ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – VI ГЛАВА

6. РЕКА НИЛ И ТАЙНАТА ДОКТРИНА НА ЛУЦИФЕР

Като начало за тази тема ще ви помоля да си представите една огромна пустиня, в която живеят много човеци.
Кое ще бъде най-притегателното нещо за тези човеци?
Естествено – местата, където има вода, където тече река!
Характерно за река Нил е това, че тя прорязва пустинята и напоява с водите си огромни площи от земя. Колкото за земната река Нил, то Слава на Бога за нея, защото Бог не създаде земята да е пуста, но да се обитава. Така че, ако и някои земни места да са пустиня, то пак Бог е промислил живота и поминъка на хората, живеещи там. Когато обаче говорим за духовното, то ни е нужен и духовен поглед за него. Ако в очите на човека пустинята е едно нещо, в очите на Бога е друго. Аз вече ви говорих колко е опасно да строим бъдещето си върху пясък.
Но какво друго да има в пустинята, освен пясък?
Естествено, че има и друго и това е реката. Сатана може да е лишен от разум, но затова пък хитрост има в изобилие. Когато Бог погледне някое място и каже, че е пустиня, то в Божието определение има няколко причини:
Първа причина: Пустинята е място, където не бликат живите води на Святия Дух. Светът е това място и следователно – този свят е пустиня.
Втора причина: Пустинята е място, което е оставено на запустение, понеже хората, живеещи там, не са пожелали Стопанина да го превърне в плодородна градина. Религията е такова място, защото към религиозните, които Го отхвърлиха, Исус каза:
“Ето, вашият дом се оставя пуст…” (Матея 23:37)
Трета причина: Пустинята е място, където винаги действа запустителят, който е духът на Антихрист, а впоследствие и човекът-Антихрист. Това е запустителят, за който говори “Книгата на пророк Даниил”, където се казва:
“…и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време…” (Даниил 9:27)
Четвърта причина: Пустинята е най-естественото място на движение на нечисти духовни сили, според както е писано:
“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места (пустиня) да търси покой и не намира…” (Матея 12:43)
Пета причина: Всички човеци, спасени от Господ Исус Христос, за кратко или дълго време преминават през пустинята. Едни от тях преживяват Изход и стигат до обещаната земя, а други – в опасна близост до империята Египет и река Нил – остават като мишени за стрелите на дявола.
Без тези пет причини ние няма да разберем защо дяволът направи през пустинята да минава неговата река. Спомнете си, че Исус избра дванадесет Апостоли, които измъкна от пустинята на света. Единадесет Го последваха с пълна вяра, но дванадесетият се удави в река Нил и стана част от заговора на тъмния княз. Искам да разбирате това. Амбицията на Сатана е не просто да има последователи. Болезненото му желание е да види във всеки Христов последовател по един Юда, готов да предаде Спасителя си за тридесет сребърника. Ето затова е създал духовния Нил.
Как да разбираме река Нил в нейния духовен преобраз?
Това е река, която да заблуждава, че ако и в пустинята да няма вода, тя е спасителното решение. Ако и в пустинята да няма плодородие, в нея е плодородието. Когато Всевишният се разгневяваше на упорството на народа Си, Той му говореше чрез пророците Си и казваше:
“Не докара ли ти това сам на себе си, като си оставил Господа своя Бог, когато те водеше в пътя? И сега защо ти е пътят за Египет? Да пиеш водата на Нил ли? Или защо ти е пътят за Асирия? Да пиеш водата на Ефрат ли? Твоето нечестие ще те накаже, и твоите отстъпления ще те изобличат…” (Еремия 2:18-19)
Виждате ли сега, че в пътя към Египет Бог вижда едно нечестие и престъпление и това е да пиеш водата на Нил? (Колкото до Асирия и река Ефрат, то за тях съм говорил в последната книга от “Духовните империи на Злото”.
Но какво значи да пиеш водата на Нил?
Това е да станеш поклонник на самия Сатана и част от неговото тяло Левиатан.
В тази глава аз искам да ви разкрия някои тайни около учението на Сатана. Искам много да внимавате в това, което ще ви се открие, понеже против тази тайна воюват демоните на ада и дяволът не иска никой да бъде посветен в нея и така да знае плановете му.
