ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VIII ГЛАВА

8. БОЖИИТЕ ЗНАМЕНИЯ НАД ИМПЕРИЯТА ЕГИПЕТ

След всичко, което разгледахме дотук, аз вярвам, че в никого не е останало никакво съмнение, че империята Египет е върхът на сатанинската богопротивност. Църквата Христова има един мощен противник и това са силите на ада, демоните на окултизма. В годините до свършека на времето и Второто Пришествие на Господ Исус Христос дяволът ще засилва все повече и повече влиянието на империята Египет. Причината е скрита не някъде другаде, но в явлението на човека-Антихрист, когато на света ще се установи империята Асирия. По своето духовно действие това ще бъде сложна империя, съставена от активността на други две империи – Египет и Содом. Именно затова градът на човека-Антихрист духовно се нарича Содом и Египет. (Вж. Откровение 11:8) В желанието си да погълне с измама целия свят Сатана ще направи така, щото всички народи ще попаднат под сянката на звяра, онзи връх на пирамидата, за който духовно разсъждавахме в една от предишните глави. Тук аз искам да разширя знанието ви за тези страшни времена като покажа аргументите на Сатана за мощното действие на империята Египет. Историята на човечеството върви към своя край. Всеки ден и час може да настъпи Грабването на Църквата Христова в миг на око, при глас на Архангел и при Божия Тръба. Бог събира Своите люде, Верни на Господ Исус Христос, Чиято Спасителна Сила и Благодат ги е подготвила за Вечното общение и Живот в Небето. Едва след Грабването на Църквата пред Божия Престол ще се случат много важни събития. Първото важно събитие ще бъде това, че Исус ще разгъне една книга, запечатана със седем печата. В нея са скрити знаменията на Божия Гняв и съдбата против нечестивите. При Грабването на Църквата Святият Дух на Бога ще се вдигне в Небето заедно с вярващите. Това е моментът, когато на земята ще остане само Божият Израил, олицетворен като 144000 Избрани от племената на Израил. Искам много да внимавате в това, което сега ще ви разкрия. Нека отворим на “Откровението на Йоан”, шеста глава и да видим как Исус започва отварянето на печатите:
“И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм: Дойди [и виж]! И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде му се корона и той излезе побеждаващ да победи…” (Откровение 6:1-2)
Искам да забележите какво прави Исус. Казва се, че Той “отвори” един от седемте печата.
Какво е това “отваряне”?
Отговорът е, че Бог отваря път за изявата на човека-Антихрист!
Именно Бог е Този, Който прави това и аз ви моля да го разберете. Антихрист не може да слезе на земята, ако не му бъде дадено или пък позволено. Стихът казва – “…и даде му се корона…”, тоест, власт като цар над целия свят. И той излиза не като авантюрист, но “побеждаващ да победи…” Причината за цялата изява на звяра е скрита именно в действието на Господ Исус Христос. Той е Този, който “отваря” печата. Ако Исус не би отворил печата, то никога не би се реализирало явлението на Антихриста, но понеже го прави, то и изявата следва подир това.
Казано с едно изречение:
В онзи миг светът вече е отворен за изявата на човека-Антихрист!
Какво ще представлява светът в онзи миг?
Несъмнено – отворено поле, което е пълно с плевели. Това поле е отворено за изявата на звяра, понеже е настъпила жетвата на дявола. Той ще събере при себе си и около сина си всички, които са обичали заблудата и са общували с духа на заблудата, духа на Антихрист. Искам да запомните това, понеже е много важно. Такъв е Божият поглед, който ни откриват старозаветните пророци. Поглед, който показва едно “отворено поле”, където ще се изяви кулминацията на Злото. И сега нека да видим какво Бог пророкува против Сатана, тоест, Фараон, владетелят на силите на ада:
“Сине човешки, дигни плач за египетския цар Фараон, и кажи му: Уподобил си се на млад лъв между народите, но си като чудовище в моретата; и устремил си се в реките си, и мътиш водите с нозете си и тъпчеш реките им. Така казва Господ Йеова: Затова ще простра мрежата Си върху тебе със събрание от много племена, които ще те извлекат в мрежата Ми. И ще те оставя на земята, ще те отхвърля на отвореното поле, ще направя да кацнат на тебе всичките небесни птици, и ще наситя с тебе зверовете на целия свят…” (Езекиил 32:2-4)
Нека обърнем внимание на подчертаните думи в този цитат. Първото, което Господ заявява за Фараон е това, че той е не просто личност, но е като “чудовище в моретата”. Това е Левиатанът, сатанинското тяло на този свят, за което може да разберете повече от книгата ми “Чудовището на окултизма”, обособена като отделно откровение, свързано с империята Египет. Второто, което забелязваме е фактът, че Бог ще простре мрежата Си върху Фараон със събрание от много племена, които ще го извлекат именно в Божията мрежа. Тук трябва да помислим, защото стихът изявява нещо дълбоко и знаменателно.
