ИМПЕРИЯТА ВАВИЛОН – ГРАДЪТ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ – III ГЛАВА

3. НАЧАЛСТВАТА И ВЛАСТИТЕ НА НЕЧЕСТИЕТО В НЕБЕСНИТЕ МЕСТА

Искам да знаете, че когато Бог дава име на една империя на дявола, то това име остава завинаги свързано с нея. Бог нарича Себе Си “Началото и Краят, Алфата и Омегата”. Ето защо, когато кръщава тази империя с името Вавилон, Бог вижда както нейното начало, така и нейния край. Вече разбрахме това име, но нека сега да вникнем и в същността му. Преведено смислово, името “Вавилон” ще рече бъркотия, разбъркване, хаос. Това напълно показва каква ще бъде и основната задача на тази империя, а именно – да създава духовен хаос пред човешкото сърце, което объркано да се прилепи към някоя от заблудите на дявола!
Едно от сетивата, с които ние получаваме 90 % от информацията за заобикалящата ни среда, са очите. Благодарение на очите, ние виждаме. Но помислете как стоят нещата в духовната същност на човека. Не трябва ли и там да има “очи”, които да виждат правилната посока, път и прицел? Да, наистина такива очи са нужни. Ето защо Бог още от стари времена е предвидил и промислил на земята да има винаги Негови слуги, които да бъдат като духовни очи на людете Му. И тези слуги на Бог се наричат “пророци”. Чудно ли е тогава, че духът на Антихриста има едно генерално определение, което Словото му дава, а именно – “лъжепророк”. Това в пълна степен доказва активността на началствата и властите на нечестието в небесни места. Те ще атакуват Божия народ с лъжепророчески видения и ще внедряват сред Божието стадо вълци в овчи кожи, лъжепророци, които да заблуждават и откъсват отделни хора, за да ги вкарат под засеняващата власт на Вавилон.
Става ли това на практика?
За съжаление – да! И нека никой не упреква Бога за това, че дяволът ще воюва против Църквата. Защото аз отново ще ви върна на трета глава от “Книгата Битие”. Там Бог каза на змията, че потомството на жената ще й нарани главата, а самата змия ще й нарани петата. Така, по силата на изговореното Божие Слово, петата на мнозина от Божия народ беше ужилена. И те окуцяха в пътя си.
Как мислите? Дяволът ще даде ли доброволно главата си, за да му я смажете? Няма ли в крайна сметка онези, които много се радват, че нямат проблеми с дявола, да се окажат най-много вързани и жилени в петите си. Трябва да признаем, че дяволът може да е лишен от разум, но затова пък липсата на разум е допълнена с хитрост. Затова сега нека да започна разглеждането на началствата и властите в небесните места. Всички те са концентрирани на едно място, което се нарича “Великий Вавилон”. Фактът, че Божието Слово ги нарича началства и власти, иде да покаже две неща:
Първо: Началници има там, където има и подчинени
Второ: Власт има там, където има покоряване пред духовни авторитети.
Мнозина изобщо не могат да разберат една основна истина. Тази истина не се осмисля и после почват клатушкането и разочарованието в мнозина вярващи. Какво гласи тази истина? Тя гласи това, че дяволът е князът на този свят и всички, които са от този свят, са негови поданици!
Нека си припомним какви думи каза той на Исус:
“На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), – и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое…” (Лука 4:6)
Виждате ли, че на дявола е предадена тази власт и той я дава комуто ще. Той я предложи и на Исус. Той ще я предложи и на вас. Но мисълта и прицела ми тук са други. Кой е предал тази власт на дявола? Той не казва, че е превзета с битка, но че му е дадена. Кой, освен Бог, може да дава и взема? Разбирате ли, че ако Сатана има власт, то е, защото му е дадено от Отец. Колко повече онези, които живеят, покорени от тази власт…
Аз тук ще припомня едни думи и ще ви дам слово, което ще изуми мнозина, но се пригответе да го получите. Апостол Павел казва за властите, отредени от Бога:
“Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога…” (Римляни 13:1)
А сега помислете.
Вавилон власт ли е над човека?
Да, разбира се, защото той се състои от началства и власти!