Първото, върху което ще се спра, е да разгледаме духовно империите на лукавия под един специфичен ъгъл. Ъгъл, който ще ни доведе до тайната на Луциферовата доктрина.
Какво значи да разгледаме духовно империите на дявола?
Това значи да разберем зад коя империя каква духовна посока стои и как отделните империи взаимодействат помежду си. Това ще ни стане напълно ясно, като разгледаме един компас с неговите посоки. Те духовно ще отговарят на разпределението на сатанинските империи на този свят. Нека се убедим в това като погледнем първо посоката “Север”. Това е посока, която сочи нагоре. Ако мислено продължим тази посока, ние ще видим, че тя води към небето. Ето защо това е империята Вавилон, която олицетворява активността на началствата и властите на нечестието в небесните места. А сега да погледнем посоката “Юг”. Това е посока, която сочи надолу. Ако продължим мислено тази посока, ще видим, че тя ще ни отведе към ада. Ето защо това е империята Египет, която олицетворява активността на демоните на ада и властта на окултизма. Интересно става, когато видим посоката “Изток”. Тя олицетворява всички източни религии и философии и като посока показва съвместителството на “Севера” и “Юга”. Източните учения имат в себе си както много религия, така и много окултизъм. Те са религиозно-окултни и затова са едни от най-силните в сатанинския план за поквара над човечеството. Нека видим и посоката “Запад”. Това е посока, която отговаря на Асирия, която е империята на човека-Антихрист. Тя е най-страшната империя на дявола, понеже на Запад слънцето залязва, тоест, Спасителната Сила на Господ Исус Христос там престава да действа. Последното, което трябва да видим, е центъра на компаса, където е разположена още една империя. Това е империята Содом, която играе ролята на главен диспечер на останалите империи. Виждаме, че империите са пет и всички те работят за изпълнението на Луциферовата доктрина.
Аз имам да ви дам още много тайни от тази зла доктрина и затова се пригответе да ги получите. Тези пет империи ние ще видим засвидетелствани в изобличителното Слово от Господа против Луцифер, записано в “Книгата на пророк Исайя”:
“Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората!
Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите.
А ти думаше в сърцето си:
Ще възляза на небесата,
ще възвиша престола си над Божиите звезди,
и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север,
ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния…” (Исайя 14:12-14)
А сега да видим как се разкриват петте империи в тези пет изречения, посочени в цитата. Ето и първото:
“Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите…”
Както вероятно се досещате, този стих ни говори за империята Содом, която е империя на земното, плътското, похотливото. Дяволът е паднал на земята. Ето защо негова амбиция ще бъде земното в човека, тоест, онази пръст, от която е направен човекът. Главна цел и стратегия на демоните на империята Содом ще бъде да създават в човешкото сърце копнежи по земното, корени по плътското. Именно чрез тези неща Сатана поваля народите, понеже грехът е силен, когато е обърнат против собственото ни тяло. Целта на империята Содом е човекът да бъде вкоренен в страсти, похоти, съблазни, безчестие, блудство и разврат. И не е чудно, че когато Господ поразяваше градовете Содом и Гомор, е записано това, че:
“…разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения…” (Битие 19:25)
За какво ли Му е на Господ да унищожава “земните растения”? Не каза ли Исус, че Отец облича полската трева по-съвършено и от слугата Си Соломон?
Истината е, че Бог не унищожава какви да са растения, но човеци, които Той не е насадил, за да се изпълни Словото на Исус, че:
“Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени…” (Матея 15:13)
А сега да продължим с второто изречение:
“Ще възляза на небесата…”
Виждате ли какво е желанието на дявола – да възлезе на небесата, тоест, да си спечели име в духовния свят. Главен изпълнител на това негово желание е империята Вавилон, тоест, активността на началствата и властите на нечестието в небесните места.
Нека сега да продължим и видим третото изречение:
“Ще възвиша престола си над Божиите звезди…”
Какво олицетворяват Божиите звезди?
