа и поради славата на величието Му, когато стане да разтърси земята. Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх, защото за какво може да се разчита на него…” (Исайя 2:17-22)
Този стих коментира не нещо друго, но паниката, която ще обхване всички при Пришествието на Исус. Тогава, като по даден сигнал, всички ще решат, че дупките на канарите и пукнатините на скалите за единствено възможното място, за да избегнат Божия Гняв.
“Ето, Господи Исусе! Виж, аз чета теология! Аз влязох в дупката на Канарата, за да избегна Божия гняв!”
Напротив – ти си влязъл именно там, където ще те постигне Божият Гняв. Защото стихът от Исайя завършва с предупреждение за всички, които ще потърсят дупките на канарите и пукнатините на скалите:
“Оставете се от човека, (от човешките поучения на теологията) в чиито ноздри е лъх; защото за какво може да се разчита на него?”
Аз предупреждавам всички, които четат тази книга, че днес в църквите действа дух на Езавел чрез теолозите и неговата цел е да учи християните с теология, след което да ги прилъгва да влязат дълбоко в дупката на Канарата. Толкова дълбоко, щото да се разминат с Грабването от Исус и да попаднат под проклятието, което ще настигне духа на Езавел и всичките й поклонници:
“Ето, Аз скоро ще я тръшна на болно легло; и ще туря в голяма скръб ония, които прелюбодействат с нея, ако не се покаят от нейните с тях дела. И чедата й ще убия с мор…” (Откровение 3:22-23)
Този стих доказва, че поклонниците на теологията отиват директно в Голямата Скръб, където ще ги настигне Божията язва с мухите на дявола.
А сега нека продължа с четвъртото знамение против империята Египет.

Leave a Reply