И какво излиза?
Излиза, че хората трябва да се покоряват на Вавилон!
Не бързайте да ме упреквате или мислите, че работя за каузата на дявола. Нищо подобно! Отново ще прочета думите на Павел:
“Всеки човек да се покорява на властите, които са над него…”
Това е духовен принцип, който е ненарушим. Но нека да ви попитам:
Вие ли сте над началствата и властите на Вавилон или те са над вас?
Защото, ако те са над вас, то непременно ще им се покорявате. Но тогава нямате никакво право да се наричате Христови последователи, защото на последователите Си Исус каза:
“Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди…” (Лука 10:19)
Виждате ли, че властта ни в Името на Исус, е власт над Вавилон?
И ако Вавилон олицетворява поднебесните началства и власти на нечестието, то това доказва, че власт над Вавилон имат само онези, които живеят с Исус в небесни места! В противен случай те попадат под закона, изговорен от Божиите уста, а именно – всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. Този закон е причината Вавилон да има толкова огромно влияние в света и аз ви моля да го запомните завинаги, както и да си запишете главното:
За да не си под властта на Вавилон, ти трябва да стъпиш над нея!
“Какво значи да стъпя над Вавилонската власт?” – ще попита някой неразбрал. Моля те, братко, отвори библията си на “Послание на Апостол Павел към Ефесяните” и виж какво ти е казал Апостолът за Господ Исус Христос и онези, които Му уповават:
“…дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите, сила – която е според действането на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство (тук спри и го прочети още веднъж! – б.а.) и всяко име, с което се именуват не само в тоя свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за Църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички…” (Ефесяни 1:17-23)
А сега помисли. Ако Исус е далече по-горе от всяко началство и власт и Бог е покорил всичко под нозете Му, ти чувстваш ли се като част от Христовото тяло? Защото, ако си част от Тялото, то тялото ще е там, където е Главата. И ако Бог е покорил всичко под нозете Му, то нозете не говорят ли, че са част от Тялото Христово?
Говоря ти това, за да разбереш в пълнота какво означава власт в Името на Исус. Власт, за която четеш в “Лука 10:19”, че не просто ще имаш власт над началствата и властите на Вавилон, но ще ги “настъпваш”, както казва Исус.
Но коя част от тялото стъпва? Изобщо с кои органи стъпва тялото? Не са ли това нозете?
Запомни втората съдбоносна за вярата ти истина и си я запиши:
Когато отхвърлиш Божията власт в Исус, ти попадаш под властта на началствата на Вавилон!
Тази е причината мнозина да тръгват добре в Бога, но в един момент да отпадат и стават религиозни. Аз не искам вие да сте от тях, нито пък Бог иска това. Понеже всички, които стават религиозни, рано или късно се обръщат против истинските Божии чеда и така започват да провеждат волята на Вавилон, волята на духа на Антихрист. А точно за такива Исус предупреди с думите:
“Ще ви отлъчат от синагогите, даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще сторят, защото не са познали нито Отца, нито Мене…” (Йоан 16:2-3)
Кого са познали тогава?
Естествено, че са познали началствата и властите на нечестието в небесни места, великата блудница Вавилон. И тогава са започнали да убиват, както духовно, така и телесно Божиите хора и слугите на Всевишния. И не е чудно, защото в “Откровението” за Вавилон се казва именно това:
“И видях че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици…” (Откровение 17:6)
Ето затова запомнете, че Божията Воля за нас е да бъдем поколение на здравина и конфронтация с Вавилон, поколение на триумф над цялата религиозна власт на дявола. Тази власт търси позиции над всички човешки сърца и затова, ако искаме да я победим и стоим над нея, ние добре трябва да я познаваме. Тук, в тази глава, аз искам да ви дам ясен поглед върху Вавилон.
Какво представлява този духовен град?