Какво значи това, че много племена ще извлекат Фараон в някаква мрежа?
Преди всичко – когато настъпи Грабването на Църквата, то това ще бъде като удар за целия свят. Изчезнали хора ще бъдат регистрирани навсякъде.
Как ще изтълкува светът това масово изчезване на хора?
Ще каже, че ги е грабнал Исус Христос ли?
Да, непременно ще има хора, които ще видят в Грабването Божия пръст, но повечето ще бъдат другите, които ще дадат друга трактовка на събитието.
Каква трактовка?
Именно тази, че е имало нашествие на извънземна цивилизация, която просто е “откраднала” част от човечеството. Една от най-мощните вълни на окултизма, която ще се засилва и придобива вид на масова психоза, е лъжата, че съществуват извънземни цивилизации в космоса. Целта оправдава средствата. В мига след грабването светът ще бъде излъган, че е имало посещение на извънземни и че единственият начин да им се противостои е хората да викат за идването на Господ Исус Христос.
Учудвате ли се на това?
Аз също бях много учуден, но Бог ми разкри, че именно това масово викане за идването на Исус Христос ще бъде “мрежата”, в която народите ще “извлекат” Фараон.
“Откъде накъде хората ще викат за идването на Исус, а в мрежата им ще се улови дяволът?” – ето въпрос, чийто отговор е изключително важен.
Моля ви да помислите, че Исус вече е дошъл в миг на око и е грабнал Църквата Си преди времената на изпитанието, онази Филаделфийска църква, на която Той обеща именно това. (Вж. Откровение 3:10)
Значи на земята Църква няма!
Кои са тогава на земята?
Естествено – окултистите, религиозните, екстрасенсите, блудницата Вавилон. И всички те започват да викат да дойде “Исус” и да ги спаси от нашествието на извънземните.
Знаете ли какво става, когато човек започне да се моли?
Става това, че думите му задвижват куп процеси в духовния свят и молещият се духовно контролира онзи, към когото се моли.
А сега помислете, че в мига след Грабването на Църквата всички антихристи ще започнат да викат към “Господа” си да слезе и да ги спаси от друго евентуално нашествие на НЛО. Ето това се нарича “мрежа” в духовния свят, която има ефект на “извличане” на онзи, към когото е отправена молитвата. А в случая молитвата ще е отправена не към Господ Исус, защото Го няма Святият Дух, в Чието присъствие християнина се моли на Бога. В случая молитвата ще е отправена към човека-Антихрист, защото молещите се ще отправят тези молитви в присъствието на духа на Антихриста.
Словото на Бог ни учи, че всяка молитва в присъствието на духа на Антихриста е чародейство. Чудно ли е тогава, че за блудницата Вавилон, която в този миг ще е най-огромна маса от поклонници, е казано, че:
“…светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец (Исус) и невяста (Църквата) няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи…” (Откровение 18:23)
Моля ви, разберете, че именно чрез молитвите на блудницата Вавилон и изобщо всички антихристи ще стане “отварянето” на пътя за изявата на човека-Антихрист. Бог казва, че “събрание от много племена” ще извлече дявола в “мрежата”.
Какво е мрежата, ако не е уловка?
Какво е мрежата, ако не е надежда?
Човек хвърля мрежата си с надежда да улови нещо! Така и блудницата Вавилон в онзи миг ще хвърля мрежата си, тоест, чародеянията си, за да “свали” на земята човека-Антихрист. И сега отново се връщам на стиха от “Езекиил”. Бог казва, че ще остави дявола на земята и ще го отхвърли на “отвореното поле”. Именно това “отворено поле” е империята Асирия. Сатана ще се вслуша в молитвите на своите поклонници и ще изпрати сина си в плът. Той е длъжен да го стори. Той не може да избегне това, понеже вече е в “мрежата”, в сърдечното упование на стотици хиляди и милиони антихристи. Той просто ще бъде “свален” на земята. Но нека продължа, за да видите какво ще прави дяволът, когато бъде “свален”:
“И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете…” (Откровение 12:13)
След като вече е в “мрежата” дяволът не се задоволява с възторга на тълпите антихристи, но по-скоро – започва да преследва “жената, която бе родила мъжкото дете…”
Коя е тази жена?
