ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – X ГЛАВА

10. ЖАБИТЕ, ИЗЛИЗАЩИ ОТ УСТАТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА

От съществено значение е, когато се води битка, добре да се познават силите на противника. В това отношение няма по-мъдър военачалник от нашия Бог. Той ще направи така, че с второто Си знамение ще предизвика своеобразно концентриране на войските на звяра. Всички, които са се поклонили на човека-Антихрист, в онзи миг ще започнат плътно да се събират около бога си. Как ще стане това?
Отново ще се върнем към “Книгата Изход”, за да видим какво направи Бог чрез Моисей:
“Тогава Господ рече на Моисея: Влез при Фараона и кажи му: Така казва Господ, Пусни людете Ми, за да ми послужат. Но ако откажеш да ги пуснеш, Аз ще поразя всичките ти предели с жаби. Реката ще кипне с жаби, които като излизат, ще наскачат в къщата ти, в спалнята ти, по леглото ти, в къщата на слугите ти, върху людете ти, в пещите ти и по нощвите ти. На тебе и на людете ти и на всичките ти слуги ще наскачат жабите…” (Изход 8:1-4)
Виждате ли каква упоритост имат жабите? Виждате ли с какво нахалство те ще преследват слугите на Антихриста и самият Антихрист навсякъде?
Това не е просто случайно хрумване на Бог. Бог не обича да прави просто фокуси или ефекти. Както вече казах, Той иска концентрация на силите на Антихрист, мисъл и видение в сърцата на всички антихристи, които като примка да ги завлекат на мястото, където ги очаква Бог. В “Откровението” това е казано още по-ясно:
“И видях да излизат от устата на змея (Сатана) и от устата на звяра (човека-Антихрист) и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби; защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на Всемогъщия Бог…” (Откровение 16:13-14)
Нека сега да разберем кое мотивира тъмната троица, за да започнат да излизат жаби из устата им. Сатана никога не е забравял величието на Моисей и Илия. Те са нанесли такива поражения върху царството му, щото дяволът винаги ще го боли от тези поражения. Но ето, че човекът-Антихрист убива Божиите свидетели, сякаш безпроблемно. Това инжектира голямо самочувствие в тъмната троица и тя попада в капана на собственото си превъзнасяне. Точно тогава от устата на Сатана, човека-Антихрист и духа на Антихриста започват да излизат тези жаби. Тяхната задача е да подготвят жителите на цялата земя за война против Господ Исус Христос и Неговото войнство. Ето, че наистина с активността на тези жаби ще настъпи концентрирането на войските на звяра, за което говорих по-горе. Тук искам да прибавя още нещо за жабите. Бог дава на Апостол Йоан да ги види именно като жаби.
Но какво животно е жабата?
Това е земноводно животно, тоест, такова, което може да живее, както на земята, така и във водата. На какви мисли ви навежда този факт?
В онзи миг на земята се подвизават две империи – Содом и Египет. Силата на Содом е в земята, в плътското, в похотливото. Силата на Египет е в река Нил. Значи на дявола са нужни такива духове, които да обединяват земята с водата, Содом с Египет, похотта на плътта с окултизма. Тези духове ще направят знамения, така щото содомците да пожелаят река Нил, а египтяните да пожелаят плътския разврат. Всъщност – картината е ясна. За военачалник като Сатана е важно да има съгласие между тези две империи на земята и това съгласие да има един прицел – война срещу Бога, война срещу Израил, война срещу Христос и Църквата. И помислете само какво животно още е жабата. Тя обича да се надува, пълни се с въздух под налягане и очите и изпъкват неестествено. Така тези две империи имат увереност, че могат да постигнат нещо против Бога. Някой може да помисли, че това е смешно. Да, то е смешно за онзи, който познава Бога, но в онзи миг, мнозина ще са припознали Сатана за Бог. Точно затова жабите вършат лъжливи знамения. Ефектът от тях ще бъде този, че излъганите ще бъдат фанатично предани на Антихриста, защото Исус и Църквата ще бъдат за тях нашественици на извънземна цивилизация, която просто е откраднала голямо количество хора, а сега идва да плени целия свят. Чудно ли е тогава, че Апостол Йоан казва:
“И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство…” (Откровение 19:19)
Този стих потвърждава ефекта от жабите. Войските от поклонници на звяра тук вече са плътно около своя господар. Толкова за жабите. А сега да премина към третото знамение.

Leave a Reply