Несъмнено – владичеството на Небето над земята, тайните на битието, които Сатана впряга за господство над човешкия род. Нека тук ви дойдат наум въпросите, с които Бог се обръщаше към праведния Йов, като му говореше, че Той е, Който връзва връзките на Плеядите или развързва въжетата на Орион, извежда Мазарот на времето му и управлява Мечката с малките й, че Той е, Който познава законите на Небето и установява неговото владичество на земята. Ето защо това желание на Сатана се изпълнява от окултните демони на империята Египет.
А сега да видим и четвъртото изречение:
“И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север..”
Тук възникват три въпроса. Първият – кои са тези “събрани богове”? Вторият – кои са тези “най-крайни страни на север”? Третият – коя империя обслужва това сатанинско желание?
Нека отговоря на първия въпрос. Събраните богове са потомците на Адам и Ева. Защо “богове” – ще попита някой.
Ще отговори сам Бог в псалома, в който казва:
“Аз рекох: Богове сте вие; – всички сте синове на Всевишния. А при все това ще умрете като човеци, и ще паднете като един от князете…” (Псалом 82:6-7)
Сравнете обръщението на Бог към човеците “богове” с определението за Сатана – “един от князете…” Естествено е да разбираме, че Сатана иска да седне на онова място, което подобава на човеците, а не на него. Планината на събраните богове е знанието, което Адам и Ева придобиха и Бог покри дълбоко в тях. Колко до “най-крайните страни на север”, то това показва, че се касае за нещо повече от “север”, нещо повече от Вавилон. А колкото до планината на “събраните богове” то това показва желанието на дявола да експлоатира най-ефикасно тайните на битието. Нека вече разкрия коя империя работи за това четвърто желание. Това е империята Изток, която отговаря на активността на религиозно-окултните демони, които възпитават с ученията си стремеж към измамливо плътско съвършенство. Така те наистина превръщат поклонниците си в “богове”, които при все това ще умрат като човеци.
Разбирате ли това?
В източните учения окултът е твърде силен окулт и религията твърде силна религия. Причината за това се крие във факта, че двете империи – Египет и Вавилон – взаимодействат помежду си, така че от връзката им се получава една твърде силна трета империя и това е империята на Изтока. С тази империя Сатана прави хората като “събрани богове” – човеци, владеещи тайните на битието, и живеещи в “най-крайните страни на север”, тоест, практикуващи висш окултизъм и общение със самия Луцифер. Аз твърде много се чудех защо Тибет с неговите учения има такава духовна сила, каквато не е характерна за Египет. Накрая разбрах, че Тибет е есенция от две духовни империи, докато Египет е просто едната от тях. Разсъждавайте върху тези неща и нека Бог ви открие пълнотата на тази тема. Аз просто ви давам това, което Святият Дух е изявил като знание в сърцето ми. А сега нека видим и петото изречение:
”Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния….”
Ето най-заветното желание на Сатана. Близо шест хилядолетия той работи за неговото изпълнение. Да бъде подобен на Всевишния – това е най-съкровеното желание на дявола. Тази е причината в скончанието на времената на земята да се изяви човекът-Антихрист. Забележете, че се казва – “подобен на Всевишния”, а не “Всевишен”.
Но кого Бог направи по Свой образ и подобие? Не е ли човекът?
Така разбираме, че заветното намерение на дявола е да се въплъти като човек и именно това обуславя изявата на империята Асирия. След казаното дотук разбрахме, че на този свят наистина има пет империи, които са създадени от три категории демони, от небесните, земните и подземните същества. Вижте това в най-голяма пълнота:
Империята Содом: Създадена от земните демони.
Империята Египет: Създадена от подземните демони.
Империята Вавилон: Създадена от небесните демони.
Империята Изток: Създадена от взаимодействие между подземните и небесните демони.
Империята Асирия: Създадена от земните и подземните демони.
Тази глава иде да ни разкрие учението на Луцифер, неговата тайна доктрина. Главен щаб и постоянен престол на Сатана е империята Египет.
Защо е така?