Изобщо – кои в онзи миг на земята са Божии угодници и избраници?
Отговорът е, че жената е Израил. В дванадесета глава на “Откровението” Бог ни разкрива Израил като…
“…жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди…” (Откровение 12:1-2)
Искам да имате един по-дълбок духовен поглед върху това, че тази жена е непразна и се мъчи да роди. В Стария Завет Бог се обръщаше към народа Си с думите:
“Весели се неплодна, която не раждаш…”
Израил претърпя закоравяване, за да има богатство за света от неговото отпадане и спасение за езичниците. Но идва миг, когато Израил ще спре закоравяването и този миг е в Голямата Скръб при явлението на Антихриста. Това е мигът, когато Израил “ще роди…”
Какво ще роди?
Несъмнено – ще роди Исус в сърцето си!
Пети и шести стих от тази глава на “Откровението” правят още по-ясно разбирането ни, че това е Израил:
“И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чедо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол. И жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни…”
Тук несъмнено духовният поглед на читателя ще открие аналогия, че по плът Исус се роди от Израил, въпреки, че духовното вече разбрахме кое е, а именно, че жена, когато ражда, е в скърби! Така и Израил, когато ражда Господ Исус в сърцето си, е в голяма скръб!
Как ще протече тази скръб и това раждане?
Отговорът е, че това ще се случи на място в пустинята, определено от Бога, където Израил ще бъде хранен хиляда двеста и шестдесет дни. Хранена не толкова жената, колкото онзи скъпоценен плод в утробата й.
Разбирате ли сега защо след като е свален на земята, дяволът започва преследване на Израил?
Именно защото това е времето на пълното обръщане на евреите към Исус Христос.
Духовната панорама на всичко, което ще се случи, е поразителна. В нея има две главни действащи лица, които Бог е изпратил на света. Именно те ще хранят Израил хиляда двеста и шестдесет дни в пустинята. Ето какво казва Бог за тях:
“А на двамата Си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет дни, облечени във вретища…” (Откровение 11:3)
Тези двама свидетели са великите пророци Моисей и Илия. На тях се пада честта да възкресят духовно Израил и да го подготвят в твърдост за срещата с човека-Антихрист. Аз имам да ви кажа много по този въпрос, но нека започна с въпрос:
Когато Бог погледне в онзи миг на състоянието на света и народа Си Израил, Той какво ще види? Няма ли в този свят да има един Фараон? Няма ли в този свят да действа империята Египет? Няма ли учението на Нил да убива и покварява стотици хиляди и милиони? Няма ли железарската пещ на Луцифер да бълва желязо, а новата епоха на Водолея да го превръща в ръжда? Няма ли пред Божия Престол да има отворена книга и в нея да пише:
“Аз, Господ Бог Всемогъщи, заповядвам Изход за Моя народ Израил от властта на Фараона и империите Египет и Содом!”
Точно това ще бъде записано. И онези, на които подобава Славата и честта да извършат Божията воля, са пророк Моисей и Илия.
В крайна сметка не беше ли Моисей човекът, чрез когото Бог Йеова освободи народа Си от древната власт на Фараон в Египет? В крайна сметка не беше ли Илия пророкът, който извика дъжд над Израил и отключи Небесните отвори за Божието благоволение? И не беше ли пророк Илия грабнат в Небето, без да види тление, а кожухът му падна с двойна сила върху Елисей?
Аз ще разгледам поотделно знаменията на Божиите пророци против империята Египет и Фараон, но тук искам да знаете, че в Божия план съществува закономерност, наричана духовен паралел. Бог никога няма да се размине със Словото Си, понеже Словото Му не е история, не е география, не е биология, не е ботаника, не е теология:
То е постоянно действащият Дух за Спасение или за осъждение на човеците от планетата Земя!