Преди всичко това е струпване на духовни сили в поднебесните места, струпване на паднали ангели, които са се специализирали да провеждат засеняващата власт на херувима Луцифер. Казвам това, за да се научите да разделяте различните сили на Злото, понеже има и много други демони, специализирани в много други дейности. Нека започна с духовните символи, които Божието Слово ни дава, за да ни имаме представа за религиозната активност на дявола. Когато хората чуят думата “Бог”, те винаги я свързват с Небето. И това е нормално и другояче не би могло да бъде. В крайна сметка и Исус ни казва на много места в Евангелията, че Отец е нашият Бог и Той е на небесата. Значи, погледнато духовно, за да получи човек връзка и общение със своя Създател, той трябва да повдигне очите си нагоре, към Небето. Аз ви моля, излезте на балкона си или погледнете през прозореца на дома си към небето.
Какво ще видите на това небе?
Ако имате щастието денят да е хубав, то небето ще е слънчево и вие ще видите слънцето, което пръска с лъчите си да осветлява земята. Това е чудесно! Да, но само ако имате шанс времето да е хубаво. Ами я си представете, че времето е облачно! Какво ще видите тогава на небето?
Естествено – не слънцето, но облаците под това слънце. Така ясни и обозрими са нещата в материалния свят, който ни заобикаля. Но колко от нас имат мъдростта от Бога да проумеят, че ако облаците в материалния свят скриват слънчевата светлина, то колко повече ще вършат това облаците в духовния свят? Вярващият ще вдига погледа си нагоре и вместо Слънцето Христос ще види някой облак. Тогава този облак ще се опита да прилича на слънце. И ако вярващият приеме облака за слънце, то облакът е извършил предназначението си и задачата си от Луцифер, а именно:
Да заблуди вярващото сърце с религиозни внушения и да му даде нов, гибелен прицел за вярата му!
Ето такова нещо вършат вавилонските духове хилядолетия наред. Те се движат на облаци, движени от княза на въздушната власт и покриват цели нации и континенти. Така измамата на старовременната змия се увеличава многократно. Мнозина стават служители на облаците и започват да сеят словото на духа на Антихрист в човешките сърца.
Искам завинаги да запомните, че дяволът използва същите духовни принципи, както и Бог, само че с обратен знак. Някога Апостол Павел каза едни чудесни думи:
“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте…” (1 Коринтяни 3:6)
Този стих върши работа и на империята Вавилон. Защо?
Естествено, защото винаги някой сее словото на религиозния дух в сърцата на хората.
А после какво става?
Ами става така, че от тези облаци, за които ви говоря, започва да вали дъжд. Капка по капка, и ето, че семето на покварата пуска дълбоки корени и много скоро в сърцето на човека израства един черен плевел. Може би ще кажете, че преувеличавам, но аз по-скоро ви спестявам жестоката гледка на много неща от духовния свят. Колко от нас ще си спомнят предупреждението на Спасителя:
“И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо…” (Матея 7:26-27)
Нека върху този стих да дам някои нужни разяснения. Исус разделя духовната деградация и падение на религиозния човек на три етапа:
Първи етап: “…заваля дъждът…”
Втори етап: “…придойдоха реките…”
Трети етап: “…духнаха ветровете…”
А сега да видим какво представлява първия етап. Фактът, че е завалял дъждът, иде да покаже, че на небето има облаци. Понеже няма дъжд, когато няма облаци. Но виждате ли, дъждът вече е фаза, в която човек е уловен от религиозния дух. Защо? Ами защото, когато е видял облаците, той би намерил случай да ги премахне от живота си, като потърси ясна и спасителна връзка със Слънцето Исус…
Моля ви, не гледайте облаците които идат! Изобщо не ги допускайте над главата си! Изобщо – не канете Вавилон над духовното си естество! По-скоро – вземете предупреждението на Божията мъдрост в “Еклесиаст”, защото там Божият помазаник заявява:
“Който се взира във вятъра, няма да сее; и който гледа на облаците, няма да жъне…” (Еклесиаст 11:4)
Исус ни заповяда да пожънем този свят за Него, за прослава на Святото Му Име.
Но какво правят някои?
Нищо повече от това, че решават да вършат точно обратното на Божието предупреждение! Те се взират във вятъра на всяко човешко учение! Те са като деца, блъскани и завличани по човешката заблуда, в измамителни хитрости, в духа на непокорството, който князът на въздушната власт щедро вее към сърцата им. И ето, че вятърът е докарал облаците. И облаците са над човека. В този момент от тези облаци започва да вали дъжд. “И заваля дъждът…” – предупреждава Исус.