Отговорът е, че самата тайна на Луциферовата доктрина е свързана с тази империя и на нас ни предстои скоро да я разкрием. Вижте как е наречен градът на човека-Антихрист:
“…големият град, който духовно се нарича Содом и Египет…” (Откровение 11:8)
Моля ви да запомните:
Единствените, които ще приемат Антихрист за Христос, са отстъпилите църкви, събрани в блудницата Вавилон, както и всички представители на империята Египет!
Именно затова градът на човека-Антихрист се нарича духовно Содом и Египет. В това отношение империята Египет се стреми да откъсне вярващи от Бога и да формира духовното им естество като естество на демон. Точно затова е и железарската пещ на Луцифер.
Но Исус не умря, за да спасява демони!
Исус не проля Кръвта Си за демони!
Убедете се, че когато Господ погледна на Юда Искариотски, Той видя, че духът му е приел естество на демон:
“Не Аз ли избрах вас дванадесетте и един от вас е дявол. А Той говореше за Юда Симонов Искариотски; защото той, един от дванадесетте, щеше да Го предаде…” (Йоан 6:70)
Когато Исус казва “дявол” Той има предвид дявол. Не “притесняван от дявол”, не “мъчен от дявол”, не “пленник на дявол”, както беше онази женица с кръвотечение, но… дявол. Тази категоричност в думите на Исус иде да покаже, че Юда е не просто мишена на Сатана. Юда е роден от Сатана, тоест, покварата на дявола е променила завинаги духовното му естество.
Човек може да има в живота си изкушения от дявола. Това се случва. Човек може да има в живота си болести от дявола. И това се случва. Човек може да има атаки от всякакви червеи на тъмнината. Но какви ли ще да са онези слуги на Луцифер, за които Господ каза, че “червеят им не умира и огънят им не угасва…”? Това ще са онези, към които, ако Господ погледне, то винаги ще вижда в тях покварата от демоните на Египет и Содом, тоест, огънят на окултизма и духовното блудство. Империята Египет разчита на действието на един духовен закон, законът на гравитацията. Колкото до физичното действие на този закон, то знаем, че благодарение на гравитацията ние имаме тегло. А самата гравитация е активността на земното магнитно поле, което ни привлича към себе си и поради тази причина ние тежим. А сега вижте духовно тази активност. Човек притежава както физично, така и духовно тегло.
Какво е духовното тегло?
Това са греховете, които извършва човекът!
Всеки грях увеличава духовното му тегло и тогава човекът започва да пада под силата на една духовна гравитация. Помислете и ще се убедите, че падането винаги е в посока “Юг”, тоест, към ада, към империята Египет. Привличането между извършения грях и ада е неизбежно и съдбоносно. А единствената сила, която може да спре това привличане е Божията Благодат в Името на Исус.
Какво прави Божията Благодат?
Именно това, че Бог ни прощава греховете, тоест, премахва духовното тегло и действието на духовната гравитация. Знайте, че в крайна сметка всяко беззаконие на човека се заплаща. Вие ще решите дали го е платил Господ Исус с Кръвта Си или ще решите да си го заплащате сами. Защото в мига на физическата смърт човешката душа се отправя към онези сили, които я привличат. И ако тя напусне тялото с непростени грехове, то значи че има тегло и започва да пада към ада. Някой може да реши тогава, че Вавилон е добро решение, защото издига нагоре…
Моля ви, запомнете:
Империята Вавилон издига нагоре, само, за да бъде падането ви от по-високо!
Днес в много евангелски църкви действа духът на Вавилон, духът на тщеславието, който издига нагоре и кара пасторите им да се възгордяват и превъзнасят. Но идва един миг, когато те падат от много високо…
Знаете ли какъв е ефектът на падането?
Запомнете го:
Малкото падане е просто падане! А голямото падане е вече падение!