Отхвърлете всички мухлясали и схоластични схващания, че в Словото на Бога много неща вече били минало и само част останали като бъдеще. Такава може да бъде само реакцията на теологията, която е най-усърдната говорителка на светския дух. Но когато Всемогъщият Бог въздава на нечестието на света, Той няма нужда да актуализира постоянно виждането Си, нито пък да прави съвещания и конгреси. Библията казва, че Бог е “твърде ужасен в съвета на Светиите”. Не ужасен, като непоносим, но по-скоро като Един, Който знае мисълта на слугата Си преди още той да е изговорил каквато и да е дума. И така – нека започнем разглеждането на Божието въздаяние над империята Египет. Първото, което ще впечатли всеки който чете книгата “Откровение на Йоана” е това, че язвите, с които Бог някога порази империята Египет, са същите, с които ще порази и империята на човека-Антихрист. Това недвусмислено говори, че силите, застанали против Бога в онзи момент, са същите, каквито бяха някога. За разлика от човеците, които умират и прехождат, силите на Злото минават през вековете, като само сменят имената, зад които се крият, но не и похватите. Бог обаче не сменя нито Името Си, нито похватите Си.
Ако отворим “Книгата Изход”, то ще ни направи впечатление, че при управлението на Фараон тогавашните роби на египтяните бяха постоянно заети с една определена работа. Те правеха тухли. Те винаги правеха само това. Амбициите на тогавашния египетски властелин бяха да разширява влиянието си и да строи все повече и повече върху нови и нови територии. Тази негова амбиция тогава се изпълняваше от евреите, които пъшкаха под жестокото угнетение, което им бе наложено от слугите на Фараона. При явлението на Антихрист духовната картина на света ще е абсолютно същата. И тогава основната задача на робите на дявола ще бъде тази – да правят тухли. И колкото повече тухли – толкова по-удовлетворен щеше да бъде дяволът. Само че тези последните тухли нямаше да бъдат тухли за някакви земни строежи и архитектура. Създаването на тухли щеше да бъде естествен отзвук от влиянието на окултизма. В онзи миг целият свят ще се нарича с едно име – Содом и Египет. И всички онези човеци, които не са били духовно новородени от Святия Дух, ще притежават в себе си старото Адамово естество, което е пръст, един вид червена глина, каквато бе Адам. И помислете сега какво щеше да се случва с тази глина, когато попадне под властта на окултизма, под огъня на Египет. Нямаше ли тази глина да претърпи термична обработка, така щото да се превърне в тухла?
Да, именно това ще става във времената на Голямата Скръб!
Стотици хиляди и милиони окултисти ще бъдат най-предани на човека-Антихрист. Те ще обикалят по всички нации и ще принуждават всички човеци, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да приемат белега на звяра и числото на името му. А актът на самото приемане ще бъде изповед, която всеки ще бъде заставен да направи, след като с ушите си чуе дяволската трактовка върху Новия Завет – учението на човека-Антихрист. Самата трактовка ще е така измислена, щото убедително да доказва, че този, който се е завърнал в света, е Господ Исус Христос и всички трябва да му се поклонят, ако искат Спасение на душите си и Вечен Живот.
Сега разбирате ли, че наистина няма да има никаква разлика между някогашен Египет и последната империя Египет? Защо няма разлика?
Естествено – защото както тогава, така и във времето на Голямата Скръб основното, което дяволът ще изисква, е да бъдат произведени възможно най-голям брой тухли, тоест, хора с прегорели от окултизъм съвести!
Хора, неизлечимо покварени в духовните си естества!
Пророк Моисей ще пророкува обръщане на Израил в една особена обстановка, за каквато говорих по-горе. Той и Илия в продължение на три години и половина ще имат възможността от Бога да утвърдят Израил. А самото утвърждаване ще бъде в това, че последният Израил няма да е като първият. Ако първият Израил правеше тухли и бе заставян от Фараон да го прави, то последният ще се утвърди в пълнотата на Божието Слово и ще се възпротиви на всяка воля на човека-Антихрист. И точно тогава, когато звярът излезе от бездната, Бог ще започне да стоварва знаменията Си върху империята Египет.
Изследвайки духовния паралел между древния Изход за Израил и Изходът, записан в “Откровението на Йоан” Бог спря погледа ми върху седем знамения, които тук ще изявя пред вас. Затова нека продължа с първото знамение – превръщането на водите на Нил в кръв.

Leave a Reply