ЕГИПЕТ – ИМПЕРИЯТА НА ОКУЛТИЗМА – IV ГЛАВА

4. СКРИТАТА МАННА – НАГРАДАТА ЗА ПОСТОЯННОТО УСЪРДИЕ

И така, както вече разбрахте, Бог ще даде на чедата Си тайните на битието. Въпросът е кога ще стане това. В своите послания Апостол Павел ни разкрива, че Бог е обещал да даде на вярващите неща, които око не е виждало, ухо не е чувало, нито на ум е дохождало. Събрани заедно, тези неща могат да се определят с една дума:
Власт.
Нека прочетем за тази власт в “Посланието към Римляните”:
“Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас. Защото създанието с усърдно очакване очаква откриването ни като Божии синове…” (Римляни 8:18-19)
Какво значи да бъдем открити като Божии синове?
Това значи, че във всеки от нас Небесният Отец ще вижда един Исус, способен да управлява цялата Вселена. Искам да разберете това. Някога, когато Адам и Ева съгрешиха, те постигнаха ефект, за който Бог каза:
“Ето, човекът стана като един от Нас…” (Битие 3:22)
Това беше изповед на Троицата. Човекът беше станал като един от Троицата. Въпросът е:
Като Кого от Троицата стана човекът?
Защото се казва, че стана “като един от Нас”, а не “като Нас”. Човекът не можеше да стане като Бог Отец. Човекът не можеше да стане и като Святия Дух. Но човекът стана като Исус Христос.
Защо като Исус?
Отговорът е, че човекът придоби знанието на Исус. Понеже чрез Него Отец създаде всичко, според както е писано:
“…понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено…” (Колосяни 1:1:16)
И сега виждате ли – човекът стана като Исус, но не беше угоден на Бога и затова Бог го изпъди от Присъствието Си.
Защо го изпъди?
Отговорът е:
Защото беше придобил количествата на Бога, а не качествата!
Тайните на битието, за сметка на Образа на Исус Христос!
Защо ви говоря всичко това?
Именно защото днес Божията Воля за нас е да придобием Образа на Исус. Образ, който Адам и Ева изгубиха в желание да придобият количества от тайни на битието. Тази е причината Апостол Павел да нарича в някои от посланията си Исус като “последният Адам”.
Защо Го нарече “Адам”?
Ами защото Исус е “образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание…” А когато придобием Образа, Бог, Верен на Словото Си, ще изпълни следните стихове от “Откровението на Йоана”:
“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава…” (Откровение 2:17)
Забележете подчертаните думи. Те убедително доказват, че Исус ще даде на последователите Си от тайните на битието, защото именно те са манната, скрита от очите на човешките поколения. Но има едно условие, за да получим тази манна и това условие е да победим.
Какво трябва да победим?
Естествено – окултната активност на дявола и поривите на собствената си душа – душевната лакомия, която може да разруши духовните ни устои. Колкото до “бялото камъче” с новото име, написано върху него, то това е властта, която Господ ще даде на достойните за нея. Но дори и тогава между вярващите ще има нещо като изпитателен тест, защото е писано, че името върху камъчето познава само онзи, който го получава.
Моля ви да разберете тази истина, колкото и мъчна да ви се струва тя!
Апостол Павел ни говореше за игрището, в което мнозина тичат, но само един получава наградата и Венеца на Славата.
Как трябва да тичаме ние, за да получим тази награда?
Отговорът остава единствено в нашата вяра. Тя е, която ще отговори на Божиите изисквания или не. Възможно е някой да попита:
“А каква е причината в настоящото време Исус да не дава от Скритата Си Манна?”
Причината е тази, че творението се клати, а с него се клатят и тайните на битието. Но когато Бог създава Новото Небе и Новата Земя, Той създава и ново пречистено творение, в което няма да има и помен от окултната активност на дявола. На нас ни е необходима Скритата Манна на Новото Небе и Новата Земя, а не на старите, защото те вече прехождат. Сегашното състояние на този свят преминава. И ще дойде мигът, когато Небесният Отец ще отвори “Книгата на пророк Исайя” и ще изпълни едни стихове, които гласят:
“И на тоя хълм (става дума за хълмът Сион – б.а.) Господ на Силите ще направи на всичките племена угощение от тлъсти неща, угощение от вина дългостояли на дрождията си, от тлъсти неща, пълни с мозък, от вина дългостояли на дрождията си, пречистени. И на тоя хълм Той ще развали вънкашното покривало, което е мятано върху всичките племена, и покривката, която е простряна върху всичките народи. Ще погълне смъртта завинаги…” (Исайя 25:6-8)
Искам да обърнете внимание на това “угощение”. Това е угощението със Скритата Манна. Самият факт, че се говори за “тлъсти неща” и “вина дългостояли на дрождията си” иде да покаже, че това са знания и тайни, които от дълги времена са били заключени за човешкото познание, но в онзи миг Бог ги дава. Погледнете също, че това са ястия, “пълни с мозък”.
Какво е мозъкът за човешкото тяло? Не е ли място, където се складира паметта и се ръководи целия организъм? Не е ли мястото, където са складирани подсъзнанието и тайните на битието?
Учените отдавна са доказали, че дори и при сто години активен живот човек използва едва три четири процента от капацитета на мозъка си.
А останалите деветдесет и шест? Кой ги използва? Нима мислите, че Бог ще създаде нещо, което да няма своето точно предназначение и цел?
Да, Бог наистина не създава нищо напразно. Затова се казва, че ястията, с които ще направи угощение на Хълма Сион, са пълни с мозък. Той ще ни ги даде “пречистени”, както казва стихът. Този стих, както и духовния му близнак от “Откровение” идат да ни покажат, че Бог наистина ще ни даде тайните на битието, но те ще бъдат наградата, Венецът на Славата, който не повяхва за разлика от беззаконията на Луцифер.
Има още някои неща, които искам да запомните и така да се научите да изпитвате духа и словото, които ви се предлагат.
Запомнете, че Божията Мъдрост е мъдрост, която сплотява, докато дяволската мъдрост е мъдрост, която раздробява! Божията Мъдрост ще ви даде Канара, нещо много здраво, твърдо и сплотено, за да бъдем духовно съобразни с Исус, за Когото е писано, че:
“Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява…” (Колосяни 1:17)
Дяволската мъдрост е мъдрост, която раздробява. И не е чудно, че Исус я символизира като пясък, защото пясъкът е нещо раздробено на хиляди основи. Няма ли сплотяване на откровенията и просветленията ви в едно Име – Името Исус, то несъмнено – дошъл е дяволът и е започнал да ви предлага бесовска мъдрост, която раздробява в “месо изобилно като прах” и “птици, крилати като морския пясък”.
Бягайте от това! Отвърнете очите си и го подминете! Защото това не е обикновено беззаконие. Това е беззаконие, за което Всемогъщият Йеова отдавна е предупредил чрез пророк Исайя:
“По тая причина това беззаконие ще ви бъде като разпукната част издута във висока стена (подсъзнанието – б.а.) и готова да падне, чието рухване става внезапно, в един миг. И Той ще я разломи, строшавайки я безпощадно, както се чупи грънчарски съд; така щото между частите му да се не намира черепчица, с която да вземе някой огън от огнището, или да грабне вода от щерната…” (Исайя 30:13-14)
Аз съм виждал как този стих се изпълнява, буквално за броени часове. Когато в София беше дошла индийска сатанистка, то от нейните окултни демонстрации много млади хора бяха с прегорени духове. А едно момче, прибирайки се в дома си, бе започнало да се вглъбява с мантри, изречени от нея, така че в един момент не издържа и се самоуби, хвърляйки се от висок етаж. Дори вестниците надигнаха вой и писаха за това. Ето защо от цялото си сърце моля Бог да ви опази от нашествието на империята Египет в България, защото то вече е започнало и мнозина са покварените от него.
Тук главата за тайните на битието ще приключи. Искам да приемете мъдрост от нея. Мъдрост, която ще ви накара да търсите само и единствено Образа на последния Адам – Господ Исус Христос.

Leave a Reply