Едно е да паднеш от първия етаж, но я вижте какъв е ефектът от осемнадесетия! Първото ще донесе болка, но и поука. Второто е сигурна смърт. Помислете, че най-голямото падение, което някога се е случвало е това на херувимът Луцифер. Той преживя най-голямото падане, защото беше най-високо в Божиите очи. Аз не искам никой християнин да умре духовно и затова Бог ми дава да пиша тази книга, която ще ви облече със защитата на Божието помазание и изобилно просветление. Не живейте с непростени грехове, защото тогава магнитното поле на ада действа върху душата ви. Духът на Египет покорява и завладява онези, които правят компромис с греха. Или както казва Бог за тях:
“…притурят грях на грях…” (Исайя 30:1)
Това “притуряне” несъмнено придава тегло, теглото – тежест, тежестта – смърт. Юда умря духовно, защото не се отрече от пожеланието и сребролюбието. Той не премахна теглото на душата си и в един момент тя вече беше при началника на ада – Луцифер. Толкова за гравитацията.
Сега ни предстои да разберем една тайна, покрита от векове и това е тайната на дяволската доктрина, духовната река Нил, която олицетворява учението на Сатана и каймака на неговото лукавство. Вие вече разбрахте нюансите в различните духовни империи и все пак в мнозина от вас остава въпросът:
“Защо ни говориш за всички империи на Злото в глава, посветена само на империята Египет?”
Отговорът е, че в тази империя се намира престолът на Сатана, тронът на Луцифер. А къде да държи един княз плановете си, освен на трона си и пред престола си?
Мнозина може да решат, че като наблюдават река Нил ще разберат тайните на дявола. Ами наблюдавайте я и ще видите, че Нил е река като всяка друга. Нещо друго, около Нил ще ви даде ключа към Луциферовата доктрина! Нещо, което херувимът ревниво пази и посвещава в него само най-опитните си слуги. Слава на Бога, защото Бог не желае да бъдем неграмотни относно Злото. Исус казва да бъдем мъдри като змиите и незлобиви като гълъбите.
Защо мъдри като змиите?
Именно защото не можеш да бъдеш ефективен против враговете си, ако не познаваш техните стратегии и тактики. Най-дълбоката стратегия на Луцифер е скрита в Египет и сега аз ще ви я разкрия. Отдавам цялата слава и благодарност на Исус, понеже без Неговата Небесна протекция не бих написал нито ред от тази книга.
Нека започна с това. Отидете при първия човек, който срещнете и го попитайте с какво свързва името Египет. В крайна сметка тази империя действа в момента и не може да не окаже влияние върху който и да било ум. Сто процента от отговорите ще бъдат:
С Египетските пирамиди!
Няма нищо друго, толкова впечатляващо и поразяващо ума, колкото тези гигантски култови съоръжения. Те са едно от чудесата на света и той им се чуди. Но докато светът се чуди, Божието Слово чака да бъде прочетено и Святият Дух копнее да види отворени сърца, които да посвети в тайните на духовния свят.
И така – какво са пирамидите в Божиите очи?
Колкото и пъти да съм правил прочит на Божието Слово, аз никъде не видях Бог да говори за тези пирамиди. Един ден не издържах и в молитва попитах Бога:
“Кажи ми, Господи? Как е възможно Твоето Слово да не дава коментар за нещо, което провокира целият свят?”
А Бог ми отговори:
“Аз не съм длъжен да имам погледа на този свят, защото Моите пътища не са като пътищата на света, нито мислите Ми, като мислите на света. Но Аз съм видял пирамидите и онзи, който живее в тях. Само че човекът трябва да види всичко това с Моя поглед…”
Благодаря на Бога, защото Неговата Благодат е толкова чудесна. Бог наистина ме посвети в тайната на пирамидите, които всъщност крият в себе си Луциферовата доктрина. Нека да прочетем стиховете, показващи Божият поглед върху пирамидите:
“Горко на непокорните чеда, казва Господ, които се съветват, но не с Мене, и които сключват договори, но не чрез Моя Дух, та притурят грях на грях; – които отиват, за да слязат в Египет без да се допитат до Моите уста, за да се закрепят със силата на Фараона, и да прибягнат под сянката на Египет! Затова Фараоновата сила ще ви бъде за срам, и прибягването под египетската сянка за смущение…” (Исайя 30:1-3)
Виждате ли, именно “сянката на Египет” са пирамидите. Онзи, който влезе вътре в тях, е скрит от слънчева светлина, и следователно е на сянка. Това е нормалната логика, с която можем да обясним тази сянка. Но Бог иска от нас да видим божествената логика с ума на Святия Дух.
