ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IX ГЛАВА

9. ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВОДИТЕ В КРЪВ

Нека тук се запознаем с първото знамение на Бог Йеова против империята Египет. Искам да знаете, че ако има нещо, което ще преизпълни Божието Сърце във времената на Голямата Скръб, то това ще бъде Любовта Му към Израил. Ето защо първото знамение, което пророк Моисей ще извърши, ще е свързано със Спасението на Израил. “Откровението на Йоан” ни разкрива пророк Моисей и Илия с думите:
“Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха; и имат власт над водите да ги превръщат в кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали…” (Откровение 11:6)
В този стих виждаме, че духовно са разделени две понятия. Първото – водите. Второто – земята. Другото, което е духовно разделено, е фактът, че превръщането на водите в кръв не се счита за язва, понеже в единия случай се говори за “превръщане” на води в кръв, докато в другия – за “поразяване” на земята. Това иде да ни покаже, че първото знамение на Бог е обърнато към народа Му Израил, а следващите – против империята Египет.
Как да разбираме обръщането на водите в кръв?
Преди всичко – водите, като преобраз, са множества от хора:
“Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици…” (Откровение 17:15)
В онзи миг огромна част от тези води, са пленници на империята Египет, тоест, поразени в една или друга степен от окултизма. Спомнете си, че по-напред в тази книга, аз разгърнах пред вас една глава, която се казваше:
“Река Нил и тайната доктрина на Луцифер”
От тази глава разбрахме, че целта на дявола е всичките народи да попаднат под сянката на Египет, под засеняващата власт на дявола, която в онзи миг е изцяло предадена на човека-Антихрист. Опитайте се да имате погледа на Моисей, моля ви! Той слиза от Небето, изпратен от Всевишния!
И какво вижда пророкът?
Именно река Нил и множества народи, удавени в нея! Именно тайната доктрина на Луцифер, която е превърнала целия свят в Содом и Египет!
Какво ще направи Моисей, гледайки гордата и богопротивна река?
Естествено, че ще насочи жезъла си, за да превърне водите й на кръв. Нека ви помогна с “Книгата Изход”, за да разберете знамението:
“Тогава Господ рече на Моисея: Кажи на Аарона: Вземи жезъла си и простри ръката си над египетските води, над реките им, над потоците им, над езерата им и над всичките им водни локви, за да станат кръв; и по цялата Египетска земя ще има кръв, и в дървените и в каменните съдове. И Моисей и Аарон сториха, както Господ заповяда…” (Изход 7:19:20)
Забележете писаното, че по цялата Египетска земя ще има кръв. И не само по земята, но и в “дървените и каменните съдове”.
Какви са тези съдове? Какъв е техният духовен преобраз?
Забележете, че това са два вида съдове. Едните – дървени. Другите – каменни. А сега нека ви открия тайната на тези съдове. Това са човешките сърца по време на Голямата Скръб.
Кои са “дървените”? Това са всички, които са били подвластни на империята Содом, чиито демони създават “земните растения”, тоест, хора, вързани с копнежи по земното и плътското. (Вж. Битие 19:25)
Кои са тогава “каменните”?
Отговорът е, че това са израилтяните. Защо те?
Ами помислете символ на какво е камъкът. За кой човек казват, че има каменно сърце? Естествено – за онзи, който е бил закоравен в сърцето си. А не претърпя ли Израил закоравяване към Исус? И не е ли време това закоравяване да приключи? Така разбираме, че когато Моисей простре жезъла си, той всъщност ще пророкува обръщане на Израил и на всички, които искат чиста съвест, към Господ Исус Христос. Ето затова водите се обръщат на кръв, защото това не е друга кръв, но Кръвта на Спасителя, чието действие довежда до покаяние. Нека видим ефекта от тази кръв:
“И Моисей и Аарон сториха според както Господ заповяда; и Аарон, като вдигна жезъла, удари речната вода пред Фараона и пред слугите му; и всичката речна вода се превърна на кръв. И рибите, които бяха в реката, измряха; и реката се осмърдя, така щото египтяните не можеха да пият вода от реката; и кръвта се намираше по цялата Египетска земя…” (Изход 7:20-21)
