СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ II – IV ГЛАВА

4. ОСАННА ВЪВ ВИСИНИТЕ

Братко мой! Иска ми се да вярвам, че напълно разбираш думите на Исус. Понеже те не са мои, нито пък сам съм си ги измислил. В цялата тази книга аз се оставих, воден от Господ Исус, за да ти разкрия Неговия Собствен поглед към Небесната Му Дреха. В тази последна глава е кулминацията на онова съвършено служение, което Отец е заповядал в Духа. Служението за изграждане на светлия и чист висон на благовестието. Няма да скрия от тебе, че след Евангелията и апостолските послания, най-чудесните места за осветяване и изпълване на сърцето ми, винаги са били книгите на Божиите пророци.
Днес времето е такова, че онзи, който осъзнае силната си нужда от Господа, ще и да разбере какво значи копнеж по Небесната Дреха на Царя. Който осъзнае какво е Святостта Господна, той ще и да разбере, че покрит с вретище и пепел, пак ще бъде по-достоен в очите на Отца от онези, които въздигат собствената си праведност. Защото пепелта непременно ще е свидетел, че човешкото е изгоряло от огъня на Божието изобличение. Защото вретището непременно ще говори за скръбен дух и съкрушено сърце. А Господ е Сила на сърцесъкрушените.
“Жертви на Бога са дух съкрушен; сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш…” (Псалом 51:17) 
Колко повече когато великите дела на Божия Пророчески Дух, които ни въвеждат в бъдещия век, станат явни за Църквата Христова. А това време идва и никак няма да закъснее. Защото в неговите дни Исус ще изпълни най-великата програма, начертана и написана от ръката на Отца.
Нека сега ти разкрия видението на самата програма и думите, които Исус ми говори за нея. Ето какво ми каза моят Господ:
“Стефане, идва най-великото време. Времето, когато Господ ще възвръща Сионовите пленници. Времето, когато Отец Ми в ревността Си ще извърши Словото, което благовести на слугата Си Исайя. Виж това Слово, понеже с него е свързано и видението, което ще ти покажа…”
Докато Исус ми говореше, в сърцето ми се бяха явили огнените думи на Всевишния, в които Той чрез пророка Си се обръщаше към Своя Син:
“И родените от Тебе ще съградят отдавна запустелите места; ще възстановиш основите на много поколения; и ще Те нарекат поправител на развалините, възобновител на места за население…” (Исайя 58:12) 
Едва бях прочел думите на пророк Исайя, когато дочух Исус, Който ми говореше:
“Искаш ли да видиш родените от Мене? Искаш ли да видиш как се съграждат отдавна запустели места? Искаш ли да станеш свидетел как водените от Господния Дух ще се подновят в силата си? Гледай тогава на видението, което ти давам. Понеже то е пророческа програма на твоя Господ, която непременно ще бъде изпълнена…”
След думите на Исус аз се намерих във видение и виждах как моят Господ влизаше в Ерусалим, яздещ на осле. И човеците, които Го видяха, започнаха да хвърлят палмови клони на Пътя Му. И докоснатите от Отца и Пророческия Дух започнаха да свалят дрехите си и да ги хвърлят на Пътя на Исус, като викаха:
“Осанна на Давидовия Син!
Благословен, Който иде в Господното Име!
Осанна във висините!”
Тогава стана велико Небесно знамение. Защото онези, които хвърляха палмовите клони, се изпълниха с Дух на победа и Небесно тържество, а другите, които хвърлиха дрехите си, бяха облечени от Святия Дух в светлия висон на благовестието. А докато гледах на чудното видение, думите на Исус вече горяха в сърцето ми. С тях моят Господ ми казваше:
“Иди и кажи на братята и сестрите Ми, че както някога влязох в Ерусалим на осле, така и днес отново ще вляза в Храма Си чрез пророците на Отца Ми! Защото именно те са Господното осле, приготвено за Славното време на Господа, техният Бог.
Иди и кажи на братята и сестрите Ми, че както някога хвърляха палмови клони на Пътя Ми, така и днес на Пътя Ми ще застане най-силното поколение на Отца Ми – поколението на победата, родено от Пророческия Дух и проповядващо Покаяние и Възвръщане.
Иди и кажи на братята и сестрите Ми, че както някога хвърляха дрехите си на Пътя Ми, така и днес, докоснати от Пророческия Дух на Отца Ми, мнозина ще се отрекат от собствената си праведност, от гордостта и превъзнасянето, за да бъдат облечени в Светлата Дреха на Господа!
Иди и кажи на всичките Ми братя и сестри, че днес ви искам Святи! Святи в Небесната Дреха на Царя! Влюбени в Моя Град, живеещи в Моя Град, пребъдващи в Моя Град! Защото още малко и Аз непременно ще събера на трапезата си всички, които са дошли с Мен на високата планина на Преображението.
Още малко и Аз непременно ще събера при Себе Си всички, които са пазили чисти ресните по Небесната си Дреха! Още малко и Аз непременно ще събера при Себе Си всички, в които се влюбих, и които се влюбиха в Мене! Защото те са Моята любезна кошута и мила Сърна, те са Жената на Младостта Ми! Още малко и Аз ще позная Невястата Си! Понеже и тя е познала Вечния си Жених!
За да бъде вечно Свята в Небесната Дреха на Царя!
Аз го изговорих! Аз го изрекох!”

Leave a Reply