СОДОМ – ИМПЕРИЯТА НА ПЛЪТСКАТА ПОХОТ – II ГЛАВА

2. ДУХЪТ НА СОДОМ – СТРАТЕГИИ И ЦЕЛИ

Преди да разгледам активността на моавците и амонците, които днес действат сред църквите, е нужно да видим какво място заема духът на Содом в сатанинския план за поквара над човечеството. Аз вече говорих за сатанинското управление и там вие видяхте, че дяволът изгражда пет империи на този свят, като империята Асирия, предстои да бъде изявена. Така че империите са пет и това са:
Изток: Империя на религиозно-окултната власт и престол на Авадон
Вавилон: Империя на религиите и престол на духа на Антихрист
Содом: Империя на плътската похот и престол на духа на Содом
Египет: Империя на окултизма и престол на самия Сатана
Асирия: Империя на човека-Антихрист, която ще съчетае в себе си коварството и опита на останалите четири.
Тук въпросът е:
Каква е ролята на империята Содом и как тя взаимодейства с останалите империи на Злото?
Отговорът ще разберем, като се замислим върху факта, че Содом е империя на плътската похот. А похотта на плътта, казана по друг, духовен начин, е отворена врата. Вие помните това от разсъжденията за Лот, нали? И сега помислете, че ако вратата на вашия дом е отворена, то може да очаквате много и най-различни посетители. Всеки може да влезе вътре, независимо от това какъв е той. В това отношение ролята на духа на Содом е да бъде “главен диспечер и разпределител” на демоните на Сатана. В зависимост от това към кого е отворено сърцето на човека и към какво клонят копнежите му, ще се реализира съответно посещение от демоните. Но важното при духа на Содом е, че той отваря вратата за изявата на другите империи. В плановете на Сатана той има главно място и неговата дейност е със запазена марка.
Нека видим как Исус ни разкрива активността на духа на Содом. Този дух няма друга длъжност пред Сатана, освен да наблюдава състоянието на вратите в човешкото сърце. Той не може да припари до никой, който е отворил вратата си за Бога, но я вижте какво прави с другите:
“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой и не намира…” (Матея 12:43)
Божията Благодат е изгонила духа на Содом и той разочарован е напуснал човешкото сърце, но в никакъв случай не се е отказал да го наблюдава и търси възможност отново да се върне. А когато намери такава възможност:
“Тогава казва: Ще се върна из къщата отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, (Духът на Бог Си е отишъл) пометена и наредена. (Божията Благодат е действала вътре, но вече не действа) Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него…” (Матея 12:45)
Именно за тази важна роля на духа на Содом като “главен диспечер и разпределител” ви говорих по-горе. Той е взел със себе си демони от другите империи на Сатана:
“…и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. (Проблемът на Лот – забелязвате ли го?) Също така ще бъде на това нечестиво поколение…” (Матея 12:45)
Ето защо е от огромно значение и изключителна важност да победим духа на Содом, защото ако победим разпределителя и диспечера, то Сатана няма да има възможност да реализира останалите си империи.
Ах, как мрази дяволът тези истини!
Разбирате ли стратегическото място на духа на Содом?
Разбирате ли неговата роля?
С тази глава аз искам да го “хванете за гушата” и да го обесите с въжетата на Божието Слово. Първото по-дълбоко нещо, което искам здраво да положите в сърцата си, е да разберем каква тактика използва духът на Содом, за да отваря вратите на човешките сърца към света и себе си. Исус казва за тази негова тактика следното:
“Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда…” (Матея 18:7)
За да реализира активността на духовните си империи Луцифер се нуждае от отворени врати. Това е закон, валиден за всяка духовна сила. Така също, за да реализира Волята Си и Бог се нуждае от отворени врати. Въпросът е коя врата отваряме ние. Защото съблазните на духа на Содом целят само едно – да отворят вратата на сърцето ви към плътта, греха и света. През всички тези хилядолетия на демонична активност тъмнината винаги е преследвала това свое желание. Но Исус, знаейки нейните планове, не ни е оставил без нужното просветление и Сила. Защото Той ни казва:
“Ако те съблазни ръката ти или ногата ти, отсечи я и хвърли я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц или недъгав, отколкото с две ръце или с две нозе да бъдеш хвърлен във вечния огън…” (Матея 18:8)
Знаете ли как се превежда “Содом”? Според Славянския библейски конкорданс” на д-р Стефан Банков е следното:
Содом, “Горящ или в пламъци”, Бит. 10:19, стр. 83
Така разбираме духовното предупреждение на Исус:
Не се съблазнявай, защото съблазънта отваря вратата и ти попадаш във властта и под духа на Содом!
“Какво тогава да направя?” – ще попита някой и може би ще си даде и отговор:
“Ами да взема и да си отсека ръката, понеже е съблазнена, и кракът, понеже и той е съблазнен!”
Ако знаеш с този отговор какво удоволствие влиза в ушите на дявола! Не бъди плътски в прочита на Христовите думи! Вземи духовното в тях! Защото иначе по нищо няма да се различаваш от служителите на “Светата Инквизиция”, които точно това са правели – режели са ръце и крака, за да изгонят съблазните… Но съблазън не се гони с плътско мислене, защото самото то вече е победа на съблазънта в човешката душа. Затова нека да ви разкрия духовния прицел на Исус, за да победите духа на Содом:
“Ако те съблазни ръката…” – говори Спасителят.