Какво е сянката?
Несъмнено – отражение от обект, огрян от светлина. Някога Луцифер беше херувим, поставен високо в Небето. Божията Светлина го озаряваше и именно затова той беше херувим, създаден от Всевишния Бог с едно предназначение, с една цел:
“Ти беше херувим, помазан да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свят хълм…” (Езекиил 28:14)
След падението си Луцифер остана с една извратена засеняваща сила. Сила, с която той щеше да засенява народите, за да възприемат него като бог.
Сега разбирате ли защо Бог говори за “сянката” на Египет?
Именно затова, за да разберем, че сянката свидетелства за засеняване. Пирамидите в Египет крият тайната на тази сянка и вие сега ще я разберете. Нека си припомним нещо най-важно за дявола. След изхвърлянето му от Небето на земята той постави основата на своята бунтовност и разпредели падналите с него ангели, превърнали се в демони, в четири империи. Египет, Содом, Вавилон и Изток. Но забележете, че има една пета империя, която е кулминацията на сатанинската богопротивност и това е империята Асирия. А сега нека отново да се върнем на пирамидата. Тя има четири страни, стигащи от основата до върха й. Тези четири империи в основата дяволът създаде още при падането му на земята. Те напълно обуславяха активността на небесните, земните и подземните демони. Но тайната на Луциферовата доктрина беше в това, че с течение на хилядолетията тези империи щяха да се сближават все повече и повече, както се сближават страните на пирамидата, стигайки до върха й. Ако погледнете на човешката история като на пластове, то вие ще я откриете в пирамидите. Всяко поколение оставяше един пласт, оформен като основа от действащите духовни империи. Но колкото повече се приближаваше с хилядолетията явлението на човека-Антихрист, толкова повече и пластовете се сгъстяваха, а разликите между отделните империи ставаха все по-трудно различими.
Целта на Сатана беше тази:
Всяка от духовните империи да даде своя принос в явлението на човека-Антихрист!
Казано чрез логиката на математиката:
Този четириъгълник в основата на пирамидата да се превърне в точка на върха й!
Ако четете внимателно Библията ще откриете, че древните духовни империи въобще не са се понасяли. Вавилон се е спускал стремително от север и е поразявал Египет. Една империя е нанасяла съкрушителни удари на друга. И всичко това в името на господството над човешкия род.
Но погледнете днешното време! Не забелязвате ли, че всички империи упорито работят за изявата на върха? Не забелязвате ли, че всички вече са под “сянката” на Египет? На какво се дължи това?
Именно на факта, че Сатана предава цялата си власт, сила и господство на човека-Антихрист. Именно затова пирамидата е пространственият макет на доктрината “Луцифер”. Макет, който показва по най-убедителен начин замисълът на херувима, както и изпълнението. Днес има специализирани демони, чиято задача пред дявола е да обединяват духовно четирите му империи и да подготвят поклонниците на различните империи за явлението на човека-Антихрист. Аз ще изброя само най-важните поклонници:
Първо. Масонските ложи – вдъхновители на Новия световен ред.
Второ. Поколението “Ню-Ейдж” (Нова Епоха), свързано с окултната епоха “Водолей”, която има за цел да превърне желязото в ръжда, тоест, естеството на човешкия дух в естество на демон.
Погледнете духовния инструментариум на съвременните секти и ще се убедите, че всички ползват есенцията от различните духовни империи.
Ето така изглежда река Нил, учението на Сатана, доктрината Луцифер. Учение, което използва небесните, земните и подземните същества против духа, душата и тялото на човека, за да изгради в тях образа на звяра, числото на името му и неговия белег. Аз искам тази тайна да стане явна за всеки християнин и затова ви моля да посвещавате Верните на Исус в нея. Последното, което искам да запомните е това, че именно върхът на пирамидата е сянката на Египет. Именно явлението на човека-Антихрист и действащият днес дух на Антихрист правят активно действието на тази сянка.
