СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – IV ГЛАВА

4. АМОНЦИТЕ И МОАВЦИТЕ – ЖИВОТНИ БЕЗ РАЗУМ

Една от най-важните задачи на духа на Содом е да придава на жертвите си качествата на Сатана. А главното качество на падналия херувим през всички векове на падението и беззаконието му е липсата на разум. Именно към него се обръща Соломон в притчите си, като казва:
“О княже, лишен от разум, но велик да насилстваш, знай, че който мрази грабителство ще продължи дните си…” (Притчи 28:16)
Това “знай” в устата на Соломон не е за Сатана. Той няма да го разбере, понеже е лишен от разум. Това “знай” е за нас, за да внимаваме къде са сърцата ни. Преди всичко, наше дълбоко разбиране за силата на разума трябва да бъде неговата длъжност пред Бога. Защото разумът ни има длъжност и тя е да се противи на Злото. Разумът е първата бариера пред духа на Содом, когато той застане пред сърцата ни. Затова главна цел на този дух е да атакува разума. Защо? Защото без разум ще станем беззаконници. Така и се обръща Бог в Словото Си като казва:
“Господ надникна от небесата над човешките чеда, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога. Всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха; няма кой да прави добро, няма ни един. Без разум ли са всички, които беззаконстват, които изпояждат людете Ми, както ядат хляб, и не призовават Господа?” (Псалом 14:2-4)
Забележете подчертаните думи. Те са ключ към голямо откровение. Бог ни открива, че беззаконните изпояждат Божиите хора не как да е, но както ядат хляб. Значи, докато ядат хляб, те са силни да вършат зло.
Какъв е този хляб? Или какво е това слово, казано по духовен начин?
Пак Соломон ще ни отговори на този въпрос:
“Защото те не заспиват, ако не сторят зло, и сън ги не хваща, ако не спънат някого. Понеже ядат хляб на нечестие и пият вино на насилство…” (Притчи 4:16-17)
Хлябът на нечестието и виното на насилството са двете атаки на духа на Содом.
Какво е хлябът на нечестието?
Това е слово, което само прилича на Божието Слово, но не е дошло от Небето, а от света. Запомнете, че човешкото сърце се отваря чрез слово. Така, както устата на човека се отваря, за да яде храната си и да задоволи стомаха, така и сърцето се отваря, за да яде слово и да задоволи душата. Духът на Содом вижда затворената врата и желае да я отвори. Нужен му е хляб, стръв, която лековерната душица да пожелае и така да излезе от Божията Воля. А такава стръв Сатана има в изобилие. Много от вас може и да не повярват в това, но дяволът е най-обиграният теолог на Вселената. Спомнете си какво стори той с Исус в пустинята.
Не Му ли цитираше Свещеното Писание? Не Му ли казваше да да употреби Вярата Си за сътворяване на чудеса? Какво правеше в този миг дяволът?
Точно това, за което разсъждаваме. Той предлагаше слово на Спасителя. “Хляб”, който той е замесил със силата на своето лукавство. Но как тогава Исус отби “хляба” на дявола? На неговото “писано е” Исус отговаряше:
“Писано е още…”
Тази тактика на духа на Содом да предлага “писаното” е малко позната на вярващите. За тях е достатъчно да видят етикета “Писано е!”, за да побързат да отворят устата си и да се хранят. Но нека ги попитам:
Какви иска Отец да бъдат поклонниците Му? Не е ли това, щото да бъдат поклонници в дух и Истина, както казва Исус:
“Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят…” (Йоан 4:23-24)
Забележете – първо е духът, а после Истината. Защо е така?
Ами защото единствено духът може да улови Истината на Бога!
Какво обаче прави духът на Содом?
Той първо предлага Истината, но така, че тя да бъде приета не от духа, а от плътта на човека.
А какво става тогава с тази Истина?
Нищо повече, освен че е убита и се е превърнала в хляб на нечестие и вино на насилство, в хляб на религиозно мислене и вино на религиозно поклонение.
Искате ли да се убедите в това?
Нека ви покажа една блестящо проведена операция на духа на Содом точно чрез този способ, за да видите и следствието й. Тази операция ни разкрива Апостол Павел, като казва за нея в “Послание към Римляните”:
“Защото като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания, (приеха Истината по плът и така отвориха вратата на сърцето си за духа на Содом – б.а.) и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, (Защо я размениха? Много просто – защото вратата на сърцето им вече бе обърната към духа на Содом и той влезе с наличния си арсенал – б.а.) на птици; на четвероноги и на гадини (все животни без разум, “естествено родени, за да бъдат ловени и изтребвани” – б.а.) Затова, според страстите на сърцата им (според отворените им врати – б.а.) Бог ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, (ето ви ефектът на империята Содом – б.а.) те които замениха истинския Бог (Христос) с лъжлив, (духа на Содом) и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта (тоест, на собствените си животински страсти – б.а.), а не на Твореца, Който е благословен до века…” (Римляни 1:21-25)
Виждате ли до какво води отварянето на вратата към плътта?
Нито повече, нито по-малко – до това да се превърнат от християни в амонци и моавци, които служат на Молох и Хамос в блудство и разврат. Следващият стих от “Римляни” вече показва това:
“Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние за своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога, (да отворят вратите на сърцата си само към Него и Словото Му) Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба…” (Римляни 1:26-29)
Ето ви империята Содом с амонците и моавците. Искам да забележите подчертаното. Глаголът е категоричен – “разжегоха се в страстта си” Коренът на този глагол е от думата “жега”, което ще рече горещина от огън. А Содом, както вече имах възможност да кажа, в смислов превод означава “горящ или в пламъци”.
Къде са били тези хомосексуалисти в мига на своето “разжегване”?
Отговорът вече го знаете, но аз сега отново искам да се върна на темата за разума.
Виждате ли кога хора, познали Бога, се превръщат в хомосексуалисти?
Именно когато ядат хляб на нечестие и пият вино на насилство, тоест, когато позволят на духа на Содом да отнеме разума им. Това са хора, които не желаят да пострадат по плътско мислене, а са пострадали по духовно такова. Те малко са внимавали върху думите на Апостол Петър, който казва:
“И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото пострадалият по плът (тоест, по плътско мислене) се е оставил от греха, за да живеете през останалото в тялото време, не вече по човешки страсти, а по Божията воля…” (1 Петрово 4:1-2)
Ето тази “въоръжена мисъл” е разумът, който Бог иска да имаме.
Защо е въоръжена ли?
Ами защото ще пръсне сърцето на всеки дух от империята Содом, който би дошъл да атакува сърцата ни. Такъв е истинският разум, който ни прави съобразни с Господ Исус Христос, а не животни на Сатана. Разум, който изпитва духовно всяко слово. Разум, за който Апостол Йоан казва:
“Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог: и ние сме в истинния, сиреч, в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот…” (1 Йоаново 5:20)
Онези, които презират този вид разум, рано или късно попадат под духа на Содом, чиято активност днес е поразяваща. Мнозина от нас са виждали активистите на този дух, които ще ви дадат красиво илюстриран лист и ще ви поканят да станете част от сектата “Децата на Бога”. “Деца”, които издигат в култ плътската любов и безразборното чифтосване помежду си.
Бягайте далеч от това! Помнете Лотовата жена!
Спомнете си печално известната американска секта “Клонка Давидова” на Дейвид Кореш в имението Уейко, щата Тексас. Техният лидер блудстваше с всичките жени от тази секта и те му се отдаваха. Духът на Содом беше едноличен бог в тази секта. Но вижте какъв беше краят й – в пламъци и дим, подобно на някогашните Содом и Гомор. Такава е съдбата на всеки, който от последовател на Христос се превърне в животно, кланящо се на Молох и Хамос. Дотук за амонците и моавците. А сега да премина нататък.

Leave a Reply