Чудно! Само едната ли ръка ще ти се съблазни? А другата? Тя читава ли ще остане? Когато крадецът влезе и открадне един японски телевизор, то с една ли ръка ще го носи? Трябва да е силен като културист, за да го стори, но никой крадец не краде с една ръка. Той краде с двете. Никой побойник не се бие с една ръка. Той се бие с двете.
Как е възможно да изпълним Христовите думи, след като те са така необясними? Ами че то е парадокс едната ръка да е съблазнена, а другата да не е… Това наистина е парадокс, но само за онези, които са плътски настроени към Словото на Бога. А духовното в думите на Исус се разкрива така:
Когато Бог дойде да живее в нас чрез Благодатта на Святия Си Дух, тогава ние имаме две ръце, тоест, две възможности да вършим делата си. Първата възможност е с нашата човешка и плътска воля. Това е едната “ръка”. Втората възможност е Божията Воля в Святост, послушание и покоряване на Истината. Това е другата “ръка”.
Коя “ръка” атакува духът на Содом? Божията ли?
Ами че той трепери от нея! Естествено е да разбираме, че духът на Содом атакува нашата лична, човешка и плътска воля. Тя е, която се съблазнява. Бог не може да бъде съблазнен. Тя е, която се изкушава. Бог не може да бъде изкушен. Яков казва:
“Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло, (от духа на Содом) и Той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; (отворената врата) и тогава страстта зачева (от духа на Содом) и ражда грях, а грехът като се развие напълно (тоест, като се реализират и другите духовни империи на Сатана) ражда смърт…” (Яков 1:13-15)
Разбирате ли сега защо трябва да отсечете тази “ръка” и да влезете с една ръка в Живота на Исус, защото иначе може да си имате и две ръце, тоест, Бог да не престава да ви призовава на покаяние чрез Милостта Си, и пак да отидете в огнения пъкъл.
Същата закономерност важи и за крака, който олицетворява избрания път на следване и покоряване. По-добре да изхвърлим всички останали пътища и в нас да остане само Пътят на Исус, вместо с двата си крака да отидем в ада. Ако прочетете и девети стих от същата осемнадесета глава на Матея, вие ще видите, че Исус говори и за очите, които символизират погледа на нашия дух и желанието на сърцето ни. По-добре да изхвърлим всички други погледи и да останем само с Неговия поглед, всяко друго слово и да остане само Неговото Слово, защото иначе можем да си имаме най-луксозните библии с метални ъгълчета и позлатени страници и пак да отидем в ада. Всичко, с което Исус ни предупреждава в осемнадесета глава на “Матея”, показва целите и стремежите на духа на Содом – да отваря вратата на сърцата ни към греха, плътта и света. Тази е причината Апостол Йоан да е толкова категоричен в посланието си, като казва:
“Не любете света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца…” (1 Йоаново 2:15)
Запомнете и положете завинаги във вашето разбиране онова, което вече казах, но пак ще повторя:
Вратата към света се нарича похот и нейното отваряне категорично затваря вратата към Бог! Тези врати винаги враждуват помежду си и не е възможно да бъдат съгласени в нищо!
Няма любов към Отец, когато има любов към света. Защо е така?
“Защото всичко, що е в света, – похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота, – не е от Отца, но е от света; и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века…” (1 Йоаново 2:16-17)
И сега, когато знаете стратегията на духа на Содом, вие вече със сигурност може да бъдете предпазени не само от него, но и от всички империи на Злото. Пак ще повторя, че духът на Содом е главен диспечер и координатор на всички духовни империи. Той подготвя условията за тяхната активност в сърцата на хората. Искам да се убедите в истинността на това, за което ви говоря, като прочетем в “Посланието към Галатяните” какво говори Апостол Павел за активността на содомския дух:
“А делата на плътта са явни; те са: блудство, (след плътското идва духовно и след духовното плътско – б.а.) нечистота, (след плътската идва духовна, а след нея плътска – б.а.) сладострастие, идолопоклонство, (изява на демони от империята Вавилон, разпределени от духа на Содом – б.а.) чародейство, (изява на демони от империята Вавилон, разпределени от духа на Содом – б.а.) вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, (тоест, които отварят вратата на духа на Содом – б.а.) няма да наследят Божието царство…” (Галатяни 5:19-21)
Толкова по въпроса за диспечерската роля на духа на Содом. Сега искам да поговоря и за другата му активност. Под властта и ръководството на този дух се намират демоните, които Словото нарича “земни зверове”. Това са всички онези болестотворни демони, както и демоните на гняв, злоба, завист, отмъстителност, коварство и др. Мнозина от нас не разбират защо човек боледува, защо има толкова мъка и страдания, причинени от болести. Преди всичко, знайте, че всяка болест и всяко страдание в плътта е категорично свидетелство за отворена врата на сърцето към плътта. Соломон казва в една своя притча:
“Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота…” (Притчи 4:23)
Когато изворите на живота са застрашени от демонично присъствие, тогава животът започва да отстъпва пред смъртта. Така се дава изява на болестта. Болестта е свидетел, че властта на живота е отслабнала за сметка на властта на смъртта. Ето защо е много важно да очистим сърцата си от всяка похот и да не живеем с непростени грехове, понеже така злощастието винаги ще стои и ще ни дебне, за да ни порази. Каквото и повече да кажа за духа на Содом, то вече ще влезе в размишленията за духовните племена на Моав и Амон. Племена, за които ще разсъждавам в следващите глави.

Leave a Reply