СВЯТИ В НЕБЕСНАТА ДРЕХА НА ЦАРЯ II – II ГЛАВА

2. РЕСНИТЕ НА СВЕТЛИЯ ВИСОН

А сега, скъпи ми приятелю, се приготви да получиш още по-превъзходен Дух на Мъдрост и на Откровение. Защото ако аз те обичам и искам да ти дам даром всички тайни на Божието Царство, които по Милост Божия са дошли към сърцето ми, то колко повече те обича Онзи, Който се разпна за тебе?
Колко повече те обича Царят на Сион, когато съзерцава още незаетият от вечния ти дух Небесен дом?
Колко повече те обича Този, Който през Вечните векове на Своето могъщество ще те води от Слава в Слава?
Искам да знаеш, че Словото на Бога е съвършено. То е толкова съвършено, щото Всемогъщият е сложил в него и най-нежните и фини подробности, които дори не биха ти дошли наум. Но след всички прекрасни думи, които моят Господ изговори с устата Си или директно подари на сърцето ми, аз започнах да осъзнавам колко велика е отговорността да опазиш съвършенството на Небесната Дреха. Защото, ако земната ти дреха се омърси, то би си купил нова от магазина. Но светлият висон на благовестието е единствен. Той е дар, който не може и не бива да се губи и омърсява. Казвам “не бива”, защото самото Слово Божие повелява в Дух и Истина:
“Дрехите ти нека бъдат винаги бели. И миро да не липсва от главата ти…” (Еклесиаст 9:8) 
Как да запазиш белотата на Небесната Дреха? Как да се явиш с открито лице в Деня на Исус и да си сигурен, че Той ще те посрещне с усмивка и ще ти подари красотата на Небесния Ерусалим?
Едва ли има по-важни въпроси във вярата на християнина, от тези, които сега ти задавам. Ето затова те бяха на устата ми и моят Господ знаеше, че ще Му ги задам. Аз коленичих пред Него и Го попитах:
“Исусе! Има ли начин да се явим с непокътнати от злото души и сърца пред Тебе? Има ли начин да опазим Небесната Ти Дреха? Защото очите ми видяха доволно много служители, които отстъпиха от вярата и се поклониха на дявола за власт, пари и светска почит. А някога, когато аз пиех първите си глътки от чисто духовно мляко, благославях Името Ти заради тези, от чиито безсрамни дела днес съм отвратен…”
Слушайки въпросите ми Исус каза:
“Когато си бил дете, като дете си мислил и разсъждавал. Но ето, че откакто си станал мъж, напуснал си вече детинското. Колкото до въпроса ти с чистотата на Моята Небесна Дреха, то тръгни сега след Мен и Ме наблюдавай внимателно. Гледай само Дрехата Ми и нищо друго освен нея. Така ще разбереш и отговора Ми…”
След думите Си Господ ми показа видение. Аз наблюдавах място, което беше покрито от кални блата и мочурливи тресавища. Това място излъчваше тежко зловоние, но Господ беше там и тръгна към калните блата. А аз започнах с внимание да наблюдавам Светлата Му Дреха. Така забелязах, че докато Исус ходеше, то нито една част от Дрехата Му не се оскверни или омърси. Нещо повече – нещо даваше Сила на Исус да върви над самата нечистота и тя изобщо да не Го докосва. Погледнах още по-внимателно Дрехата Му и забелязах, че в долния й край тя беше нарязана на малки ресни, които бяха хванати от сини ширити. И когато Господ стъпваше с нозете Си над самата нечистота, ставаше така, сякаш, че самите ресни Го повдигаха нагоре и не Му позволяваха да се омърси. Това беше пречудно за сърцето ми. И ето, че Исус се спря и ме попита:
“Забеляза ли какво пази Небесната Ми Дреха, тъй че тя да не се омърсява?”
“Да, Исусе! Забелязах, че в долния край Дрехата Ти е нарязана на ресни, които са хванати в сини ширити. И когато Ти вървеше над самото зловоние и мръсотия, то ресните се вдигаха нагоре и запазваха чистотата на Небесната Ти Дреха…”
Исус се усмихна. А после каза:
“Наистина си забелязал това, което исках да видиш. Точно така е, момчето Ми. В долния край на Светлата Ми Дреха наистина има ресни, хванати от сини ширити. Това не е просто приумица на твоя Господ, но съвършено изискване от Отца, което днес само малцина изпълняват…”
След думите на Исус към сърцето ми дойдоха думите, които Отец заповядваше на слугата Си Моисей да предаде на израилтяните:
“Говори на израилтяните и заповядай им да правят във всичките си поколения, ресни по краищата на дрехите си, и да турят син ширит по ресните на всичките краища. И това да ви бъде за ресни, та, като ги гледате, да помните всичките Господни заповеди и да ги изпълнявате, и да не дирите неща по своите си сърца и по своите си очи, подир, които неща вие блудствате; та да помните и изпълнявате всичките Ми заповеди, и да бъдете святи на вашия Бог. Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Йеова вашият Бог…” (Числа 15:38-41) 
Стиховете бяха толкова убедителни и докосващи сърцето ми, щото за кой ли път аз разбрах, че моят Господ Исус е Съвършеното въплъщение на Словото на Отца и в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И затова отново Го попитах:
“Исусе! Днес мнозина се оправдават, че не четат Стария Завет, понеже бил близо до изчезване. Какво да кажа на всички онези, които не са направили ресни по Небесните си дрехи?”
А Исус ми каза:
“Кажи им, че Апостолът Ми Йоан също им говори за ресните по светлия висон, ако и никой от плътските да не го е разбрал. Защото този Мой Апостол ви писа:
“Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведният. Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него. Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед, която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули. Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети…” (I Йоаново 2:1-8) 
Виждаш ли как Йоан казва, че не е нова заповедта, която пише, но е старата заповед, която Божият народ е имал отначало, а след това добавя, че пак тази заповед е нова, понеже се изпълнява по Дух?
Ето затова никой няма извинение, ако забравя Господните заповеди. Но ако не е забравлив слушател, а деятелен изпълнител, то непременно ще е блажен в дейността си.
Виж сега смисъла на ресните по мантията, които са Господните заповеди. Те са хванати в син ширит, за да напомнят на вярващия, че този свят не е неговият дом, но има едно Небесно отечество. Ресните са направени отдолу, тъй че ако човек съгреши, то непременно ще е нарушил някоя от Божиите заповеди.
Казано още по-простичко – ако човек изцапа Небесната си дреха, то винаги първите белези на мръсното ще личат по ресните. И той, за да не загуби чистотата на цялата си Небесна дреха, непременно ще падне на молитва и ще поиска опрощение за греховете си. За огромно съжаление тщеславието на последните поколения от църкви направи така, че мнозинството загърби ресните на светлия висон и реши да се задоволи само с обещанията. Това е един от тайните заговори на Сатана, който стана твърде успешен и доведе до отпадане на мнозина. Този е заговорът, който направи така, че беззаконието се умножи и любовта на мнозинството охладня. Защото когато всички са заинтересувани какво могат да получат от Небето, а никой не иска да се замисли какъв живот би отдал на Отца Ми, то трагедията им ще остане пълна.
Ето затова казвам, и праведни думи излизат от устата Ми:
Ако някой иска да опази Небесната Ми Дреха, то такъв трябва да възстанови ресните в долния й край. И когато с трепет и страх от Бога започне да пази чисти ресните, то непременно така ще запази и цялата си Дреха.
А сега нека те заведа в познаването на онази Моя Невяста, която до последно ще има като най-свято призвание пред Бога и Отца да утвърждава Небесната Дреха на вашия Господ…”

Leave a Reply