Как се усеща този дъжд?
Когато над вас започне да вали дъжд, вие усещате как капките чукат главата ви и цялото ви тяло прогизва от влагата, нали? Дрехите ви стават мокри и ви е студено. А сега си представете как не над един човек, а над цяла църква има гъсти религиозни облаци и валят дъждове. Какво става с тази църква? Няма ли огнището на Божията Любов, което е било запалено там, да бъде угасено от дъжда? А после нека да се чудим защо Исус ни предупреждава:
“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее…” (Матея 24:12)
Как няма да охладнее, след като дъждът е изгасил и последния жив въглен в огнището?
Моля ви да запомните долното изречение, понеже ми го диктува Святият Дух:
Дъждът от облаците на Сатана отговаря на религиозните внушения на Вавилон, чиято единствена цел е да вкарат в беззаконие вярващите, така щото да се спре изявата на Божията Любов и да се угаси Огъня на Духа в сърцата на християните!
Изгонете всичко вавилонско от църквите, моля ви! И знайте, че ако някъде не се проявява Божията Любов, то над такава църква непременно има облак от религиозни демони.
А сега нека да видим и вторият етап от дяволската атака:
“…и придойдоха реките…”
Ако дъждът е нещо страшно, то реката е още по-страшно. Дъждът може да те намокри, но реката направо ще те завлече. Ето защо тук, в разбирането на реките, трябва много да внимаваме, понеже те са огромна изява на началствата и властите на Вавилон. Нека си припомним едни чудесни думи на нашият Господ Исус Христос:
“Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. А това каза за Духа, Който вярващите в Него щяха да приемат…” (Йоан 7:38-39)
Не е ли това най-чудесното обещание на Спасителя? Не откриваме ли в него Вечния Живот? Не са ли тези реки от жива вода, малки ручейчета от огромната Река на Живота, която извира от Божия Престол?
Да, така е!
Но нека ви покажа и изповедта на Луцифер:
“Ако някой вярва в мене, реки от мъртва вода ще потекат из утробата му. А това каза за духа на Антихриста, който вярващите в него щяха да приемат…”
Някой може да каже, че няма такъв стих в Библията. Да, такъв стих наистина няма в Божието Слово, но затова пък той съществува в пълна степен в сатанинското слово. И сега помислете. Едно е, да си атакуван от религиозни внушения – дъждът, за който говорихме по-горе, но съвсем друго – да бъдеш от онези, които са похулили Святия Дух и са станали причастници на духа на Антихрист. Защото тия нечестиви, за които говоря, е характерно едно нещо:
Те повторно пробождат Господ в сърцата си!
Те вече са не просто жертви на дявола, но негови слуги. Ето защо реките, за които говорим тук, са точен преобраз на сатанинско помазание, действащо чрез духа на Антихрист. Така, както реките от жива вода ни правят да вършим Волята на Исус, така и реките от мъртва вода карат поклонниците на дявола да вършат волята на Антихрист. За да стигнат наистина до най-страшното:
“…и духнаха ветровете…”
А против кои духат тези ветрове? Изобщо – как се стига до това някой човек да бъде нападнат от духащи ветрове?
Това е, когато Господ погледне от Небето на някой човек и го обяви за нечестив.
А какво представлява нечестивият?
Отговорът е, че това е неизлечимо покварен в духа си човек и личност с прегоряла съвест и съборени духовни устои!
А за такива Словото е оставило само една съдба:
“Но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните…” (Псалом 1:4-5)
Имайте разбирането, че вятърът е заключителната съдба от дявола. Той вдига човека и го отнася. И най-често това е източният вятър – вятър на Божие въздаяние, за който можете да прочетете в първата част на тази книга – “Империята Изток – елитната армия на Авадон”.