Все пак, въпреки цялата си злоба и лукавство, дяволът няма да успее да убие духовно всички човеци. При Второто Пришествие на Господ Исус Христос ще се реализира записаното в Свещеното Писание слово за съдбата на човека-Антихрист. А там за владетелят на Асирия е казано:
“…и всичките народи на света слязоха от сянката му и го оставиха…” (Езекиил 31:12)
Как да разбираме това?
Именно като факт, че при Второто Пришествие на Исус Христос ще има мащабно покаяние, което ще обхване всички, които не са приели белега на звяра, нито образа му и числото на името му. Въпреки огромната си духовна сила империите Египет и Содом ще се окажат недостатъчни за покваряване на цялото човечество. Защо? Коя е причината?
Исус говори за това, като казва:
“И ако да не се съкратяха ония дни не би се избавила ни една твар; но заради избраните ония дни ще се съкратят…” (Матея 24:22)
Фактът, че дните ще се съкратят поради дейността на онези 144 000 Божии избрани, показва, че и мнозина ще се избавят. Антихрист ще удари на камък и Бог ще тури прът в колелото му.
Какво можем да кажем за Божиите Избрани?
Ето какво. В онова време, когато Бог ще заповяда подпечатването на избраните си, Божията Сила ще падне върху тях и те ще бъдат неуязвими от духовните империи на Злото. Вижте коментара на това Божие знамение:
“След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог…” (Откровение 7:1-3)
Виждаме как Бог спира активността на четирите империи, миг преди да се е изявил човекът-Антихрист, за да покрие с божествено присъствие Своите Избрани. Моля никой да не се учудва, че ангелът на Бога се издига от изток. Това не е империята на източните религии, но е Божият Изток, който отговаря на новото изгряване на Слънцето за Милениума, тоест, Второто Пришествие на Господ Исус Христос. Колкото до “четирите земни ветрове”, записани в този стих, то това е друг символ на сатанинската активност, понеже не друг, но Сатана е:
“…князът на въздушната власт, …духа, който сега действа в синовете на непокорството…” (Ефесяни 2:2)
Вижте още един стих, говорещ за състоянието на света при Второто Пришествие на Господ Исус Христос:
“Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха, (поклонниците на Антихриста) и всичките земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин…” (Откровение 1:7)
Какво значи някой да възридае за Исус? Не говори ли това именно за покаяние? Не говори ли за обръщане към Живия Бог?
Естествено, че говори за това!
Чуден ли е тогава стихът от пророк Езекиил, че всичките народи ще слязат от сянката на звяра и ще го оставят?
Нека никой не изпада в смущение от стиха. Едно е да стоиш под сянката на звяра, а съвсем друго – да бъдеш от неговите поклонници. Едните са жертви, но другите – палачи. Но Бог ще освободи жертвите чрез Избраните Си и в онова време Той ще приеме хваление, Почит и Слава. Един знаменателен стих от “Откровението” ще отеква из цялото Небе. Нека го прочетем:
“Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да Го прослави? Защото само Ти Си Свят; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби…” (Откровение 15:4)
Кои са тези народи, които ще се поклонят на Небесния Отец? Не са ли те същите, които ще възридаят за Исус? Не са ли съвременници на онзи Ден, за който Словото казва:
“Защото в оня ден всеки човек ще захвърли сребърните си идоли и златните си идоли, които вашите ръце направиха за грях вам. Тогава асириецът (човекът-Антихрист) ще падне от нож не човешки, и нож не човешки ще го пояде…” (Исайя 31:7-8)
Защо Святият Дух ви дава всички тези знания и откровения?
Преди всичко – за да се стремите да стоите в Бога и Волята Му. Онзи, който пребъдва под сянката на Всемогъщия, няма да се намери под сянката на Египет. Запомнете, че всяка една от духовните империи на Злото ще иска да ви постави под сянката на Египет, тоест, под засеняващата власт на човека-Антихрист. Именно в тази сянка са съсредоточени всички усилия на тъмнината, понеже вече е наближило времето, когато четирите страни на пирамидата се превръщат във връх.
Толкова по доктрината “Луцифер”.
А аз сега ще продължа със следващата глава, посветена на Божието проклятие върху окултизма – Египетският струпей.

Leave a Reply