Виждате ли какво прави Божието помазание чрез пророк Моисей?
То ще е причина в един миг да бъдат изпепелени милиони демони на Антихриста, които тук са “рибите” в реката Нил, слугите на тайната доктрина на Луцифер. Другото, което с забелязва тук, е фактът, че египтяните не можеха да пият вода от реката. Но като помислите, че водите на тази река са духовни и олицетворяват множества от люде, то тогава ще ви стане ясно, че слугите на Антихриста не могат да осъществят духовна власт над никой, върху когото е дошла силата от Кръвта на Исус!
А тази сила ще бъде огромна, повтарям – огромна. Стихът казва, че “кръвта се намираше по цялата Египетска земя…” В онзи миг на явлението на човека-Антихрист този свят ще е един Египет. Следователно – върху целия свят ще дойде Кръвта, от която мнозина ще бъдат спасените. Потвърждение на това ще видим в седма глава на “Откровението”, където е записано:
“След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си…” (Откровение 7:9)
Когато Апостол Йоан вижда това, той е просто възхитен и шокиран от мащабите му. Тогава Бог праща един от старците да го попита:
“Тия, облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето…” (Откровение 7:13-14)
Какво е Голямата Скръб, ако не действие на двете зли империи – Содом и Египет – в подкрепа на империята Асирия, в подкрепа на болните амбиции на Сатана да превъзвиши сина си над Господ Исус Христос. Но забележете категоричността на стиха. Хората не просто идват в Небето, ей така. Те са опрали дрехите (тоест – душите си) си и са ги избелили в Кръвта на Исус.
Кой докарва тази Кръв на земята в онова време и направи активна силата й?
Несъмнено Бог чрез помазания Си пророк Моисей!
Ето защо знайте, че това първо знамение от Бога ще продължи през цялото време на Голямата Скръб, което е период от седем години.
А сега да прочетем колко време “река Нил” ще остане във вид на Кръв:
“И язвата се продължаваше напълно седем дни, след като Господ удари реката…” (Изход 7:25)
Какво да кажем на този стих? Не е ли прекрасен? Господ удря Нил, Господ удря по учението на Луцифер и тайната му доктрина. Господ прави така, че да има изобилно от Кръвта на Исус, така щото всеки, който иска Сила, за да умре за Господа и да не се покори на звяра, да я получи. Знайте, че при всичкото ми потапяне в дълбочините на Словото, аз никъде не съм открил по-прекрасни откровения от тези. Независимо дали хората ще са дървени или каменни съдове, Божието помазание може да обърне всеки камък и дърво в чеда на Авраама.
А сега да продължа с нещо много важно. Когато Бог удари река Нил, Сатана ще изохка болезнено, но няма веднага да се утесни.
Защо?
Отговорът е в “Книгата Изход”, където е записано:
“Но и египетските магьосници с баянията си сториха същото; затова, сърцето на Фараон се закорави, и той не ги послуша (не послуша Моисей и Аарон), според както беше казал Господ…” (Изход 7:22)
Ако Кръвта на Исус е Животът, който Бог дава на всяко човешко сърце, то кръвта, в която египетските магьосници ще обърнат отново Нил, е Смъртта на дявола. Човекът-Антихрист ще побърза да спре действието на Христовата Кръв със смърт. Книгата “Откровение” показва, че идва един миг, когато пророците Моисей и Илия ще претърпят физическо унищожение от човека-Антихрист:
“И когато (Моисей и Илия) свършат свидетелстването си, звярът, който възлиза от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие…”  (Откровение 11:7)
С още много смърт човекът-Антихрист ще се разправи с всички, които са приели от Кръвта на Исус:
“…направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ…” (Откровение 13:15)
Нито пророк Моисей, нито пророк Илия ще бъдат изненадани от тази активност на звяра. Тя е видяна в Словото на Бога и е предречена от Всевишния. Но оттук нататък ще започнат вече Божиите язви, паралелно на активността на звяра.
Така ни предстои да видим второто знамение от Бога. Затова нека да продължа с него.

Leave a Reply