Тук искам отново да продължа с началствата и властите на Вавилон, за да направя един по-дълбок поглед относно тяхната активност. Искам да знаете, че в кабинета на духа на Антихриста има два плана, които действат едновременно. Първият план е свързан с жетвата. Вторият план е свързан с Църквата. С първият план духът на Антихрист улавя светските човеци, преди някой да им е благовестил за Исус. Така той пълни хамбарите на религиозната си власт. С втория план духът на Антихрист атакува Църквата и кара някои вярващи да се обърнат против Спасителя, Който умря за греховете им. Така той подготвя духовното тяло за човека-Антихрист. Много важно е да разделяте тези два плана, за да бъдете успешни срещу дявола.
Защо ви казвам това?
Ами защото Евангелието също ни разкрива тези два плана на духа на Антихриста. Той действаше във фарисеите. Но той подейства и в Юда Искариотски. Фарисеите не бяха познали и приели Исус като Господ, докато Юда беше сторил и двете. Фарисеите бяха антихристи от незнание. Юда беше антихрист от вътрешно духовно разрушение. Нека ви убедя в това. Едни думи на Исус ще ни дадат убедителна представа, че фарисеите бяха мотивирани от духа на Антихрист. Спомнете си, че Господ ги попита:
“Какво мислите за Христос? Чий Син е?”
А те Му отговориха:
“Давидов!”
А Той пак им каза:
“Като е така, защо тогава Давид Го нарича Господ в псалома и казва: Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми докато положа враговете Ти под нозете Ти. Ако прочее Давид Го нарича Господ, как тогава е негов Син?”
Аз се възхищавам от Мъдростта на Исус! Той наистина знаеше как да използва Словото като Меч. Писанието казва, че от този момент никой повече не посмя да Му задава въпроси. Истината е, че Исус притисна духа на Антихрист, за да изповяда, че Божият Син е дошъл в плът. Защото само така можеше да се отговори на Спасителя. Ако нямаха духа на Антихрист, фарисеите биха казали:
“То е ясно, Господи! Давид Го нарича Господ, защото наистина Христос е Господ и Божий Син! Но Той също така е и Син по обещание, защото Отец даде на Давид обещание, че от неговото потомство ще се роди Спасителя на света. И Този Спасител си Ти, Исусе!”
Можеше ли духът на Антихрист да си направи духовно самоубийство?
Разбира се, че не! Затова и фарисеите млъкнаха!
Но нека сега погледнем на Юда. Той познаваше Христос, но Го предаде. Той видя Славата на Исус и яде от трапезата Му, но размени тази Слава за тридесет сребърника. Затова и отношението на Исус към конфронтацията на фарисеите беше едно, а към предателството на Юда – друго. За фарисеите Той се помоли, казвайки:
“Прости им Отче, те не знаят какво вършат!”
Но за Юда каза:
“Горко на онзи, чрез когото Човешкия Син се предава…”
Говоря ви тези неща, за да се научите да различавате атаките на Вавилон спрямо света и спрямо Църквата. Спрямо света Вавилон прави хората религиозни. Спрямо Църквата – Вавилон създава антихристите. Едните са победени от Вавилон поради незнание. Другите – от тщеславие и сребролюбие. Най-опасното за нас, като вярващи в Исус, е да бъдем погълнати от собственото си тщеславие.
А какво е тщеславието?
Това е да престанеш да отдаваш Славата на Исус за своето Спасение и да решиш, че вече си толкова Свят и праведен, щото вече нямаш нужда от Святата Му Кръв!
В този момент си толкова отворен за атаката на началствата и властите на Вавилон, че това отваряне подхлъзва смъртоносно сърцето ти. Спомнете си колко точни думи каза Исус. Той предупреди, че мнозина от първите ще бъдат последни и мнозина последни ще станат първи. Това трябва да ни подскаже една важна истина. Истината, че за религиозните, хванати от духа на Антихрист преди да познаят Исус, има някаква надежда, че ще бъдат освободени от хомота на религията си, но за онези, които веднъж са Го познали, но са Го проболи в сърцата си, такава надежда няма!
По-нататък аз подробно ще разгледам най-разпространените атаки на Вавилон против Църквата, но тук, в тази глава искам да завърша с това:
Стойте здраво в свободата, която ви дава Исус и не заплитайте нозете си в никое иго! Облаците, дъждовете, реките и ветровете имат власт само върху хората, които презират общението с Божието Слово и Съвършената връзка на Божията Любов!

Leave a Reply